Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

29.12.1994/1469

Lag om påförande av accis

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom PunktskatteL 19.3.2010/182, som gäller fr.o.m. 1.4.2010 med undantag för lagens 66 och 67 §.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

Tillämpningsområde
1 §

Accis skall erläggas till staten enligt denna lag.

2 §

Denna lag tillämpas, om inte något annat stadgas i respektive lag om accis, vid uppbörd av accis för följande produkter:

- mineraloljor

- alkohol och alkoholdrycker

- tillverkad tobak.

Denna lag tillämpas, enligt stadgandena i respektive lag om accis, vid uppbörd av accis även på andra produkter än de som nämns i 1 mom.

Om grunden för och beloppet av den accis som skall uppbäras för accispliktiga produkter stadgas i respektive lag om accis.

3 §

Accispliktiga produkter är i 2 § avsedda produkter som i Finland tillverkas eller tas emot från en annan medlemsstat samt produkter som importeras till Finland från ett område utanför gemenskapen.

Temporärt accisfria är produkter som importeras från en plats utanför gemenskapen och som hänförs till något suspensionsförfarande enligt artikel 84.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen, nedan tullkodex, eller till det förfarande för intern förpassning som avses i förordningens artikel 163, eller som befinner sig på friområde eller i frilager. (30.12.1996/1265)

4 §

Då accispliktiga produkter importeras från ett område utanför gemenskapen av annan än auktoriserad lagerhållare eller registrerad näringsidkare som samtidigt är den i tullagen (1466/94) avsedda kontantkunden, tillämpas på verkställande av beskattningen samt även på annat förfarande, om inte något annat särskilt stadgas i denna lag eller behörig lag om påförande av accis, i tillämpliga delar, vad som stadgas eller bestäms om tull. Accis skall dock härvid alltid betalas innan accispliktiga produkter överlåts till fri rörelse.

Behörig myndighet
5 § (30.12.2003/1297)

Påförandet av accis och tillsynen däröver ombesörjs av tullverket. Om inte något annat bestäms i denna lag, skall tullagen tillämpas i fråga om tullmyndighetens befogenheter och åtgärder.

Definitioner
6 § (30.12.1996/1265)

Med Finland avses i denna lag Finlands accisområde enligt Europeiska gemenskapernas lagstiftning samt landskapet Åland.

Med medlemsstat och gemenskapen avses i denna lag medlemsstatens och gemenskapens accisområde enligt Europeiska gemenskapernas lagstiftning.

Om undantag som gäller landskapet Åland i fråga om stadgandena i denna lag stadgas i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996).

7 §

I denna lag avses med:

1) auktoriserad lagerhållare en fysisk eller juridisk person som tullmyndigheten har beviljat rätt att i sin förvärvsverksamhet i skattefritt lager producera, förädla, lagra, från gemenskapen ta emot eller till lagret från områden utanför gemenskapen föra in eller från lagret avsända accispliktiga produkter som är temporärt accisfria, (18.12.1998/1016)

2) skattefritt lager en sådan av tullmyndigheten godkänd plats, på vilken en auktoriserad lagerhållare i sin förvärvsverksamhet producerar, förädlar, lagrar, från gemenskapen tar emot eller till vilken lagerhållaren från områden utanför gemenskapen för in eller från vilken lagerhållaren avsänder accispliktiga produkter som är temporärt accisfria, (18.12.1998/1016)

3)temporärt accisfrihetssystem ett system som tillämpas vid produktion, förädling och lagring av produkter samt vid överföring av dem som temporärt accisfria,

4)registrerad näringsidkare en fysisk eller juridisk person som inte är auktoriserad lagerhållare, men som tullmyndigheten har berättigat att i sin förvärvsverksamhet ta emot accispliktiga produkter från en annan medlemsstat som temporärt accisfria eller importera accispliktiga produkter från ett område utanför gemenskapen; en sådan näringsidkare får dock inte lagra eller avsända produkter som är temporärt accisfria,

5)oregistrerad näringsidkare en fysisk eller juridisk person, som inte är auktoriserad lagerhållare, men som i sin förvärvsverksamhet tillfälligt får ta emot accispliktiga produkter från en annan medlemsstat som temporärt accisfria eller importera accispliktiga produkter från ett område utanför gemenskapen; en sådan näringsidkare får inte lagra eller avsända produkter som temporärt accisfria,

6) distansförsäljning försäljning i vilken någon annan än en auktoriserad lagerhållare eller en registrerad eller oregistrerad näringsidkare inköper sådana accispliktiga produkter från en annan medlemsstat vilka distansförsäljaren eller någon på dennes vägnar avsänder eller transporterar direkt eller genom en annan medlemsstat, (29.6.2007/756)

6 a) distansförsäljare en försäljare som säljer produkter till Finland i enlighet med 6 punkten, (29.6.2007/756)

7) skatterepresentant en i Finland bosatt eller verksam person som en auktoriserad lagerhållare i en annan medlemsstat har utsett och som tullmyndigheten har beviljat rätt att på mottagarens vägnar betala accisen för produkter som här tagits emot som temporärt accisfria, dock inte då en auktoriserad lagerhållare tar emot produkterna, samt en i Finland bosatt eller verksam person som en distansförsäljare har utsett och som tullmyndigheten har beviljat rätt att betala accisen på distansförsäljarens vägnar för produkter som tagits emot här, (29.6.2007/756)

8) skatteperiod en kalendermånad, om inte tullstyrelsen av särskilda skäl bestämmer något annat i fråga om någon accisskyldig. (18.12.1998/1016)

Tillstånd och registrering
8 § (18.12.1998/1016)

Tullstyrelsen beviljar på ansökan tillstånd att vara verksam som auktoriserad lagerhållare, registrerad näringsidkare eller skatterepresentant samt tillstånd att upprätthålla ett skattefritt lager. Tillstånd kan beviljas den som anses ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar att bedriva den verksamhet som avses i tillståndet samt behövlig pålitlighet. Tillståndet skall vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår. Tillståndet anses upphöra, om tillståndshavaren försätts i konkurs.

I tillståndsbeslutet skall fastställas de villkor som tillståndshavaren skall iaktta. Tillståndet kan återkallas eller ändras när det finns skäl därtill. När tullstyrelsen återkallar eller ändrar ett tillstånd kan den bestämma vilka villkor som skall fogas till tillståndet.

Tullstyrelsen för ett register över de tillståndshavare som avses i 1 mom. och över skattefria lager. I registret införs motsvarande uppgifter som lämnats av andra medlemsstater. Tullstyrelsen eller distriktstullkammaren skall vid behov lämna ut uppgifter ur registret.

Säkerheter
9 §

En auktoriserad lagerhållare skall vid behov ställa säkerhet för betalning av acciserna. En auktoriserad lagerhållare som avsänder accispliktiga produkter som temporärt accisfria eller för att exporteras till områden utanför gemenskapen skall ställa säkerhet som täcker de risker som föranleds av att produkterna överförs. (30.6.1995/900)

Registrerad näringsidkare och en skatterepresentant skall ställa säkerhet för betalning av acciserna.

En oregistrerad näringsidkare och en accisskyldig som avses i 10 § 4 mom. samt en distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland skall innan produkterna avsänds till Finland från en annan medlemsstat anmäla de produkter som kommer att avsändas för den i 25 § avsedda tullmyndigheten och ställa säkerhet för betalning av de acciser som kommer att uppbäras för produkterna. (29.6.2007/756)

Säkerheterna bestäms av tullstyrelsen eller, i fråga om i 3 mom. avsedda enskilda leveranser, av distriktstullkammaren i fråga.

