Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

18.12.1995/1522

Reglemente för statsrådet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta reglemente har upphävts genom F 3.4.2003/262, som gäller från och med den 7.4.2003.

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 1 § 2 mom. och 12 § 1 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet, av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 17 februari 1995 (977/95) och det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (1.3.2000/255)

Utöver vad som bestäms i grundlagen, i lagen om statsrådet (78/1922) eller i någon annan lag eller förordning om statsrådet iakttas detta reglemente.

2 § (1.3.2000/255)

2 § har upphävts genom F 255/2000.

3 § (26.3.1999/422)

Republikens president tilldelar ministern en titel då han utnämner denne till medlem av statsrådet.

Statsrådet beslutar om arbetsfördelningen mellan ministrar i samma ministerium.

4 §

Angående justitiekanslern i statsrådet gäller vad som stadgas särskilt.

2 kap

Handläggning och avgörande av ärenden i statsrådet

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:

1) de ärenden som avses i 6–8 § lagen om statsrådet, statsrådets förordningar och statsrådets förslag till avgörande i fråga om republikens presidents beslut, (1.3.2000/255)

2) statsrådets meddelanden, redogörelser, berättelser och skrivelser till riksdagen samt statsrådets utredningar till riksdagens utskott,

2 a) riksdagens skrivelse om ett ärende som inte hör till republikens presidents uppgifter eller behörighet, (1.3.2000/255)

3) arbetsfördelningen mellan ministrarna samt övriga på statsrådet ankommande ärenden som gäller regeringens konstituerande åtgärder och arbete samt förordnande till extraordinarie föredragande i statsrådet samt till föredragande för ärenden som gäller Ålands självstyrelse,

4) ikraftträdande eller verkställighet i fråga om ärenden som skall avgöras inom Europeiska unionen, om ikraftträdandet eller verkställigheten förutsätter beslut av statsrådet,

4 a) förslag till Europeiska gemenskapens regional- och strukturpolitiska program för Finland samt de årliga stabilitetsprogrammen, (18.12.1998/1027)

5) princip- och planeringsbeslut som gäller styrning och organisering av statsrådets och de olika förvaltningsområdenas uppgifter och verksamhet,

6) allmänna föreskrifter om skötseln och beredningen av ärenden inom statsförvaltningen, (1.3.2000/255)

7) ramar för anslagen till förvaltningsområdena och därtill anknytande ställningstaganden, lagstadgade riksomfattande planer samt de riksomfattande målen för områdesanvändningen, (23.5.2001/418)

8) landskapens antal, områden och namn, områdena för samkommuner som sköter en uppgift som kommuner enligt bestämmelserna skall sköta gemensamt samt räddningsområdena, (7.2.2002/92)

8 a punkten har upphävts genom F 7.2.2002/92. (7.2.2002/92)

9) länens områden samt länsstyrelsernas namn och verksamhetsställen, områdena för statens regionförvaltning, nödcentralskretsarna och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen, (7.2.2002/92)

9 a) bestämmande av villkoren för samarbetet inom räddningsväsendet, om kommunerna inte når en överenskommelse om detta, (7.2.2002/92)

10) förordnande av en representant i förvaltningsorgan för sammanslutningar som avses i internationella fördrag samt i deras nationella beredningsorgan, om inte beslutanderätten ankommer på republikens president,

10 a) Finlands representation vid Europeiska rådets möten, (1.3.2000/255)

11) utseende av kandidater till Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt, Europeiska centralbankens direktion, Europeiska revisionsrätten, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté och Europeiska atomenergigemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté samt förordnande av kandidater till och representanter i Europeiska investeringsbankens förvaltningsorgan samt utseende av medlemmarna och suppleanterna i Ekonomiska och finansiella kommittén samt bemyndigande att godkänna avtal när avtal om utnämningar behöver ingås enligt fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, (1.3.2000/255)

11 a) tillsättande av en delegation för förhandlingar om statsfördrag och andra internationella förpliktelser eller för internationella möten, när ärendet gäller flera än ett ministerium och beslutanderätten inte ankommer på republikens president, (7.2.2002/92)

12) förordnande av de ledamöter och suppleanter i Ålandsdelegationen som skall väljas av statsrådet,

13) förordnande av ledamöter och ersättare i sametinget och konstaterande av att deras förtroendeuppdrag har upphört,

13 a) tillsättande av undersökningskommissioner vid storolyckor och beslut om åtgärder som föranleds av undersökningsrapporterna, (20.2.1998/133)

14) Tillsättande av tillfälliga kommittéer och rådgivande organ av bestående natur som arbetar i samband med ett ministerium.

6 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:

1) besvär över tjänsteförslag i utnämningsärenden som skall avgöras av republikens president,

2) upplösning och uppsägning av tjänsteförhållande av något skäl som beror av tjänstemannen när det är fråga om tjänstemän som utnämns av statsrådets allmänna sammanträde, samt ställande av en av statsrådets allmänna sammanträde utnämnd tjänsteman till statsrådets disposition och förlängning av tiden härför, (1.3.2000/255)

3) dispens för en tjänst i fråga om vilken republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet,

4) beviljande av tjänstledighet för längre tid än två år för de tjänstemän som utnämns av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde, om det inte är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal, samt utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid som överstiger ett år, då republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner till motsvarande tjänst, (1.3.2000/255)

4 a) beviljande av rätt för de tjänstemän som utnämns av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde att kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder, (1.3.2000/255)

5) grunderna för storleken på avgångsbidraget till statstjänstemän,

6) uppsägning av avtal om anställningsvillkoren för tjänstemän som anges i 26 § statstjänstemannalagen samt grunderna för justering av avtal, (30.12.1996/1323)

7) godkännande av statens tjänstekollektivavtal, om avtalet enligt lag förutsätter statsrådets godkännande för att träda i kraft, bestämmande av anställningsvillkor på annat sätt än vad som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal samt justeringar av maximibeloppen för plikt som döms för brott mot tjänstekollektivavtal. (20.2.1998/133)

8 punkten har upphävts genom F 133/1998. (20.2.1998/133)

7 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden:

1) allmänna föreskrifter om tillämpning av statsbudgeten,

2 punkten har upphävts genom F 255/2000. (1.3.2000/255)

3) beviljande av statsborgen och garantier som grundar sig på riksdagens samtycke samt avgivande av ansvarsförbindelser som kan jämställas med dem och avstående från regressrätt liksom även befrielse från borgensavgift,

4 punkten har upphävts genom F 255/2000. (1.3.2000/255)

5) fördelning av samhällspolitiskt betydande anslag eller principerna för fördelningen samt fördelning av anslag regionalt, om föndelningsgrunderna inte ingår i författningar eller föreskrifter eller i motiveringen till statsbudgeten och det inte är fråga om anslag som är avsedda för ämbetsverkens och inrättningarnas omkostnader.

6) fastställande av ett genomsnittligt belopp i mark för kommunernas allmänna statsandelar samt av genomsnittliga belopp i mark för de enhetspriser som utgör grund för statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet, de kalkylerade kostnader och fjärrortskoefficienter som utgör grund för bestämmande av statsandelen för social- och hälsovården, understöd enligt prövning till kommunerna samt föreskrifter som är avsedda för styrning av kommunalförvaltningen och föreskrifter om samarbete mellan kommuner, när kommunerna inte når avtal sinsemellan, (30.12.1996/1323)

7) överlåtelse av statens fastighetsförmögenhet och utarrendering av statens jordegendom, överföring av beslutanderätten från ministerier till ämbetsverk och inrättningar i fråga om överlåtelse av statens fastighetsförmögenhet inom de gränser som anges i lag samt överlåtelse av statens lösa egendom och bestämmande om användningen av egendom som staten fått som arv inom de gränser som bestäms genom förordning, (19.12.2002/1150)

8) fördelning av Penningautomatföreningens avkastning,

9) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande koncessioner,

10 punkten har upphävts genom F 115/1996. (26.2.1996/115)

8 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs utöver de ärenden om vilka stadgas i 5-7 §§ följande övriga ärenden:

1) statsbegravning,

2) förlängning av sekretesstiden för en handling, (1.3.2000/255)

3) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande styrelse- och förvaltningsärenden, om vilka inte stadgas att de hör till någon annan myndighets befogenhet.

