Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

22.12.1994/1384

Förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (upphävt)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 21.12.2016/1440, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 § (10.5.2012/221)
Förordningens syfte

Genom denna förordning verkställs de krav som i rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk föreskrivs angående konstaterande av explosiva varors överensstämmelse med kraven samt de krav som föreskrivs i kommissionens direktiv 2008/43/EG och 2012/4/EU om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på explosiva varor i klass 1 i Förenta Nationernas (FN) rekommendationer om transport av farligt gods, med undantag av de ämnen och artiklar som avses i 3 §.

Med FN:s rekommendationer avses de rekommendationer som har utarbetats av FN:s expertkommitté för transport av farligt gods och som har offentliggjorts i FN:s orangebok, i deras lydelse av den 5 april 1993.

3 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på

1) explosiva varor som är avsedda för att användas av försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen,

2) pyrotekniska artiklar och inte heller på

3) patroner till skjutvapen.

Vid identifiering av sådana pyrotekniska artiklar och patroner till skjutvapen som avses i 1 mom. tillämpas kommissionens direktiv 2004/57/EY om identifiering av pyrotekniska artiklar och viss ammunition för rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och kontroll av explosiva varor för civilt bruk. (22.6.2005/486)

Bestämmelserna i 11–13 och 13 a § tillämpas inte på följande explosiva varor:

1) stubiner, som är trådlika icke-detonerande antändningsanordningar,

2) krutstubiner, som består av en kärna av finkornigt svartkrut omgivet av en böjlig väv med ett eller flera skyddande ytterskikt och som vid antändning brinner med en förutbestämd hastighet utan någon yttre sprängverkan,

3) tändpatroner av tändhattstyp, som består av en kapsel av metall eller plast innehållande en liten mängd primärsprängblandning som lätt antänds vid slag och som fungerar som tändelement i patroner för handeldvapen eller i slagtändningar för drivladdningar.

(10.5.2012/221)
4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) företag i sektorn för explosiva varor en fysisk eller juridisk person som har rätt att tillverka, upplagra, använda, överföra eller handla med explosiva varor,

2) utsläppande på marknaden varje första leverans, mot betalning eller gratis, av explosiva varor som omfattas av denna förordning för distribution eller användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) harmoniserad standard en standard som nämns i den förteckning över harmoniserade standarder som har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, samt

4) överföring förflyttning av en explosiv vara inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med undantag av sådan förflyttning som sker inom samma anläggnings område, exempelvis på ett fabriksområde, upplagsområde, en arbetsplats.

5 §
Allmänna krav

De explosiva varor som släpps ut på marknaden skall uppfylla kraven i denna förordning och de skall förses med CE-märkning i enlighet med denna förordning. De explosiva varornas överensstämmelse med kraven skall säkerställas på det sätt som stadgas i 8 §.

6 §
Tilläggskrav

Innan CE-märkningen fästs skall det säkerställas att den explosiva varan utöver kraven i denna förordning uppfyller de andra krav som gäller den och som certifieras genom CE-märkningen.

7 §
Väsentliga säkerhetskrav

En explosiv vara skall uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som gäller den och som anges i bilaga I.

En explosiv vara anses uppfylla de väsentliga säkerhetskraven, om den uppfyller kraven i den harmoniserade standard som gäller den.

En explosiv vara kan uppfylla de allmänna säkerhetskraven, fastän den inte stämmer överens med en harmoniserad standard eller en finsk standard som motsvarar denna. Härvid skall överensstämmelsen med kraven påvisas på ett tillförlitligt sätt.

4 mom. har upphävts genom F 4.11.2010/920. (4.11.2010/920)

8 §
Förfarandena för certifiering av överensstämmelse med kraven

Innan en explosiv vara släpps ut på marknaden skall dess överensstämmelse med kraven påvisas, varvid certifieringsförfarandena enligt bilaga II skall iakttas så att

1) på den explosiva varan görs EG-typkontroll enligt del 1 i bilaga II samt

2) enligt tillverkarens val används

a) en sådan försäkran om överensstämmelse med EG-typ som anges i del 2 i bilaga II och baserar sig på tillverkarens försäkran,

b) ett sådant förfarande enligt del 3 i bilaga II som baserar sig på kvalitetssäkring av produktion,

c) ett sådant förfarande enligt del 4 i bilaga II som baserar sig på kvalitetssäkring av en produkt, eller

d) EG-kontroll enligt del 5 i bilaga II.

I stället för genom de certifieringsförfaranden som anges i 1 mom. kan överensstämmelse påvisas genom EG-kontroll av enstaka objekt i enlighet med del 6 i bilaga II.

