Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

28.10.1994/936

Revisionslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom RevisionsL 13.4.2007/459, som gäller fr.o.m. 1.7.2007.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, om inte något annat stadgas i lag, på

1) revision av sammanslutningar och stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1336/1997), (bokföringsskyldiga), samt (13.7.2001/630)

2) annan verksamhet som enligt lag eller förordning åligger en revisor i en sammanslutning eller stiftelse som avses i 1 punkten.

När en godkänd revisor i denna egenskap bedriver annan verksamhet än sådan som avses i 1 mom. tillämpas på verksamheten 16, 25, 28–39, 41 och 42 §§.

Vad som i denna lag bestäms om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på revisionen av en sådan utländsk näringsidkares filial vars bokslut inte upprättas, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens rättsakter eller på motsvarande sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut. På revisionen av utländska försäkringsbolags representationer tillämpas denna lag så som bestäms i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995). (16.5.2002/360)

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) revisor en person som utför i 1 § 1 mom. nämnda uppdrag, samt

2) godkänd revisor en person eller sammanslutning som har godkänts och registrerats enligt stadgandena i 2 kap.

2 kap

Godkännande och registrering av revisorer

3 §
Revisors yrkesexamen

Yrkesexamina för revisorer som godkänns av Centralhandelskammaren eller en handelskammare ordnas av Centralhandelskammarens revisionsnämnd, om vilken stadgas i 31 §. Om handelskamrar stadgas särskilt.

4 §
Av Centralhandelskammaren godkänd revisor

Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänner på ansökan som revisor en fysisk person som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag och som

1) inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, (31.3.2000/322)

2) inte vid sidan av revisionsverksamheten bedriver annan verksamhet som är ägnad att äventyra hans oberoende ställning som revisor eller verkställandet av revision,

3) har avlagt högre högskoleexamen,

4) har fullgjort av uppgiften förutsatta studier i ämnen som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet,

5) under ledning av en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller på motsvarande sätt under minst tre års tid förvärvat praktisk erfarenhet av krävande uppgifter inom revision och redovisning så som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet, samt (31.3.2000/322)

6) har visat sin yrkeskunnighet genom att avlägga en sådan yrkesexamen för revisorer som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet, och därefter har avgivit revisorsförsäkran inför rätten.

Undantag kan dock göras från behörighetskraven i 1 mom. 3 och 5 punkten, om sökanden har minst sju års erfarenhet av krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik samt dessutom minst tre års praktisk erfarenhet av revision, så som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet, eller om sökanden har 15 års erfarenhet av krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik.

Endast en person som uppfyller åtminstone kraven i 1 mom. 1 och 3–5 punkten och i 2 mom. kan delta i yrkesexamen för revisorer. Centralhandelskammarens revisionsnämnd avgör om en person får delta i examen.

Utan hinder av 1 mom. 3–6 punkten kan som revisor godkännas en person som är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har yrkesbehörighet för revisorsverksamhet i någon stat inom samarbetsområdet. Innan sökanden godkänns skall denne avlägga en del av yrkesexamen för revisorer, enligt vad Centralhandelskammarens revisionsnämnd bestämmer, samt avge i 1 mom. 6 punkten nämnd försäkran inför domstol. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas också på den som har yrkesbehörighet för revisorsverksamhet i en stat med vilken Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. (31.8.2001/767)

5 §
Av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning

Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänner på ansökan som revisionssammanslutning ett aktiebolag, ett kommanditbolag eller ett öppet bolag som har förutsättningar att verka såsom oberoende revisionssammanslutning enligt denna lag, om det i bolagsordningen eller bolagsavtalet anges att

1) bolagets verksamhetsområde omfattar revision och därtill ansluten verksamhet,

2) i ett öppet bolag över två tredjedelar av bolagsmännen och i ett kommanditbolag över två tredjedelar av de ansvariga bolagsmännen skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer som arbetar vid bolaget eller av Centralhandelskammaren godkända revisionssammanslutningar och i ett aktiebolag över två tredjedelar av samtliga aktier och den rösträtt som de medför skall innehas av revisorer som är godkända av Centralhandelskammaren och arbetar vid bolaget eller revisionssammanslutningar som är godkända av Centralhandelskammaren,

3) i ett aktiebolag över två tredjedelar av styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt ordföranden och vice ordföranden skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer som arbetar vid bolaget, samt att

4) verkställande direktören och vice verkställande direktören, om bolaget har sådana, skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer som arbetar vid bolaget.