2 kap

Accisskyldighet

10 §

En auktoriserad lagerhållare är accisskyldig för produkter som överlåtits till konsumtion från ett skattefritt lager och för beskattningsbart svinn som konstaterats i lagret. Om en auktoriserad lagerhållare i Finland tillverkar produkter för en annan i Finland verksam auktoriserad lagerhållares räkning och på dennes uppdrag, kan Tullstyrelsen på ansökan bestämma att uppdragsgivaren är accisskyldig. Registrerade och oregistrerade näringsidkare är accisskyldiga för produkter som de tagit emot. Skatterepresentanter är accisskyldiga för produkter som tagits emot i Finland. Om det i distansförsäljning inte har tillsatts någon skatterepresentant, är distansförsäljare accisskyldiga för produkter som tagits emot i Finland. När en privatperson på något annat sätt än genom distansförsäljning köper sådana produkter från en annan medlemsstat som transporteras till Finland av en annan privatperson eller av en yrkesmässig näringsidkare är privatpersonen samt den som deltar i transporten och den som innehar produkterna i Finland accisskyldiga. (29.6.2007/756)

Accisskyldig för produkter som importeras från områden utanför gemenskapen är varans innehavare eller en annan gäldenär enligt tullkodex, om accisskyldigheten inte bestäms med stöd av 1 mom. Detta tillämpas även på den som jämställs med varans innehavare eller en annan gäldenär när produkter förs in till Finlands accisområde från en sådan del av gemenskapens tullområde enligt artikel 3 i tullkodex som inte hör till gemenskapens skatteområde. (18.12.1998/1016)

Den som har anskaffat accispliktiga produkter accisfritt med stöd av denna lag eller respektive lag om accis, är skyldig att betala accis för produkterna, om produkterna har använts för annat än accisfritt ändamål.

Om accispliktiga produkter som redan har överlåtits till konsumtion i en annan medlemsstat, i Finland överlåts eller är avsedda att överlåtas eller användas för de behov som en näringsidkare som utövar självständig ekonomisk verksamhet eller en offentligrättslig inrättning har, är den accisskyldig som tar emot produkterna i Finland.

I andra fall än de som avses ovan i denna paragraf är accisskyldig den som i kommersiellt syfte eller annars tar emot eller innehar accispliktiga produkter och som när produkterna togs emot eller skaffades visste eller skäligen borde ha vetat att produkterna inte är beskattade i Finland på behörigt sätt. Bestämmelser om accisskyldighet i vissa fall ingår dessutom i 10 a, 11, 12, 18 och 18 a §. I respektive lag om accis kan också bestämmas om accisskyldigheten på ett sätt som avviker från denna paragraf. (18.12.1998/1016)

10 a § (18.12.1998/1016)

Den som efter att en auktoriserad lagerhållare försatts i konkurs överlåter accispliktiga produkter till konsumtion från lagret är skyldig att betala accis för produkterna på det sätt som i denna lag bestäms om auktoriserade lagerhållare.

11 §

När en produkt som överförs mellan Finland och en annan medlemsstat och på vilken skall tillämpas de stadganden som gäller temporärt accisfri överföring inte anländer till mottagaren, skall för produkten betalas accis enligt denna lag, om

1) produkten finns i Finland eller det kan antas att den har konsumerats här,

2) en auktoriserad lagerhållare har sänt produkten från Finland och det inte kan utredas var produkten är eller var den har konsumerats, eller om

3) annat svinn av produkten än sådant som avses i 16 § 5 punkten har konstaterats i Finland och den behöriga skattemyndigheten i den medlemsstat som avsetts som destinationsmedlemsstat har fastställt storleken av det svinn som skall beskattas.

(30.12.1996/1265)

Accisskyldig för den produkt som avses i 1 mom. är då den som är skyldig att ställa säkerhet för överföring av produkterna. (30.12.1996/1265)

Det som stadgas ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar produkter som i Finland överförts som temporärt accisfria eller som överförts för att exporteras utanför gemenskapen.

När accispliktiga produkter som exporteras till områden utanför gemenskapen i en annan medlemsstat har underkastats det förfarande för extern förpassning som avses i artikel 91 i tullkodex och förfarandet inte avslutas i enlighet med bestämmelserna om det, skall för produkterna betalas accis i enlighet med denna lag, om produkterna finns i Finland eller om det kan antas att de har konsumerats här. Accisskyldig för dessa produkter är den gäldenär som avses i tullkodex. (18.12.1998/1016)

12 §

För den accis som skall betalas för produkter som importeras från områden utanför gemenskapen ansvarar utöver den accisskyldige som avses i 10 § 2 mom. den auktoriserade lagerhållare till vars skattefria lager produkterna överförs eller borde ha överförts. (18.12.1998/1016)

I distansförsäljning till Finland är distansförsäljaren ansvarig för den accis som skatterepresentanten skall betala på samma sätt som för sin egen skatt. Likaså är den privatperson som avses i 10 § 1 mom. ansvarig för betalningen av accisen tillsammans med både den som deltagit i transporten och den som innehar produkterna. (29.6.2007/756)

Delägare i öppet bolag och personligen ansvarig bolagsman i kommanditbolag ansvarar för den accis som bolaget skall betala på samma sätt som för sin egen skatt. Samma ansvar för sammanslutningens accis har delägare i sådan sammanslutning som två eller flera personer har bildat för att driva rörelse och som är avsedd att verka för delägarnas gemensamma räkning.

3 kap

Tidpunkten för påförande av accis och beskattningsbara belopp

13 §

Accis fastställs enligt de stadganden som är i kraft den dag då produkten överlåts till konsumtion från det temporära accisfrihetssystemet eller då det där har konstaterats svinn, som inte är accisfritt med stöd av 16 § 5 mom.

För andra produkter än de som avses i 1 mom. fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då:

1) produkten har tagits emot i Finland, om det är fråga om en produkt som överförs från en annan medlemsstat, eller

2) tullmyndigheterna har godkänt anmälan om att produkten överlåtits i fri rörelse såsom mottagen på det sätt som avses i artikel 67 i tullkodexen, om det är fråga om en produkt som importeras från en plats utanför gemenskapen.

(30.12.1996/1265)

I de fall som avses i 10 § 3 mom. fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då produkten används för accisbelagt ändamål.

I de fall som avses i 11 § fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då produkterna avsänds eller då det svinn som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten konstateras i Finland. (30.6.1995/900)

Om accispliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet så att bestämmelserna om beskattning och tillsyn inte har iakttagits, skall det bestämmas att accisen skall betalas enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkterna togs emot eller importerades eller överträdelserna av bestämmelserna i övrigt konstaterades. (30.12.2003/1297)

14 §

Auktoriserad lagerhållare påförs accis för varje skatteperiod för de produkter som under skatteperioden har överlåtits till konsumtion från lagerhållarens skattefria lager eller för vilka där har konstaterats svinn som beskattas.

Registrerad näringsidkare och skatterepresentant påförs accis för varje skatteperiod för de produkter som tagits emot under skatteperioden.

En accisskyldig som avses i 10 § 3 mom. påförs accis för produkter som under skatteperioden använts för ett accispliktigt ändamål. På beskattningen tillämpas i övrigt vad som i denna lag bestäms om registrerade näringsidkare. (18.12.1998/1016)

I andra fall än de som avses ovan i denna paragraf påförs accis för de produkter som vid tidpunkten i fråga har tagits emot eller för vilka accis annars skall erläggas. (18.12.1998/1016)

15 §

På egen konsumtion som skett i ett skattefritt lager tillämpas stadgandena om beskattning av produkter som överlåtits till konsumtion.

15 a § (18.12.1998/1016)

Om tillståndet för en auktoriserad lagerhållares skattefria lager återkallas, skall lagerhållaren betala accis för de produkter som finns i det skattefria lagret när tillståndet upphör att gälla. Accisen fastställs då enligt de bestämmelser som är i kraft dagen efter att tillståndet upphört att gälla. Accisdeklarationen skall avges och accisen betalas enligt 22 § 2 mom. och 35 § 2 mom.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte när den auktoriserade lagerhållaren har försatts i konkurs.