9 § (4.11.2010/920)
Anmält kontrollorgan

Arbets- och näringsministeriet utser de finska kontrollorgan som har rätt att verka som anmälda kontrollorgan vid de certifieringsförfaranden som avses i 8 §.

Ett anmält kontrollorgan ska uppfylla de minimikrav som ställs i bilaga III till denna förordning. De kontrollorgan som uppfyller kraven i de harmoniserade standarder som gäller dylika organ anses uppfylla ovannämnda minimikrav.

Arbets- och näringsministeriet sörjer för att myndigheterna i de övriga staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Europeiska kommissionen underrättas om utnämnanden till anmält kontrollorgan och om återkallanden av sådana utnämnanden.

10 §
CE-märkning

CE-märkningen skall, på ett sådant sätt att den är synlig, lättläslig och outplånlig, fästas på de explosiva varorna eller, om detta inte är möjligt, på en identifieringsskylt som är fäst på dessa. Identifieringsskylten skall vara utformad på ett sådant sätt att den inte kan återanvändas. Om ingendera av de nämnda metoderna kan användas, skall märket fästas på förpackningen.

CE-märkningen skall stämma överens med den modell som nämns i bilaga IV.

På en explosiv vara får inget sådant annat märke fästas som kan förväxlas med CE-märkningen eller som gör CE-märkningen mindre synlig eller mindre läslig.

Om CE-märkningen har fästs på en explosiv vara på ett felaktigt sätt är tillverkaren eller hans representant skyldig att göra märkningarna på den explosiva varan i enlighet med denna förordning. (4.11.2010/920)

11 § (10.5.2012/221)
Unik identifiering

Tillverkaren eller importören av en explosiv vara ska se till att varan och varje förpackningsenhet märks med en unik identifiering enligt denna förordning. En explosiv vara som genomgår ytterligare steg i tillverkningsprocessen behöver inte märkas med en ny unik identifiering, om den ursprungliga identifieringen uppfyller de krav som föreskrivs i denna förordning.

Bestämmelserna i 1 mom. ska inte tillämpas om den explosiva varan har tillverkats för export och märkts med en identifiering som möjliggör spårning av varan i enlighet med de krav som gäller i mållandet.

Den unika identifieringen bildas av de komponenter som beskrivs i bilaga V.

En finländsk tillverkare eller, om den explosiva varan har tillverkats utanför Europeiska unionen, importören ska be Säkerhets- och kemikalieverket ge ett nummer som identifierar tillverkaren av den explosiva varan.

Den som packar om en explosiv vara ska säkerställa att den unika identifieringen har fästs vid den explosiva varan och på den minsta förpackningsenheten.

12 § (10.5.2012/221)
Märkning

Den unika identifieringen ska anbringas eller fästas på den explosiva varan och förpackningen på ett fast och permanent sätt. Identifieringen ska vara fullt läslig. Märkningarna ska göras enligt bilaga VI.

Vidare kan en passiv elektronisk etikett användas i enlighet med bilaga VI.

13 § (10.5.2012/221)
Uppgiftsinsamling

Systemet för uppgiftsinsamling ska göra det möjligt för företagen att spåra en explosiv vara på sådant sätt att det när som helst är möjligt att fastställa vem som innehar varan.

Ett företag i sektorn för explosiva varor ska arkivera uppgifterna om explosiva varor och unika identifieringar i 10 år från leverans och för slutanvändarens del från det att varans livscykel avslutats.

13 a § (10.5.2012/221)
Företagens skyldigheter

Ett företag i sektorn för explosiva varor ska

1) föra register över identifieringar av explosiva varor, tillsammans med annan relevant information, som typ av explosiv vara och det företag eller den person som varan levererats till,

2) föra register över var en vara befinner sig, om varan innehas av företaget eller företaget ansvarar för den, till dess att varan överförs till ett annat företag eller används,

3) regelbundet testa sitt uppgiftsinsamlingssystem,

4) arkivera och uppdatera de uppgifter som samlas in, inbegripet identifieringsuppgifterna, i 10 år

5) skydda de uppgifter som samlas in mot oavsiktlig eller avsiktlig skada eller förstörelse,

6) på begäran av de behöriga myndigheterna förse dessa med information om en explosiv varas ursprung och var varan befinner sig, under hela dess livscykel och genom hela distributionskedjan,

7) förse medlemsstaternas ansvariga myndigheter med namnet på och kontaktuppgifter till en person som kan ge den information som avses i 6 punkten utanför tjänstetid,

8) när verksamheten upphör lämna in registret i läsbar form till den behöriga myndigheten.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Fram till den 31 december 2002 godkänns dock att också sådana explosiva varor släpps ut på marknaden vilka uppfyller de krav som uppställs i förordningen om explosiva varor (473/93) och i de föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Rådets direktiv 93/15/EEG ; EGT nr L 121, 15.5.1993, s. 20

Bilaga I

VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV

I Allmänna krav

1. Varje explosiv vara skall utformas, tillverkas och utrustas på ett sådant sätt att den medför en minimal risk för människors säkerhet, egendom och miljö under normala, förutsebara bruksförhållanden med beaktande särskilt av användningstidpunkt, säkerhetsregler och normal praxis.