9 §

Utöver vad som stadgas i 5-8 §§ skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:

1) tjänsteutnämningar samt förflyttning till en tjänst och förordnande till en uppgift,

2) förordnande av medlemmar i direktionerna för centralförvaltningens ämbetsverk och inrättningar,

3) förordnande av medlemmar och sakkunniga i nämnder, råd och andra därmed jämförbara organ som har andra än beredningsuppgifter,

4) ärenden som gäller statens affärsverk samt statliga bolag och utövande av statens delägarrätt i andra bolag,

5) ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten,

6) ärenden som gäller statliga val,

7) beslut som hänför sig till förfarandet vid återupprättande av kontrollerna vid de inre gränserna, (23.5.2001/418)

8) ärenden som gäller Finlands Bank, statens säkerhetsfond, försäkringsbolagen och folkpensionsanstalten, (1.3.2000/255)

9) ärenden som gäller avgifter och avgiftsgrunder,

10) tillstånd som gäller expropriation och inlösning, (1.3.2000/255)

11) ärenden som gäller kärnenergi, med undantag av sådana godkännanden som avses i 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen (990/87), (23.8.1996/642)

11 a) ärenden som gäller ändring i kommunindelningen, (26.3.1999/422)

12) ärenden som gäller underställning.

10 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs följande ärenden som gäller samarbete och meningsskiljaktigheter mellan olika myndigheter:

1) oklarheter om vilket ministerium som skall handlägga ett ärende samt vid behov beslut om att ett ärende skall beredas gemensamt vid två eller flera ministerier,

2) ärenden i vilka statsrådets finansutskott inte förordar det avgörande som ett ministerium planerat och ministern inte avstår från det,

3) avgöranden som är bundna vid förhandlingar vilka enligt gällande stadganden skall föras mellan ministerier eller mellan ett ministerium och någon annan myndighet eller avgöranden som är bundna vid ett bindande utlåtande av ett annat ministerium eller en annan myndighet och i vilka ett ministerium ämnar avvika från den andra partens sydpunkt,

4) andra till flera ministeriers verksamhetsområde hörande ärenden i vilka ministerierna inte når enighet sinsemellan.

11 §

Ärenden som ankommer på statsrådet och ministerierna och som enligt 5-10 §§ inte skall handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs vid det berörda ministeriet enligt vad som stadgas i lagen om statsrådet.

3 kap

Ministerierna och deras verksamhetsområden

12 §

I statsrådet finns följande ministerier:

1) statsrådets kansli,

2) utrikesministeriet,

3) justitieministeriet,

4) inrikesministeriet,

5) försvarsministeriet,

6) finansministeriet,

7) undervisningsministeriet,

8) jord- och skogsbruksministeriet,

9) kommunikationsministeriet,

10) handels- och industriministeriet,

11) social- och hälsovårdsministeriet,

12) arbetsministeriet,

13) miljöministeriet.

(10.8.2000/730)

Ärendena fördelar sig på ministeriernas verksamhetsområden på det sätt som stadgas i detta kapitel. Ett ärende handläggs av det ministerium till vars verksamhetsområde ärendet huvudsakligen hör (behörigt ministerium).

Ministerierna skall vid behov samarbeta under ledning av det behöriga ministeriet.

13 §

Om inte något annat stadgas i detta kapitel, skall varje ministerium handlägga de verksamhets- och ekonomiplaneringsärenden, resultatstyrningsärenden, lagberedningsärenden, förvaltningsärenden, datasystemsärenden, forskningsärenden, utvecklingsärenden och övervakningsärenden samt internationella ärenden som hör till det egna verksamhetsområdet och ärenden som följer av särskilt bestämda fastighetsuppgifter samt andra sådana ärenden som skall anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till det egna verksamhetsområdet.

Angående fördelningen mellan ministerierna av de ärenden som avgörs i Europeiska unionen stadgas i 3 a § lagen om statsrådet.

Om inte något annat följer av detta kapitel, skall varje ministerium handlägga ärenden som gäller de ämbetsverk, inrättningar, samfund och andra organ som enligt nedanstående stadganden hör till dess verksamhetsområde. Likaså skall ministeriet handlägga ärenden som gäller andra organ med uppgifter som hör till ministeriets verksamhetsområde samt styra länsstyrelsen i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde.

14 §

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådets verksamhet,

2) samhällspolitiska planeringsuppgifter som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

3) allmän kontroll av hur regeringsprogrammet följs,

4) statsrådets gemensamma informationsverksamhet och samordningen av ministeriernas externa information samt det allmänna utvecklandet och den allmänna samordningen av statsförvaltningens externa information,

5) samordning av riksdagens och regeringens arbete, riksdagsspörsmål, frågetimmar samt övriga kontakter mellan regering och riksdag,

6) berättelsen om regeringens åtgärder,

7) statsrådets organisation och beslutsprocesser samt ordningen för handläggning av ärenden i statsrådet, fördelningen mellan det allmänna sammanträdet och ministerierna av de ärenden som skall handläggas och avgöras, indelningen av ministeriernas ansvarsområden och de överföringar av anslag och tjänster som har samband med den samt övriga ärenden som gäller statsrådet och dess konstituerande åtgärder,

8) förande av protokoll vid statsrådets sammanträden,

9) statsrådets registrators- och expeditionsuppgifter,

10) översättning av statsrådets handlingar till vartdera inhemska språket,

11) språktjänst som gäller termer och benämningar inom förvaltningen,

12) avläggande av tjänste- och domared samt tjänste- och domarförsäkran vid statsrådets allmänna sammanträde,

13) förlänande av titel, om ärendet inte hör till ett annat ministeriums ansvarsområde,

14) sådana ärenden angående republikens presidents kansli som skall handläggas i statsrådet,

15) justitiekanslersämbetets ekonomiförvaltning,

16) i partilagen (10/1969) avsett understöd för partiernas offentliga verksamhet, med undantag av övervakningen hur medlen används, vilken hör till justitieministeriets ansvarsområde,

17) statsrådets arkiv,

18) inkomstpolitisk förlikning,

19) verksamhetssystem som stöder beslutsfattandet i statsrådet,

20) statsrådets representations- och tjänstelokaler,

21) statsrådets transportservice,

22) säkerhetstjänsten vid statsrådet och dess ministerier samt beredskap för undantagsförhållanden i samarbete med ministerierna,

23) horisontella och institutionella frågor som är centrala för den allmänna utvecklingen av Europeiska unionen,

24) sådana ärenden gällande Europeiska unionen som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

25) samordningen av beredningen och behandlingen av ärenden som behandlas av olika ministerier och om vilka beslut fattas i Europeiska unionen,

26) ärenden som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde.

(27.12.2001/1326)

Chef för statsrådets kansli är statsministern.