4 kap

Accisfrihet

Accisfria produkter (30.6.1995/900)
16 §

Accisfria är:

1) produkter som överförs mellan skattefria lager inom systemet för temporär accisfrihet,

2) produkter som överförs på sådan person eller sådant företag som i en annan medlemsstat beviljats rätt att ta emot dem som temporärt accisfria,

3) produkter som importeras från ett område utanför gemenskapen och överförs till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager,

4) produkter som hänförs till tullagringsförfarande enligt artikel 98 i tullkodex eller till exportförfarande enligt artikel 161 i tullkodex, (30.6.1995/900)

5) det svinn som uppstått vid tillverkning, förädling, upplagring eller transport av en produkt inom det temporära accisfrihetssystemet på grund av produktens grundegenskaper, det svinn som uppstått inom det temporära accisfrihetssystemet på grund av oförutsedda händelser eller övermäktiga hinder såsom eldsvåda, skada eller dylikt, samt svinn som av liknande orsaker riktat sig mot produkter som överförts från det temporära accisfrihetssystemet för att användas för ändamål som enligt 6 punkten är accisfria, (8.8.2003/714)

5 a) produkter som tullmyndigheten har beslagtagit eller som annars är i tullens besittning; tullmyndigheten kan överföra dessa produkter accisfritt för de ändamål som nämns i 1, 2 och 4 punkten eller för att i Finland förstöras, användas för tillverkningen av andra produkter eller denatureras, (18.12.1998/1016)

6) på de villkor som Tullstyrelsen bestämmer, produkter avsedda för försäljning på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under de förutsättningar som nämns i 20 § samt produkter avsedda för konsumtion på sådana fartyg samt fartygets bränsle och smörjmedel som det för med sig till Finlands tullområde eller som på Finlands tullområde levereras till fartyget för ovan nämnda ändamål; accisfriheten gäller också produkter som säljs och förbrukas på fartyget inom Finlands tullområde; tullmyndigheten har rätt att begränsa mängden accisfria produkter som levereras till fartyget enligt vad som är nödvändigt med hänsyn till passagerarantalet, fartygets storlek, trafikområdet och andra omständigheter; finansministeriet kan besluta att accis inte heller uppbärs för ovan nämnda produkter när det är fråga om fartyg som används av en myndighet, forskningsfartyg, fiskefartyg eller tåg i internationell trafik, varvid ministeriet även kan besluta om begränsningar och villkor som skall beaktas angående nämnda transportmedel, (8.8.2003/714)

7) enligt vad som stadgas genom förordning, produkter som överlåts på basis av diplomat- eller konsulsförbindelse samt produkter som överlåts till en internationell organisation eller till dess medlemmar enligt vad som förutsätts i det internationella avtalet om grundandet av organisationen eller i det avtal som bestämmer var dess högkvarter skall vara beläget,

7 a) enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet, produkter som för officiellt bruk överlåts till någon av Europeiska gemenskapernas institutioner i Finland, om produkternas anskaffningspris inklusive accis är sammanlagt minst 80 euro, samt produkter som levereras till en sådan institution inom Europeiska gemenskaperna som är placerad i en annan medlemsstat, under samma förutsättningar som de under vilka accisfrihet beviljas i placeringsstaten, (26.10.2001/917)

8) enligt vad som stadgas genom förordning, produkter som överlåts till sådan konsumtion som grundar sig på ett avtal som slutits med ett land utanför gemenskapen eller med en internationell organisation, om det i avtalet beviljas befrielse från mervärdesskatt,

9) produkter som är accisfria med stöd av respektive lag om accis, (30.6.1995/900)

10) andra än kommersiella försändelser av ringa värde som en privatperson skickat från en plats utanför gemenskapen till en annan privatperson i Finland, med undantag för cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigaretttobak, alkohol och alkoholdrycker, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som bestäms om tullfrihet för dessa produkter, (28.11.2008/739)

10 a) det bränsle som finns i motorfordon och specialcontainrar som förs in från en plats utanför gemenskapen, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som bestäms om tullfrihet för dessa produkter, om inte något annat bestäms i denna lag, (28.11.2008/739)

11) bränsle som finns i den sedvanliga bränsletanken i ett motorfordon i yrkesmässig trafik som kommer från en annan medlemsstat eller i den sedvanliga bränsletanken till ett kylsystem eller annat system i fordonet, då bränslet är avsett för fordonets eget bruk eller för upprätthållande av det kylsystem eller det system av annat slag som finns i fordonet. (30.6.1995/900)

Avdrag från accis
17 § (18.12.1998/1016)

En auktoriserad lagerhållare har rätt att dra av från accisen för en skatteperiod den accis som betalts eller skall betalas för produkter som återförts till det skattefria lagret under skatteperioden i fråga.

Dessutom har lagerhållaren rätt att dra av från accisen för en skatteperiod den accis som betalts eller skall betalas för sådana produkter beträffande vilka svinn och förstörelse som skett under tillsyn av en myndighet eller på något annat godtagbart sätt av de orsaker som avses i 16 § 5 punkten kan godkännas som accisfria. Avdrag får emellertid inte göras för svinn som beror på produktens grundegenskaper.

Det avdrag som avses i 1 och 2 mom. får göras av den lagerhållare som har betalt accis för produkterna eller som är skyldig att betala den. Om det avdrag som avses i 1 och 2 mom. inte kan göras till fullt belopp när den accis som skall betalas för skatteperioden räknas ut, får lagerhållaren dra av det oavdragna beloppet i de accisdeklarationer som skall avges för innevarande års följande skatteperioder eller följande kalenderårs skatteperioder.

Produkter som privatpersoner för med sig (30.12.2003/1297)
18 § (30.12.2003/1297)

Produkter för vilka accis har betalts i en annan medlemsstat och som en privatperson som anländer till Finland för med sig från en annan medlemsstat är accisfria under förutsättning att produkterna är avsedda för eget bruk.

En privatperson som till Finland för med sig produkter som har inköpts i en annan medlemsstat i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet är skyldig att betala den accis på produkterna som bestäms i vederbörande lag om accis. Privatpersonen skall då iaktta bestämmelserna om beskattning och tillsyn i fråga om produkter som levereras i kommersiellt syfte.

Vid en bedömning av om de produkter som en privatperson för med sig till Finland skall anses vara avsedda för eget bruk eller för kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och dennes skäl för att inneha produkterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed jämförbara omständigheter som inverkar i saken.

Utan hinder av vad som bestäms ovan i denna paragraf skall en privatperson som för eget bruk för med sig motorbränsle till Finland från en annan medlemsstat betala accis och försörjningsberedskapsavgift i enlighet med lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994), då det är frågan om

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank,

2) motorbränsle som förs in till landet i en reservtank, då mängden är större än 10 liter per motorfordon, eller

3) flytande bränsle som används för uppvärmning, och bränslet förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

18 a § (18.12.1998/1016)

En privatperson får för eget bruk accisfritt ta emot högst följande mängder tobaksprodukter och alkoholdrycker som en annan privatperson skickat vederlagsfritt från en annan medlemsstat:

tobaksprodukter

– 300 stycken cigarretter eller 150 stycken cigariller (vikt per styck högst 3 gram) eller 75 stycken cigarrer eller 400 gram pip- och cigarrettobak,

alkoholdrycker

– 1 liter destillerade, starka alkoholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volymprocent

– 3 liter destillerade, starka alkoholdrycker och aperitiver, vilka baserar sig på vin eller alkohol och vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, eller skumviner eller viner som gjorts starkare genom tillsats av alkohol

– 5 liter viner utan kolsyra

– 15 liter öl.

Den som tar emot mera tobaksprodukter eller alkoholdrycker än vad som enligt 1 mom. är accisfria är skyldig att betala accis för den överskjutande delen. Om grunden för och beloppet av accisen bestäms i respektive lag om accis.

18 b § (30.12.2003/1297)

Med avvikelse från 18 § 1 mom. får en privatperson som anländer till Finland från en av de medlemsstater som nämns i denna paragraf accisfritt för eget bruk under en övergångsperiod enligt detta moment föra med sig högst följande mängder tobaksprodukter för vilka accis har betalts:

Medlemsstat Produkter Övergångsperiodens slut
Tjeckiska republiken – 200 stycken cigarretter eller 31.12.2007
– 100 stycken cigariller
(vikt per styck högst 3 gram) eller 31.12.2006
– 50 stycken cigarrer eller 31.12.2006
– 250 gram pip- och cigarrettobak 31.12.2006
Slovenien – 200 stycken cigarretter 31.12.2007
Slovakien – 200 stycken cigarretter 31.12.2008
Ungern – 200 stycken cigarretter 31.12.2008
Polen – 200 stycken cigarretter 31.12.2008
Litauen – 200 stycken cigarretter 31.12.2009
Lettland – 200 stycken cigarretter 31.12.2009
Estland – 200 stycken cigarretter eller 31.12.2009
– 250 gram pip- och cigarrettobak 31.12.2009

Tobaksprodukter som en i 1 mom. avsedd person visar att ha skaffats beskattade i en annan medlemsstat än någon av dem som nämns i 1 mom. är dock accisfria under de förutsättningar som anges i 18 §.