2.Varje explosiv vara skall ha de egenskaper som tillverkaren har specificerat för att säkerställa maximal säkerhet och pålitlighet.

3. En explosiv vara skall vara sådan att den med hjälp av passande teknik kan förstöras med så små miljöeffekter som möjligt.

II Särskilda krav

1.Minimikravet är att i fråga om produkten i tillämpliga delar utreds de uppgifter och egenskaper som anges nedan. En explosiv vara skall testas under realistiska förhållanden. Om detta inte är möjligt i ett laboratorium, bör testerna utföras under användningsförhållanden.

a) Konstruktion och karakteristiska egenskaper, såsom kemisk sammansättning, homogenitetsgrad och vid behov dimensioner och kornstorleksfördelning.

b)Fysikalisk och kemisk stabilitet under alla miljömässiga förhållanden som den explosiva varan kan komma att utsättas för.

c)Känslighet för stötar och friktion.

d)Alla komponenters fysikaliska och kemiska förenlighet.

e)Den explosiva varans kemiska renhet.

f)Den explosiva varans vattenbeständighet, om den är avsedd att användas under fuktiga eller våta förhållanden och om dess säkerhet eller pålitlighet kan nedsättas av vattnets inverkan.

g)Beständighet mot låga och höga temperaturer, om den explosiva varan skall förvaras eller användas vid sådana temperaturer och dess säkerhet eller pålitlighet kan nedsättas av nedkylning eller upphettning av den explosiva varan eller en komponent av den.

h)Den explosiva varans lämplighet för användning i farliga förhållanden (t.ex. vid förekomst av metan, het omgivning etc.), om den är avsedd att användas under sådana förhållanden.

i)Säkerhetsanordningar som skall förhindra för tidig eller oavsiktlig antändning.

j)Lämpligt laddningssätt och funktion av den explosiva varan när den används för avsett ändamål.

k)Nödvändiga anvisningar och märkningar angående säker hantering, upplagring, användning och förstöring på mottagarstatens officiella språk, i Finland på finska och svenska.

l)Förmågan hos den explosiva varan, dess hölje och övriga beståndsdelar att motstå försämring fram till den ""används före""-dag som specificerats av tillverkaren.

m)Specifikation av alla anordningar och tillbehör som krävs för att den explosiva varan skall fungera pålitligt och säkert.

2. De olika kategorierna av explosiva varor skall även uppfylla följande minimikrav:

A. Sprängämnen för bergsbrytning

a) Den föreslagna antändningsmetoden skall vara sådan att den säkerställer att sprängämnet för bergsbrytning detonerar eller deflagrerar säkert, pålitligt och fullständigt i enlighet med vad som är avsikten. Vad gäller svart krut skall särskild uppmärksamhet fästas vid dess sprängstyrka.

b)Sprängämnen för bergsbrytning i form av patroner skall fortplanta detonationen säkert och pålitligt genom hela raden av patroner.

c)Gaser som förorsakas av sprängämnen för bergsbrytning som är avsedda att användas under jorden får innehålla kolmonooxid, nitrösa gaser, andra gaser, ångor eller luftburna fasta partiklar endast i mängder som inte under normala driftsförhållanden skadar hälsan.

B. Detonerande stubin, krutstubin, tändtråd och tändslangar

a) Höljen till detonerande stubin, krutstubin och tändtråd skall ha tillräcklig mekanisk styrka och tillräckligt väl kunna skydda det explosiva innehållet när detta utsätts för normal mekanisk påfrestning.

b)Bränntiderna hos krutstubin skall anges och dessa märkningar skall vara pålitliga.

c)Detonerande stubin skall kunna antändas pålitligt och den skall ha tillräcklig antändningskapacitet. Den skall uppfylla kraven på förvaring även under ovanliga klimatförhållanden.

C. Sprängkapslar och detonationsfördröjare

a)Sprängkapslarna skall under alla förutsebara användningsförhållanden pålitligt antända de explosiva varor som är avsedda att användas tillsammans med dem.

b)Detonationsfördröjarna skall antändas pålitligt.

c)Antändningsförmågan får inte påverkas negativt av fukt.

d)Fördröjningstiderna hos sprängkapslar med fördröjning skall vara tillräckligt enhetliga och exakta för att säkerställa att risken för överlappning av intilliggande fördröjningstider blir synnerligen liten.

e)De elektriska egenskaperna hos elektriska sprängkapslar skall anges på förpackningen (t.ex. lägsta tändström, resistans m.m.).

f)Ledningarna hos elektriska sprängkapslar skall, med hänsyn till den avsedda användningen, ha tillräcklig isolering och mekanisk styrka, och hållfastheten hos förbindelsen till sprängkapseln skall vara tillräcklig.

