Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

24.1.1995/55

Lag om miljöförvaltningen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.11.2009/903, som gäller fr.o.m. 1.1.2010.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Miljöförvaltningens allmänna uppgifter

Miljöförvaltningen främjar hållbar utveckling, hållbart nyttjande av naturtillgångarna och miljövård, arbetar för att naturens mångfald och funktionsförmåga samt miljöns skönhets- och kulturvärden skall bevaras, utvecklar människans livsmiljö och samhällsstrukturen samt sörjer för nyttjandet och vården av vattentillgångarna.

2 §
Miljöförvaltningens organisation

Miljöförvaltningen omfattar de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral. Om miljötillståndsverken bestäms i lagen om miljötillståndsverken (87/2000). (4.2.2000/104)

De regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral är underställda miljöministeriet. De sköter också uppgifter i samband med nyttjandet och vården av vattentillgångarna inom jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde.

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet styr de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral i ärenden som faller inom deras respektive verksamhetsområden.

3 §
De regionala miljöcentralerna

Inom regionalförvaltningen sköts miljöförvaltningsuppgifterna av de regionala miljöcentralerna. Gränserna för de regionala miljöcentralernas verksamhetsområden och deras verksamhetsställen bestäms av statsrådet efter att det har hört kommunerna i regionen.

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet kan förordna en regional miljöcentral att sköta uppgifter också utanför sitt i 1 mom. avsedda verksamhetsområde.

4 §
De regionala miljöcentralernas uppgifter

De regionala miljöcentralerna sköter inom sina verksamhetsområden de uppgifter som stadgats eller föreskrivits ankomma på dem i fråga om miljövård, markanvändning, naturvård, vård av kulturmiljön, styrning av byggandet samt nyttjande och vård av vattentillgångarna.

Inom sina respektive verksamhetsområden har de regionala miljöcentralerna dessutom i uppgift att särskilt

1) främja miljövården,

2) bevaka allmänt intresse i vatten- och miljöärenden,

3) handha miljöforskning och övervakning av miljöns tillstånd,

4) producera och distribuera information och öka miljömedvetenheten,

5) förebygga och bekämpa miljöskador och miljöolägenheter,

6) främja miljö- och landskapsvård och restaurering av miljön samt förbättra möjligheterna till rekreation i naturen,

7) främja vården av kulturmiljön och kulturarvet,

8) främja vattenförsörjningen och ha hand om nyttjandet och vården av vattnen samt skyddet mot översvämningar,

9) sköta statens vattenrättsliga tillstånd och privaträttsliga avtal,

10) stöda och främja skötseln av miljöförvaltningsuppgifter i kommunerna,

11) delta i internationellt samarbete i anslutning till sina uppgifter,

12) representera staten, bevaka statens rätt och fördel samt kära och svara vid domstolar och andra myndigheter, om inte något annat stadgas eller föreskrivs, samt

13) sörja för genomförandet av miljövårds-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten.

De regionala miljöcentralerna skall dessutom utföra andra uppgifter som enligt gällande stadganden ankommer på dem och uppgifter som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ålägger dem.

I ärenden som är av riksomfattande betydelse eller i övrigt principiellt viktiga kan miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet utnyttja den regionala miljöcentralens rätt att föra talan inom sitt verksamhetsområde.

Skötseln av lagstadgade tillstånds- och övervakningsärenden och andra därmed jämförbara myndighetsuppgifter skall vid de regionala miljöcentralerna organiseras så att en opartisk behandling av ärendena garanteras.

4 a § (29.10.2004/931)
Ledning av en regional miljöcentral och avgörande av ärenden

Chef för en regional miljöcentral är en direktör.

Direktören avgör de viktigaste ärenden som ankommer på den regionala miljöcentralen. I fråga om överföring av beslutanderätt till övriga tjänstemän vid miljöcentralen föreskrivs i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av direktören.

5 §
Samarbete med andra myndigheter

De regionala miljöcentralerna skall samarbeta med länsstyrelserna och med övriga myndigheter inom regionalförvaltningen.

De regionala miljöcentralerna deltar i utvecklandet av regionerna så som särskilt föreskrivs. (29.10.2004/931)

6 §
Finlands miljöcentral och dess uppgifter

Finlands miljöcentral är en forsknings- och utvecklingscentral inom miljöområdet som främjar en hållbar utveckling genom att följa och utvärdera hur en sådan genomförs och genom att ta initiativ och framställa förslag om detta. Dessutom bedriver Finlands miljöcentral forskning och utvecklingsarbete som stöder en hållbar utveckling.

Vid utförandet av de uppgifter som nämns i 1 mom. skall Finlands miljöcentral särskilt

1) övervaka och bedöma miljöns tillstånd och belastning samt markanvändningen och vattentillgångarna,

2) undersöka förändringar i miljön och orsakerna till dem samt hur skadliga förändringar kan förebyggas och avhjälpas,

3) främja en enhetlig nivå hos miljövården i landet,

4) utveckla, utvärdera och tillämpa modeller och förfaringssätt som stöder skyddet av miljön samt nyttjandet och vården av vattentillgångarna,

5) följa utvecklingen inom miljöteknologin och delta i utvecklingsarbetet inom detta område,

6) producera sakkunnigtjänster för miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, de regionala miljöcentralerna samt övriga instanser,

7) upprätthålla och utveckla datasystemen inom sitt verksamhetsområde,

8) främja miljömedvetenhet och producera utbildnings- och informationstjänster inom sitt verksamhetsområde, samt

9) delta i internationellt samarbete i anslutning till sina uppgifter.