6 §
Av handelskammare godkänd revisor och revisionssammanslutning

En handelskammares i 33 § nämnda revisionsutskott godkänner på ansökan som revisor en fysisk person som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag och som

1) inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, (31.3.2000/322)

2) inte vid sidan av revisionsverksamheten utövar annan verksamhet som är ägnad att äventyra hans oberoende ställning som revisor eller verkställandet av revision,

3) har avlagt högskoleexamen, (31.3.2000/322)

4) har fullgjort av uppgiften förutsatta studier i ämnen som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet,

5) under ledning av en godkänd revisor eller på motsvarande sätt under minst tre års tid förvärvat praktisk erfarenhet av uppgifter inom revision och redovisning så som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet, samt (31.3.2000/322)

6) har visat sin yrkeskunnighet genom att avlägga en sådan yrkesexamen för revisorer som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet, och därefter har avgivit revisorsförsäkran inför rätten.

Undantag kan dock göras från de i 1 mom. 3 och 5 punkten nämnda behörighetskraven, om sökanden har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik samt dessutom minst tre års praktisk erfarenhet av revision, så som närmare anges genom beslut av handels- och industriministeriet, eller om sökanden har 15 års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik.

Handelskammarens revisionsutskott avgör om en sökande som avses i 1 mom. skall få delta i yrkesexamen för revisorer.

Vad 5 § stadgar om godkännande av revisionssammanslutning skall i tillämpliga delar iakttas även när en handelskammares revisionsutskott fattar beslut om godkännande av revisionssammanslutningar.

7 §
Anteckning i register

Handels- och industriministeriet för register över revisorer och revisionssammanslutningar som godkänts av Centralhandelskammaren eller en handelskammare.

En revisor eller revisionssammanslutning antecknas i registret på anmälan av Centralhandelskammarens revisionsnämnd. Om registrets innehåll stadgas genom förordning.

Endast en i registret antecknad revisor eller revisionssammanslutning har rätt att använda titeln eller benämningen av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller av handelskammare godkänd revisor (GRM-revisor) eller av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning (CGR-sammanslutning) eller av handelskammare godkänd revisionssammanslutning (GRM-sammanslutning) eller förkortningarna som syftar på dessa.

Ur registret ges på begäran intyg och utdrag.

8 §
Avförande ur registret

Om godkännandet av en i registret antecknad godkänd revisor har återkallats eller upphört, skall Centralhandelskammarens revisionsnämnd göra en anmälan om att revisorn skall avföras ur registret.

Anmälan om att en revisor skall avföras ur registret kan också göras av den som med stöd av denna lag återkallat godkännandet av revisorn, förutsatt att beslutet vunnit laga kraft.

3 kap

Skyldighet att låta verkställa revision

9 §
Revisionsskyldighet

Sammanslutningar och stiftelser skall välja revisorer och låta verkställa revision enligt vad som stadgas i denna eller någon annan lag.

Om endast en revisor valts för en sammanslutning och denne inte är en revisionssammanslutning som avses i 5 och 6 §§, skall minst en revisorssuppleant väljas. Vad denna lag och lagar som gäller sammanslutningar och stiftelser stadgar om revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

10 §
Revisors allmänna behörighet

En revisor skall vara en fysisk person eller en godkänd revisionssammanslutning. En revisor skall ha sådan insikt i och erfarenhet av frågor som gäller redovisning, ekonomi och juridik som med hänsyn till arten och omfånget av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet behövs för uppgiften. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller den som har meddelats näringsförbud kan inte väljas till revisor. Detsamma gäller en fysisk person vars handlingsbehörighet har begränsats. (31.3.2000/322)

Minst en revisor skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vara en sådan sammanslutning som avses i 5 eller 6 §.