D. Krut för vapen och raketer

a)Krutet får inte detonera när det används på avsett sätt.

b)Krutet skall vid behov (t.ex. nitrocellulosakrut) stabiliseras mot nedbrytning.

c)Pressat eller gjutet fast krut för raketer får inte innehålla sprickor eller gasbubblor som medför fara för krutets funktion.

Bilaga II

FÖRFARANDENA FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN

1 EG-TYPKONTROLL (modul B)

1.1. EG-typkontroll beskriver den del av förfarandet genom vilken ett anmält kontrollorgan förvissar sig om och intygar att ett för tillverkningen representativt provexemplar uppfyller tillämpliga bestämmelser i denna förordning som gäller det.

1.2. Ansökan om EG-typkontroll skall av tillverkaren eller den som representerar honom inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas in till ett anmält kontrollorgan efter tillverkarens eller representantens eget val.

Ansökan skall innehålla följande:

- tillverkarens namn och adress, och om ansökan ges in av hans representant, även dennes namn och adress,

- en skriftlig försäkran att samma ansökan inte inlämnats till något annat anmält kontrollorgan,

- den tekniska dokumentationen enligt punkt 1.3.

Sökanden skall till det anmälda kontrollorganets förfogande ställa ett provexemplar, i fortsättningen kallat ""typ"", som är representativt för den planerade tillverkningen. Det anmälda kontrollorganet kan begära in fler provexemplar, om så krävs för att genomföra provningsprogrammet.

1.3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma hur produkten överensstämmer med förordningens krav. Den skall omfatta produktens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån det behövs för en sådan bedömning. Dessutom skall dokumentationen, i den utsträckning det är av betydelse för bedömningen, innehålla

- en allmän typbeskrivning,

- konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.,

- beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och scheman och hur produkten fungerar,

- en lista på i 7 § avsedda standarder som följs helt eller delvis samt, till den del sådana standarder inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga kraven,

- resultaten av gjorda konstruktionsberäkningar, genomförda undersökningar etc.,

- provningsrapporter.

1.4. Det anmälda kontrollorganet skall

1.4.1. granska den tekniska dokumentationen, förvissa sig om att typen är tillverkad i överensstämmelse med den tekniska dokumentationen samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt kraven i de i 7 § avsedda standarderna, som de komponenter som är konstruerade utan tillämpning av dessa standarder,

1.4.2. utföra eller låta utföra ändamålsenliga granskningar och nödvändiga provningar för att, när de i 7 § avsedda standarderna inte har följts, kontrollera om de lösningar som tillverkaren har valt uppfyller de väsentliga kraven i bilaga I,

1.4.3. utföra eller låta utföra ändamålsenliga granskningar och nödvändiga provningar för att, när tillverkaren valt att följa tillämpliga standarder, kontrollera om dessa verkligen har följts,

1.4.4. i samråd med sökanden bestämma var undersökningar och nödvändiga provningar skall utföras.

1.5. Om typen uppfyller de krav som ställs i denna förordning, skall det anmälda kontrollorganet till sökanden utfärda ett EG-typintyg. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatser från undersökningen samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen.

En lista över de delar av den tekniska dokumentationen som är av betydelse skall bifogas intyget. Det anmälda kontrollorganet skall bevara en kopia av denna lista.

Om tillverkaren eller den som representerar honom nekas typkontrollintyg, skall det anmälda kontrollorganet ge en detaljerad redogörelse för skälen till detta.

En möjlighet att söka ändring skall ordnas.

1.6. Sökanden skall underrätta det anmälda kontrollorgan som hos sig bevarar den tekniska dokumentationen för EG-typintyget om alla ändringar av den godkända produkten. Nytt godkännande krävs, om ändringarna kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga kraven eller de för produkten avsedda användningsvillkoren. Det nya godkännandet utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget.

1.7. Varje anmält kontrollorgan skall till övriga anmälda kontrollorgan lämna information av betydelse om utfärdade eller återkallade EG-typintyg och tillägg till sådana.

1.8. Övriga anmälda kontrollorgan kan få kopior av EG-typintyg och tillägg till dessa. Intygens bilagor skall stå till övriga anmälda kontrollorgans förfogande.

