Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

22.12.1994/1376

Lag om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.3.2010/187, som gäller fr.o.m. 1.4.2010.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag tillämpas på märkning som anbringas på vissa produkter med stöd av direktiv som grundar sig på Europeiska gemenskapernas råds resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standarder samt på märkning som görs med stöd av direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (73/23/EEG) (CE-märkning), om inte i någon annan lag eller med stöd av en sådan stadgas eller bestäms något annat.

Det som denna lag stadgar om CE-märkning gäller också EG-märket enligt den lagstiftning som gavs innan denna lag trädde i kraft för att de direktiv som avses i 1 mom. skulle kunna träda i kraft.

2 §

En produkt som uppfyller kraven i de direktiv som avses i 1 § får förses med CE-märkning.

Andra produkter än sådana som avses i 1 mom. får inte förses med CE-märkning.

3 §

En produkt förses med CE-märkning av produktens tillverkare eller en representant för denne inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har fått fullmakt till detta, om inte något annat följer av direktiv som avses i 1 §.

Produkten, dess förpackning eller tillverkningsskylt eller, när detta inte är möjligt, handlingar, anmälningar eller anvisningar i anslutning till produkten skall förses med CE-märkning så att märkningen är väl synlig, lättläst och beständig.

4 §

Om inte något annat bestäms i ett direktiv som avses i 1 §, skall i CE-märkningen finnas bokstäverna ""CE"" i den typografi som visas nedan.

Om CE-märkningen förminskas eller förstoras, skall proportionerna i figuren bibehållas. Om det i direktivet inte nämns någon särskild storlek, skall CE-märkningen vara minst 5 millimeter hög.

5 §

En produkt får inte förses med en märkning som kan förväxlas med CE-märkningen.

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § 2 mom. eller 5 § skall för brott mot stadgandena om CE-märkning dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 290/94, EkUB 37/94, Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94: rådets direktiv (93/68/EEG)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.