15 §

Till utrikesministeriets ansvarsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) förbindelserna mellan republikens president och främmande staters överhuvud,

2) Finlands representation i främmande stater,

3) främmande staters diplomatiska och konsulära representation i Finland,

4) de politiska, ekonomiska, judiciella och kulturella förbindelserna med främmande stater samt biståndsarbetet,

5) Finlands representation i ärenden som behandlas i Europeiska gemenskapernas domstol samt i övervakningsförfaranden som gäller Finland i dess egenskap av medlem av Europeiska unionen,

6) tillvaratagande av finska medborgares intressen och rättigheter och hjälpande av dem i utlandet,

7) internationella rättsskipnings- och undersökningsorgan,

8) samordning av nordiska samarbetsfrågor inom Nordiska ministerrådet,

9) fördrag med främmande stater och internationella organisationer samt Finlands folkrättsliga förpliktelser, till den del de inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

10) internationella kongresser, konferenser och andra sammankomster, till den del de inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

11) internationella organisationer och inrättningar, om inte ärendet hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

12) förlänande av titel för någon för den tid vederbörande tjänstgör inom utrikesförvaltningen,

13) tilldelande av utmärkelsetecken för utländska medborgare,

14) diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa samt finskt pass till finska medborgare i utlandet,

15) visum som beviljas i utlandet samt uppehålls- och arbetstillstånd.

(21.6.2000/591)

Till utrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom Fonden för industriellt samarbete Ab.

16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) lagberedning inom området för grundlagen och annan statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt samt straff- och processrätt, om inte något annat bestäms, samt utvecklande av lagberedningen i statsrådet liksom övriga lagstiftningsärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde, (20.2.1998/133)

2) statliga och kommunala val samt folkomröstningar,

3) justitiekanslersämbetet, om ärendet inte hör till statsrådets kanslis verksamhetsområde,

4) domstolsväsendet, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen,

5) allmän rättshjälpsverksamhet och fri rättegång samt den allmänna advokatföreningen,

6) åklagarväsendet,

7) utsökningsväsendet, verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff samt annan verkställighet av domar och beslut, (30.5.2002/436)

8) allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik, (30.5.2002/436)

9) straffregistret och övriga rättsregister, (30.5.2002/436)

10) benådning,

11) internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) partiregistret och den tillsyn över partierna som avses i partilagen samt granskning av deras räkenskapsföring och medelsförvaltning,

13) tillsyn över att tryckfrihetslagen iakttas,

14) landskapet Ålands självstyrelse,

15) Finlands författningssamling,

16) utredning av olyckor som avses i lagen om undersökning av olyckor (373/85), (26.2.1996/115)

17) äktenskapsrättsliga ansökningar,

18) samernas kulturella autonomi och koordineringen av samefrågor, (30.12.1996/1323)

19) konventioner som baserar sig på bestämmelserna i VI avdelningen i fördraget om Europeiska unionen och andra internationella förpliktelser till den del de gäller rättsliga frågor, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkernetspolitiska synpunkter. (14.3.1997/221)

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

jorddomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

riksåklagarämbetet

de statliga rättshjälpsbyråerna

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

brottspåföljdsverket

fångvårdsväsendet med därtill hörande slutna anstalter, öppna anstalter och sjukhusenheter

kriminalvårdsväsendet med därtill hörande distriktsbyråer

Fångvårdens utbildningscentral

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

Sametinget

domarförslagsnämnden.

(30.5.2002/436)
17 § (10.8.2000/730)

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) kommunindelningen och den övriga allmänna administrativa indelningen samt samordning av de administrativa indelningarna,

2) det allmänna utvecklandet av regionalförvaltningen,

3) det allmänna utvecklandet av statens lokalförvaltning,

4) dataförvaltningssamarbetet mellan statsförvaltningen och kommunalförvaltningen,

5) dataförvaltningssamarbetet inom regionalförvaltningen,

6) styrningen av anordnandet av tjänster i anslutning till elektronisk kommunikation inom förvaltningsärenden,

7) den allmänna ledningen av och tillsynen över länsstyrelserna samt övriga ärenden som gäller länsstyrelserna, till den del de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

8) häradsförvaltningen,

9) folkbokföringen,

10) Finlands flagga och Finlands vapen,

11) kommunalförvaltningen,

12) kommunalekonomin,

13) den kommunala pensionsanstalten,

14) kommunala arbetsmarknadsverket,

15) Kommunernas garanticentral,

16) regionutvecklingen och samordning av de därmed förknippade programmen samt av planeringen och genomförandet av dessa program,

17) i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) avsedda myndighetsuppgifter som gäller målen 1 och 2 samt Europeiska regionala utvecklingsfonden,

18) samordning av frågor som berör skärgården,

19) allmän ordning och säkerhet,

20) polisförvaltningen,

21) finskt pass, om ärendet inte hör till utrikesministeriet, identitetskort och elektroniskt identitetskort,

22) utlämning av brottslingar mellan Finland och de övriga nordiska länderna,

23) verksamhetsformer enligt lagstiftningen om privata säkerhetstjänster samt inkvarteringsrörelsers resandekort, (19.12.2002/1150)

24) verksamhetsformer, förströelseanordningar och penninginsamlingar som grundar sig på lotterilagstiftningen,

25) verksamhetsformer i enlighet med lagstiftningen om skjut- och eggvapen,

26) offentliga tillställningar,

27) verksamhetsformer i enlighet med lagstiftningen om ordningsvakter,

28) personers inresor till och utresor från landet samt övervakningen av in- och utresor,

29) finskt medborgarskap,

30) utlänningars vistelse i landet samt fastställande av behovet av flyktingstatus och behovet av annat internationellt beskydd, om inte ärendet hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

31) räddningsväsendet,

32) gränsövervakning och gränskontroller,

32 a) myndighetsradionätet, (23.8.2001/738)

32 b) samordning av hemlandets beredskap inom civil krishantering, (19.12.2002/1150)

33) konventioner som baserar sig på bestämmelserna i avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen och andra internationella förpliktelser till den del de gäller inrikesfrågor, om de inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter.

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom

länsstyrelserna

Befolkningsregistercentralen

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

Polisyrkeshögskolan

Polisskolan

Polisens teknikcentral

Polisens datacentral

Räddningsinstitutet

nödcentralsverket

Brandskyddsfonden

Utlänningsverket

gränsbevakningsväsendet.

(19.12.2002/1150)
18 § (30.12.1996/1323)

Till försvarsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) rikets försvar och den allmänna försvarsberedskapen samt samordningen av de olika förvaltningsområdenas verksamhet i ärenden som hör till totalförsvaret, (4.2.2000/134)

2) övervakning av rikets territorium och tryggandet av dess territoriella integritet,

3) försvarsmaktens sammansättning och organisation, utrustning, utbildning och underhåll samt materialpolitiken inom förvaltningsområdet, (30.5.2002/436)

4) värnplikt och frivillig militärtjänst för kvinnor,

5) den militära rättsvården, till den del ärendet inte hör till justitieministeriets verksamhetsområde,

6) polisverksamheten inom försvarsmakten,

7) hälsovården samt den sociala verksamheten inom försvarsmakten,

8) förvaltningsområdets samhälls- och miljöpolitik, (30.5.2002/436)

9) militär krishantering och fredsbevarande verksamhet, till den del ärendet inte hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, (23.8.2001/738)

10) militär luftfart och sjöfart,

11) export av försvarsmateriel,

12) stödande av det frivilliga försvarsarbetet.

(27.8.1999/856)

Till försvarsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

säkerhets- och försvarskommittén

huvudstaben och försvarsmakten

uppbådsnämnderna

centralnämnden för uppbådsärenden

planeringskommissionen för försvarsinformation

försvarets vetenskapliga delegation

delegationen för frivilligt försvarsarbete

de finländska fredsbevarande organisationerna

försvarsförvaltningens byggverk

VPU Beklädnadsfabrik Ab.