1.9. Tillverkaren eller den som representerar honom skall bevara EG-typintyg och tillägg till dessa samt den tekniska dokumentationen under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som representerar honom finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EG-TYP (modul C)

2.1. Försäkran om överensstämmelse med EG-typ beskriver den del av förfarandet genom vilken tillverkaren eller den som representerar honom inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer och försäkrar att de berörda explosiva varorna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de uppfyller kraven i denna förordning. Tillverkaren skall anbringa CE-märkningen samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2.2. Tillverkaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och med de väsentliga krav som uppställs i denna förordning.

2.3. Tillverkaren eller den som representerar honom skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse med kraven under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som representerar honom finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.4. Ett anmält kontrollorgan efter tillverkarens val skall utföra eller låta utföra kontroll av produkter med slumpvis valda mellanrum. Bland färdiga produkter tar det anmälda kontrollorganet på plats ut en provenhet. Den undersöks och de provningar som anges i tillämpliga i 7 § avsedda standarder eller motsvarande provningar utförs för säkerställande av att produkten överensstämmer med kraven i denna förordning. Om en eller flera av de kontrollerade produkterna inte uppfyller dessa krav, skall det anmälda kontrollorganet vidta lämpliga åtgärder.

Under tillverkningsprocessen skall tillverkaren på det anmälda kontrollorganets ansvar anbringa dess identifieringsmärke på varan.

3 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EG-TYP (kvalitetssäkring av produktion) (modul D)

3.1. Försäkran om överensstämmelse med EG-typ (kvalitetssäkring av produktion) beskriver det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller skyldigheterna i punkt 3.2 säkerställer och försäkrar att de explosiva varorna överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav som uppställs i denna förordning. Tillverkaren skall anbringa CE-märkningen på varje explosiv vara och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifieringsmärket för det anmälda kontrollorgan som svarar för den i punkt 3.4 beskrivna övervakningen.

3.2. Tillverkaren skall ha ett i punkt 3.3 avsett, godkänt kvalitetssystem för tillverkningen samt organisera kontroll och provning av färdiga produkter. Tillverkaren skall vara underkastad den i punkt 3.4 angivna övervakningen.

3.3. Kvalitetssystem

3.3.1. Tillverkaren skall hos ett anmält kontrollorgan, som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem för de explosiva varorna i fråga bedömt.

Ansökan skall innehålla

- alla upplysningar av betydelse för ifrågavarande grupp av explosiva varor,

- dokumentation av kvalitetssystemet,

- den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

3.3.2. Kvalitetssystemet skall säkerställa att de explosiva varorna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och med de tillämpliga kraven i denna förordning.

Alla de grundförutsättningar, krav och anvisningar som tillverkaren har godkänt skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga program, förfaranden och anvisningar. Registren över denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

- uppsatta kvalitetsmål samt organisationens struktur, ledningens ansvar och befogenheter när det gäller de explosiva varornas kvalitet,

- de tekniker, processer och systematiska förfaranden som används vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,

- de undersökningar och provningar som utförs före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa utförs,

- kvalitetsregistren, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.,

- hur övervakning sker av att åsyftad kvalitet hos de explosiva varorna uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3.3. Det anmälda kontrollorganet skall bedöma kvalitetssystemet för att konstatera om kraven i punkt 3.3.2 är uppfyllda. Det anmälda kontrollorganet skall anta att kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard överensstämmer med dessa krav. Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom ifrågavarande produktteknologi. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Kontrollorganet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.

3.3.4. Tillverkaren skall garantera att de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet fullgörs och att det vidmakthålls så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall underrätta det anmälda kontrollorgan som har godkänt kvalitetssystemet om de ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda kontrollorganet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Kontrollorganet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.

3.4. Övervakning på ett anmält kontrollorgans ansvar

3.4.1. Syftet med övervakningen är att säkerställa att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

3.4.2. Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda kontrollorganet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

- dokumentationen av kvalitetssystemet,

- kvalitetsregistren, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.

3.4.3. Det anmälda kontrollorganet skall regelbundet genomföra utvärderingar för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhålla utvärderingsberättelser.

3.4.4. Det anmälda kontrollorganet får dessutom göra övervakningsbesök hos tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda kontrollorganet utföra eller låta utföra provningar för att konstatera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda kontrollorganet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om en provning har utförts, en provningsrapport.

3.5. Tillverkaren skall under minst 10 år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört kunna förete för de nationella myndigheterna följande:

- sådan dokumentation som avses i punkt 3.3.1, andra strecksatsen,

- ändringar som avses i punkt 3.3.4, andra stycket,

- sådana beslut och rapporter från det anmälda kontrollorganet som avses i punkt 3.3.4 samt i punkt 3.4.3 och 3.4.4.