19 § (28.11.2008/739)

En resande som anländer till Finland från ett område utanför gemenskapen får i sitt personliga resgods accisfritt föra in accispliktiga varor i högst de mängder som anges nedan. En förutsättning för accisfrihet är att införseln inte är av kommersiell natur.

Införseln anses inte vara av kommersiell natur, om

1) införseln är av tillfällig natur,

2) införseln enbart inbegriper varor som är avsedda för resandens eller hans eller hennes familjs personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och

3) varorna till art och kvantitet är sådana att de inte kan betraktas som varor som förs in för kommersiella ändamål.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten vid sin ankomst till Finland. Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten först vid en senare tidpunkt, om resanden lägger fram en redogörelse för att det företag som ansvarar för transporten vid resandens avresa registrerat dessa varor som medföljande resgods.

På införsel av andra accispliktiga produkter än de som avses i 19 a–19 c § tillämpas dessutom 95 d § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Produkter som bevisligen har införskaffats beskattade i en annan medlemsstat är dock accisfria enligt vad som bestäms i 18 §.

19 a § (28.11.2008/739)

De tobaksprodukter som med stöd av 19 § får föras in accisfritt får uppgå till högst följande mängder:

1) 200 cigaretter,

2) 100 cigariller,

3) 50 cigarrer, eller

4) 250 gram pip- och cigarettobak.

En resande får föra in flera än en tobaksprodukt enligt 1 mom. accisfritt, om de procentuella andelarna av de accisfria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100.

Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter accisfritt.

Som cigariller betraktas cigarrer som väger högst 3 gram per styck.

19 b § (28.11.2008/739)

En resande får med stöd av 19 § accisfritt föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 liter öl.

En resande får dessutom accisfritt föra in

1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, eller

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent.

En resande får accisfritt föra in produkter enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100.

19 c § (28.11.2008/739)

Med stöd av 19 § får därutöver det bränsle som finns i ett motordrivet transportmedels sedvanliga bränsletank och för varje motordrivet transportmedel högst 10 liter bränsle som transporteras med transportmedlet i en bärbar tank föras in accisfritt.

19 d § (28.11.2008/739)

Den som vid ankomst från en i 18 b § avsedd medlemsstat eller från ett område utanför gemenskapen för med sig en större mängd tobaksprodukter än den mängd som är accisfri enligt denna lag är skyldig att för den överstigande mängden betala accis, om vars grund och storlek bestäms i lagen om tobaksaccis (1470/1994). I fråga om bränslen bestäms accisen på motsvarande sätt utgående från lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994).

Försäljning av accisfria varor (30.6.1995/900)
20 § (24.6.1999/762)

Accisfria är produkter som säljs för att medföras som resgods på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under en sådan resa utanför gemenskapen under vilken passagerarna har möjlighet att stiga av fartyget eller luftfartyget.

Accisfria är produkter som säljs i en skattefri butik på en flygplats till en passagerare som reser utanför gemenskapen för att medföras som resgods. Med skattefri butik avses ett i 7 § 2 punkten nämnt skattefritt lager.

Personalens hemkomstgåvor
21 § (28.11.2008/739)

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför gemenskapen får accisfritt föra in varor som hemkomstgåvor så som bestäms i 95 e § i mervärdesskattelagen.

5 kap

Deklarationsskyldighet för accis

22 § (18.12.1998/1016)

Auktoriserade lagerhållare, registrerade näringsidkare och skatterepresentanter skall avge accisdeklaration för varje skatteperiod senast den 18 i den månad som följer efter skatteperioden.

Andra accisskyldiga skall avge accisdeklaration inom två vardagar efter den dag då produkterna togs emot eller skyldigheten att betala accis annars har uppstått, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. Tidsfristen om två dagar för avgivande av deklaration tillämpas inte, om man vid inspektion eller på annat sätt upptäcker att produkterna har införts eller tagits emot i strid med denna lags bestämmelser om beskattning och tillsyn. (30.12.2003/1297)

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att accisdeklaration skall avges vid en annan tidpunkt än den som föreskrivs i 1 och 2 mom. i fråga om någon accisskyldig.

22 a § (18.12.1998/1016)

Accisdeklarationen skall tillställas den distriktstullkammare som avses i 25 §.

En accisdeklaration som inkommit med posten anses vara avgiven i rätt tid, om den postförsändelse som innehåller accisdeklarationen, adresserad till distriktstullkammaren, har inlämnats till posten inom bestämd tid.

23 §

Accisdeklaration skall avges skriftligen. I accisdeklarationen skall anges de uppgifter som behövs för fastställande av accis samt för varje produktgrupp uppgifter om accisfria leveranser.

Accisdeklaration skall avges för varje skattefritt lager särskilt för sig, om tullstyrelsen inte i fråga om någon accisskyldig av särskilda skäl bestämmer annorlunda.

24 § (18.12.1998/1016)

Produkter som skall påföras accis och som privatpersoner fört med sig eller tagit emot skall anmälas till beskattning, och accis påföras enligt vad tullstyrelsen bestämmer.

25 §

För auktoriserad lagerhållare verkställs accisbeskattning av distriktstullkammaren i det tulldistrikt på vars område det accisfria lagret är beläget.

För andra accisskyldiga verkställs accisbeskattningen av den tullmyndighet inom vars område den accisskyldiges hemort är. Om den accisskyldige inte har hemort i Finland, verkställs accisbeskattningen av den tullmyndighet inom vars område produkterna har förts in i Finland eller det annars har konstaterats att produkterna medför accisskyldighet. (29.6.2007/756)

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att någon annan än den ovan nämnda distriktstullkammaren verkställer accisbeskattningen.

6 kap

Fastställande av accis

26 §

Distriktstullkammare skall på basis av accisdeklaration och annan erhållen utredning utan dröjsmål genom accisbeslut fastställa beloppet av den accis som skall betalas.

27 §

Har deklaration inte avgivits eller kan sådan inte ens efter rättelse läggas till grund för beskattningen, skall denna verkställas enligt uppskattning (beskattning enligt uppskattning). Härvid skall grunderna för uppskattningen nämnas i accisbeslutet.

Beskattning enligt uppskattning kan ske även när en brist uppdagas vid den i 62 § avsedda granskningen.

28 §

Har accisbeloppet eller en del därav, på grund av ett räknefel eller något därmed jämförbart misstag eller på grund av att distriktstullkammaren till någon del inte har prövat saken, utan den accisskyldiges förskyllan inte blivit påfört, eller har accis av samma orsak återburits till ett för högt belopp, skall distriktstullkammaren, om ärendet icke annars är anhängigt eller avgjort genom beslut med anledning av besvär, rätta sitt beslut (accisrättelse till accistagarens fördel). Rättelsen skall göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då accisen eller accisåterbäringen fastställdes eller borde ha fastställts.

29 §

Har den accisskyldige helt eller delvis försummat sin deklarationsskyldighet eller avgett eller lämnat bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration eller annan uppgift eller handling, på grund av vilket accis helt eller delvis blivit opåförd eller återburen till ett för högt belopp, skall distriktstullkammaren ålägga den accisskyldige att betala den accis, som av nämnd orsak inte påförts honom (efterbeskattning). Efterbeskattning skall verkställas inom tre år efter ingången av kalenderåret efter det år då accisen eller accisåterbäringen fastställdes eller borde ha fastställts.

30 §

Innan beskattning enligt uppskattning, i 28 § avsedd accisrättelse eller efterbeskattning verkställs skall den accisskyldige beredas tillfälle att bli hörd i ärendet.

Accisrättelse eller efterbeskattning kan även verkställas för en längre tid än skatteperioden, dock högst för ett kalenderår.

31 §

Har något förhållande eller någon åtgärd getts sådan rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, skall vid påförande av accis förfaras som om riktig form hade använts i saken.