(4.2.2000/134)
19 § (27.12.2001/1326)

Till finansministeriets ansvarsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) den ekonomiska politiken och finanspolitiken,

2) den offentliga ekonomin,

3) den allmänna styrningen och samordningen av statens verksamhets- och ekonomiplanering, ramförfarandet och budgeten,

4) de allmänna grunderna gällande förvaltning, anskaffning, användning och överlåtelse av statens egendom samt övriga grunder för ekonomiförvaltningen,

5) avgiftsbelagd statlig verksamhet och de allmänna grunderna för avgifterna,

6) statens betalningsrörelse och betalningsberedskap,

7) statens fonder, till den del ärendena inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

8) de allmänna systemen för statens och dess ämbetsverks, affärsverks och andra inrättningars samt fonders räkenskaper, bokslut och övriga redovisningsväsende, revisionen av räkenskaper och hushållning samt bekämpning av fel och missbruk,

9) beskattning och tullar, ärenden gällande tullar dock bara om de inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

10) fördrag med främmande stater om beskattning och tullsamarbete samt övriga internationella förpliktelser som gäller beskattning och tullsamarbete, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

11) den allmänna styrningen och övervakningen av statens upplåning och statsskulden, medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering samt statsborgen, statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,

12) myntväsendet och betalningssystemet samt valutalagstiftningen,

13) kreditinstitutsverksamheten, värdepappersmarknaden samt options- och terminsmarknaden och de handels- och clearingsystem som har samband med dem, fondbolag, pantlåneinrättningar och andelslag som bedriver sparkasseverksamhet,

14) kapitalrörelserna, till den del ärendena inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

15) begränsning av användningen av indexvillkor i avtal,

16) verksamhetslinjerna för utvecklande av förvaltningen, den allmänna organiseringen av förvaltningen samt det allmänna utvecklandet av förvaltningens styrning och funktioner,

17) statens kommittéväsende, främjandet av samarbetet kring statsrådets informationstjänst och, för Finlands del, samordning av stödet för institutionell utveckling av de länder som ansöker om medlemskap i Europeiska unionen,

18) det allmänna utvecklandet av de statliga affärsverken samt allmänna bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som gäller affärsverken,

19) styrning och samordning av databehandlingen inom statsförvaltningen, av utvecklandet av dataadministrationen och av datasäkerheten samt främjande av informationssamhällets utveckling,

20) statsrådets gemensamma dataadministration,

21) statens statistikväsende,

22) statens arbetsgivar- och personalpolitik, personalens rättsliga ställning, den allmänna organiseringen av pensioner och övriga anställningsvillkor, statens arbetsmarknadspolitik och arbetsgivarverksamheten på centralnivå,

23) den centrala tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten vid statens ämbetsverk och inrättningar,

24) fastställandet av villkoren i tjänsteförhållande i de fall då ärendet inte omfattas av ett ämbetsverks behörighet samt fastställandet av anställningsvillkoren för verkställande direktörer i tjänsteförhållande vid statens affärsverk,

25) allmän effektivering av användningen av statens personalresurser,

26) överföringen av en tjänst till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvaltningsområde och överföringen av anslag för att användas av ett sådant ämbetsverk, om ärendet inte hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

27) ordnande av lokaliteter för statens ämbetsverk och inrättningar, underhåll av lokaliteterna samt allmän organisering av förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet och fastighetsväsen, (19.12.2002/1150)

28) Internationella Valutafonden, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Europeiska investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt Europeiska revisionsrätten,

29) Finlands Bank,

30) statens säkerhetsfond och Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

Centralen för förvaltningsutveckling

Senatfastigheter

Anuukar Holding Oy

Oy Edita Ab

Engel-Koncernen Ab

Kapiteeli Oy

Handelshuset Hansel Ab

Medivire Holding Oy

Medivire työterveyspalvelut Oy

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Abp

Ab Myntverket i Finland

Sampo Abp

Silta Oy

Sponda Abp

Solidium Oy

Finlands Exportkredit Abp

Tietokarhu Ab

Yrityspankki SKOP Oyj.

(30.5.2002/436)
20 § (27.8.1999/856)

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) de allmänna betingelserna för utbildnings-, kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet samt vetenskaplig verksamhet,

2) den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund,

3) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt övrig allmänbildande utbildning, av dessa förskoleundervisningen i samråd med social- och hälsovårdsministeriet, (23.8.2001/738)

4) yrkesutbildning, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

5) vuxenutbildning,

6) yrkeshögskolestudier,

7) universitetsväsendet,

8) den vetenskapliga forskningen,

9) arkivväsendet,

10) examensnämnderna för examina i finska och svenska språket,

11) ärenden som gäller auktoriserade translatorer,

12) studiestöd,

13) konst,

14) det allmänna biblioteksväsendet,

15) museiväsendet,

16) mediekultur, kulturarvet samt övriga uppgifter som har samband med detta område,

17) upphovsrätt,

18) gymnastik och idrott,

19) ungdomsarbete,

20) tillsammans med arbetsministeriet förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska förhållanden.

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

universiteten

yrkeshögskolorna

utbildningsstyrelsen och de statliga läroinrättningar som hör till dess verksamhetsområde

studentexamensnämnden

centret för internationellt personutbyte

besvärsnämnden för studiestöd

Finlands Akademi

forskningscentralen för de inhemska språken

Institutet för Ryssland och Östeuropa

arkivverket

Depåbiblioteket

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna

biblioteket för synskadade

museiverket

statens konstmuseum

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Finlands filmarkiv

statens filmgranskningsbyrå

statens filmnämnd

ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse

Oy Veikkaus Ab

CSC-Tieteellinen laskenta Oy

FTP International Oy.

21 §

Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) jordbruket och specialjordbruket jämte binäringar samt utvecklandet av landsbygden, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

2) forsknings-, utvecklings- och rådgivningsverksamhet inom lantbruket och specialjordbruket,

3) växtskydd samt kontrollverksamhet inom lantbruket,

4) skogsbruk och skogsforskning,

5) lantmäteriet, skiftesväsendet, kartverket och registreringsväsendet samt samanvändningen av geografisk information samt geodetiska undersökningar,

6) fiskeri-, vilt- och renhushållning,

7) veterinärmedicin, bekämpandet och förebyggandet av djursjukdomar samt djurskyddet,

8) veterinärernas utövning av sitt yrke,

9) livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel samt medicinsk behandling av djur,

10) statens jordegendom, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) gårdsbrukets utvecklingsfond och interventionsfonden för jordbruket,

11 a) myndighetsuppgifter enligt lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) vilka gäller utvecklingssektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, program för gemenskapsinitiativet LEADER samt det samlade programdokumentet för fisket, (15.3.2001/221)

12) vattenförsörjning och avloppsreglering, skydd mot översvämning, torrläggning och bevattning, flottning, driftsverksamhet i anslutning till reglerade vattendrag, uppfyllandet av förpliktelser som ankommer på innehavare av vattenrättsligt tillstånd, underhåll av jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, dammsäkerhet, avvärjande av översvämnings- och isdammsskador, dikningsförrättningar samt förvaltning och skötsel av allmänna vattenområden eller annan användning och vård av vattentillgångar i nära anslutning till dessa.

(10.8.2000/730)

Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör dessutom

lantmäteriverket

Forststyrelsen

forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

Skogsforskningsinstitutet

kontrollcentralen för växtproduktion

Geodetiska institutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Livsmedelsverket

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Centralen för utsädespotatis

Avena Oy

Boreal Växtförädling Ab

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

veterinärmedicinska skadenämnden.