3.6. Vart och ett av de anmälda kontrollorganen skall ge övriga anmälda kontrollorgan upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

4 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EG-TYP (kvalitetssäkring av produkter) (modul E)

4.1. Försäkran om överensstämmelser med EG-typ (kvalitetssäkring av produkter) beskriver det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller skyldigheterna i punkt 4.2 säkerställer och försäkrar att de explosiva varorna överensstämmer med typen enligt beskrivning i EG-typintyget och uppfyller kraven i denna förordning. Tillverkaren skall anbringa CE-märkningen på varje explosiv vara och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifieringsmärket för det anmälda kontrollorgan som svarar för övervakningen på det sätt som beskrivs i punkt 4.4.

4.2. Tillverkaren skall ha ett i punkt 4.3 avsett, godkänt kvalitetssystem för kontroll och provning av färdiga produkter. Tillverkaren skall vara underkastad övervakning enligt punkt 4.4.

4.3. Kvalitetssystem

4.3.1. Tillverkaren skall till ett anmält kontrollorgan, som han själv har valt, tillställa en ansökan om att få sitt kvalitetssystem för de explosiva varorna bedömt.

Ansökan skall innehålla

- alla upplysningar av betydelse för den kategori av explosiva varor som avses,

- dokumentation av kvalitetssystemet,

- den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

4.3.2. Inom ramen för kvalitetssystemet skall varje explosiv vara undersökas och de provningar utföras som föreskrivs i de tillämpliga standarder som avses i 7 §, eller motsvarande provningar, för kontroll av att produkten överensstämmer med kraven i denna förordning. Alla de grundförutsättningar, krav och anvisningar som tillverkaren har godkänt skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga program, förfaranden och anvisningar. De register som gäller kvalitetssystemet skall säkerställa en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

I dem skall framför allt finnas en fullgod beskrivning av

- uppsatta kvalitetsmål samt organisationens struktur, ledningens ansvar och befogenheter när det gäller produktkvalitet,

- de undersökningar och provningar som skall utföras efter tillverkningen,

- hur kontrollen sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt,

- kvalitetsregistren, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.

4.3.3. Det anmälda kontrollorganet skall bedöma kvalitetsystemet för att avgöra om kraven i punkt 4.3.2 är uppfyllda. Det anmälda kontrollorganet skall anta att kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard överensstämmer med dessa krav.

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom berörd produktteknologi. I bedömningsförfarandet skall ingå granskningsbesök i tillverkarens lokaler.

Kontrollorganet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen och ett motiverat beslut om bedömningen.

4.3.4. Tillverkaren skall garantera att de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet fullgörs och att det vidmakthålls så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall underrätta det anmälda kontrollorgan som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda kontrollorganet skall ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 4.3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Kontrollorganet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

4.4. Övervakning på ett anmält kontrollorgans ansvar

4.4.1. Syftet med övervakningen är att säkerställa att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.4.2. Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda kontrollorganet tillträde till lokaler för kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i följande avseenden

- dokumentationen av kvalitetssystemet,

- den tekniska dokumentationen,

- kvalitetsregistren, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.

4.4.3. Det anmälda kontrollorganet skall regelbundet genomföra utvärderingar för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhålla utvärderingsberättelser.

4.4.4. Det anmälda kontrollorganet kan dessutom göra övervakningsbesök hos tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda kontrollorganet utföra eller låta utföra provningar för att konstatera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda kontrollorganet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

4.5. Tillverkaren skall under minst 10 år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört kunna förete för de nationella myndigheterna följande

- sådan dokumentation som avses i punkt 4.3.1, andra strecksatsen,

- ändringar som avses i punkt 4.3.4, andra stycket,

- sådana beslut och rapporter från det anmälda kontrollorganet som avses i punkt 4.3.4 samt i punkt 4.4.3 och 4.4.4.

4.6. Vart och ett av de anmälda kontrollorganen skall ge övriga anmälda kontrollorgan upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

5 EG-KONTROLL (kontroll av enstaka objekt) (modul F)

5.1. EG-kontroll (kontroll av enstaka objekt) beskriver den del av förfarandet genom vilken tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kontrollerar och intygar att de explosiva varor som omfattas av bestämmelserna i punkt 5.3 överensstämmer med typen, enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de uppfyller kraven i denna förordning.

5.2. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de explosiva varor som skall tillverkas överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typkontrollintyget och motsvarar kraven i denna förordning. Tillverkaren skall anbringa CE-märkningen på varje produkt samt upprätta en försäkran om överensstämmelse.

5.3. Det anmälda kontrollorganet skall utföra de undersökningar och provningar som behövs för att kontrollera att en explosiv vara överensstämmer med kraven i denna förordning. Detta skall ske genom undersökning och provning av varje explosiv vara i enlighet med punkt 5.4.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst 10 år efter det att tillverkningen av den explosiva varan har upphört.