11 § (13.7.2001/630)
Skyldighet att välja godkänd revisor

Utöver vad som i någon annan lag bestäms om skyldighet att välja revisor, skall bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ välja minst en godkänd revisor, om sammanslutningen eller stiftelsen uppfyller minst två av följande tre villkor:

1) balansomslutningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 340 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 680 000 euro, samt

3) sammanslutningen eller stiftelsen under föregående räkenskapsperiod i medeltal har haft flera än 10 anställda.

Endast en godkänd revisor kan väljas till revisor i en sammanslutning eller stiftelse som uppfyller minst två av följande tre villkor:

1) balansomslutningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 2 100 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 4 200 000 euro, samt

3) sammanslutningen eller stiftelsen under föregående räkenskapsperiod har haft i medeltal flera än 50 anställda.

12 § (13.7.2001/630)
Skyldighet att välja CGR-revisor eller CGR-sammanslutning

Minst en av de revisorer som bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ väljer skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning, om sammanslutningen har satt i omlopp värdepapper som är föremål för offentlig handel så som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989), eller om sammanslutningen eller stiftelsen uppfyller minst två av följande tre villkor:

1) balansomslutningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 25 000 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 50 000 000 euro, samt

3) sammanslutningen eller stiftelsen under föregående räkenskapsperiod har haft i medeltal flera än 300 anställda.

13 §
Revision i koncerner

Stadgandena i 11 och 12 §§ tillämpas på motsvarande sätt på sammanslutningar och stiftelser som är moderföretag i en koncern, om koncernen uppfyller minst två av de tre villkoren i någotdera stadgandet.

I en sammanslutning som är dotterföretag i en koncern skall minst en av revisorerna vara revisor i den sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag. Undantag kan göras endast av grundad anledning.

14 §
Val av OFR-revisor

Utan hinder av vad 11-13 §§ stadgar om val av godkänd revisor kan till revisor i en sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten i stället för en GRM-revisor väljas en av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin godkänd revisor (OFR-revisor).

15 §
Huvudansvarig revisor i revisionssammanslutning

När en revisionssammanslutning har valts till revisor, skall den meddela den väljande sammanslutningen eller stiftelsen vem som bär det huvudsakliga ansvaret för verkställandet av revisionen. Den huvudansvariga revisorn skall ha minst samma behörighet som revisionssammanslutningen. Vad som 21 § stadgar om en revisors närvaro gäller även en huvudansvarig revisor.

4 kap

Revisionens innehåll

16 §
Skyldighet att iaktta god revisionssed

En revisor skall iaktta god revisionssed när han utför uppdrag som nämns i 1 §.

En revisor skall följa de särskilda anvisningar som bolagsmännen, bolagsstämman eller andra motsvarande organ ger, om anvisningarna inte står i strid med lag, bolagsordningen, stadgarna, bolagsavtalet eller god revisionssed.

17 §
Revisionsobjektet

Revisionen omfattar granskning av sammanslutningens eller stiftelsens bokföring och bokslut samt förvaltning under räkenskapsperioden.

En revisor i en sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag skall också granska koncernbokslutet och även i övrigt det inbördes förhållandet mellan sammanslutningarna och stiftelsen i koncernen.

18 §
Revisionsanteckning

När revisionen har slutförts skall revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen samt uttala sig om huruvida bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed.

19 §
Revisionsberättelse

En revisor skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. Berättelsen skall lämnas till styrelsen för sammanslutningen eller stiftelsen eller till motsvarande organ senast två veckor före det sammanträde där bokslutet skall framläggas för fastställelse. Revisionsberättelsen skall innehålla ett utlåtande om

1) huruvida bokslutet är uppgjort enligt bokföringslagen samt övriga stadganden och bestämmelser om hur bokslut skall uppgöras,

2) huruvida bokslutet så som avses i bokföringslagen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet och dess ekonomiska ställning,

3) fastställande av bokslutet,

4) disponering av resultatet så som styrelsen eller ett annat motsvarande organ föreslagit, samt

5) ansvarsfrihet.

Om en bolagsman, styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet eller motsvarande organ, ordförande, vice ordförande, verkställande direktör eller annan ansvarig i en sammanslutning eller stiftelse har gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet eller till annan verksamhet som strider mot en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen eller mot dess bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar, skall revisorn göra en anmärkning om detta i sin berättelse.

