Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

8.12.1994/1100

Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.3.2013/192, som gäller fr.o.m. 19.3.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Vid verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik tillämpas denna lag till de delar det inte föreskrivs eller bestäms särskilt därom i Europeiska gemenskapens rättsakter.

2 §
Behörig myndighet

Den allmänna verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, om inte något annat stadgas i lag eller bestäms med stöd av den om verkställigheten av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jord- och skogsbruksministeriet är även den behöriga myndighet i medlemsstaten som avses i Europeiska gemenskapens rättsakter om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

Jord- och skogsbruksministeriet kan för något ärende eller någon grupp av ärenden genom förordning överföra uppgifter som hör till dess behörighet enligt 1 mom. på någon annan myndighet som det utser inom sitt förvaltningsområde samt till en myndighet inom något annat förvaltningsområde, på villkor att det mellan jord- och skogsbruksministeriet och ministeriet i fråga avtalas särskilt om överföringen av uppgifter, uppgifternas omfattning och förfarandena i anslutning till detta. När uppgifter handhas kan producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen anlitas vid behov. I fråga om kontroller av produktion och produkter och registerföringsuppgifter kan utöver myndigheter anlitas också andra privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen. (4.4.2003/273)

Landsbygdsverket utgör det utbetalande organ som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan finansieringsförordningen. Landsbygdsverket ansvarar i fråga om de uppgifter som ålagts det i gemenskapslagstiftningen för övervakningen av användningen av medel och anordnandet av tillsynen inom sitt ansvarsområde samt för utarbetandet av redogörelser för användningen av medel. Landsbygdsverket styr och övervakar andra myndigheter när de utför sådana uppgifter som det utbetalande organet ansvarar för enligt artikel 6 i finansieringsförordningen. (13.4.2007/423)

Jord- och skogsbruksministeriet utser ett attesterande organ som avses i artikel 7 i finansieringsförordningen. Till attesterande organ kan enligt samtycke utses en myndighet eller en sådan revisionssammanslutning eller revisor som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). (13.4.2007/423)

2 kap

Övervakning och straff

3 § (22.12.2009/1470)
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för tillsynen över att de rättsakter och författningar som gäller Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik iakttas. I fråga om de uppgifter som anges i lagen om Landsbygdsverket (666/2006) utövas tillsynen över iakttagandet av rättsakterna och författningarna av Landsbygdsverket, och i fråga om de uppgifter som anges i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) utövas tillsynen av Livsmedelssäkerhetsverket.

Vid övervakningen anlitas jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Livsmedelssäkerhetsverket samt övriga ämbetsverk och inrättningar som lyder under jord- och skogsbruksministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna eller av dessa auktoriserade inspektörer samt kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter. Även tull- och polismyndigheterna kan anlitas vid övervakningen av verkställigheten av denna lag. Jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom bestämma att producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen får anlitas när övervakningen verkställs eller att privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen får anlitas för kontroller av produktion och produkter. Polisen ska vid behov lämna handräckning vid övervakningen.

4 §
Rätt att få information

De som är anställda hos en myndighet och utför övervakning samt auktoriserade inspektörer har rätt att avgiftsfritt få tillgång till de försäljnings-, inköps-, bokförings-, lagrings-, transport- och övriga handlingar samt till övriga uppgifter som behövs för övervakning, uppföljning och rapportering enligt denna lag hos personer och företag som bedriver hantering, handel, import och export, lagring, förädling, transport eller annan med dessa jämförbar verksamhet som hänför sig till jordbruks- och trädgårdsprodukter samt till djur, foderfabrikat och livsmedel liksom även hos statliga och kommunala myndigheter, statens ämbetsverk och inrättningar, producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen samt hos privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen. (4.4.2003/273)

Den i 1 mom. avsedda rätten att få information gäller även sådana uppgifter, som då de gäller privat affärs- eller yrkesverksamhet, bokföring, beskattning eller en enskild persons ekonomiska ställning skall hållas hemliga.

5 §
Inspektionsrätt

De som är anställda hos en myndighet och utför övervakning samt auktoriserade inspektörer har rätt att inspektera jordbruks- och trädgårdsprodukter, djur, foderfabrikat och livsmedel, de förhållanden i vilka de produceras, byggnader och anläggningar som används vid produktionen, förädlingsanläggningar, lager, utrustning, transportmateriel och odlingar samt andra sådana förhållanden av betydelse som ansluter sig till övervakningen av verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden. (4.4.2003/273)

De som utför övervakning har rätt att utan ersättning ta prov i den omfattning övervakningen förutsätter.

Bestämmelser om åtgärder på grund av förhindrade inspektioner finns i rättsakterna om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik. (4.4.2003/273)

5 a § (4.4.2003/273)
Det attesterande organets rätt att utföra inspektioner och få information (13.4.2007/423)

För utförande av de granskningar som behövs för attestering enligt artikel 8 i finansieringsförordningen kan det attesterande organet utföra inspektioner hos de myndigheter eller sammanslutningar som utför uppgifter som ankommer på ett utbetalande organ eller hos en stödtagare. Den som utför inspektionen har rätt att, i den omfattning uppdraget förutsätter, inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, lokaliteter samt övriga omständigheter som utgör en förutsättning för betalning av stödet. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden. (13.4.2007/423)

Utan hinder av det som någon annanstans bestäms om hemlighållande av uppgifter om enskildas rörelse- eller yrkesutövning, bokföring eller ekonomiska ställning eller av uppgifter som lämnats för beskattningen eller om skydd för personuppgifter har organet rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för utförande av sådana granskningar som nämns i 1 mom.

