Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

4.11.1994/968

Lag om blodtjänst (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom BlodtjänstL 1.4.2005/197, som träder i kraft den 1.11.2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I denna lag stadgas om övervakning av insamling av människoblod och om övervakning av blodpreparat för behandling av sjukdom och skada.

Om sådana av människoblod tillverkade produkter som skall betraktas som läkemedel stadgas i läkemedelslagen (395/87).

2 §

Verkställigheten av lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av den övervakas av läkemedelsverket, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Läkemedelsverket har rätt att utföra de inspektioner av verksamhetsutrymmen och verksamheten som övervakningen förutsätter. I fråga om de avgifter som uppbärs för övervakningen gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

3 §

Finlands Röda Kors har rätt att samla in blod som ges frivilligt och utan ersättning och att tillverka och överlåta blodpreparat vidare. En kommun, en samkommun eller något annat samfund kan på samma villkor med läkemedelsverkets tillstånd samla in blod och tillverka blodpreparat samt överlåta dem vidare.

4 §

Samfund som enligt denna lag har rätt att insamla blod kan i personregister införda blodgivares namn, personbeteckning samt de kontaktuppgifter som behövs för identifiering av blodgivare och med dennes samtycke för inbjudan till blodgivning. Därtill kan i registret införas de med avseende på blodtjänsten nödvändiga resultaten av undersökning avblodet.

I registren införda uppgifter samt övriga uppgifter och handlingar som gäller blodgivare och som erhållits i samband med blodtjänst skall hållas hemliga.

Om förvaring av register stadgas i arkivlagen (831/94).

5 §

Läkemedelsverket har rätt att vid vite enligt viteslagen (1113/90) eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller det i 3 § avsedda tillståndet återkallas, förplikta den som saken gäller att iaktta denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av den samt villkoren i tillståndet.

6 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

RP 128/94, ShUB 23/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.