Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

29.12.1994/1515

Lag om landsbygdsnäringsregistret (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.4.2008/284.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

För skötseln av uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde förs administrativa register över gårdsbruksenheterna, skogsbrukslägenheterna, trädgårdsföretagen, pälsfarmerna, rennäringsföretagen och övriga kunder inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt lägenheter med ett eller flera produktionsdjur eller andra djurhållningsenheter samt statistikregister. Tillsammans utgör dessa register landsbygdsnäringsregistret. Nämnda företag och enheter benämns nedan registerenheter. (13.4.2007/431)

Registret förs med hjälp av automatisk databehandling. Registret kan även föras manuellt, varvid denna lag iakttas i tillämpliga delar.

2 § (13.4.2007/431)
Registrets ändamål

Uppgifterna i registret används vid förvaltning och övervakning av stöden inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt tillsyn över iakttagandet av lagstiftningen om djurens hälsa och välfärd, växters sundhet, insatsvaror som används inom jordbruk, jordbruksprodukter och livsmedel, vid beredning av beslutsfattandet om de nämnda uppgifterna, vid planering av åtgärder och uppföljning av deras verkningar, för statistiska ändamål och för forskning. Vidare kan uppgifterna i registret användas vid uttag av den ersättning enligt 6 c § i lagen om växtförädlarrätt (789/1992) som skall betalas till sortägaren för nyttjande av egenproducerat utsäde, enligt vad som bestäms om saken i nämnda lag.

3 §
Förande av registret

Registret förs av Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, var och en av dem till den del som gäller det egna ansvarsområdet. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral svarar för det tekniska upprätthållandet av registret. Registret används och uppdateras i den omfattning som skötseln av de föreskrivna uppgifterna förutsätter av jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter, länsstyrelserna och kommunalveterinärerna. (13.4.2007/431)

För riktigheten av de uppgifter som införts i registret svarar den myndighet som infört uppgifterna i registret. För användning, uppdatering och utlämnande av uppgifter samt det förfarande som iakttas därvid svarar den myndighet som använt registret.

Den registeransvarige kan låta utomstående utföra stöduppdrag som ansluter sig till förandet och användningen av registret. Uppdragstagarens skyldighet att skydda uppgifterna inbegriper vad 10 § stadgar och uppdragstagaren har inte rätt att använda eller lämna ut uppgifterna för andra ändamål eller lagra dem för egen räkning. Den som utför ett uppdrag skall iaktta tystnadsplikt enligt 11 §.

4 §
Registrets delar

För registret kan som delregister upprättas register över

1) gårdsbruksenheter,

2) skogsbrukslägenheter,

3) trädgårdsföretag,

4) pälsfarmer,

5) renhushållningsföretag, samt

6) övriga kunder inom landsbygdsnäringsförvaltningen eller lägenheter med produktionsdjur eller andra djurhållningsenheter.

För registret kan dessutom upprättas funktionella underregister som med tanke på skötseln av de stadgade uppgifterna är behövliga.

5 §
Uppgifter i registret

I registret skall införas endast data som med tanke på skötseln av de stadgade uppgifterna är behövliga.

Som allmänna uppgifter kan i registret införas uppgifter om registerenheterna, ägarna eller innehavarna av registerenheter, arealerna för markanvändningsslagen, de växtarter och växtsorter som odlas på registerenheten, odlingsarealen för dessa samt uppgifter om huruvida det använda utsädet är certifikatutsäde. Allmänna uppgifter är registerenhetens namn, läge och fastighetsbeteckning och registerenhetens signumuppgifter samt personuppgifter och uppgifter om arealerna för de olika markanvändningsslagen. Som personuppgifter får registreras registerenhetens ägares eller innehavares namn, adress, telefonnummer, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, ägarsignum samt uppgifter om utbildning och yrke och uppgift om ägarens eller innehavarens modersmål eller kontaktspråk. Dessutom kan i registret införas administrativa uppgifter som hänför sig till registrets användning. (13.5.2005/305)

I samband med registerföringen kan uppgifter om registerenheterna också insamlas för statistiska ändamål enligt lagen om landsbygdsnäringsstatistik (1197/1996). (28.3.2001/301)

Uppgifter i registret som samlats in endast för statistiska ändamål får inte användas för administrativa ändamål. De statistiska uppgifterna skall förvaras skilda från de administrativa uppgifterna.

För registerenheter skall användas ett registersignum som ges av den registeransvarige.

Närmare föreskrifter om det datainnehåll i registret som definieras i denna paragraf samt om delregistren meddelas av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Inhämtande av uppgifter

När denna lag träder i kraft överförs till registret de registeruppgifter som nämns i lagen om lantbruksförvaltningens gårdsbruksregister (1077/89).

Registret kompletteras och uppdateras med uppgifter som fås från registerenheterna och myndigheterna.

Ägaren eller innehavaren av en registerenhet är skyldig att lämna myndigheter som använder registret uppgifter om registerenheten enligt 5 §.

Statliga och kommunala myndigheter är utan hinder av sekretesstadgandena skyldiga att lämna myndigheter som använder registret uppgifter enligt 5 §.