En revisor skall i sin berättelse vid behov komplettera bokslutsuppgifterna. En revisor kan lämna tilläggsuppgifter, om han anser det behövligt.

I en sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag skall dessutom med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 1-3 mom. avges en särskild koncernberättelse.

20 §
Revisionsprotokoll

En revisor kan för styrelsen, förvaltningsrådet, verkställande direktören eller andra ansvariga anmärka om sådana omständigheter som inte framgår av revisionsberättelsen. Dessa omständigheter antecknas i ett protokoll som skall lämnas till den som har till uppgift att sörja för sammanslutningens eller stiftelsens förvaltning och för att verksamheten är sakenligt ordnad. Mottagaren skall utan dröjsmål ta upp protokollet till behandling och förvara det på ett betryggande sätt.

21 §
Revisors närvaro vid en sammanslutnings eller stiftelses sammanträden

En revisor har rätt att närvara och yttra sig när sammanslutningens eller stiftelsens organ sammanträder, om sammanträdet behandlar frågor som anknyter till hans uppdrag.

En revisor skall vara närvarande vid ett sammanträde som behandlar sådana frågor att hans närvaro är nödvändig.

22 §
Skyldighet för en sammanslutnings eller stiftelses organ att biträda revisor

Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ skall ge en revisor möjlighet att verkställa granskning i den omfattning som han finner behövlig samt ge honom den utredning och hjälp som han begär. Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ i ett dotterföretag enligt bokföringslagen har samma skyldigheter mot en revisor i den sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag.

5 kap

Övriga stadganden om revisorer

23 §
Revisors oberoende ställning

En revisor skall ges förutsättningar att verkställa revisionen på ett oberoende sätt. Om det inte finns förutsättningar för en sådan revision, skall revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det.

En sammanslutning som är dotterföretag enligt bokföringslagen får inte som revisor ha en person som enligt 24 § 1 mom. inte får väljas till revisor i den sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag.

Ett intresseföretag enligt bokföringslagen får inte som revisor ha en person som enligt 24 § 1 mom. inte får väljas till revisor i den sammanslutning eller stiftelse som äger intresseföretaget.

24 §
Revisors jäv

Ett beroendeförhållande som avses i 23 § föreligger åtminstone när en revisor som sköter ett uppdrag enligt 1 § 1 mom. är

1) bolagsman, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i sammanslutningen eller stiftelsen eller i en sammanslutning som enligt bokföringslagen hör till samma koncern eller är ett intresseföretag enligt nämnda lag, eller är den som har i uppgift att sköta sammanslutningens eller stiftelsens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över dessa,

2) anställd hos en sammanslutning, stiftelse eller person som avses i 1 punkten eller annars står i underordnad ställning till en sådan sammanslutning, stiftelse eller person, eller

3) är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en i 1 punkten nämnd person eller i svågerlag med honom eller i sådant svågerlag att den ena är gift med den andras syskon.

En revisor får inte ha penninglån, säkerhet eller motsvarande förmån som beviljats eller ställts av en sammanslutning, stiftelse eller person som avses i 1 mom. 1 punkten.

25 §
Revisors tystnadsplikt

En revisor får inte för någon utomstående, för en enskild aktieägare eller medlem eller för någon med dessa jämförbar person röja omständigheter som han i sitt uppdrag enligt denna lag fått kännedom om och som gäller den sammanslutning eller stiftelse som han granskar, om detta kan vara till men för sammanslutningen eller stiftelsen. Det ovan sagda tillämpas inte om omständigheten enligt någon annan lag skall uppges.

En revisor skall på begäran lämna bolagsstämman eller motsvarande organ alla upplysningar om sammanslutningen, om detta inte förorsakar sammanslutningen väsentligt men.

26 §
Skiljande av revisor från hans uppdrag och revisors avgång

Den som valt en revisor eller som förordnat honom till hans uppdrag eller anvisat honom det kan under mandattiden skilja honom från uppdraget.