(30.5.2002/436)

Jord- och skogsbruksministeriet styr och övervakar arbetskrafts- och näringscentralerna i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde. Jord- och skogsbruksministeriet styr också de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde. (22.8.1997/791)

22 § (10.8.2000/730)

Till kommunikationsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) vägtrafik och fordon som används på väg,

2) järnvägar och järnvägstrafik,

3) civil luftfart samt flygplatser,

4) sjöfarten och övrig sjötrafik samt hamnar, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

5) trafikleder,

6) transport av farliga ämnen,

7) trafiklogistik och främjandet av utvecklandet av informationssamhället då det gäller trafikservice,

8) miljöfrågor inom trafiken, om de inte hör till miljöministeriets verksamhetsområde,

9) havsforskningen,

10) vädertjänsten samt atmosfärundersökningar och andra geofysikaliska undersökningar i samband därmed,

11) televerksamhet och telekommunikation,

12) främjandet av utvecklandet av informationssamhället och datasäkerhet särskilt då det gäller kommunikationsservicen, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

13) televisions- och radioverksamhet,

14) postverksamhet,

15) stödande av pressen med statliga medel, till den del ärendet inte hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde,

16) fördrag som sluts med främmande stater om väg- och järnvägstrafik, civil luftfart, meteorologi, havsforskning, sjöfart och annan sjötrafik samt kommunikation och postväsen samt andra internationella förpliktelser som gäller dessa ärenden, om dessa fördrag och förpliktelser inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

17) ärenden som gäller sommartid.

Till kommunikationsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Vägförvaltningen

Sjöfartsverket

Banförvaltningscentralen

Fordonsförvaltningscentralen

Kommunikationsverket

Havsforskningsinstitutet

Meteorologiska institutet

Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Vägverket

Luftfartsverket

Raskone Oy

Finlands Bilbesiktning Ab

Sonera Abp

Posten Finland Ab

Rundradion Ab

Suomen Erillisverkot Oy

VR-Group Ab

Finnair Abp

Trafikskyddet.

(30.5.2002/436)

3 mom. har upphävts genom F 221/2001. (15.3.2001/221)

23 §

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) de allmänna verksamhetsbetingelserna för närings- och företagsverksamhet, (30.5.2002/436)

2) marknadens funktionsduglighet och främjande av konkurrens,

3) utrikeshandeln och företagens internationalisering,

4 punkten har upphävts genom F 436/2002. (30.5.2002/436)

5) finansiering av företagsverksamhet samt företagsstöd, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

6) de regionala verksamhetsbetingelserna för företagsverksamhet,

7) teknologipolitik samt utvecklande och utnyttjande av teknologi, (30.5.2002/436)

8) teknisk säkerhet och tillförlitlighet, inbegripet kontrollverksamhet, samt bedömning av överensstämmelsen med kraven, standardisering och kvalitetspolitik, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

9) industriell äganderätt,

10) styrning och reglering av näringsverksamheten, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) konsument- och livsmedelsfrågor, till den del de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) energi,

13) statens ägarpolitik i aktiebolag samt ägarstyrning och ägartillsyn i fråga om dem, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

14) allmän administrativ styrning av och tillsyn över arbetskrafts- och näringscentralerna samt styrning och tillsyn i fråga om de ärenden centralerna sköter, om ärendet inte hör till jord- och skogsbruksministeriets eller arbetsministeriets verksamhetsområde.

(10.8.2000/730)

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Konsumentverket

konsumentklagonämnden

konkurrensverket

patent- och registerstyrelsen

konsumentforskningscentralen

mätteknikcentralen

geologiska forskningscentralen

säkerhetsteknikcentralen

statens tekniska forskningscentral

teknologiska utvecklingscentralen

centralen för turistfrämjande

försvarsekonomiska planeringskommissionen

Försörjningsberedskapscentralen

Energimarknadsverket

statens kärnavfallshanteringsfond.

(15.3.2001/221)
24 § (27.8.1999/856)

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) utkomstskydd,

2) försäkringsverksamhet, förmedling av försäkringar samt försäkringsinspektion,

3) socialservice och hälsovårdsservice,

3 a) barnens och familjernas välfärd och sociala trygghet, (30.5.2002/436)

4) läkemedelsförsörjning,

5) rehabilitering,

6) främjande av hälsa och social välfärd samt förebyggande av sjukdomar och sociala problem,

7) alkohol-, narkotika- och tobaksärenden,

8) hälsoskydd och övervakning av strålskador,

9) övervakning av kemikalier, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) genteknologisk kontroll, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) företagshälsovård,

12) arbetarskydd och skogsavlöning,

13) fördrag som ingås med främmande stater om socialskydd samt sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt liksom även andra internationella förpliktelser som gäller socialskydd, sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt, om dessa fördrag och förpliktelser inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

14) jämställdhet mellan kvinnor och män.

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetarskyddets distriktsförvaltning

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Försäkringsinspektionen

Alko Ab

arbetarskyddsfonden

utbildnings- och avgångsbidragsfonden

arbetslöshetsförsäkringsfonden

nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

Penningautomatföreningen.

(30.5.2002/436)
25 § (14.3.1997/221)

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) anställningsförhållande, arbetstid, systemen för medbestämmande i arbetslivet och andra arbetsmiljöfrågor samt kollektivavtal,

2) medling i arbetstvister,

3) service- och studieverksamhet för sjömän,

4) yrkesvägledning,

5) arbetsförmedling,

6) arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

7) arbetskraftens internationella rörlighet, inflyttning av utländsk arbetskraft samt övervakning i samband därmed,

8) sysselsättning och arbetslöshet,

9) ordnande av allmänna arbeten för att främja sysselsättningen, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) lönegaranti,

11) flyktingfrågor, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde, mottagning av asylsökande samt åtgärder för att främja invandrarnas placering i samhället,

12) emigration och återflyttning,

13) civiltjänst och reglering av användningen av arbetskraften samt arbetsplikt,

14) konventioner som ingås inom ramen för Internationella arbetsorganisationen,

15) tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet styrning av övervakningen av de ärenden angående anställningsförhållanden som avses i 1 punkten,

16) tillsammans med undervisningsministeriet förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska förhållanden,

17) i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) föreskrivna myndighetsuppgifter gällande mål 3 och Europeiska socialfonden.

(10.8.2000/730)

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

arbetskraftsbyråerna

arbetskraftsinstitutet

sjömansservicebyrån

arbetsrådet

förläggningarna för asylsökande.

(22.8.1997/791)

Arbetsministeriet styr och övervakar arbetskrafts- och näringscentralerna i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde. (22.8.1997/791)

26 §

Till miljöministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) luftvård, avfallsfrågor, bullerbekämpning, havsskydd, vattenvård och annan miljövård,

2) förebyggande och övervakning av miljöskador som användningen av kemikalier och genteknik förorsakar,

3) bekämpning av miljöskador,

4) främjande av miljökonsekvensbedömningen,

5) miljöekonomi

6) främjande av den allmänna miljömedvetenheten,

7) styrning av användningen av områden och av samhällsplaneringen,

8) naturvård, landskapsvård och utnyttjande av naturen för rekreation, om ärendet inte hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde,

9) den byggda miljön och vården av byggnadsarvet,

10) byggande och fastighetsförvaltning,

11) utvecklande av bostadsförhållandena samt statligt stöd för boende och byggande,

12) produktion, reparation och underhåll av bostäder,

13) bostadsmarknaden, bostadsfinansieringen och boendekostnaderna,

14) hyres- och bostadsrättsförhållanden,

15) statens bostadsfond och oljeskyddsfonden.

(10.8.2000/730)

Till miljöministeriets verksamhetsområde hör dessutom

de regionala miljöcentralerna

miljötillståndsverken

Finlands miljöcentral

statens bostadsfond.

(10.8.2000/730)

Miljöministeriet styr skötseln av naturvårdsärenden vid Forststyrelsen och skogsforskningsinstitutet. (23.8.1996/642)

4 kap

Statsrådets tjänstemän och deras åligganden

27 §

Vid varje ministerium finns, i enlighet med vad som stadgas särskilt, en kanslichef eller en statssekreterare samt understatssekreterare, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, byråchefer, regeringsråd, konsultativa tjänstemän, äldre och yngre regeringssekreterare samt andra tjänstemän.