7 §
Givande och utlämnande av registeruppgifter

De uppgifter som ingår i registret får ges och utlämnas till utomstående endast

1) med samtycke av ägaren eller innehavaren av en registerenhet eller på uppdrag av honom,

2) enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd därav, eller (28.3.2001/301)

3) för vetenskaplig forskning eller statistiska ändamål.

En registerenhets ägares eller innehavares namn- och adressuppgifter samt telefonnummer får utlämnas för undersökningar och rådgivning som gäller landsbygdsnäringar, om verksamheten stöder en hållbar utveckling och en mångsidig användning av förnybara naturtillgångar och om mottagaren för personuppgifternas del har rätt enligt personuppgiftslagen (523/1999) att införa uppgifterna i personregister och registerenhetens ägare eller innehavare inte har förbjudit utlämnandet. Vid utlämnandet får allmänna uppgifter och personuppgifter som införts i registret användas som urvalsgrund, om detta inte kränker tystnadsplikten enligt 11 §. För forskning och rådgivning som gäller landsbygdsnäringar får även sådana offentliga registeruppgifter lämnas ut som nämns i 11 § 1 mom. 3 och 5 punkten. (28.3.2001/301)

Beträffande utlämnande av personuppgifter gäller i övrigt vad lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskriver. (28.3.2001/301)

Uppgifter som ingår i registret får lämnas ut till Europeiska unionens myndigheter, när gällande bestämmelser förutsätter det. (28.3.2001/301)

Den registeransvarige beslutar om utlämnande av uppgifter till utomstående. (13.4.2007/431)

8 § (28.3.2001/301)
Rätt till insyn

Angående en registerenhets ägares eller innehavares rätt att kontrollera uppgifter som införts i registret tillämpas personuppgiftslagen.

9 § (28.3.2001/301)
Rättelse av fel

Angående rättelse av uppgifter i registret tillämpas personuppgiftslagen.

10 §
Skyddande av uppgifterna

Den registeransvarige skall se till att registret och uppgifterna i det på behörigt sätt är skyddade mot olovlig behandling, användning, utplåning och ändring samt mot olovligt tillgrepp.

11 §
Hemlighållande av uppgifter och tystnadsplikt

Uppgifterna i registret skall hemlighållas. Offentliga är dock

1) uppgifter som avses i lagen om utlämnande av affärs- och samfundssignum (1126/1990),

2) namn- och adressuppgifter som gäller en registerenhets ägare eller innehavare,

3) uppgifter om namn, nummer, läge och arealer för registerenheternas basskiften samt registeranteckningar om rätten att erhålla stöd för basskiftet,

4) uppgifter om registerenheternas näringsgren, produktionsinriktning samt markanvändningsslagens arealer, samt

5) uppgifter om namnet, det centrala innehållet, målen och uppnåendet av dem, kostnadsförslagen och finansieringskällan i fråga om 5b- och 6-målprogrammen och programmen för gemenskapsinitiativen Interreg och Leader II enligt 2 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), 1-målprogrammet, programmen för gemenskapsinitiativen Leader+ och Interreg enligt 3 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999), regionala program för utveckling av landsbygden samt riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden enligt 16 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, samt uppgifter om namn, adress och telefon i fråga om det godkända projektet och den som ansvarar för genomförandet av det.

(28.3.2001/301)

Den som vid inhämtande, registrering, användning eller utlämnande av uppgifter som avses i denna lag har fått kännedom om sådant som gäller någon annans personliga förhållanden, ekonomiska ställning eller affärshemlighet får inte i strid med denna lag för utomstående röja eller i eget eller någon annans intresse använda de uppgifter som han på detta sätt har fått.

Vad 2 mom. stadgar tillämpas också på sådana uppgifter om ADB-program och anvisningar som ansluter sig till registret och som äventyrar datasekretessen om de avslöjas.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt denna paragraf döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag. (21.8.1995/1025)

12 § (28.3.2001/301)
Förhållandet till lagstiftningen om skydd för personuppgifter

Vid behandling av personuppgifter skall i tillämpliga delar bestämmelserna om skydd för personuppgifter samt god informationshantering iakttas.

13 §
Straffstadganden

1 mom. har upphävts genom L 21.8.1995/1025. (21.8.1995/1025)

2 mom. har upphävts genom L 21.8.1995/1025. (21.8.1995/1025)

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen försummar att lämna uppgifter som avses i denna lag skall för underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt lagen om landsbygdsnäringsregistret dömas till böter.

Den myndighet som för eller använder registret kan lämna en försummelse enligt 3 mom. oanmäld till förundersökningsmyndigheten, om försummelsen i sin helhet skall anses ringa.

5 mom. har upphävts genom L 21.8.1995/1025. (21.8.1995/1025)

14 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 december 1989 om lantbruksförvaltningens gårdsbruksregister.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

RP 198/94, JsUB 29/94

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.1995/1025:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Genom denna lag upphävs 12 § lagen den 21 april 1995 om landsbygdsnäringsregistret (655/95).

RP 42/95, LaUB 2/95

28.3.2001/301:

Denna lag träder i kraft den 4 april 2001.

RP 165/2000, ISL 2/2001, JsUB 3/2001, RSv 198/2000

13.5.2005/305:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

RP 258/2004, JsUB 1/2005, RSv 29/2005

13.4.2007/431:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.