Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

8.12.1994/1146

Lag om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 31.10.2008/669, som gäller fr.o.m. 1.1.2009.

I enlighet med riksdagen beslut stadgas:

1 §

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet, skall sköta den tillsyn som förutsätts i alkohollagen (1143/94), kemikalielagen (744/89) och lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76).

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall dessutom sköta de övriga uppgifter som stadgas eller bestäms i lag eller förordning eller med stöd av dem, samt de uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet ålägger den.

2 §

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan ha en direktion och nämnder. Om deras uppgifter och sammansättning samt om sättet för hur den tillsätts stadgas genom förordning.

3 § (12.7.2002/612)

På en sakkunnig vid social- och hälsovårdens produkttillsynscentral tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

4 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 15 december 1994.

Åtgärder för att besätta tjänster och sysslor vid social- och hälsovårdens produkttillsynscentral samt andra åtgärder som är nödvändiga för att inleda social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals verksamhet när denna lag träder i kraft får vidtas innan lagen träder i kraft. Överdirektörstjänsten kan första gången besättas innan lagen träder i kraft.

När tjänsterna besätts första gången utnämns tjänstemännen, med undantag för överdirektören, genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet.

De tjänster som den 1 november 1994 inrättas vid social- och hälsovårdens produkttillsynscentral får första gången besättas utan att de ledigförklaras.

6 §

Vad som i en författning som givits före denna lags ikraftträdande stadgas eller bestäms om social- och hälsovårdsministeriet, alkoholbolaget, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, social- och hälsostyrelsen eller medicinalstyrelsen beträffande de uppgifter som enligt 1 § ankommer på social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, gäller efter denna lags ikraftträdande på motsvarande sätt social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

RP 119/94, ShUB 32/94, StoUB 3/94

Ikraftträdelsestadganden:

12.7.2002/612:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001, LaUB 10/2002, RSv 85/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.