Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

8.9.1995/1112

Polisförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.12.2013/1080, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6, 33 och 54 §§ polislagen av den 7 april 1995 (493/95) samt 16 § polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92):

Polismän
1 § (1.3.2001/181)

Polismännen hör till befälet, underbefälet eller manskapet.

Polismän är

1) följande som hör till polisbefälet:

a) vid Polisstyrelsen polisöverdirektören,

b) vid Polisstyrelsen och inom ansvarsområdet för polisen vid regionalförvaltningsmyndigheten polisdirektör, polisöverinspektör, polisinspektör, överkommissarie och kommissarie,

c) vid centralkriminalpolisen chefen för centralkriminalpolisen, biträdande chef, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie och kriminalkommissarie,

d) vid skyddspolisen chefen för skyddspolisen, biträdande chef, avdelningschef, överinspektör och inspektör,

e) vid rörliga polisen chefen för rörliga polisen, biträdande chef, trafikpolisinspektör, förvaltningschef, överkommissarie och kommissarie,

f) vid Polisyrkeshögskolan rektor, överkommissarie, kommissarie och lärare med avlagd A-del av polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller polisbefälsexamen,

g) vid den lokala polisen polischef, biträdande polischef, chef för administrativ avdelning, föreståndare för tillståndsbyrå, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie,

(26.6.2009/517)

2) följande som hör till underbefälet: kriminalöverkonstapel, överkonstapel, överdetektiv och lärare med tjänsteexamen för polisunderbefäl eller examen för polisunderbefäl, samt

3) följande som hör till manskapet: äldre kriminalkonstapel, äldre konstapel, detektiv, utbildare, yngre konstapel och polisaspirant.

Även polisdirektören, polisöverinspektörerna och polisinspektörerna vid inrikesministeriets polisavdelning, polismännen vid nödcentralsverket och vid Förvaltningens IT-central samt de polismän som utnämnts att sköta polisuppgifter enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) är sådana polismän som avses i 1 mom. (3.12.2009/1011)

Funktionella ledningsförhållanden
2 § (26.6.2009/517)

Polisöverdirektören och polisdirektörerna vid Polisstyrelsen är chefer för hela polispersonalen.

En polisöverinspektör vid Polisstyrelsen och inom ansvarsområdet för polisen vid regionalförvaltningsmyndigheten har i enskilda fall rätt att ge order och anvisningar om polisens verksamhet.

En polisinspektör och överkommissarie vid Polisstyrelsen och inom ansvarsområdet för polisen vid regionalförvaltningsmyndigheten har inom sitt ansvarsområde rätt att i enskilda fall ge anvisningar om den lokala polisens verksamhet.

3 § (26.6.2009/517)

3 § har upphävts genom F 26.6.2009/517.

4 § (18.12.2008/1006)

Chef för personalen vid den lokala polisen är polischefen, om inte något annat stadgas eller bestäms om ledningsförhållandena.

Verksamheten vid den lokala polisens och de riksomfattande enheternas verksamhetsenheter leds av de polismän som hör till befälet inom sitt uppgiftsområde. Vid den lokala polisen ska det alltid finnas av en till allmän ledare förordnad polisman som hör till befälet och som under sitt tjänstgöringspass ansvarar för den operativa ledningen för fältverksamheten inom sitt verksamhetsområde. Den allmänna ledaren är i sitt uppdrag och inom sitt verksamhetsområde förman för den lokala polisen och för övrig polispersonal som han eller hon leder i ett uppdrag, om inte något annat bestäms med stöd av 6 § 1 mom. Den allmänna ledarens verksamhetsområde kan omfatta en polisinrättning eller ett allmänt ledningsområde som består av flera polisinrättningar.

En polisman som har förordnats till fältchef för en verksamhetsenhet som hör till den lokala polisen ansvarar för den operativa ledningen av fältverksamheten under den allmänna ledarens ledning. Fältchefen är förman för den i verksamhetsområdet tjänstgörande personal inom den lokala polisen som inte hör till befälet samt för andra polismän som utför samma uppgift, om inte något annat bestäms med stöd av 6 § 1 mom. Fältchefen som arbetsledare och patrullchefen som den som utför uppgiften ansvarar för utförandet av en polisuppgift som förmedlas av en nödcentral eller av polisens lägescentral eller som annars kommit till hans eller hennes kännedom.

Inom den lokala polisen eller en verksamhetsenhet som hör till en riksomfattande enhet inom polisen är en polisman som har förordnats till patrullchef eller gruppchef förman för två eller flera polismän som utför samma uppgift, om inte något annat har bestämts om ledningsförhållandena.