28 § (1.3.2000/255)

Av tjänstemännen vid ministerierna utnämns understatssekreterarna, avdelningscheferna, överdirektörerna, biträdande avdelningscheferna, direktörerna, byråcheferna, regeringsråden, lagstiftningsdirektörerna samt lagstiftningsråden, finansråden, budgetråden, högskoleråden, byggnadsråden, undervisningsråden, kulturråden, forstråden, lantbruksråden, kommunikationsråden, industriråden, handelsråden, råden för internationella ärenden, miljöråden, regeringssekreterarna och de konsultativa tjänstemännen av statsrådet, om inte något annat bestäms särskilt.

Om utnämningar till tjänster inom utrikesförvaltningen bestäms särskilt.

29 § (22.8.1997/791)

Behörighetsvillkor är, om inte något annat bestäms:

1) för kanslichef, statssekreterare och understatssekreterare samt avdelningschef och tjänsteman i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för biträdande avdelningschef, byråchef och regeringsråd samt tjänsteman i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken ådagalagd ledarförmåga, samt

3) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten.

Om behörighetsvillkoren för andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän bestäms särskilt.

30 § (1.3.2000/255)

Statsrådet kan till extraordinarie föredragande förordna tjänstemän som har avlagt högskoleexamen och som kan anses lämpliga för uppgiften.

31 §

I ett ministerium föredras ärendena av de tjänstemän vid ministeriet som är föredragande i statsrådet eller extraordinarie föredragande i statsrådet och av de tjänstemän till vilkas åligganden sådant enligt gällande bestämmelser hör, samt av de övriga tjänstemän vid ministeriet som ministeriet förordnat därtill. (23.5.2001/418)

Ett ministerium kan också förordna chefen för eller en annan tjänsteman vid ett ministeriet underställt ämbetsverk att bereda och i ministeriet föredra till ministeriets verksamhetsområde hörande ärenden. Förordnandet kan avse till ministeriet hörande ärenden i allmänhet eller särskilt ärende, och förordnandet skall i huvudsak gälla sådana ärenden som tjänstemannen har handlagt i sitt ämbetsverk.

Chefen för eller en annan tjänsteman vid ett ämbetsverk, vilken har föredragit ett ärende, är inte jävig att handlägga ärendet i sitt eget ämbetsverk.

32 §

Kanslichefen skall i egenskap av ministerns närmaste biträde leda och övervaka ministeriets verksamhet samt i detta syfte

1) hos ministern göra sådana framställningar rörande ministeriets verksamhet som han funnit nödvändiga,

2) dra försorg om att ministeriets tjänstemän sköter sina uppgifter effektivt och se till att de för ministeriets avdelningar gemensamma tjänstemännens placering i ministeriet är ändamålsenlig samt även i övrigt vårda sig om verksamheten och ordningen inom ministeriet,

3) dra försorg om att ministeriets tjänstemän får nödvändig kompletterande utbildning samt handledning i skötseln av sina uppgifter samt att för deras tjänsteverksamnet nödvändiga stadganden, beslut och föreskrifter samt hemställningar av riksdagen, betänkanden och andra med dem jämförbara handlingar och uppgifter angående statsrådets och ministeriets verksamhet står till deras förfogande,

4) särskilt övervaka beredningen och föredragningen av lagstiftnings- och utnämningsärenden och de viktigaste ärendena av annat slag,

5) dra försorg om att ett budgetförslag för ministeriet utarbetas på behörigt sätt samt föredra detta förslag i ministeriet,

6) föredra ministeriets arbetsordning,

7) om inte något annat stadgas, föredra utnämningsärenden, som avgörs av republikens president.

Då kanslichefen är på semester eller av annan orsak tillfälligt är förhindrad att sköta sin tjänst, skall ministern, om något annat inte stadgas, förordna en avdelningschef eller en av republikens president utnämnd annan tjänsteinnehavare att sköta kanslichefens uppgifter.

33 §

Kanslicheferna skall under ordförandeskap av statssekreteraren vid statsrådets kansli förberedelsevis behandla ärenden som gäller främjande och kontroll av att regeringsprogrammet följs, effektivering av arbetet i statsrådet, samarbetet mellan ministerierna samt samordning av ministeriernas verksamhet.

Kanslichefsmötet utarbetar en verksamhetsstadga för sin verksamhet.

34 §

För samordning av den verksamhet som gäller ministeriernas förberedelser för undantagsförhållanden sammanträder regelbundet under ledning av statssekreteraren vid statsrådets kansli ett beredskapschefsmöte bestående av de tjänstemän som utnämnts till beredskapschefer vid ministerierna.

Beredskapschefsmötet gör upp en verksamhetsstadga för sin verksamhet. I verksamhetsstadgan meddelas även behövliga gemensamma föreskrifter om verksamheten och samarbetet vad gäller de tjänstemän som biträder beredskapscheferna vid ministerierna.

35 § (1.3.2000/255)

Den minister som är chef för ett ministerium eller någon annan medlem av statsrådet som handlägger ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas vid ministeriet. En tjänsteman som är föredragande vid ministeriet kan dock ges i uppdrag att avgöra andra ärenden än sådana som är av principiell betydelse eller vittsyftande.

Om de ärenden där beslutanderätten innehas av tjänstemän som är föredragande vid ett ministerium bestäms i förordningen om ministeriet eller i arbetsordningen för ministeriet, vilken ges såsom ministerieförordning. Om de ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde i enlighet med fastställd arbetsfördelning handläggs av flera än en medlem av statsrådet, godkänner respektive minister arbetsordningen för sitt eget ansvarsområdes del.

36 §

En minister kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som har uppdragits åt en tjänsteman för avgörande, dock inte ett ärende som skall avgöras vid ministeriets sammanträde, om inte annat stadgas i lag.

Anser en tjänsteman att ett ärende, i vilket han enligt 35 § har beslutanderätten, i ett enskilt fall är av principiell betydelse eller vittsyftande, skall ärendet innan det avgörs bringas till ministerns kännedom.

37 §

Kanslichefen eller statssekreteraren samt understatssekreteraren och en avdelningschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende, som annars skulle få avgöras av en underlydande.

38 §

Registratorerna vid ministerierna skall ta emot och diarieföra till ministeriet inkommande brev och andra handlingar samt utfärda och bestyrka kopior av handlingar som förvaras i ministeriet. Registratorn svarar även för utgivningen och avsändningen av expeditioner samt sköter ministeriets arkiv, om inte annat bestäms.

39 § (1.3.2000/255)

30 § har upphävts genom F 25572000.

5 kap

Ärendenas beredning

40 §

Förslagen till lagar och, om ärendet inte är av ringa betydelse, till förordningar samt till sådana beslut av statsrådet och ministerierna som skall publiceras i författningssamlingen skall sändas till justitieministeriet för granskning, om inte något annat oundvikligen följer av ärendets skyndsamhet. (30.12.1996/1323)

Har en fråga som är under beredning i ett annat ministerium än finansministeriet avsevärd samhällsekonomisk betydelse, skall ministeriet innan ärendet avgörs inhämta finansministeriets utlåtande. Finansministeriet skall ges nödvändiga uppgifter om frågor som är under beredning i ett annat ministerium eller hos detta underlydande myndigheter och som är viktiga ur samhällsekonomins eller näringslivets synpunkt samt om ministeriets eller myndigheternas åtgärder i dylika frågor, och föredraganden är skyldig att efter kallelse delta i överläggningar i ärendet i finansministeriet.

Föreliggande tvingande behov att utanför budgetbehandlingen till finansutskottet föra ett ärende som gäller upptagande av anslag i budgetpropositionen eller ändring av användningsgrunderna för ett anslag som redan finns i budgeten, skall ministeriet innan ärendet behandlas inhämta finansministeriets utlåtande därom.