En revisor kan under mandattiden lämna sitt uppdrag genom att meddela sammanslutningen eller stiftelsen att han avgår. Revisorn skall anmäla sin avgång för registrering inom två veckor efter att han har tillställt sammanslutningen eller stiftelsen sitt meddelande. Avgår revisorn på detta sätt eller skiljs han från sitt uppdrag under mandattiden, skall han till sammanslutningen eller stiftelsen lämna en redogörelse för sin verksamhet fram till den tidpunkt då han avgår, om detta inte med hänsyn till omständigheterna är onödigt. (13.7.2001/630)

Om en revisors uppdrag upphör under mandattiden eller om en revisor mister sin behörighet för uppdraget och någon revisorssuppleant inte finns, skall bolagsmännen, styrelsen eller motsvarande organ som deltar i val av revisor sörja för att en ny revisor väljs för den återstående mandattiden.

27 §
Länsstyrelsens skyldighet att förordna revisor

Länsstyrelsen skall på anmälan förordna en behörig revisor för en sammanslutning eller stiftelse, om

1) en godkänd revisor inte har valts enligt denna lag,

2) en revisor inte har behörighet enligt 10 § eller inte är oberoende enligt 23 och 24 §§, eller

3) en föreskrift i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Anmälan kan i ovan nämnda fall göras av vem som helst. Styrelsen, ett därmed jämförbart organ eller en bolagsman är skyldig att göra anmälan, om inte den som skall välja revisor utan dröjsmål väljer en behörig revisor. En tyst bolagsman i ett kommanditbolag är dock inte skyldig att göra anmälan.

Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges skall sammanslutningens eller stiftelsens styrelse, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas innan det har vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning har valts för sammanslutningen eller stiftelsen i stället för den revisor som länsstyrelsen förordnat. (21.7.2006/639)

6 kap

Styrning, utveckling och tillsyn

28 §
Statens revisionsnämnd

Statens revisionsnämnd är verksam i anslutning till handels- och industriministeriet. Nämnden har till uppgift att

1) ge anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av denna lag och en förordning som utfärdats med stöd av lagen,

2) framställa förslag och ta initiativ till utvecklande av revisionsstadgandena, samt

3) sörja för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionsväsendet samt tillsynen över detta samt övriga uppgifter som enligt denna lag åligger nämnden.

Statens revisionsnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar samt med undantag för ordföranden av en personlig suppleant för varje medlem, som alla förordnas av statsrådet för tre år i sänder.

Ordföranden i statens revisionsnämnd förordnas på framställning av handels- och industriministeriet och vice ordföranden på framställning av justitieministeriet.

29 §
Behörighetsvillkor för medlemmarna och sekreteraren

Ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i statens revisionsnämnd samt sekreteraren skall vara väl förtrogna med redovisning. Två medlemmar skall dessutom ha avlagt juris kandidatexamen.

En medlem förordnas bland personer som är förtrogna med forskning och undervisning i associationsrätt samt en medlem bland personer som är förtrogna med forskning och undervisning i redovisning, särskilt bokföring. En medlem skall företräda revisorer godkända av handelskammare och en revisorer godkända av Centralhandelskammaren. Av de övriga medlemmarna skall en företräda arbetstagarkretsar och en näringsidkarkretsar.

Vad 28 § och denna paragraf stadgar om vice ordförande och medlemmar gäller på motsvarande sätt deras suppleanter.

30 §
Behandlingen av ärenden i statens revisionsnämnd

Statens revisionsnämnd är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt tre andra medlemmar, av vilka minst en har avlagt juris kandidatexamen, är närvarande.

Om statens revisionsnämnd och ärendenas handläggning i nämnden stadgas närmare genom förordning.

31 §
Centralhandelskammarens revisionsnämnd

Centralhandelskammarens revisionsnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och 12 andra medlemmar. Varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, har en personlig suppleant.

Centralhandelskammarens delegation väljer ordföranden och vice ordföranden samt nio av de andra medlemmarna i revisionsnämnden och personliga suppleanter för dessa för tre år i sänder så att av de andra medlemmarna

1) tre företräder forskning och undervisning i redovisning samt juridisk sakkunskap på området

2) tre företräder näringslivet, samt

3) tre företräder godkända revisorer, av dessa två revisorer godkända av Centralhandelskammaren och en revisorer godkända av handelskammare.

