Beaktats t.o.m. FörfS 548/2020.

24.2.1995/236

Förordning om totospel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 7 § lotterilagen av den 1 september 1965 (491/65):

1 §
Definition

Med totospel avses verksamhet genom vilken allmänheten har möjlighet att mot en avgift genom gissning av resultaten vid hästtävlingar delta i fördelningen av de vinster som spelavgifterna avkastat, i enlighet med produkten av en variabel koefficient som utvisar sannolikheten av slutresultatet och spelarens penninginsats.

2 §
Beviljande av tillstånd

Tillstånd som avses i 3 § 3 mom. lotterilagen beviljas av statsrådet på ansökan för en viss tid, dock högst för fem år.

3 §
Uppgifter som skall ingå i tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet skall ingå uppgift om

1) tillståndshavaren och tillståndets giltighetstid,

2) begränsningar i fråga om tidpunkten för anordnande av totospel,

3) villkoren för dem som deltar i totospel,

4) den del av avkastningen som används till vinster och grunderna för hur dessa skall bestämmas,

5) grunderna för fördelningen mellan staten och tillståndshavarna av de medel som inflyter av totospel,

6) villkoren för anordnandet och övervakningen av tävlingar som är föremål för totospel, samt

7) andra villkor som anses vara nödvändiga.

4 §
Spelregler

För totospel skall tillståndshavaren göra upp spelregler som inrikesministeriet på ansökan fastställer. I spelreglerna skall ingå villkoren för vinstfördelningen och återbetalningen av insatserna.

Spelreglerna skall gratis tillhandahållas allmänheten på arrangörernas verksamhetsställen och spelförsäljningsställena.

5 §
Stadganden om lottning av slutresultatet

Vid totospel får resultat som erhållits genom lottning inte användas.

Om en tävling som är föremål för totospel inställs, avbryts eller anordnas vid en sådan tidpunkt att tävlingen inte är lämplig som föremål för totospel eller resultatet av tävlingen av någon annan orsak inte kan användas, har spelaren rätt att få sin penninginsats tillbaka med undantag för spel där

1) vadhållningen gäller vinnaren i flera olika starter, om vinnaren i någon start fastställs, samt där

2) vadhållningen gäller flera tävlandes placering i samma start, om resultatet för någon tävlande fastställs.

6 §
Fördelningen av influtna medel

Av det sammanlagda beloppet av penninginsatser som inflyter av totospel tillfaller minst 15 procent staten för att användas för de ändamål som nämns i 3 § 3 mom. lotterilagen samt tillståndshavaren i enlighet med fördelningsgrunden i det tillstånd som statsrådet beviljat. Högst 85 procent utbetalat i jämna markbelopp tillfaller vinnarna i vadhållningen i enlighet med storleken på insatserna medan de överstigande pennibeloppen tillfaller den förening eller sammanslutning som ordnat tävlingen.

I det belopp som enligt 1 mom. skall tillfalla vinnarna i totospel, ingår den lotteriskatt som totospelsarrangören skall betala enligt lotteriskattelagen (552/92).

7 §
Redovisning

Av den redovisning som skall avges för totospel bör framgå det sammanlagda beloppet av penninginsatserna och vinstandelen, fördelningen av överskottet mellan staten och tillståndshavaren samt andra nödvändiga uppgifter.

Redovisningen skall tillställas och statens andel redovisas för jord- och skogsbruksministeriet inom en månad efter att totospelet anordnats. Om statens andel inte betalas inom utsatt tid, uppbärs en dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

8 §
Övervakning

Länsstyrelsen övervakar med polisens hjälp totospelsverksamheten inom sitt område.

Om det i redovisningen framkommer mindre felaktigheter eller brister, kan jord- och skogsbruksministeriet bestämma att de skall rättas inom utsatt tid.

Om redovisningen inte har gjorts inom utsatt tid eller den uppmaning att rätta denna som nämns i 2 mom. inte anses räcka till eller uppmaningen inte har iakttagits inom utsatt tid, kan länsstyrelsen på jord- och skogsbruksministeriets framställning och tillståndshavarens bekostnad tillsätta en syssloman som utreder saken och avger redovisningen. Inrikesministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet skall underrättas om att en syssloman tillsatts. Länsstyrelsen skall övervaka att sysslomannen utför sin uppgift på behörigt sätt.

9 §
Övervakning av totospel

Tillståndshavaren skall anställa en sakkunnig som personligen skall leda och övervaka anordnandet av totospel och annan verksamhet som direkt ansluter sig till dem.

10 §
Återkallande av tillstånd

Iakttas vid anordnande av totospel inte bestämmelserna i lotterilagen eller i denna förordning eller villkoren i tillståndsbeslutet eller förekommer det i övrigt missbruk vid anordnandet av totospel, kan statsrådet efter att ha gett tillståndshavaren tillfälle att bli hörd återkalla tillståndet.

I samband med beslutet om återkallande kan statsrådet även tillsätta en syssloman enligt 8 § 3 mom.

11 §
Användning av avkastningen

Ett anslag som enligt uppskattning motsvarar statens andel enligt 5 § tas årligen in i statsbudgeten.

Detta anslag fördelas av jord- och skogsbruksministeriet. Statsrådet har dock rätt att enligt prövning bestämma att högst 20 procent av anslaget inte skall delas ut under något år. Det belopp som inte delats ut skall delas ut inom de närmaste fem åren.

Om beviljande, användning och betalning av medel som influtit av totospel och av understöd som ges av dem samt om övervakning av användningen gäller vad som stadgas i förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport (244/92) och vad som särskilt bestäms i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

12 §
Hänvisningsstadgande gällande straff

Om straff för brott mot bestämmelserna i tillstånd som avses i 2 § samt mot 4, 5, 6 och 7 §§ i denna förordning stadgas i lotterilagen.

13 §
Närmare föreskrifter

Inrikesministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 1995. Genom denna förordning upphävs förordningen den 4 mars 1966 om vadhållning vid hästtävlingar (122/66) jämte ändringar 11 a § förordningen om vadhållning vid hästtävlingar, sådan den lyder ändrad genom förordning av den 29 december 1994 (1502/94), gäller ändå till och med den 31 december 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.