Beaktats t.o.m. FörfS 1244/2019.

3.2.1995/157

Förordning om utlänningsverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

1 §

Utlänningsverkets verksamhet skall ledas, övervakas och utvecklas av en direktör. Direktören skall ansvara för verksamhetens resultat och uppnående av mål samt rapportera om dessa för vederbörande ministerium. (19.12.1997/1271)

Direktören fastställer utlänningsverkets arbetsordning. I arbetsordningen bestäms om resultatenheter samt om behandling och avgörande av ärenden.

2 §

Direktören avgör de ärenden som hör till utlänningsverket. Övriga tjänstemän avgör ärenden enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Direktören kan i ett enskilt fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende, som annars ankommer på någon annan tjänsteman att avgöra. Trots den fastställda arbetsordningen är var och en skyldig att utföra de uppdrag som direktören ger honom.

3 § (19.12.1997/1271)

Av direktören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten, i praktiken visad ledarförmåga samt erfarenhet av ledarskap.

Av enhetschefen krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga.

4 §

Direktören utnämns av statsrådet. (18.2.2000/159)

2 mom. har upphävts genom F 19.12.1997/1271.

Övriga tjänstemän utnämns av direktören, som också anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om detta inte ankommer på någon annan tjänsteman enligt arbetsordningen.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Före förordningens ikraftträdande kan sådana åtgärder vidtas som verkställigheten förutsätter. Utlänningsverkets direktör kan utnämnas före förordningens ikraftträdande. De beslut om inrättande av tjänster vid utlänningsverket, om utnämning av övriga tjänstemän och om annan organisering av verksamhet vid utlänningsverket, som är nödvändiga före förordningens ikraftträdande, fattas av inrikesministeriet.

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.1997/1271:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

18.2.2000/159:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.