Handels- och industriministeriet förordnar dessutom för tre år i sänder tre medlemmar i revisionsnämnden och personliga suppleanter för dessa.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst sex andra medlemmar är närvarande.

32 §
Behandlingen av ärenden i Centralhandelskammarens revisionsnämnd

Vid handläggningen av ärenden i Centralhandelskammarens revisionsnämnd iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

Närmare stadganden om Centralhandelskammarens revisionsnämnds uppgifter och om förfarandet i nämnden kan utfärdas genom förordning.

33 §
Handelskammares revisionsutskott

En handelskammares revisionsutskott består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar. Varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, har en personlig suppleant. Handelskammaren väljer ordföranden och vice ordföranden samt de andra medlemmarna i utskottet för tre år i sänder så att av de andra medlemmarna

1) två företräder forskning och undervisning i redovisning samt juridisk sakkunskap på området,

2) två företräder näringslivet, samt

3) två företräder av Centralhandelskammaren och av handelskammare godkända revisorer.

En handelskammares revisionsutskott är beslutfört då ordföranden eller vice ordföranden samt minst tre andra medlemmar är närvarande.

Vid handläggningen av ärenden i en handelskammares revisionsutskott iakttas lagen om förvaltningsförfarande.

Närmare stadganden om en handelskammares revisionsutskotts uppgifter och om förfarandet i utskottet kan utfärdas genom förordning.

34 §
Tillsyn över godkända revisorer

Centralhandelskammarens revisionsnämnd utövar tillsyn och vidtar behövliga åtgärder för att av den godkända revisorer och revisionssammanslutningar skall bibehålla sin yrkeskunnighet och fortfarande uppfylla villkoren för godkännande samt i sin verksamhet följa denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd sörjer för styrning och utveckling i anslutning till godkännande av revisorer och till övervakning av den verksamhet som godkända revisorer bedriver.

Stadgandena i 1 mom. gäller på motsvarande sätt den skyldighet som en handelskammares revisionsutskott har att utöva tillsyn över de godkända revisorerna och revisionssammanslutningarna inom handelskammarens verksamhetsområde.

35 §
Tillsynsåtgärder

Om Centralhandelskammarens revisionsnämnd eller en handelskammares revisionsutskott anser att villkoren i 39 § uppfylls, skall den tilldela en godkänd revisor varning eller anmärkning.

Om en handelskammares revisionsutskott anser att villkoren i 38 § 1 mom. 1-3 punkten uppfylls, skall den göra en framställning hos Centralhandelskammarens revisionsnämnd om att godkännandet av en GRM-revisor eller GRM-sammanslutning skall återkallas.

Om Centralhandelskammarens revisionsnämnd anser att villkoren i 38 § 1 mom. 1-3 punkten uppfylls, skall den göra en framställning hos statens revisionsnämnd om att godkännandet av en godkänd revisor skall återkallas.

36 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Statens revisionsnämnd, Centralhandelskammarens revisionsnämnd och en handelskammares revisionsutskott samt en inspektör som förordnats av något av dessa tillsynsorgan har rätt att av en godkänd revisor för granskning hos tillsynsorganet eller på tillsynsobjektets förrättningsställe få tillgång till alla de handlingar och övriga dokument som de anser nödvändiga för tillsynen över revisorns verksamhet. Tillsynsobjektet skall dessutom utan obefogat dröjsmål ge tillsynsorganet och inspektören de upplysningar och redogörelser som dessa begär och som behövs för tillsynen.

Stadgandena i 25 § om revisors tystnadsplikt gäller inte när handlingar, upplysningar och redogörelser lämnas för utövande av tillsyn.

37 §
Tystnadsplikt

Den som vid utförandet av sådana tillsynsuppgifter som avses i denna lag har fått upplysningar om tillsynsobjektets eller någon annans ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemligheter eller personliga omständigheter, får inte röja dessa eller utan rätt använda sig av dem, om inte den till vars förmån tystnadsplikten stadgats ger sitt samtycke.

Tystnadsplikten enligt 1 mom. hindrar inte att upplysningar lämnas till tillsynsorgan, förundersökningsmyndigheter eller åklagare eller till någon annan myndighet som enligt lag har rätt till upplysningen för skötseln av sina uppgifter.