32 §

Accis kan höjas (accisförhöjning)

1) med minst 10 och högst 2 500 euro om den accisskyldige utan giltigt skäl avgett deklaration, lämnat annan uppgift eller ingett handling efter föreskriven tid, och med högst 3 500 euro om deklarationen avgetts, annan uppgift lämnats eller handling ingetts först efter uppmaning eller om det finns en mindre brist i dem och den accisskyldige inte följt uppmaning att avhjälpa bristen, (26.10.2001/917)

2) med högst 30 procent om den accisskyldige utan giltigt skäl avgett deklaration, lämnat annan uppgift eller ingett handling i felaktigt eller väsentligen bristfälligt skick, eller om han utan giltigt skäl helt eller delvis har underlåtit att fullgöra sin deklarationsskyldighet efter att ha erhållit uppmaning därtill, samt

3) med högst 50 procent om den accisskyldige uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har avgivit, lämnat eller ingivit bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller annars försummat att uppfylla sin deklarationsskyldighet och förfarandet har varit ägnat att medföra att den accisskyldige skulle ha kunnat undgå accis, (30.6.1995/900)

4) med 100 procent om den som anländer till Finland uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat sin deklarationsskyldighet genom att föra in eller försöka föra in en större mängd varor accisfritt än vad han har rätt till, och om ärendet inte skall behandlas som ett tullbrott. (30.6.1995/900)

Om i 1 mom. 3 punkten avsett förfarande, med beaktande av storleken av den nytta som därigenom kunnat uppnås och med beaktande av andra på saken inverkande omständigheter, bör avses såsom grovt, skall accisen höjas med minst 50 procent och högst 100 procent.

När den felaktighet eller försummelse som avses i 1 eller 2 mom. gäller endast en del av de accispliktiga produkterna, skall accisförhöjning påföras endast den accis som motsvarar delen i fråga.

33 § (26.10.2001/917)

Om det förfarande som avses i 32 § 1 mom. 1–3 punkten gäller sådan accisbeskattning vid vilken accis inte påförs eller vid vilken accisbeloppet är ringa och accisförhöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller enligt respektive lag om accis eller enligt förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av någon av dessa lagar eller enligt ett beslut eller en föreskrift av tullmyndigheten som baserar sig på dessa bestämmelser har försummats, kan i felavgift påföras minst 20 och högst 5 000 euro.

Om bristfälliga eller felaktiga uppgifter har lämnats för erhållande av accisåterbäring, kan i felavgift påföras minst 20 och högst 8 000 euro.

34 § (18.12.1998/1016)

Vad som i denna lag bestäms om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning och felavgift gäller i tillämpliga delar även på ansökan betalda accisåterbäringar och ränta enligt 39 § 1 mom.

7 kap

Betalning och debitering av accis

35 § (18.12.1998/1016)

Auktoriserade lagerhållare, registrerade näringsidkare och skatterepresentanter skall betala accisen för en skatteperiod senast den 27 dagen i den månad som följer efter skatteperioden. Är denna dag en helgdag eller helgfri lördag får accisen betalas första vardagen därefter.

I andra fall än de som avses i 1 mom. skall accisen betalas inom tio vardagar efter det att produkterna har tagits emot eller skyldigheten att betala accis annars har uppstått, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. I sådana fall som avses i 13 § 5 mom. uppstår skyldigheten att betala accis omedelbart när produkterna har tagits emot eller införts i strid med bestämmelserna eller överträdelserna av bestämmelserna i övrigt har konstaterats. (30.12.2003/1297)

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att accisen skall betalas vid en annan tidpunkt än den som bestäms i 1 och 2 mom. i fråga om någon accisskyldig.

Har den accisskyldige inte före utgången av den tid som avses i denna paragraf fått del av accisbeslutet, skall accis betalas enligt accisdeklarationen eller den accisskyldiges bokföring.

36 §

Accisen samt övriga i denna lag avsedda skatter och avgifter skall betalas till penninginrättningar. Betalaren svarar för utgifterna för betalningen. Genom förordning av finansministeriet bestäms om sådana betalningsställen som tar emot prestationer utan att uppbära avgift för utgifterna för betalningen. (5.12.2003/1007)

Penninginrättningarna skall dagligen betala in under dagen mottagna skattemedel på tullverkets konto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Om skattemedlen inte har betalats in på tullverkets konto på det sätt som bestäms i 13 a 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988), skall penninginrättningen betala dröjsmålsränta i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (609/2005). (5.8.2005/610)

Finansministeriet beslutar om de provisioner som skall betalas till penninginrättningarna och fastställer deras belopp.

37 § (18.12.1998/1016)

Om den accisskyldige inte har betalt accisen inom den utsatta tiden, beräknas ett skattetillägg för den obetalda accisen.

Om den accisskyldige betalar accisen efter utsatt tid utan debitering, skall den accisskyldige på eget initiativ samtidigt betala skattetillägg. Om skattetillägget inte betalas på eget initiativ, påför skattemyndigheten skattetillägget.

Skattetillägget beräknas på det sätt som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

38 §

Har den accisskyldige inte betalt accis inom utsatt tid eller betalt accis till ett lägre belopp än som fastställts i accisbeslutet, skall distriktstullkammaren debitera den accisskyldige den accis, som inte blivit erlagd, att betalas inom loppet av en utsatt efterbetalningstid samt till den accisskyldige utgiva debetsedel. Efterbetalningstiden får vara högst 30 dagar från debetsedelns avsändningsdag.

Accis, accisförhöjning, felavgift och skattetillägg som den accisskyldige genom accisrättelse eller efterbeskattning ålagts att betala skall debiteras på samma sätt.

På debiterad, obetald accis som förfallit till betalning skall betalas en förseningsränta som beräknas på det sätt som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta. (18.12.1998/1016)

39 § (22.12.2009/1254)

Tullmyndigheten ska utan ansökan och utan dröjsmål till den accisskyldige betala accis som denne har betalat till ett för stort belopp. Återbärs accis till följd av accisrättelse eller besvär, betalas ränta på återbäringsbeloppet. Räntan beräknas som en årlig ränta och är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Räntan räknas från accisens betalningsdag. Ränta betalas inte på återbäringsbelopp under 17 euro. Ränta på återbäring utgör inte skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen.

Vid återkrav av accis som återburits till ett för stort belopp uppbärs ränta. Räntan beräknas som en årlig ränta och är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Räntan räknas från den dag då accis återburits till ett för stort belopp till den förfallodag som bestäms för återkravet, sistnämnda dag medräknad. Ränta uppbärs inte på återkravsbelopp under 17 euro. Den uppburna räntan utgör inte avdragbar utgift vid inkomstbeskattningen.

40 §

Accis fastställs produktgruppsvis per enhet som ligger till grund för accisen så att de delar som överstiger en full enhet lämnas obeaktade. De delar som överstiger en full enhet beaktas dock när accis påförs beskattningsbara produkter som privatpersoner för med sig eller tar emot. (18.12.1998/1016)

2 mom. har upphävts genom L 26.10.2001/917. (26.10.2001/917)

Om det minsta belopp som enligt denna lag skall uppbäras eller återbäras stadgas genom förordning.

8 kap

Omhändertagande av accispliktiga produkter

41 §

Tullmyndigheten har rätt att omhänderta accispliktiga produkter som inte på behörigt sätt har anmälts till beskattning eller på vilka inte annars har tillämpats bestämmelserna om accisbeskattning eller de beslut och föreskrifter som tullmyndigheten meddelat med stöd av dessa bestämmelser. (18.12.1998/1016)

På produkterna kan då i tillämpliga delar tillämpas vad tullagen stadgar om tullauktion. På de medel som inflyter vid tullanktionen betalas accisen sedan tullen har betalts.

9 kap

Förhandsavgörande (18.12.1998/1016)

42 § (26.7.1996/547)

Tullstyrelsen får på ansökan meddela förhandsavgörande om den accis som skall betalas för en produkt. Förhandsavgörande får meddelas också beträffande produkter vilkas beskattning i övrigt verkställs enligt stadgandena om tull.

Ansökan och besvär som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning.

43 § (26.7.1996/547)

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall med bindande verkan iakttas vid sökandens accisbeskattning i Finland under ett år från ingången av den kalendermånad som följer närmast efter den dag då förhandsavgörandet meddelades, om inte det stadgande som tillämpats vid meddelande av förhandsavgörandet ändras under den tid då avgörandet varit i kraft eller om inte tullstyrelsen, på grund av att tolkningen av stadgandet ändrats genom rättsskipande myndighets utslag eller av andra särskilda skäl, återkallat förhandsavgörandet.

Ett återkallat förhandsavgörande skall, om sökanden skriftligen yrkar det, dock iakttas under två kalendermånader efter den kalendermånad då återkallandet delgavs sökanden.