5.4. Verifikation som baserar sig på undersökning och provning av varje enskild explosiv vara

5.4.1. Varje explosiv vara skall undersökas för sig och de nödvändiga provningar utföras som anges i tillämpliga i 7 § avsedda standarder, eller motsvarande provningar, för att säkerställa den explosiva varans överensstämmelse med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och med kraven i denna förordning.

5.4.2. Det anmälda kontrollorganet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsmärke på varje godkänd explosiv vara samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar.

5.4.3. Tillverkaren eller den som representerar honom skall på begäran kunna förete det anmälda kontrollorganets intyg om överensstämmelse.

6 EG-KONTROLL AV ENSTAKA OBJEKT (kontroll per enhet) (modul G)

6.1. EG-kontroll av enstaka objekt (kontroll per enhet) beskriver det förfarande genom vilket tillverkaren säkerställer och försäkrar att den explosiva vara, för vilken har utfärdats ett intyg enligt punkt 6.2, överensstämmer med kraven i denna förordning. Tillverkaren skall anbringa CE-märkningen på den explosiva varan och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

6.2. Det anmälda kontrollorganet skall undersöka den explosiva varan och utföra sådana nödvändiga provningar som anges i de tillämpliga standarder som avses i 7 §, eller motsvarande provningar, för att säkerställa produktens överensstämmelse med denna förordning.

Det anmälda kontrollorganet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsmärke på en godkänd explosiv vara samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar.

6.3. Syftet med den tekniska dokumentationen är att möjliggöra bedömning av överensstämmelse med förordningens krav och förståelse av den explosiva varans konstruktion, tillverkning och funktion.

Dokumentationen skall, i den utsträckning det är av betydelse för bedömningen, innehålla

- en allmän typbeskrivning,

- konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.,

- beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå ritningar och scheman och hur produkten fungerar och certifieringssystemet,

- en lista på i 7 § avsedda standarder som helt eller delvis följts samt, till den del sådana standarder inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga kraven,

- resultat av gjorda konstruktionsberäkningar, genomförda undersökningar etc.,

- provningsrapporter.

Bilaga III

MINIMIKRAV SOM STÄLLS PÅ ANMÄLDA KONTROLLORGAN

1. Ett kontrollorgan, ledaren för ett sådant och de personer som ansvarar för kontrollerna får inte planera, tillverka, leverera eller använda de explosiva varor som de besiktigar och inte heller befullmäktigas att representera dem som utför sådana arbeten. De får inte direkt ha att göra med planering, tillverkning, marknadsföring eller underhåll av explosiva varor och inte heller vara ombud för dem som bedriver sådan verksamhet. Detta hindrar inte tillverkaren och kontrollorganet från att utbyta teknisk information.

2. Kontrollorganet och dess personal skall utföra kontrollerna med så stor yrkesmässig tillförlitlighet som möjligt samt med teknisk kompetens. Kontrollorganet och dess personal får inte stå under sådan påtryckning eller ekonomiskt eller annat inflytande som kan påverka bedömningen eller resultaten av kontrollen, speciellt från personer eller grupper av personer som har intressen i resultaten.

3. Kontrollorganet skall till sitt förfogande ha tillräckligt med personal och denna skall ha de lokaler och hjälpmedel som behövs för att utföra det administrativa och tekniska arbete som sammanhänger med kontrollen. Kontrollorganet skall också ha tillgång till den utrustning som krävs för särskilda kontroller.

4. Den personal som svarar för kontrollerna skall ha

- god teknisk och yrkesmässig utbildning,

- tillräckliga kunskaper om vad som krävs vid de provningar som de genomför och tillräcklig erfarenhet av dylika provningar, samt

- förmåga att formulera de intyg, promemorior och rapporter som behövs för att verifiera provningarnas resultat.

5. Kontrollpersonalens opartiskhet skall garanteras. Antalet provningar eller kontroller eller resultaten av dem får inte påverka lönen.

6. Kontrollorganet skall ta en ansvarsförsäkring om inte staten antingen med stöd av nationell lag eller direkt är ansvarig för provningarna.

7. En person som hör till kontrollorganets personal får inte röja vad han har fått kännedom om då han har skött uppgifter enligt denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, utom för den behöriga myndigheten i det land där kontrollerna görs.

Bilaga IV

CE-MÄRKNING

CE-märkningen skall överensstämma med modellen nedan.

Märkningen kan förstoras och förminskas, varvid bokstävernas proportioner skall bibehållas.