38 §
Återkallande av godkännande

Statens revisionsnämnd skall återkalla sitt godkännande, om en revisor

1) uppsåtligen eller av grov vårdslöshet handlat på ett sätt som strider mot stadgandena i denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden,

2) trots varning upprepade gånger försummat sina skyldigheter som godkänd revisor, eller

3) inte längre är yrkeskunnig eller inte längre uppfyller de övriga villkoren för godkännande.

Godkännandet kan även återkallas på viss tid, som kan vara högst två år.

Av synnerligen vägande skäl kan det bestämmas att ett beslut som gäller återkallande av godkännande skall verkställas utan hinder av att besvär anförs.

Ett ärende som gäller återkallande av godkännande blir på framställning av Centralhandelskammarens revisionsnämnd anhängigt hos statens revisionsnämnd så som avses i 35 § 3 mom. Framställningen skall vara skriftlig. Statens revisionsnämnd skall ge den revisor som framställningen gäller tillfälle att bli hörd.

39 §
Varning och anmärkning

Centralhandelskammarens revisionsnämnd eller en handelskammares revisionsutskott skall tilldela en revisor varning, om en godkänd revisor av vårdslöshet eller oaktsamhet har gjort sig skyldig till förfarande enligt 38 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller om en revisor utan grund har förfarit på ett sätt som är ägnat att minska tillförlitligheten hos eller värdet av ett revisionssystem som bygger på offentligt godkännande.

Om det finns förmildrande omständigheter i en revisors förfarande enligt 1 mom., skall han tilldelas anmärkning.

40 §
Upphörande av godkännande

Ett godkännande upphör vid utgången av det kalendeår under vilket en revisor som är en fysisk person fyller 70 år. För att en revisor skall kunna slutföra sina uppdrag kan upphörandet på ansökan uppskjutas högst till utgången av följande kalenderår. Om revisorn är godkänd av Centralhandelskammaren beslutar Centralhandelskammarens revisionsnämnd om beviljande av uppskov. Om revisorn är godkänd av en handelskammare beslutar handelskammarens revisionsutskott om beviljande av uppskov.

7 kap

Särskilda stadganden

41 §
Ändringssökande

I ett beslut som en handelskammares revisionsutskott fattat med stöd av denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av lagen får rättelse sökas hos Centralhandelskammarens revisionsnämnd.

I ett beslut som Centralhandelskammarens revisionsnämnd fattat med stöd av denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av lagen får ändring sökas genom besvär hos statens revisionsnämnd.

I ett beslut som statens revisionsnämnd fattat med stöd av denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av lagen får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

42 §
Rätt att söka ändring

Ett rättelseyrkande eller besvär får anföras av den

1) vars ansökan om att få delta i yrkesexamen för revisorer har avslagits,

2) som blivit underkänd i yrkesexamen för revisorer,

3) vars ansökan om att bli godkänd revisor eller revisionssammanslutning har avslagits,

4) som tilldelats varning eller anmärkning, eller

5) vars godkännande har återkallats.

I ett beslut som statens revisionsnämnd fattat i ett ärende enligt 1 mom. 1 och 2 samt 4 punkten får ändring inte sökas genom besvär.

Rättelseyrkande skall framställas inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Angående besvär gäller i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

43 §
Straffstadganden

Den som uppsåtligen bryter mot stadgandet i 19 § om uppgörande av revisionsberättelse skall, om gärningen inte är ringa, för revisionsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som i strid med 7 § 3 mom. använder titeln godkänd revisor eller en någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att han är godkänd revisor, skall för olovlig användning av yrkestiteln godkänd revisor dömas till böter.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 37 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag. (21.4.1995/740)

4 mom. har upphävts genom L 740/1995. (21.4.1995/740)

44 §
Skadeståndsskyldighet

En revisor är skyldig att ersätta skada som han uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat sammanslutningen eller stiftelsen. Detsamma gäller skada som vållats en aktieägare, bolagsman eller medlem i sammanslutningen eller någon annan person genom överträdelse av denna lag, en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen, bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. En revisor svarar också för skada som hans biträde vållat uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Om en godkänd revisionssammanslutning är revisor, svarar sammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för verkställandet av revisionen för skadan.

