Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

4.11.1994/958

Förordning om konkurs- och företagssaneringsregistret (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L om konkurs- och företagssaneringsregistret 20.2.2004/137, som gäller fr.o.m. den 1.9.2004.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 115 § konkursstadgan och 100 a § lagen om företagssanering, sådana dessa lagrum lyder den förstnämnda i lag av den 26 november 1993 (1027/93) och den sistnämnda i lag av samma dag (1029/93):

1 §
Registerföringen

Justitieministeriets rättsregistercentral för ett gemensamt register över konkursärenden och företagssaneringsärenden (konkurs- och företagssaneringsregister) med hjälp av automatisk databehandling.

Domstolarna inför uppgifter i registret i enlighet med vad justitieministeriet närmare bestämmer.

2 §
De uppgifter om ett konkursärende som skall införas i registret

En domstol som behandlar ett konkursärende skall i enlighet med vad justitieministeriet närmare bestämmer införa uppgifter angående följande i registret:

1) domstolen och dess kontaktuppgifter samt ärendets diarienummer,

2) gäldenärens nuvarande och tidigare namn eller firma samt hemort och uppgifter om gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum och handelsregisternummer,

3) den som har gjort konkursansökan och hans kontaktuppgifter,

4) i fråga om behandlingen av ett konkursärende,

a) den dag då konkursansökan har blivit anhängig,

b) datum för hörande av gäldenären,

c) datum och klockslag när beslutet om försättande i konkurs har meddelats,

d) datum för borgenärsförhör,

e) fataljedagarna för anmälan av fordringar och anförande av anmärkningar,

f) den dag då konkursdomen meddelas,

g) det beslut eller den åtgärd genom vilken behandlingen av ärendet har avslutats i domstolen,

h) överföring av konkursärendet,

5) sökande av ändring i ett beslut om försättande i konkurs eller i ett beslut som avses i 4 punkten underpunkt g,

6) ett företagssaneringsärende som gäller gäldenären,

7) boförvaltarens namn och kontaktuppgifter,

8) den som tar emot bevakningsskrifterna, samt

9) andra uppgifter som hänför sig till konkursärendet i enlighet med vad justitieministeriet bestämmer.

3 §
De uppgifter om ett företagssaneringsärende som skall införas i registret

En domstol som behandlar ett företagssaneringsärende skall i enlighet med vad justitieministeriet närmare bestämmer införa uppgifter angående följande i registret:

1) domstolen och dess kontaktuppgifter samt ärendets diarienummer,

2) gäldenärens nuvarande och tidigare namn eller firma samt hemort och uppgifter om gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum och handelsregisternummer,

3) den som har gjort saneringsansökan och dennes kontaktuppgifter,

4) i fråga om behandlingen av saneringsärendet,

a) den dag då ansökan har blivit anhängig,

b) temporärt förbud,

c) datum och klockslag när det har bestämts att saneringsförfarande skall inledas,

d) den dag då borgenärerna senast skall meddela utredaren sina yrkanden,

e) den dag då förslaget till saneringsprogram senast skall vara uppgjort,

f) den dag då invändningar mot fordringar senast skall anföras,

g) den dag då uttalanden om programförslaget senast skall ges,

h) den dag då rösterna om förslaget till saneringsprogram senast skall ges,

i) fastställande av saneringsprogrammet,

j) det beslut varigenom det har bestämts att förfarandet skall upphöra,

k) något annat beslut eller annan åtgärd genom vilken behandlingen av ärendet har avslutats vid domstolen,

l) överföring av ärendet,

5) ett konkursärende som gäller gäldenären,

6) begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt,

7) utredarens namn och kontaktuppgifter samt eventuella förordnanden om hur uppgifterna skall fördelas mellan utredarna,

8) tillsättande av borgenärsdelegation,

9) övervakarens namn och kontaktuppgifter,

10) ändring av saneringsprogrammet, beslut om att skuldregleringen förfaller samt beslut om att saneringsprogrammet förfaller,

11) sökande av ändring i ett beslut om inledande av saneringsförfarande eller i ett beslut som avses i 4 punkten underpunkt i-k eller i 10 punkten, samt

12) andra uppgifter som hänför sig till saneringsärendet i enlighet med vad justitieministeriet bestämmer.

4 §
Avförande av uppgifter ur registret

Uppgifterna om ett konkursärende avförs ur registret när

1) det har förflutit sex månader sedan konkursansökan har avslagits eller lämnats utan prövning eller avskrivits eller återtagits,

2) det har förflutit tio år sedan konkursdomen meddelades, eller

3) det har förflutit tre år sedan behandlingen av konkursärendet vid domstolen har upphört av någon annan orsak.

Uppgifterna om ett företagssaneringsärende avförs ur registret när

1) det har förflutit sex månader sedan ansökan om företagssanering har avslagits eller lämnats utan prövning eller avskrivits eller återtagits,

2) det har förflutit tio år sedan saneringsprogrammet fastställdes, eller

3) det har förflutit tre år sedan saneringsförfarandet har upphört av någon annan orsak.

Uppgifterna om en enskild fysisk persons konkursärende avförs senast fem år efter konkursens början.

5 §
Anteckningarnas brådskande beskaffenhet

Domstolen skall införa uppgifterna i registret utan dröjsmål. Anteckningar om att en konkursansökan har blivit anhängig och om ett beslut om försättande i konkurs samt anteckningar om att en ansökan om företagssanering har blivit anhängig och om ett beslut om att ett saneringsförfarande inleds eller upphör samt anteckningar om temporärt förbud och dess upphörande skall införas samma dag då ansökan har mottagits eller beslutet har fattats.

6 §
Överlåtelse av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning

Uppgifter ur registret får med hjälp av teknisk anslutning lämnas till domstolarna, verkställighetsmyndigheterna, handelsregistermyndigheterna samt till myndigheter och sammanslutningar som för lagfarts- och inteckningsregister och annat motsvarande egendomsregister samt, för förande av kreditupplysningsregister, till den som driver kreditupplysningsverksamhet, samt även till andra för ett godtagbart ändamål.

7 §
Rättande av fel

Registerföraren skall se till att en felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad uppgift i registret rättas, avförs eller kompletteras utan obefogat dröjsmål.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Registret skall senast den 31 december 1994 innehålla uppgifter om de konkurs- och företagssaneringsärenden som var anhängiga den 1 december 1994.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.