10 kap

Ändringssökande

44 §

Konstaterar distriktstullkammaren på grund av yrkande på rättelse, med anledning av besvär eller annars att accis har fastställts till ett för stort belopp eller återburits till ett för litet belopp, skall distriktstullkammaren rätta sitt beslut, om ärendet inte är avgjort genom ett beslut med anledning av besvär (accisrättelse till den accisskyldiges fördel). Rättelsen kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år under vilket accisen eller accisåterbäringen fastställdes eller även senare på yrkande som framställts inom nämnda tid.

45 §

Ändring i tullmyndighetens beslut söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. I ett beslut genom vilket tullstyrelsen bestämt att förhandsavgörande inte meddelas får ändring dock inte sökas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar över distriktstullkammares beslut har tullombudet vid distriktstullkammaren och över tullstyrelsens beslut tullombudet vid tullstyrelsen. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas den tullmyndighet vars beslut överklagas. (30.12.1997/1379)

Besvärstiden i ett ärende som gäller fastställande av accis eller accisåterbäring är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år under vilket de fastställdes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över ett annat beslut är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för tullombudet är 30 dagar från beslutet. (30.12.1997/1379)

Ett beslut kan delges utan mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet har lämnats in till posten, om inte något annat visas. Beslutet kan också delges personligen. Då anses beslutet ha delgivits den vardag som följer efter den dag då beslutet fastställdes. (15.12.2003/1073)

Om sökande av ändring gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996). (30.12.1997/1379)

Vad om grundbesvär stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

46 § (30.12.1997/1379)

Om tullmyndigheten så som avses i 44 § rättar eller annars korrigerar sitt beslut enligt framställda yrkanden, förfaller besvären.

Till den del yrkandena i besvären inte ger anledning till rättelse eller korrigering av ett beslut skall tullmyndigheten avge sitt utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål ge in handlingarna i ärendet till länsrätten i Nylands län.

47 §

Trots att besvär anförts skall accis betalas inom stadgad tid.

48 §

I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärstillstånd skall beviljas om:

1) det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om

3) det finns vägande ekonomiska eller andra skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillståndet kan beviljas även så att det gäller endast en del av det överklagade länsrättsutslaget.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens beslut. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län. På statens vägnar utövas besvärsrätten av tullombudet vid tullstyrelsen. (30.12.1997/1379)

5 mom. har upphävts genom L 30.12.1997/1379 (30.12.1997/1379)

49 §

Har accis genom länsrättens beslut avlyfts eller sänkts, skall distriktstullkammaren oberoende av ändringssökandet betala den överstora accisen till den accisskyldige.

Då högsta förvaltningsdomstolen på grund av besvär, som tullombudet anfört, ändrat länsrättens utslag, skall en avskrift av högsta förvaltningsdomstolens beslut tillställas behörig distriktstullkammare, som utan dröjsmål skall debitera den accisskyldige det överstora belopp som erlagts till denne.

11 kap

Lättnader och anstånd med betalningen (18.12.1998/1016)

50 §

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer sänka eller helt avlyfta accis, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta, restavgift eller ränta med anledning av uppskov, vilka har betalts eller skall betalas. Finansministeriet kan dock överta avgörandet i ett principiellt viktigt ärende. (30.12.1997/1379)

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av accis. Tullstyrelsen beviljar uppskov på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då villkoren för uppskov i det beslut som det meddelat med anledning av ansökan.

I beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

Vad denna paragraf stadgar gäller i tillämpliga delar också beträffande produkter vilkas beskattningen verkställs i övrigt enligt stadgandena om tull.

12 kap

Överföring av produkter

51 §

En auktoriserad lagerhållare som är avsändare skall förse accispliktiga produkter som temporärt accisfria överförs mellan skattefria lager eller till en annan medlemsstat med ett ledsagardokument som avses i kommissionens förordningar (EEG) nr 2719/92 och 2225/93 om administrativt dokument som åtföljer accispliktiga produkter som rör sig i temporärt accisfrihetssystem. Vid överföring av produkter som är temporärt accisfria i Finland kan ledsagardokumentet ersättas med en annan motsvarande tillförlitlig utredning.

Då varumottagaren i annan medlemsstat är annan än auktoriserad lagerhållare eller registrerad näringsidkare, skall till det ledsagardokument som avses ovan i 1 mom. fogas ett av en behörig myndighet i destinationsmedlemsstaten utfärdat intyg om att accisen har betalts i destinationsmedlemsstaten eller att tillräcklig säkerhet för betalning av acciserna har ställts.

Avsändaren skall förse accispliktiga produkter som exporteras utanför gemenskapen med det ledsagardokument som avses i 1 mom., när produkterna inte överlåtits till konsumtion.

Den som avsänder till konsumtion överlåtna accispliktiga produkter till en annan medlemsstat för överlåtelse till en näringsidkare som utövar självständig ekonomisk verksamhet eller till en offentligrättslig inrättning skall förse produkterna med ett sådant ledsagardokument (förenklat ledsagardokument) som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 om förenklat ledsagardokument som åtföljer accispliktiga produkter som överlåtits till konsumtion i avsändarmedlemsstaten och som rör sig inom gemenskapen.

Den som genom distansförsäljning säljer accispliktiga produkter från Finland till en annan medlemsstat skall innan produkterna avsänds påvisa för distriktstullkammaren på sin hemort att för produkterna har ställts den säkerhet som destinationsmedlemsstaten bestämt.

6 mom. har upphävts genom L 18.12.1998/1016. (18.12.1998/1016)

52 § (18.12.1998/1016)

En auktoriserad lagerhållare skall överföra temporärt accisfria produkter som lagerhållaren tagit emot från gemenskapen eller fört in från områden utanför gemenskapen till ett skattefritt lager. Överföringen av produkter som förts in från områden utanför gemenskapen skall ske under tullövervakning.

53 §

Ledsagardokumentet skall åtfölja produkterna under transport med undantag för det exemplar som avsändaren behåller.

54 §

En auktoriserad lagerhållare eller näringsidkare som tar emot temporärt accisfria produkter som överförs mellan skattefria lager eller från en annan medlemsstat skall till avsändaren återsändas ett exemplar av ledsagardokumentet på behörigt sätt ifyllt senast den 15 dagen efter utgången av den kalendermånad under vilken produkterna tagits emot.

Vad som stadgas ovan i 1 mom. gäller också den som i ett i 10 § 4 mom. avsett syfte tar emot produkter som överlåtits till konsumtion i en annan medlemsstat.

Vid utförsel av accispliktiga produkter utanför gemenskapen skall den tullanstalt som behandlat utförseln av produkterna från gemenskapens område, till avsändaren av produkterna återsända det för denne avsedda, kontrasignerade exemplaret av ledsagardokumentet. Med denna utfartstullanstalt avses i tillämpliga delar den tullanstalt som avses i artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen. (30.12.1996/1265)

Om den avsändande auktoriserade lagerhållaren inte får returexemplaret av ledsagardokumentet på behörigt sätt kontrasignerat inom i 1 mom. nämnd tid, skall han meddela detta till den i 25 § avsedda distriktstullkammaren senast inom tre månader från tidpunkten när produkterna avsänts.

5 mom. har upphävts genom L 18.12.1998/1016. (18.12.1998/1016)

54 a § (30.6.1995/900)

Stadgandena i detta kapitel om förenklat ledsagardokument tillämpas också i det fall att produkter som i Finland överlåtits för konsumtion överförs i Finland så att produkterna transporteras via en annan medlemsstat.

2 mom. har upphävts genom L 18.12.1998/1016. (18.12.1998/1016)

54 b § (18.12.1998/1016)

Den som avsänder eller tar emot accispliktiga produkter på det sätt som avses i detta kapitel, skall ge tullmyndigheten uppgifter om avsändandet eller mottagandet av produkterna enligt vad tullstyrelsen bestämmer.

54 c § (8.8.2003/714)

Närmare bestämmelser om ledsagardokumentet och förfarandet i samband med överföring av produkter enligt detta kapitel kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om ett förenklat förfarande som ersätter ledsagardokumentet och som iakttas då produkter som redan överlåtits för förbrukning regelbundet överförs mellan Finland och en annan medlemsstat, om det i denna andra medlemsstat bestäms eller föreskrivs att ett likadant förfarande skall tillämpas i fråga om Finland.