Jourhavanden vid en nödcentral som avses i 3 mom. ansvarar för mottagandet av uppgiften, för bedömning av hur brådskande och farlig den är samt för dess förmedling till fältchefen eller patrullchefen och för andra nödvändiga åtgärder som uppgiften förutsätter. Jourhavanden ser särskilt till att de som utför uppgiften har den tillgängliga nödvändiga information som arbetarskyddet förutsätter samt följer för sin del utförandet av uppgifterna.

5 § (26.6.2009/517)

Polisens funktionella ledningsförhållanden kan dessutom anges i reglementet eller arbetsordningen för Polisstyrelsen, polisens samarbetsområde, det allmänna ledningsområdet, den lokala polisens polisenhet eller den riksomfattande polisenheten.

Av särskilda skäl kan Polisstyrelsen i fråga om hela landet och en polischef i fråga om personalen vid den enhet inom den lokala polisen som lyder under honom eller henne ge order om tillfälliga ledningsförhållanden för polisens personal på det sätt som situationen kräver.

6 §

En polisman som hör till befälet och som vid Polisstyrelsen eller inom den lokala polisen har försatts i ledningsberedskap är chef för hela polispersonalen inom sitt verksamhetsområde tills något annat bestäms om ledningsförhållandena. (26.6.2009/517)

En polisman som hör till befälet och som inom en riksomfattande polisenhet har försatts i ledningsberedskap är förman för personalen inom den enhet som lyder under polismannen enligt 1 mom. tills något annat bestäms om ledningsförhållandena.

Om en situation förknippad med polisverksamhet på grund av förföljande av en person eller av andra orsaker förflyttas från ett härad till ett annat, leds polisens åtgärder av den polisenhet som först inlett verksamheten tills något annat bestäms om ledningsförhållandena. (22.11.1996/880)

Tjänstgöringsskyldighet
7 §

En polisman skall följa de order, föreskrifter och anvisningar som hans förmän ger honom inom gränserna för sina befogenheter.

8 §

En polisman skall utan dröjsmål underrätta sin förman om sådant som är av vikt för polisverksamheten och som han lagt märke till eller fått kännedom om.

9 § (26.6.2009/517)

9 § har upphävts genom F 26.6.2009/517.

10 § (26.6.2009/517)

10 § har upphävts genom F 26.6.2009/517.

11 § (26.6.2009/517)

11 § har upphävts genom F 26.6.2009/517.

12 § (26.6.2009/517)

12 § har upphävts genom F 26.6.2009/517.

13 §

Om den skriftliga försäkran som krävs av en polisman och en polisaspirant stadgas i förordningen om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran (1183/87).

2 mom. har upphävts genom F 26.6.2009/517. (26.6.2009/517)

3 mom. har upphävts genom F 26.6.2009/517. (26.6.2009/517)

Särskilda uppgifter och meddelanden
14 §

Om det finns grundad anledning att anta att en person försvunnit eller råkat ut för en olycka skall polisen vidta nödvändiga åtgärder för att finna personen. Dessutom skall polisen på grundval av erhållen anmälan eller av andra särskilda skäl utföra en tillräckligt omfattande polisundersökning för att reda ut försvinnandet.

Om det är uppenbart att staten skall ersätta sådan skada på odling eller skog som förorsakats av djur, skall polisen på begäran av den ersättningsskyldige eller den som lidit skada göra en polisundersökning för att utreda grunderna för och beloppet av ersättningen.

I en polisundersökning som görs i ett ärende som avses i 49 § 1 mom. polislagen (493/95) skall utredas omständigheterna under vilka tvångsåtgärder har vidtagits, lednings- och ansvarsförhållandena i samband med åtgärden, skadebeloppet samt i vilken mån den som lidit skada genom sin egen verksamhet eller försummelse bidragit till skadan.

PolisL 493/1995 har upphävts genom L 872/2011, fr.o.m 1.1.2014 se PolisL 872/2011 8 kap. 6 §.

15 §

Chefen för polisenheten skall utan dröjsmål underrätta skyddspolisen om förehavanden och händelser som uppenbarligen kräver skyddspolisens åtgärder.

16 § (26.6.2009/517)

Skyddspolisen ska genast meddela Polisstyrelsen och ledningen för den lokala polisen om förehavanden som kan äventyra allmän ordning och säkerhet.