41 §

Föranleder ett ärende som är under beredning i ett ministerium ändrande i en sådan lag eller förordning eller ett sådant statsrådsbeslut vars ändrande annars hör till ett annat ministeriums verksamhetsområde, skall sistnämnda ministerium höras i saken innan ärendet avgörs.

42 §

Inom statsrådet finns ett finansutskott, vars ordförande är statsministern och ledamöter finansministern och två andra ministrar, av vilka den ena förordnas av statsministern och den andra är den minister till vars verksamhetsområde det föreliggande ärendet hör. Vid behov förordnar statsministern ytterligkse högst två ministrar till adjungerade ledamöter i utskottet. Då till finansministeriet har kallats även en minister för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, är också han ledamot i utskottet. Då en minister som är ledamot i finansutskottet på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare ledamot i utskottet.

Finansutskottet är beslutfört med tre ledamöter. En av de närvarande ledamöterna skall vara minister i finansministeriet.

43 §

Statsrådet bestämmer vilka ärenden som på grund av sin ekonomiska eller övriga betydelse skall handläggas i statsrådets finansutskott eller undergå finansbehandling i finansministeriet innan de avgörs.

44 §

Inom statsrådet finns ett utrikes- och säkerhetspolitiskt utskott, vars ordförande är statsministern samt ledamöter utrikesministern, försvarsministern och tre andra ministrar, vilka förordnas av statsministern. Vid behov förordnar statsministern ytterligare en minister till adjungerad ledamot i utskottet. Då till utrikesministeriet har kallats även en minister för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, är också han ledamot i utskottet.

Även en annan minister deltar i behandlingen av ett ärende, om det föreliggande ärendet har samband med frågor som hör till hans verksamhetsområde.

Då en minister som är ledamot i utskottet på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare ledamot i utskottet.

I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet skall förberedelsevis handläggas viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och Finlands övriga relationer till främmande makter samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret. Utskottet handlägger också frågor som gäller samordningen av ärenden som hör till dess uppgiftsområde. (4.2.2000/134)

44 a § (4.2.2000/134)

Biträdande organ för försvarsministeriet och utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet i ärenden som gäller totalförsvaret är säkerhets- och försvarskommittén, vars ordförande är kanslichefen vid försvarsministeriet och vice ordförande den statssekreterare som är kanslichef vid statsrådets kansli samt övriga medlemmar kanslichefen vid republikens presidents kansli, utrikesministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, trafikministeriet och handels- och industriministeriet samt chefen för huvudstaben och huvudstabens operationschef samt chefen för gränsbevakningsväsendet. Statsrådet kan dessutom kalla andra personer som medlemmar av kommittén för en mandattid på högst fyra år åt gången.

Kommittén har till uppgift att

1) ge akt på förändringar i Finlands säkerhets- och försvarspolitiska ställning samt bedöma hur förändringarna påverkar arrangemangen inom totalförsvaret,

2) ge akt på de olika förvaltningsområdenas verksamhet för att upprätthålla och utveckla arrangemangen inom totalförsvaret, samt

3) samordna de olika förvaltningsområdenas beredning av ärenden som hör till totalförsvaret.

Kommittén kan ge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller totalförsvaret och i frågor som gäller samordningen av dessa ärenden.

Kommittén har ett sekretariat som finns vid försvarsministeriet.

45 §

Inom statsrådet finns ett finanspolitiskt ministerutskott, vars ordförande är statsministern och ledamöter finansministern, en av statsministern förordnad minister som förordnats att handlägga ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, haudels- och industriministern, arbetsministern och högst fyra andra av statsministern förordnade ministrar. Då en minister som är medlem av finanspolitiska ministerutskottet på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare ledamot av finanspolitiska ministerutskottet.

I finanspolitiska ministerutskottet skall förberedelsevis handläggas ärenden som gäller:

1) den samhällsekonomiska utvecklingen samt allmänna finanspolitiska åtgärder,

2) huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling,

3) styrning av investeringar på det sätt som statsrådet närmare förordnar, samt

4) andra finanspolitiska åtgärder i den omfattning statsministern förordnar.

Stadgandena i denna paragraf inverkar inte på vad som stadgas om de ärenden som skall handläggas av statsrådets finansutskott.

45 a § (27.12.2001/1326)

För samordning av ärenden som gäller dataadministrationen finns i anslutning till finansministeriet en ledningsgrupp för statsrådets dataadministration, som också verkar som ledningsgrupp för statens dataadministration.

Statsrådet kan förelägga ledningsgruppen också andra uppgifter. Statsrådet utser medlemmarna i ledningsgruppen för en mandatperiod på minst två år. Ledningsgruppen skall ha minst 13 medlemmar som företräder ministerierna. För varje medlem utses en ersättare. Statsrådet utser ordföranden.

Ledningsgruppen kan inrätta sektioner. I ledningsgruppen och sektionerna kan finnas också utomstående sakkunniga. Finansministeriet ansvarar för skötseln av sekretariatuppgifterna i anslutning till ledningsgruppen.

För främjande av ministeriernas gemensamma datasystem och datakommunikationstjänster bereder ledningsgruppen för statsrådets dataadministration statsrådets dataadministrationsstrategi och övervakar genomförandet av den. Statsrådet fastställer statsrådets dataadministrationsstrategi.

46 §

Vid behov kan för beredning av ärenden som skall behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde tillsättas även något annat utskott, vars ledamöter förordnas av statsministern.

47 §

Om arten av de ärenden som är under behandling kräver det bör föredraganden skriftligen avfatta en promemoria, som fogas till handlingarna.

6 kap

Beredning av ärenden som gäller Europeiska unionen

48 §

Inom statsrådet finns ett utskott för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet), vars ordförande är statsministern och ledamöter utrikesministern, justitieministern, den minister som har förordnats att handlägga utrikeshandelsärenden, handels- och industriministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern samt tre andra ministrar av vilka två förordnas av statsministern och den tredje är den minister till vars område det ärende som handläggs hör. Vid behov förordnar statsministern ytterligare en minister till ledamot i utskottet. (22.4.1999/500)

I handläggningen av ett ärende kan också en annan minister delta.

Om en minister som är ledamot av EU-ministerutskottet på grund av tillfälligt förhiuder inte kan sköta sina uppgifter är den minister som förordnats till hans ställföreträdare ledamot av EU-ministerutskottet.

EU-ministerutskottet skall förberedelsevis handlägga de ärenden som kommer att avgöras i Europeiska unionen och som statsministern bestämmer att skall handläggas i utskottet eller som den minister, till vars område det ärende som handläggs hör, framlägger för utskottet eller som kommittén för EU-ärenden anser det befogat att handlägga i utskottet.

Ordföranden i Ålands landskapsstyrelse har rätt att bli hörd i EU-ministerutskottet när ärendet faller inom landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet.

Stadgandena i denna paragraf inverkar inte på vad som stadgas om ärenden som skall handläggas i andra ministerutskott.

49 § (21.6.2000/591)

För samordning av beredningen av EU-ärenden skall som ett rådgivande organ i samband med statsrådets kansli finnas en kommitté för EU-ärenden. Statsrådet förordnar ledamöterna i kommittén för en mandatperiod på högst tre år åt gången.

Kommittén har högst 17 ledamöter, som skall företräda statsrådets kansli, de övriga ministerierna, justitiekanslersämbetet samt republikens presidents kansli, landskapet Åland och Finlands Bank. Varje ledamot har en personlig suppleant som förordnats av statsrådet. Statsrådet utser kommitténs ordförande.

Kommittén kan inrätta sektioner. Till ledamöter i sektioner kan kommittén kalla även utomstående personer. Till ordförande för en sektion kallar kommittén en tjänsteman från det ministerium till vars ansvarsområde de ärenden som behandlas i sektionen huvudsakligen hör.