13 kap

Återbäring av accis

55 §

Då en sådan produkt, för vilken accis betalts i Finland överlåts eller är avsedd att överlåtas eller används för de behov som näringsidkare som utövar självständig ekonomisk verksamhet eller en offentligrättslig inrättning i en annan medlemsstat har, har den som sänt produkterna rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen.

Förutsättning för erhållande av återbäring är att ansökan om återbäring görs hos distriktstullkammaren på sökandens hemort innan produkterna avsänds. Produkterna som skall avsändas skall förses med ett i 51 § 4 mom. avsett ledsagardokument. Avsändaren skall förete ett av mottagaren på behörigt sätt ifyllt returexemplar av ledsagardokumentet, kompletterat med ett dokument som visar att accisen betalts i den medlemsstat där produkterna överlåts till konsumtion.

56 §

När registrerad eller oregistrerad näringsidkare eller den skatterepresentant som avses i 7 § 6 punkten återsänder här emottagna produkter till en auktoriserad lagerhållare i en annan medlemsstat har näringsidkaren eller skatterepresentanten rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen.

Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren på sökandens hemort inom tre månader från utgången av det kalenderår då produkterna återsänts. De produkter som skall återsändas skall förses med ett i 51 § 4 mom. avsett ledsagardokument.

57 §

När sådana produkter för vilka i Finland betalts accis säljs genom distansförsäljning från Finland till en annan medlemsstat, har den som sålt produkterna rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen.

Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren på säljarens hemort inom tre månader från utgången av det kalenderår då produkterna avsänts. Sökanden skall påvisa att för produkterna har betalts accis i destinationsmedlemsstaten.

58 §

När produkter som i Finland belagts med accis enligt 11 § har belagts med accis också i en annan medlemsstat har den auktoriserade lagerhållaren rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen.

Återbäring skall sökas hos den distriktstullkammare som belagt produkterna med accis inom tre år från den tidpunkt då produkterna avsändes. Sökanden skall påvisa att för produkterna har betalts accis i en annan medlemsstat.

59 §

Då en produkt för vilken accis har betalts har hänförts till ett sådant förfarande som avses i 16 § 4 punkten och levererats till ett område utanför gemenskapen eller överlåtits för ett ändamål som nämns i 16 § 6 punkten, har exportören eller överlåtaren rätt till en återbäring som motsvarar den betalda accisen. Återbäringen kan beviljas endast om sökanden företer tillförlitlig utredning om exporten eller överlåtelsen. (30.6.1995/900)

Återbäring på basis av export betalas inte för accispliktiga produkter som passagerare medfört.

Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren på export- eller överlåtelseorten inom tre månader från utgången av det kalenderår under vilket produkten har levererats till ett område utanför gemenskapen eller överlåtits till ett ändamål som nämns i 16 § 6 punkten. (30.6.1995/900)

14 kap

Bokföringsskyldighet

60 § (18.12.1998/1016)

En auktoriserad lagerhållare skall för påförandet av accis ha sådan bokföring av vilken framgår mängderna av produkter som producerats, förädlats, lagrats och tagits emot i lagret samt mängderna av produkter som sänts från lagret och överlåtits till konsumtion därifrån samt övriga uppgifter som behövs för fastställandet av accisen och för tillsynen över beskattningen. Bokföringsmaterialet för det skattefria lagret skall förvaras i Finland.

Andra accisskyldiga samt de som från Finland genom distansförsäljning säljer accispliktiga produkter till en annan medlemsstat skall ha sådan bokföring av vilken framgår mängderna av produkter som tagits emot, innehafts, överförts och sålts samt övriga uppgifter som behövs för fastställandet av accisen och för tillsynen över beskattningen.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar också representanten för lagerhållarens eller en annan accisskyldigs filial i Finland.

Den som skaffat accispliktiga produkter accisfritt för ett ändamål som enligt denna lag eller respektive lag om accis är accisfritt, skall för accisbeskattningen ha sådan bokföring av vilken framgår mängderna av accisfritt skaffade produkter, användningen av dem och lagermängderna.

61 § (18.12.1998/1016)

Det bokföringsmaterial som avses i 60 §, inklusive verifikationer, ledsagar- och säkerhetsdokument jämte bilagor samt andra uppgifter och handlingar som behövs för beskattningen, skall upprättas i vanlig läsbar skriftlig form eller i maskinläsbart datamedium, så att det kan tas fram i vanlig läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform.

Det material som avses i 1 mom. skall bevaras under en tid av fyra kalenderår. Om materialet finns i både vanlig läsbar skriftlig form och i maskinläsbart datamedium, skall det bevaras i båda formerna under den tid som bestäms ovan.

15 kap

Granskning och skyldighet att lämna uppgifter

62 § (18.12.1998/1016)

Den accisskyldige skall på begäran för behörig skattemyndighet, eller för en av denne utsedd sakkunnig och ojävig person för granskning förete sitt bokföringsmaterial, sin korrespondens och lämna övriga för beskattning nödvändiga uppgifter i begärd form. Om det material som skall granskas har förvarats i maskinläsbart datamedium, skall den accisskyldige på begäran ta fram materialet i vanlig läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform. Den accisskyldige skall också visa granskaren sitt lager och övriga lokaler samt ställa nödvändiga lokaler och anordningar till förfogande för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen.

Den som utför granskningen har rätt att föra bort det material som skall granskas eller en kopia av det från den accisskyldiges lokaler för granskning som sker någon annanstans, om det är möjligt utan att den accisskyldige åsamkas oskäliga olägenheter. Materialet skall återställas till den accisskyldige genast när det inte längre behövs för granskningen.

Vad som bestäms ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar också representanten för en accispliktigs filial i Finland och den som accisfritt anskaffat accispliktiga produkter med stöd av denna lag eller respektive lag om accis.

Var och en skall på begäran lämna tullmyndigheten uppgifter om inköp, innehav, överföring och försäljning av accispliktiga produkter.

62 a § (18.12.1998/1016)

Tullmyndigheten har rätt att få tillträde till lager och andra lokaler där accispliktiga produkter innehas eller behandlas i kommersiellt syfte samt att utföra nödvändig granskning.

Tullmyndigheten har rätt att hejda fordon och att granska dem.

62 b § (8.8.2003/714)

Den som har överlåtit eller anskaffat produkter för konsumtion som är accisfri enligt 16 § 6 punkten, skall enligt vad Tullstyrelsen bestämmer lämna tullmyndigheten uppgifter om anskaffningen och användningen av produkterna, lagermängd och överlåtelser samt andra omständigheter som är nödvändiga för kontrollen av beskattningen.

63 §

Om den som har levererat produkter till accisfritt ändamål eller accisfritt skaffat produkter med stöd av denna lag eller respektive lag om accis inte vid en granskning som utförs i efterhand kan påvisa att produkterna levererats eller använts till accisfritt ändamål, skall för dessa produkter betalas accis enligt denna lag.

64 §

Var och en skall, på skriftlig uppmaning av behörig myndighet för beskattning av annan eller för därav föranlett besvärsärende inom utsatt tid lämna sådana nödvändiga uppgifter angående den andre vilka framgår av handlingar i hans besittning eller vilka annars är kända av honom, om uppgifterna inte angår sådan sak, varom han enligt lag har rätt att vägra avge vittnesmål.

Den myndighet som avses ovan i 1 mom. har rätt att granska eller så nämns i 62 § 1 mom. låta granska de affärs- och andra handlingar av vilka i 1 mom. nämnda uppgifter kan fås.

64 a § (18.12.1998/1016)

Den som på det sätt som avses i 62 och 64 § är skyldig att förete och ge skattemyndigheten uppgifter om accisbeskattningen eller att bistå vid en granskning, skall vidta dessa åtgärder på egen bekostnad.

65 §

Tullstyrelsen har rätt att vid vite förplikta den som inte har följt en uppmaning enligt 62 och 64 §§ att fullgöra sin skyldighet.

16 kap

Tystnadsplikt

66 §

Uppgifter som givits eller handlingar som företetts för påförande av accis skall hållas hemliga. De får inte i protokoll eller beslut relateras utförligare än vad som är nödvändigt.