Om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller vad 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74) stadgar.

45 §
Revisorsavgifter

Centralhandelskammaren och handelskamrarna har rätt att uppbära avgifter för täckande av kostnaderna för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag.

46 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

Handels- och industriministeriet kan genom sitt beslut justera markbeloppen och antalet anställda enligt 11 och 12 §§ så att de motsvarar det förändrade penningvärdet eller företa en sådan justering när den behövs för uppfyllande av förpliktelserna i en internationell överenskommelse som är bindande för Finland.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

47 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 december 1982 om övervakning av revisorssystemet (969/82).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

48 §
Övergångsstadganden

CGR-revisorer och CGR-sammanslutningar som godkänts före den 1 januari 1996 anses vara sådana CGR-revisorer och CGR-sammanslutningar som avses i denna lag. Det ovan nämnda gäller på motsvarande sätt GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar som godkänts före den 1 januari 1996. Stadgandena i 4 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. samt 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. tillämpas på revisorer som godkänns den 1 januari 1997 eller därefter. Stadgandena i 4 § 1 mom. 6 punkten och 6 § 1 mom. 6 punkten tillämpas på revisorer som godkänts den 1 januari 1996 eller därefter. Stadgandena i 11-13 §§ tillämpas på granskning av bokslut för räkenskapsperioder som upphör den 1 januari 1996 eller därefter.

Lagens 5 § 2, 3 och 4 punkt samt 6 § 4 mom. tillämpas, till den del de kräver att vederbörande arbetar vid bolaget, från och med den 1 januari 1997.

Till dess att en bokföringsskyldig sammanslutning enligt 1 mom. har börjat tillämpa 11-13 §§ tillämpas fortfarande 10 kap. 4 § lagen om aktiebolag (734/78), 88 § 3 mom. lagen om andelslag samt 10 kap. 2 § 2 mom. lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/88), sådana dessa lagrum gäller när denna lag träder i kraft.

Till dess att en sammanslutning har börjat tillämpa 10 § 2 mom. tillämpas fortfarande 10 kap. 3 § 1 mom. lagen om aktiebolag, 65 § 1 mom. lagen om bostadsaktiebolag (809/91), 10 kap. 2 § 1 mom. lagen om öppna bolag och kommanditbolag samt 88 § 1 mom. lagen om andelslag, sådana dessa lagrum gäller när denna lag träder i kraft.

Stadgandena i 11 § 2 mom. och 13 och 14 §§ tillämpas på en OFR-revisor och på en den 1 januari 1996 eller därefter godkänd GRM-revisor och GRM-sammanslutning från en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Stadgandet i 23 § 3 mom. tillämpas fram till den 31 december 1995 inte på en sådan revisor i ett intresseföretag som valts innan denna lag trädde i kraft och som vore jävig på grund av att han i den sammanslutning eller stiftelse som äger intresseföretaget har en ställning som avses i 24 § 1 mom.

RP 295/93, EkUB 27/94, Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/740:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

22.12.1995/1719:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

En utländsk näringsidkare som avses i denna lag skall första gången utse minst en revisor och, om den som har utsetts till revisor inte är en sådan revisionssammanslutning som avses i 5 eller 6 §, minst en revisorssuppleant för revision av filialens bokföring och bokslut i fråga om den räkenskapsperiod som går ut efter att lagen har trätt i kraft.

RP 162/95, EkUB 23/95, RSv 155/95

31.3.2000/322:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.

RP 161/1999, EkUB 1/2000, RSv 25/2000

13.7.2001/630:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2001.

Lagen tillämpas första gången på revisionen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002 eller därefter.

RP 189/2000, EkUB 10/2001, RSv 81/2001

31.8.2001/767:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president. (L 767/2001 trädde i kraft enligt F 433/2002 den 1.6.2002.)

RP 40/2001, UtUB 5/2001, RSv 71/2001

16.5.2002/360:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 7/2002, EkUB 2/2002, RSv 20/2002

21.7.2006/639:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Denna lag skall tillämpas när en anmälan om förordnande av en revisor görs till länsstyrelsen efter lagens ikraftträdande.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.