Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

15.3.1996/166

Lag om registerförvaltningen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.3.2019/304, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Registerförvaltningen skall ha hand om registerföringsuppgifter och serviceuppgifter enligt vad som stadgas särskilt.

2 § (22.4.1999/528)

Folkbokföringens centralmyndighet är Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller dessutom tjänster som gäller för elektroniska identitetskort och certifierad elektronisk kommunikation inom statsförvaltningen. Om övriga uppgifter som åligger Befolkningsregistercentralen bestäms särskilt.

3 § (22.12.2009/1434)

Enligt vad som föreskrivs särskilt är folkbokföringens och den övriga registerförvaltningens lokala myndigheter magistraterna. Bestämmelser om magistraternas övriga uppgifter utfärdas särskilt. En magistrats verksamhetsområde består av ett eller flera härad. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om magistraternas verksamhetsområden. Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om magistraternas placeringsort och enheter.

I landskapet Åland sköts de uppgifter som föreskrivs för magistraten av Statens ämbetsverk på Åland, om inte något annat föreskrivs särskilt.

3 a § (10.11.2006/956)

Befolkningsregistercentralen leds av en överdirektör som svarar för att de mål som uppställts för centralen uppnås. Vid ämbetsverket finns resultatenheter om vilka bestäms i arbetsordningen. Befolkningsregistercentralens arbetsordning fastställs av överdirektören.

Varje magistrat leds av en chef som svarar för att de mål som uppställts för magistraten uppnås. Vid magistraten kan finnas resultatenheter enligt vad som bestäms i dess arbetsordning. Magistratens arbetsordning fastställs av magistratens chef.

3 b § (10.11.2006/956)

Vid Befolkningsregistercentralen avgörs ärendena av överdirektören eller någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt arbetsordningen.

Ärenden som hör till en magistrats behörighet avgörs av magistratens chef eller av någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt magistratens arbetsordning.

4 § (10.11.2006/956)

Närmare bestämmelser om Befolkningsregistercentralens och magistraternas uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om registerförvaltningens övriga organisation, resultatstyrning, förordnande av ställföreträdare för magistratens chef, behörighetsvillkor för tjänster, tillsättande av tjänster och andra personalärenden. I Befolkningsregistercentralens och magistraternas arbetsordningar bestäms närmare om ämbetsverkens interna organisation, avgörandet av ärenden samt andra ärenden som hör till den interna förvaltningen.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 januari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (76/84) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

6 §

Om det i lag, förordning eller beslut hänvisas till stadganden i lagen om folkbokföringsförvaltningen, som upphävs genom denna lag, tillämpas motsvarande lagrum i denna lag eller i förordning som utfärdats med stöd av denna lag. Vad som i lag, förordning eller beslut stadgas eller bestäms om registerbyrå gäller, efter att denna lag har trätt i kraft, magistraterna och i landskapet Åland länsstyrelsen.

Registerbyråernas personal övergår och tjänsterna överförs till häradsämbetena och magistraterna när denna lag träder i kraft. Personalen övergår och tjänsterna överförs vid registerbyrån i Ålands härad dock till länsstyrelsen i landskapet Åland. Tjänstemännens samtycke till överföring av tjänsterna behövs inte.

Länsstyrelsen beslutar om de överföringar av tjänster som avses i 2 mom. samt utser den häradsskrivare som skall vara chef för magistraten.

RP 97/95, FvUB 14/95, RSv 5/96

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.1998/616:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 14/1998, FvUB 4/1998, RSv 48/1998

22.4.1999/528:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 192/1998, FvUB 27/1998, RSv 277/1998

10.11.2006/956:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

En bestämmelse om häradsskrivare i lag eller förordning tillämpas också på chefen för magistraten, om inte något annat föreskrivs.

RP 229/2005, FvUB 16/2006, RSv 118/2006

7.12.2007/1188:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 82/2007, FvUB 8/2007, RSv 71/2007

22.12.2009/1434:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.