Beaktats t.o.m. FörfS 141/2021.

29.12.1994/1474

Lag om läskedrycksaccis (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.12.2010/1127, som gäller fr.o.m. 1.1.2011.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 § (3.12.2004/1038)

För läskedrycker skall till staten betalas läskedrycksaccis enligt denna lag.

Denna lag tillämpas dock inte på läskedrycksaccis, om läskedrycken har producerats av en tillverkare som är rättsligt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch och vars produktion av läskedrycker under ett kalenderår på basis av den volym drycker som fås därav uppgår till högst 50 000 liter. Tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och produktion under ett kalenderår skall på uppmaning tillställas tullmyndigheten.

2 § (23.12.1998/1092)

Med läskedrycker avses i denna lag produkter som nämns i den till lagen bifogade läskedrycksaccistabellen.

Grunder för påförande av accis
3 § (3.12.2004/1038)

Läskedrycksaccis skall betalas enligt den till lagen fogade accistabellen.

För sådana produkter i flytande form som används vid tillverkning av drycker, också för saft enligt position 2009 som skall utspädas, uppbärs läskedrycksaccis på basis av den mängd dryck som utvinns ur produkterna. För drycker som skall utspädas godkänns utspädning som leder till en sockerhalt om högst 10 viktprocent eller till motsvarande söthetsgrad.

För dryckesingrediens i fast form som innehåller konstgjort sötningsmedel uppbärs en läskedrycksaccis som motsvarar det i ingrediensen ingående konstgjorda sötningsmedlets mängd omvandlad så att den motsvarar söthetsgraden för sackaros.

4 § (3.12.2004/1038)

4 § har upphävts genom L 3.12.2004/1038.

Accisfrihet
5 § (23.12.1998/1092)

Accisfria är

1) läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987),

2) läskedrycker som används för tillverkning av sötsaker eller läskedrycker,

3) läskedrycker som används för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

4) läskedrycker som en auktoriserad lagerhållare levererar för konsumtion annanstans inom Europeiska gemenskapen än i Finland.

Om en lagerhållare inte vid eftergranskning kan förete en tillförlitlig utredning om en sådan accisfri leverans som avses i 1 mom. 4 punkten, skall för produkterna betalas accis enligt denna lag.

Utöver 1 mom. gäller om accisfrihet i tillämpliga delar 16 § 1, 3–6 och 10 punkten lagen om påförande av accis.

Särskilda stadganden
6 §

Om inte något annat stadgas i denna lag gäller om behörig myndighet, accisskyldighet liksom även om de tillstånd och säkerheter som gäller accisskyldiga, accisplikt för produkter, beskattning av produkter som importeras från ett land utanför gemenskapen, tidpunkten för påförande av accis och beskattningsbara mängder, produkter som återsänts till skattefria lager, avgivande av accisdeklaration samt om fastställande, betalning och debitering av accis, ändringssökande, accisåterbäring, den accisskyldiges bokföringsskyldighet, granskning och skyldighet att lämna uppgifter samt även i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

De bestämmelser i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på läskedrycker endast till den del bestämmelserna gäller överföring av sådana produkter till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager som importeras från ett land utanför Europeiska gemenskapen eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland. (23.12.1998/1092)

7 §

När en proposition om ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att accis på produkterna skall uppbäras enligt propositionen.

Om den accis som betalts enligt 1 mom. är högre än den accis som senare fastställts, skall den distriktstullkammare som verkställt beskattningen på ansökan återbära till den accisskyldige det belopp som motsvarar skillnaden.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1474/1994 trädde i kraft enligt F 1542/1994 den 1.1.1995.)

Genom denna lag upphävs lagarna den 7 december 1979 om sötsaksaccis (867/79) samt läskedrycksaccis (870/79) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 237/94, StaUB 90/94

LÄSKEDRYCKSACCISTABELL
Tulltariff-positionProduktProdukt-gruppAccisbelopp
2009Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel; (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) 14,5 c/l
ur 2106Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga för användning vid tillverkning av läskedrycker:
– – dryckesingredienser i fast form 234 c/kg
– – andra 3 4,5 c/l
ur 2201Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö:
– konstgjort mineralvatten, icke kolsyrat och kolsyrat, dock inte naturligt mineralvatten eller något annat vatten som fås som sådant från naturen med tillsats av endast koldioxid 44,5 c/l
ur 2202Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annan sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag för frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009: (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent)
– produkter som inte baserar sig på produkter enligt nr 0401–0404:
– – innehållande kolsyra 54,5 c/l
– – andra 6 4,5 c/l
ur 2204Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009: (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent)
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 74,5 c/l
ur 2206Andra jästa drycker t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandingar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent)
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag för blandningar av öl och alkoholfria drycker 84,5 c/l
ur 2208Odenaturad etylalkohol (etanol) med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker: (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent)
– drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
– – innehållande kolsyra 94,5 c/l
– – andra 104,5 c/l
ur 3302Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
– av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:
– – av sådana slag som används vid tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 114,5 c/l
ur 3824Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor, kemiska procukter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker 124,5 c/l

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1998/1092:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000, med undantag för 1 § 3 mom. som träder i kraft redan den 1 januari 1999.

RP 124/1998, StaUB 56/1998, RSv 226/1998

26.10.2001/920:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

3.12.2004/1038:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 149/2004, FiUB 23/2004, RSv 164/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.