UNIK IDENTIFIERING AV EN EXPLOSIV VARA

Den unika identifieringen består av följande:

1. En läsbar del av identifieringen som innehåller följande uppgifter:

a) tillverkarens namn,

b) en alfanumerisk kod som består av medlemsstatens kod FI, tre siffror som identifierar tillverkningsplatsen (denna kod tilldelas av de nationella myndigheterna) och den unika produktkod som tillverkaren ger produkten samt tillverkarens logistikinformation.

Exempel: FI 001 123456 B 23456 789111

2. En maskinläsbar del som streckkod och/eller matriskod som motsvarar den alfanumeriska id-koden.

3. För explosiva varor som är för små för att rymma både tillverkarens produktkod och logistikinformationen ska den alfanumeriska koden och id-koden som nämns under 1 b samt den information som avses under 2 anses tillräcklig.

För explosiva varor som är för små för att rymma den information som avses i föregående stycke eller om det på grund av deras form eller konstruktion är omöjligt att inrymma en unik identifiering, ska varje minsta förpackningsenhet märkas med en unik identifiering.

Varje minsta förpackningsenhet ska förseglas med en plombering.

Varje stubinsprängkapsel eller sekundärsprängämne som omfattas av undantaget i andra stycket i denna punkt ska märkas på ett beständigt, tydligt läsbart sätt med den alfanumeriska koden och id-koden som nämns under 1 b. Antalet stubinsprängkapslar och sekundärsprängämnen i förpackningen ska tryckas på den minsta förpackningsenheten.

Varje detonerande stubin som omfattas av undantaget i andra stycket i denna punkt ska märkas med den unika identifieringen på rullen och i förekommande fall på den minsta förpackningsenheten.

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR

Explosiva varor i form av patroner och i säckar

För explosiva varor i form av patroner och i säckar ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på patronen eller säcken. Varje låda med patroner ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje patron eller säck med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med patroner.

Tvåkomponentssprängämnen

För förpackade tvåkomponentssprängämnen ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på varje minsta förpackningsenhet som innehåller de två komponenterna.

Stubinsprängkapslar

För stubinsprängkapslar ska den unika märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck eller stämpel på hylsan. Varje låda med sprängkapslar ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje sprängkapsel med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med sprängkapslar.

Elektriska sprängkapslar, icke-elektriska (Nonel) sprängkapslar och elektroniska sprängkapslar

För elektriska sprängkapslar, icke-elektriska sprängkapslar och elektroniska sprängkapslar ska den unika märkningen bestå av antingen ett klistermärke som fästs på ledarna eller slangen eller på sprängkapselns hylsa eller direkt tryck eller stämpel på hylsan. Varje låda med sprängkapslar ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje sprängkapsel med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med sprängkapslar.

Primär- och sekundärsprängämnen

För primär- och sekundärsprängämnen som omfattas av bestämmelserna om unik identifiering av explosiva varor (11–13 a §) i denna förordning ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck eller stämpel på sprängämnet. Varje låda med sprängämnen ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje sådant sprängämne med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med sprängämnen.

Detonerande stubiner

För detonerande stubiner ska den unika märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på rullen. Den unika märkningen ska finnas var femte meter antingen på det yttre höljet eller på det inre plasthöljet direkt under stubinens yttre fiber. Varje låda med stubiner ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje detonerande stubin med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med stubiner.

Kärl och behållare som innehåller explosiva varor

För kärl och behållare som innehåller explosiva varor ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på kärlet eller behållaren.

Vidare kan företagen välja att märka varje kärl eller behållare med en passiv elektronisk etikett.

Kopior av originaletiketten

Företagen kan på varan fästa självhäftande och löstagbara kopior av originaletiketten som deras kunder kan använda. För att förhindra missbruk ska det tydligt framgå att det rör sig om kopior.

Ikraftträdelsestadganden:

22.6.2005/486:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Kommissionens direktiv 2004/57/EG; EUT nr L 127, 29.4.2004, s. 73

4.11.2010/920:

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2012.

Kommissionens direktiv 2008/43/EG (32008L0043) ; EGT nr L 94, 5.4.2008, s. 8

10.5.2012/220:

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012. Förordningens 1 § gäller till och med den 4 april 2013.

Kommissionens direktiv 2008/43/EG (32008L0043) ; EUT L 94, 5.4.2008, s. 8, Kommissionens direktiv 2012/4/EU (32012L0004) ; EUT L 50, 23.2.2012, s. 18

10.5.2012/221:

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2013, dock så att 11 § 5 mom. samt 13 och 13 a § i förordningen träder i kraft den 5 april 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2008/43/EG (32008L0043) ; EUT L 94, 5.4.2008, s. 8, Kommissionens direktiv 2012/4/EU (32012L0004) ; EUT L 50, 23.2.2012, s. 18

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.