Bestämmelser om åtgärder på grund av förhindrade inspektioner finns i rättsakterna om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

6 § (21.5.1999/673)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag som hänför sig till övervakningen av att denna lag iakttas har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna

1) till statliga och kommunala myndigheter för utförande av uppgifter enligt denna lag,

2) till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,

3) då ett internationellt avtal som är bindande för Finland förutsätter detta.

7 §
Skyldighet att bistå

Jordbruks- och trädgårdsproducent, köpmän, importörer, exportörer, lagerhållare, företrädare för livsmedelsindustrin eller en organisation i branschen eller någon annan i denna lag avsedd näringsidkare är på övervakningsmyndighetens uppmaning skyldig att bistå vid inspektionen samt att på egen bekostnad för granskning överlåta handlingar och uppgifter som framgår av de handlingar han förfogar över och som behövs för verkställigheten av den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta gäller också handlingar som skall hållas hemliga.

Myndigheter, sammanslutningar och stödtagare är skyldiga att utan ersättning för en sådan representant för det attesterande organet som utför inspektioner lägga fram alla behövliga räkenskaps- och andra handlingar, varmed även avses motsvarande material som framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat motsvarande sätt, samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. (4.4.2003/273)

7 a § (13.4.2007/423)
Förfarandet vid utförande av uppgifter

Vid utförandet av uppgifter enligt denna lag skall förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994) iakttas. När det gäller offentligheten i fråga om handlingar och verksamhet skall lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas.

På den som utför övervakning, granskning, attestering eller andra uppgifter enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när uppdraget fullgörs. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

1) vägrar lämna uppgifter eller handlingar som begärts av en i denna lag avsedd övervakningsmyndighet eller lämnar denna oriktiga uppgifter,

2) hindrar övervakningsmyndigheten från att utföra övervakning som avses i denna lag, eller

3) på något annat sätt bryter mot stadganden om den gemensamma jordbrukspolitiken eller mot föreskrifter som en myndighet utfärdat med stöd av dem eller denna lag,

skall för brott mot bestämmelserna om verkställighet av den gemensamma jordbrukspolitiken dömas till böter, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag.

Den person eller myndighet som utför övervakning behöver inte till förundersökningsmyndigheten anmäla en förseelse som med tanke på helheten kan anses som uppenbart ringa.

3 kap

Särskilda stadganden

9 § (22.12.2009/1470)
Åland

Denna lag tillämpas också i landskapet Åland i fråga om ärenden som med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) omfattas av rikets lagstiftningsbehörighet. De uppgifter som då åligger närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköts av Statens ämbetsverk på Åland och kommunstyrelserna eller av kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter.

10 §
Förhållande till annan lagstiftning

Vid beviljande, betalning, återkrav och övervakning av stöd enligt den gemensamma jordbrukspolitiken iakttas i tillämpliga delar lagen om det förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92) om inte något annat stadgas i lag eller bestäms med stöd av den.

11 § (4.4.2003/273)
Närmare bestämmelser och föreskrifter (13.4.2007/423)

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om övervakningen av stödvillkor, övervakningsförfarandet, fastställandet av bas- och jordbruksskiftenas yttre och inre gränser, mätmetoderna, mätningssätten, mätnoggrannheten och toleransen samt om grunderna för minskning och avbrytande av stöd, minskningens storlek och det förfarande genom vilket stödet minskas och avbryts, i den utsträckning som förutsätts i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror. (13.4.2007/423)

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas även om jordbruks- och trädgårdsprodukter, djur, foderfabrikat och livsmedel samt om övervakningen av dem. De närmare bestämmelserna kan gälla produktion, hantering, märkning, handel, export, import, lagring, förädling, transport och andra därmed jämförbara detaljer, inrättande och förande av register som övervakningen kräver samt den därtill hörande anmälningsskyldigheten för verksamhetsidkare samt auktorisering av inspektörer till den del verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning så kräver.

Dessutom kan genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet vid behov utfärdas närmare bestämmelser än denna lag i fråga om omständigheter som det enligt Europeiska gemenskapens bestämmelser ankommer på medlemsstaterna att bestämma om.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om förutsättningarna för utbetalning av kvoter, stöd, bidrag och ersättningar i den utsträckning som verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansöknings-, beviljande- och utbetalningsförfaranden i anslutning till kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om tekniska detaljer i anslutning till dels lagrings-, planerings- och övervakningssystem som hänför sig till skötseln av dem, dels förvaltningen av marknadsorganisationer som är förenliga med EG:s gemensamma jordbrukspolitik, till den del verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter det och föreskrifterna utgör verkställighet av uppgifter enligt 2 § i lagen om Landsbygdsverket. Dessutom meddelar Landsbygdsverket bestämmelser om de ansöknings-, avtals-, övervaknings- och beslutsblanketter och andra motsvarande blanketter som behövs för utförande av dess uppgifter. (13.4.2007/423)

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/94, JsUB 15/94

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/673:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

4.4.2003/273:

Denna lag träder i kraft den 9 april 2003.

RP 158/2002, JsUB 18/2002, RSv 293/2002

13.4.2007/423:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

22.12.2009/1470:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.