Till ledamöter i kommittén och dess sektioner, suppleanter, sakkunniga och sekreterare betalas inte arvode.

7 kap

Ärendenas handläggning

50 §

Ärendena föredras efter sin art antingen för republikens president i statsrådet eller för statsrådet vid dess allmänna sammanträde eller i ett ministerium för ministern eller vid ett ministeriums sammanträde, om inte beslutanderätten har anförtrotts föredraganden.

Även en tjänsteman träffar sitt avgörande på föredragning av en annan tjänsteman, om inte annat stadgas i förordning eller om inte ärendet gäller endast registrerings- eller diarieföringsåtgärder. Föredragning behövs inte i ärenden som gäller ministeriets interna personal- och ekonomiförvaltning, med undantag av ärenden som gäller anställningsförhållanden, om inte annat stadgas eller bestäms särskilt.

51 §

Statsrådets kansli fastställer i samverkan med republikens presidents kansli tidpunkterna för när ärenden som skall avgöras av republikens president föredras för presidenten i statsrådet. (1.3.2000/255)

Föredragningsdagarna vid statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningsordningen fastställs av statsministern. Föredragandena i statsrådet föredrar ärendena vid det allmänna sammanträdet. Statsministern kan dock besluta att föredragandens närvaro inte krävs i ärenden som avgörs utan diskussion och enligt föredragandens skriftliga förslag. Statsrådets kansli kan meddela närmare anvisningar om föredragningsförfarandet. (25.10.1996/738)

På framställning av statsministern kan statsrådet bestämma den tidpunkt före vilken ett ärende som skall handläggas vid statsrådets allmänna sammanträde skall föredras där.

52 §

Ett ärende föredras för republikens president i statsrådet av vederbörande minister. En minister som vid behandlingen av ärenden inte avger yttrande, anses ha omfattat den föredragande ministerns åsikt.

Vid föredragning som nämns i 1 mom. skall föredraganden i statsfådet vara närvarande.

53 §

I ett ärende som avgörs av statsrådet vid allmänt sammanträde avges yttrande först av den minister till vars verksamhetsområde ärendet hör. Yppar sig meningsskiljaktighet, avgörs saken genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

Uppkommer meningsskiljaktighet i ett utskott, skall på motsvarande sätt iakttas vad som stadgas i 1 mom. och anteckning om omröstning göras i beslutsförteckningen, om en sådan förs.

Avviker föredragandens mening från beslutet, skall den, om föredraganden yrkar det, vid statsrådets allmänna sammanträde antecknas i protokollet samt i ett ministerium i beslutsförteckningen eller i liggarexemplaret till en expedition eller ett skriftligt meddelande.

Angående omröstning vid ett ministeriums sammanträde skall anteckning göras i protokollet över sammanträdet.

54 §

Vid föredragning av ärenden rörande Helsingfors universitet för republikens president i statsrådet eller vid handläggningen av dem vid vid statsrådets allmänna sammanträde har universitetets kansler rätt att närvara och yttra sig.

När militära kommandomål som gäller försvarsmakten föredras för republikens president i statsrådet har kommendören för försvarsmakten rätt att närvara och uttala sin åsikt i frågan. (1.3.2000/255)

55 §

Över ärenden som avgörs av republikens president i statsrådet förs protokoll. Särskilt protokoll skall föras över ärenden som föredras vid statsrådets allmänna sammanträde.

Över ett ministeriums beslut i ärenden som avgjorts av ministern eller en tjänsteman skall föras en beslutsförteckning, om någon expedition inte utfärdas eller vederbörande inte skriftligen underrättas om avgörandet.

Ett protokoll och en beslutsförteckning granskas och bestyrks av föredraganden, varefter handlingen skall tillställas ministern för justering. Har ärende avgjorts av en föredragande på eget ansvar, justeras beslutsförteckningen av honom.

Över ärenden som behandlats i utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet och i finansutskottet förs protokoll. Sådana utlåtanden av finansministeriet som avses i 43 § införs i föredragningslistorna. Ett utskotts protokoll bestyrks av utskottssekreteraren.

Över ärende som behandlats vid ett ministeriums sammanträde förs protokoll, som undertecknas av en därtill förordnad, vid sammanträdet närvarande tjänsteman och justeras av ordföranden.

56 §

En expedition över beslut vid statsrådets allmänna sammanträde eller ett skriftligt meddelande i en sådan sak undertecknas av den minister till vars verksamhetsområde ärendet hör och kontrasigneras av föredraganden.

En expedition eller ett skriftligt meddelande i ett ärende som har avgjorts av en minister eller tjänsteman undertecknas av den som har avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden. Har en tjänsteman avgjort ett ärende utan föredragning, undertecknar han ensam expeditionen.

Den som har kontrasignerat en expedition eller ett meddelande ansvarar för att handlingen överensstämmer med beslutet.

På ansökningshandlingen tecknade avslagsbeslut samt remisser undertecknas av föredraganden.

Expeditioner eller skriftliga meddelanden i ärenden som har avgjorts vid ett ministeriums sammanträde undertecknas av föredraganden, som också ansvarar för att expeditionerna eller de skriftliga meddelandena överensstämmer med besluten.

57 §

Utfärdas en expedition i ett ärende som har avgjorts av republikens president, statsrådet eller ett ministerium, eller underrättas vederbörande skriftligen om detta, skall, om inte ministeriet bestämmer något annat, en kopia av expeditionen eller det skriftliga meddelandet fogas till de handlingar som förvaras i ministeriet.

58 §

De protokoll som förts vid statsrådets allmänna sammanträden skall för varje månad under förloppet av de två närmast följande månaderna tillställas justitiekanslern för granskning.

8 kap

Särskilda stadganden

59 §

Statsministern och ministrarna får årligen 30 vardagar semester enligt vad statsrådet bestämmer närmare.

60 §

Av republikens president utfärdade öppna brev angående utnämning av medlemmar i statsrådet skall publiceras i Finlands författningssamling.

61 §

Om sökande av ändring i ett avgörande av statsrådet eller ett ministerium gäller vad därom stadgas särskilt.

62 §

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1996. Genom detta reglemente upphävs reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av reglementet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Vad som i annan lagstiftning bestäms om trafikministeriet och dess uppgifter gäller från och med den 1 september 2000 kommunikationsministeriet. (15.3.2001/221)

Ikraftträdelsestadganden:

26.2.1996/115:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

23.8.1996/642:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996, dock så att 24 § 2 mom. träder i kraft först den 1 oktober 1996.

25.10.1996/738:

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 1996.

30.12.1996/1323:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

21.2.1997/174:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

14.3.1997/221:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

22.8.1997/791:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Vid besättandet av tjänster som före denna förordnings ikraftträdande ledigförklarats eller utannonserats såsom vakanta skall iakttas 28 § 1 mom. och 29 § denna förordning i den lydelse dessa lagrum hade vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande.

20.2.1998/133:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

18.12.1998/1027:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

26.3.1999/422:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

22.4.1999/500:

Denna förordning träder i kraft den 26 april 1999.

27.8.1999/856:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1999.

4.2.2000/134:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1.3.2000/255:

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2000.

21.6.2000/591:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

10.8.2000/730:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

15.3.2001/221:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

23.5.2001/418:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001.

23.8.2001/738:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

20.12.2001/1326:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Ledningsgruppen för statens dataadministration fortsätter i sitt uppdrag och som ledningsgrupp för statsrådets dataadministration tills den ledningsgrupp för statsrådets dataadministration som avses i 45 a § 1 mom. har tillsatts, dock inte längre än till den 28 mars 2002.

7.2.2002/92:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2002.

30.5.2002/436:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

19.12.2002/1150:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.