Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

15.7.1994/668

Lag om allmänna språkexamina (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 12.11.2004/964, som gäller fr.o.m. den 1.1.2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Allmänna språkexamina ordnas så som stadgas i denna lag.

Om ådagaläggande av de språkkunskaper som krävs av statstjänstemän stadgas särskilt.

2 §
Examensförvaltningen

För upprätthållande och utvecklande av de allmänna språkexamina svarar utbildningsstyrelsen.

Om examensspråken, examensgrunderna och innehållet i examensbevisen beslutar utbildningsstyrelsen på framställning av en språkexamenskommission som är verksam i anslutning till utbildningsstyrelsen. Om språkexamenskommissionen stadgas närmare genom förordning.

Om utarbetande och användning av de tester som används vid examina bestämmer utbildningsstyrelsen.

3 §
Examensnivåer

Om den färdighetsnivåskala som används vid bedömningen av examina stadgas genom förordning.

4 §
Förrättande av examina

Utbildningsstyrelsen kan på ansökan bevilja läroanstalter som står under offentlig tillsyn, statliga ämbetsverk och inrättningar, registrerade finska samfund eller stiftelser eller i Finland etablerade sammanslutningar som inrättats enligt lagstiftningen i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillstånd att anordna allmänna språkexamina. Genom förordning kan stadgas om ordnande av examina utan tillståndsförfarande.

Om villkoren för beviljande av tillstånd att anordna examina, om examensförrättarens skyldigheter och om utfärdande av examensbevis stadgas genom förordning.

Anordnande av examina övervakas av utbildningsstyrelsen och högskolorna för de examina som de anordnar. Utbildningsstyrelsen skall återkalla ett tillstånd att anordna examina, om tillståndshavaren inte mera fyller villkoren för tillståndet, om skyldigheterna enligt förordning inte fullgörs eller om i verksamheten framkommer väsentliga brister, och tillståndshavaren trots uppmaning inte rättar till påvisade missförhållanden inom utsatt tid.

5 §
Bedömning av examensprestationer

Examensprestationerna får bedömas endast av sådana personer som har antecknats i en förteckning som utbildningsstyrelsen för. Om förteckningen och villkoren för anteckning i den stadgas närmare genom förordning.

6 §
Examensavgift

För att täcka sina kostnader kan den som anordnar allmänna språkexamina av examensdeltagarna uppbära en avgift, vars maximibelopp bestäms av undervisningsministeriet.

7 §
Användning av examensbenämning

Benämningen allmän språkexamen får endast användas om en examen som har avlagts enligt denna lag.

8 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som utbildningsstyrelsen har fattat med stöd av denna lag eller på basis av förordning som har utfärdats med stöd av den får inte sökas genom besvär.

9 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

11 §
Övergångsstadgande

Utbildningsstyrelsen skall till en person för vilken styrelsen innan denna lag trätt i kraft har utfärdat ett språkexamensbevis på språkexamen för vuxna ge ett intyg över hur examen i fråga motsvarar en examen som avses i denna lag.

RP 72/94, KuUB 9/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.