Tjänstemärke
17 §

En polisman ges ett tjänstemärke som har fastställts av Polisstyrelsen och som ska medföras vid tjänsteutövning. Tjänstemärket ska visas upp vid behov eller på begäran, när det är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras. (26.6.2009/517)

Andra personer som tjänstgör vid polisen kan ges ett personkort som har fastställts av Polisstyrelsen. (26.6.2009/517)

Den som fått särskilda polisbefogenheter enligt 8 § polislagen skall få ett personkort med personuppgifter samt uppgifter om verksamhetsområdet, giltighetstiden och befogenheternas omfattning. Personkortet skall medföras vid utförande av polisuppdrag och visas upp vid behov eller på begäran, när det är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras.

Maktmedels- och skyddsredskap
18 § (2.9.2004/836)

Staten förser polismännen med sådana maktmedels- och skyddsredskap som uppgifterna förutsätter. Vid användningen av maktmedel mot en person enligt 27 § 1 mom. i polislagen får en polisman använda endast sådana maktmedelsredskap enligt 2 mom. som Polisstyrelsen har godkänt och som polismannen har fått utbildning i att använda. (26.6.2009/517)

Polisens maktmedelsredskap är

1) såsom personliga tjänstevapen magasinförsedda pistoler och revolvrar eller pistoler och revolvrar med självladdande enkelskott, med tillhörande patroner,

2) såsom stödvapen magasinförsedda skjutvapen eller skjutvapen med självladdande enkelskott vilkas kaliber motsvarar tjänstevapen, med tillhörande patroner,

3) såsom specialvapen som stöder polisverksamheten hagelgevär, maskinpistoler vilkas kaliber motsvarar tjänstevapen, gevär eller andra skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 12 punkten i skjutvapenlagen (1/1998) och skjutvapen som är avsedda för spridning av gas eller annat förlamande ämne, med tillhörande patroner, samt

4) övriga maktmedelsredskap vilkas egenskaper och verkningar då de används på behörigt sätt är lindrigare än skjutvapen.

(18.12.2008/1006)
Tjänsteuniform
19 § (11.4.2001/330)
Användning av tjänsteuniform

Beslut om undantag från skyldigheten att använda tjänsteuniform som anges i 6 a § 1 mom. polislagen (493/1995) fattas av chefen för en polisenhet eller av en av honom förordnad polisman som hör till polisbefälet. I brådskande situationer kan beslut fattas av någon annan polisman.

Ansökan och betalning av ersättning
20 §

Om betalning av arvoden och ersättningar enligt 47 § 1 och 2 mom. polislagen beslutar den lokala polisenhet inom vars område arbetena eller åtgärderna eller huvuddelen av dem utförts. Ansökan om ersättning skall lämnas skriftligen inom sex månader från den dag arbetet eller biståndet utfördes, förnödenheter eller redskap användes eller när den som är berättigad till ersättning underrättades om att skadan skett.

Ändring i ett beslut enligt 1 mom. får sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/96). (22.11.1996/880)

PolisL 493/1995 har upphävts genom L 872/2011, fr.o.m 1.1.2014 se PolisL 872/2011 8 kap. 1 och 4 §.

Protokoll över teknisk avlyssning
21 §

I det protokoll som avses i 33 § 3 mom. polislagen skall antecknas

1) den person som gett order om avlyssningen och datum för ordern,

2) den avlyssnade personens personuppgifter eller de identifikationsuppgifter som finns att tillgå,

3) det brott för vars avvärjande avlyssningen har bedrivits,

4) begynnelse- och avslutningstidpunkt för avlyssningen,

5) platserna för utförande av nödvändiga avlyssningsåtgärder och observatörerna samt den använda avlyssningsanordningen,

6) meddelande enligt 33 § 1 mom. polislagen eller orsak till att meddelande inte lämnats, samt

7) granskning samt granskare enligt 34 § polislagen.

Ks. PoliisiL 493/1995 33 ja 34 §. PolisL 493/1995 har upphävts genom L 872/2011, fr.o.m 1.1.2014 se PolisL 872/2011.

Ikraftträdande
22 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995.

Genom denna förordning upphävs 38 § förordningen den 1 juni 1928 innefattande allmän ordningsstadga för landsbygden (219/28).

Ikraftträdelsestadganden:

22.11.1996/880:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

13.3.1998/185:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.

19.3.1999/356:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

1.3.2001/181:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2001.

11.4.2001/330:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2001.

14.8.2002/707:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

19.12.2002/1151:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2.9.2004/836:

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2004.

31.1.2008/75:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18.12.2008/1006:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

26.6.2009/517:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

3.12.2009/1011:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.