Utan hinder av 1 mom. får dock uppgifterna och handlingarna lämnas till skattemyndigheter och till av dessa kallade sakkunniga samt till andra myndigheter och företrädare för dem för tillsyn över beskattning, uppbörd av skatt, utredning som gäller besvär över beskattning och väckande av åtal. Tullstyrelsen kan också, på villkor som den ställt, bestämma att handlingar i och för statistiskt eller annat vetenskapligt studium skall ställas till en sådan persons eller myndighets förfogande, som bedriver dylik verksamhet. Likaså kan tullstyrelsens, länsrättens och högsta förvaltningsdomstolens beslut offentliggöras så som de lyder eller i förkortad form, dock utan att nämna vederbörandes namn.

Likaså kan uppgifter och handlingar lämnas till produkttillsynscentralen enligt alkohollagen (1143/94) för fullgörande av övervakningsuppgift.

Uppgifter får inte lämnas vidare eller användas utan tullstyrelsens tillstånd för något annat ändamål än det de har lämnats för.

Om utlämnande av beskattningsuppgifter till skattemyndigheterna i en annan medlemsstat stadgas särskilt.

67 §

Var och en är skyldig att hemlighålla och att inte utnyttja vad han i sin tjänst, i sin offentliga befattning, i fall som avses ovan i 66 § eller annars på basis av deklaration eller andra för beskattning lämnade uppgifter eller handlingar har erfarit om annans affärsverksamhet eller om vad som i distriktstullkammaren eller tullstyrelsen om dem har yttrats.

17 kap

Straffstadganden

68 §

Om straff för lagstridigt undandragande av accis och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1–3 §§ strafflagen.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra en skyldighet, om vilken bestäms i 22, 60–62 §, 64 § 1 mom. eller 73 §, skall för accisförseelse dömas till böter. (18.12.1998/1016)

69 § (18.12.1998/1016)

Straff för brott mot tystnadsplikt enligt 66 och 67 § döms ut enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

70 §

Då förundersökning utförs med anledning av brott mot denna lag eller mot stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, iakttas utöver förundersökningslagen (449/87) och tvångsmedelslagen (450/87) i tillämpliga delar även vad som stadgas om förundersökning av tullbrott.

18 kap

Särskilda stadganden

71 § (30.6.1995/900)

När produkter som avses i 16 § 4 punkten överförs från det i lagrummet nämnda förfarandet till konsumtion gäller om den accis som skall betalas för produkterna vad denna lag stadgar om produkter som importerats från ett område utanför gemenskapen.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på produkter som förbrukats i nämnda förfarande samt på lagerunderskott som konstaterats inom förfarandet.

72 §

Accispliktiga produkter för vilka accis inte har betalts skall tillverkas, förädlas och lagras i skattefritt lager. Vid tillverkning, förädling, lagring och leverans av accispliktiga produkter skall dessutom stadganden i respektive lag om accis iakttas.

Tullmyndigheten har rätt att meddela föreskrifter om lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och avsändande av en accispliktig produkt samt att förse en accispliktig produkts emballage, transportmedel eller lager med lås, sigill eller något annat märke, om det är nödvändigt för accisbeskattningen eller tillsynen över den. (18.12.1998/1016)

73 § (18.12.1998/1016)

Den som innehar accispliktiga produkter skall på begäran ge tullmyndigheten prover som tagits av produkterna och som behövs för accisbeskattningen och tillsynen över den.

73 a § (15.12.2003/1073)

Tullombudet hörs och delges beslut så att tullombudet ges tillfälle att ta del av ett beslut och med de handlingar som ligger till grund för beslutet.

73 b § (15.12.2003/1073)

När den skattskyldige har uppfyllt sin deklarationsskyldighet skall skattemyndigheten och den skattskyldige i mån av möjlighet delta i utredandet av ärendet. Utredning i ett ärende skall läggas fram främst av den part som har bättre förutsättningar att göra detta.

73 c § (15.12.2003/1073)

Ett beslut skall motiveras, om avvikelse görs från den skattskyldiges skattedeklaration eller om beslutet gäller beskattning enligt uppskattning, rättelse till skattetagarens fördel, efterbeskattning, skatteförhöjning eller något annat beskattningsbeslut som avviker från den ordinarie beskattningen. I motiveringen skall anges vilka huvudsakliga fakta som har lagts till grund för beslutet och nämnas vilka bestämmelser som tillämpats.

Beslutet behöver inte motiveras om motivering är uppenbart onödig.

74 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

19 kap

Ikraftträdande och övergångsstadganden

75 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

2 mom. har upphävts genom L 24.6.1999/762. (24.6.1999/762)

Genom denna lag upphävs lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74) jämte ändringar, dock så att den nämnda lagen tillämpas på produkter som beläggs med accis, säkerhetsupplagsavgift och oljeavfallsavgift och som utlämnats från tullkontroll eller förts bort från tillverkningsplatsen innan denna lag träder i kraft. Det som stadgas ovan tillämpas också på produkter som borde ha anmälts till förtullning innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

76 §

Den som tillverkar eller har tillstånd att hålla accispliktiga produkter i skattefritt lager när denna lag träder i kraft skall inom tre månader från ikraftträdandet ansöka om ett tillstånd som gäller i denna lag avsedda auktoriserade lagerhållare och skattefria lager.

RP 237/94, StaUB 90/94, Rådets direktiv 92/12/EEG; EGT Nr L 76, 23.3.1992, s. 1, 92/108/EEG; EGT Nr L 390, 31.12.1992, s. 124

Ikraftträdelsestadganden:

30.6.1995/900:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 12/95, StaUB 1/95, Rådets direktiv 94/74/EG; EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46

18.12.1995/1556:

RP 112/95, StaUB 31/95, RSv 104/95

20.5.1996/332:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 178/95, FvUB 2/96, RSv 29/96

26.7.1996/547:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96, StaUB 20/96, RSv 105/96

30.12.1996/1265:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

RP 184/1996, StaUB 45/1996, StoUB 3/1996, RSv 246/1996

21.11.1997/1027:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 105/1997, StaUB 15/1997, RSv 132/1997, Rådets direktiv 92/83/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 21, Rådets direktiv 92/84/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29, Rådets direktiv 96/99/EG; EGT nr L 8, 11.1.1997, s. 12

30.12.1997/1379:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Besvärsärenden som är anhängiga vid tull styrelsen när lagen träder i kraft överförs till länsrätten i Nylands län för behandling.

RP 192/1997, LaUB 18/1997, RSv 234/1997

18.12.1998/1016:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 208/1998, StaUB 47/1998, RSv 179/1998, Rådets direktiv 92/12/EEG

24.6.1999/762:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Lagen tillämpas på produkter som efter lagens ikraftträdande utlämnas från skattefritt lager, mottas från en annan medlemsstat, införs från ett område utanför gemenskapen eller som innehas i Finland i kommersiellt syfte.

RP 6/1999, StaUB 1/1999, RSv 6/1999

20.4.2000/392:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000, EkUB 4/2000, RSv 39/2000

27.10.2000/874:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 112/2000, StaUB 19/2000, RSv 134/2000, Rådets direktiv 2000/47/EG; EGT nr L 193, 29.7.2000, s. 73

26.10.2001/917:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

3.12.2002/1020:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 129/2002, FiUB 21/2002, RSv 167/2002

8.8.2003/714:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

RP 8/2003, FiUB 7/2003, RSv 15/2003

5.12.2003/1007:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 107/2003, FiUB 25/2003, RSv 65/2003

15.12.2003/1073:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003, FiUB 27/2003, RSv 67/2003

30.12.2003/1297:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 18 b § tillämpas dock först från den 1 maj 2004. Till den del 19 a § gäller nämnda paragraf tillämpas den först från den 1 maj 2004.

RP 80/2003, FiUB 31/2003, RSv 77/2003, Rådets direktiv 92/12/ETY (31992L0012); EGT nr L 076, 23.3.1992, s. 1

24.6.2004/569:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Den ränta som betalas på skatteåterbäring räknas enligt en årsränta om nio procent fram till utgången av månaden efter den dag då lagen träder i kraft.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

5.8.2005/610:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2005.

RP 63/2005, FiUB 16/2005, RSv 87/2005

29.6.2007/756:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

RP 16/2007, FiUB 1/2007, RSv 11/2007

28.11.2008/739:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

Fotnoten (739/2008) har tillfogats som rättelsen.

RP 145/2008, FiUB 20/2008, RSv 144/2008, Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6

22.12.2009/1254:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på räntor som ska beräknas för tiden från och med den 1 januari 2010.

RP 133/2009, FiUB 39/2009, RSv 208/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.