Finlands miljöcentral bedriver tvärvetenskaplig havsforskning inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för observation av havsområdens tillstånd samt producerar sakkunnigtjänster på detta område. (19.12.2008/958)

Finlands miljöcentral sköter dessutom andra lagstadgade eller föreskrivna uppgifter samt de uppgifter som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ålägger den.

7 § (29.10.2004/931)
Ledning av Finlands miljöcentral och avgörande av ärenden

Chef för Finlands miljöcentral är en generaldirektör.

Generaldirektören avgör de viktigaste ärenden som ankommer på Finlands miljöcentral. I fråga om överföring av beslutanderätt till övriga tjänstemän vid miljöcentralen föreskrivs i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

Vid Finlands miljöcentral kan som rådgivande organ finnas en delegation, om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

8 §
Avgiftsbelagda prestationer

Om avgifterna för de regionala miljöcentralernas och Finlands miljöcentrals prestationer och om storleken på avgifterna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

9 § (29.10.2004/931)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om hur förvaltningen och funktionerna vid de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral skall ordnas, om avgörande av ärenden samt om tjänstemännens behörighetsvillkor och om besättandet av tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. I arbetsordningen föreskrivs dessutom närmare om hur förvaltningen och funktionerna skall ordnas och om avgörande av ärenden.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 januari 1986 om vatten- och miljöförvaltningen (24/86) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

11 §
Övergångsstadganden om uppgifterna

När denna lag träder i kraft övergår de inom vatten- och miljöförvaltningen och vid länsstyrelserna anhängiga ärenden som enligt lagen hör till de regionala miljöcentralernas uppgifter till de behöriga regionala miljöcentralerna för handläggning och de vid vatten- och miljöstyrelsen anhängiga ärenden som enligt lagen hör till Finlands miljöcentrals uppgifter till Finlands miljöcentral för handläggning. De vid vatten- och miljöstyrelsen anhängiga ärenden som inte hör till de regionala miljöcentralernas eller Finlands miljöcentrals uppgifter övergår till miljöministeriet eller jord- och skogsbruksministeriet för handläggning beroende på till vilketdera ministeriets verksamhetsområde de hör.

Statens vattenrättsliga tillstånd samt de rättigheter och skyldigheter som bygger på dem och på privaträttsliga avtal och för vilka vatten- och miljödistrikten svarar övergår när lagen träder i kraft till de regionala miljöcentralerna, och de tillstånd och motsvarande rättigheter och skyldigheter för vilka vatten- och miljöstyrelsen svarar till jord- och skogsbruksministeriet, som kan överföra dem till de regionala miljöcentralerna eller till dem som drar nytta av dem.

Avtal som gäller allmänna vattenområden och därmed förknippade rättigheter och skyldigheter för vilka vatten- och miljöförvaltningen svarar övergår när lagen träder i kraft till Forststyrelsen.

Sedan denna lag har trätt i kraft har Finlands miljöcentral hand om uppgifter i anslutning till vatten- och miljöförvaltningens bokföring och bokslut.

Vad som annars, i ärenden som hör till de regionala miljöcentralernas verksamhetsområde, stadgats eller föreskrivits om länsstyrelsens eller vatten- och miljödistriktens uppgifter eller, i ärenden som hör till Finlands miljöcentrals verksamhetsområde, stadgats eller föreskrivits om vatten- och miljöstyrelsens uppgifter, gäller sedan denna lag trätt i kraft på motsvarande sätt de regionala miljöcentralerna eller Finlands miljöcentral, om inte något annat följer av denna lag eller stadgas eller förordnas.

12 §
Övergångsstadganden som gäller personalen

Personalen i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande inom vatten- och miljöförvaltningen och vid länsstyrelsernas miljöenheter, med undantag för vatten- och miljöstyrelsens generaldirektör, flyttas då lagen träder i kraft och blir personal vid de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral.

Tjänsterna inom vatten- och miljöförvaltningen och vid länsstyrelsernas miljöenheter övergår då lagen träder i kraft till tjänster vid de regionala miljöcentralerna eller Finlands miljöcentral. Härvid kräver överföringen av tjänsterna inte tjänstemännens samtycke, utom när tjänster flyttas till en annan ort. Tjänsten som generaldirektör vid vatten- och miljöstyrelsen dras in och tjänsteförhållandet upphör då lagen träder i kraft.

Miljöministeriet beslutar om placeringen av personal vid de regionala miljöcentralerna och vid Finlands miljöcentral efter att ha hört jord- och skogsbruksministeriet.

Inrikesministeriet kan med respektive tjänstemans medgivande och efter att ha kommit överens om detta med miljöministeriet flytta andra tjänster vid länsstyrelsen, med undantag för de tjänster som specificeras i statsbudgeten, jämte behövliga anslag att användas vid de regionala miljöcentralerna. Inrikesministeriet skall vid omplaceringen av personalresurserna även i övrigt iaktta vad som stadgas i 5 § statstjänstemannalagen (750/94) och i 7 a § (307/92) lagen om statsbudgeten (428/88) och med stöd av dem.

RP 241/94, MiUB 14/94

Ikraftträdelsestadganden:

4.2.2000/104:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

29.10.2004/931:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 108/2004, MiUB 14/2004, RSv 127/2004

19.12.2008/958:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2008, KoUB 17/2008, RSv 177/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.