Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

10.6.1994/468

Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 5.5.2017/252, som gäller fr.o.m. 16.5.2017.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Lagens syfte och definitioner

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till medbestämmande.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som ett projekt eller en verksamhet medför i Finland och utanför finskt territorium för

a) människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel,

b) marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer samt för naturens mångfald,

c) samhällsstrukturen, byggnader, landskapet, stadsbilden och kulturarvet,

d) utnyttjande av naturresurserna, samt för

e) växelverkan mellan de i a–d underpunkterna nämnda faktorerna, (5.3.1999/267)

2) förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ett förfarande enligt 2 kap. där man utreder och bedömer miljökonsekvenserna av vissa projekt samt hör myndigheter och de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet liksom även sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet, (8.6.2006/458)

3)program för miljökonsekvensbedömning en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemangen för bedömningsförfarandet,

4) miljökonsekvensbeskrivning en handling som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ och en enhetlig bedömning av deras miljökonsekvenser,

5) projektansvarig den som driver verksamheten eller annars är ansvarig för beredningen och genomförandet av ett projekt som avses i denna lag, (5.3.1999/267)

6) kontaktmyndighet en myndighet som ser till att bedömningsförfarandet genomförs, samt med (8.6.2006/458)

7) deltagande växelverkan vid miljökonsekvensbedömning mellan den projektansvarige, kontaktmyndigheten, andra myndigheter, de vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet samt sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet. (8.6.2006/458)

3 § (5.3.1999/267)
Förhållande till annan lagstiftning

Vid tillämpningen av denna lag skall beaktas de utredningar om projektet och dess miljökonsekvenser som gjorts i något annat sammanhang samt i mån av möjlighet de utredningar samordnas som förutsätts i denna lag och i någon annan lagstiftning. Om användningen av en konsekvensbeskrivning enligt denna lag som utredning enligt någon annan lag föreskrivs särskilt.

2 kap.

Bedömningsförfarandet

4 § (8.6.2006/458)
Tillämpningsområde

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt och ändringar av projekt beträffande vilka verkställigheten av ett för Finland förpliktande internationellt fördrag förutsätter bedömning eller vilka kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser på grund av särdragen i Finlands natur och miljö i övrigt. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de projekt och ändringar av projekt som skall bedömas vid förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Bedömningsförfarandet tillämpas vidare i enskilda fall när ett projekt liksom även någon annan än i 1 mom. avsedd väsentlig ändring av ett redan genomfört projekt sannolikt föranleder betydande skadliga miljökonsekvenser som, även med de sammantagna konsekvenserna av olika projekt, till sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i 1 mom.

Vid bedömningen av konsekvensernas betydelse i enskilda fall skall utöver 2 mom. dessutom projektets egenskaper och lokalisering samt konsekvensernas karaktär beaktas. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bedömningsgrunderna.

4 a § (26.11.2004/1059)
Finlands ekonomiska zon

Denna lag tillämpas också i Finlands ekonomiska zon, om vilken bestäms i 1 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004).

5 § (5.3.1999/267)
Förhållande till andra förfaranden

Kontaktmyndigheten, den kommun eller det förbund på landskapsnivå som utarbetar planen och den projektansvarige skall ha ett tillräckligt samarbete för att kunna samordna bedömningsförfarandet med planläggningen.

Om inte något annat följer av 3 kap., tillämpas bedömningsförfarandet inte på ett sådant projekt eller en sådan ändring av ett redan genomfört projekt som avses i 4 § 2 mom., om konsekvenserna har utretts så som förutsätts i denna lag vid ett förfarande enligt någon annan lag och därvid alla de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet liksom även sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet har hörts om dessa utredningar. Innan beslut om tillstånd eller något annat därmed jämställbart beslut som avser genomförandet av projektet fattas bedömer kontaktmyndigheten vid behov om de utredningar och höranden som gjorts i enlighet med någon annan lag är tillräckliga. (8.6.2006/458)

6 § (22.12.2009/1584)
Beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om tillämpningen av bedömningsförfarandet på projekt som avses i 4 § 2 mom. Beslutet ska fattas utan dröjsmål, dock senast inom en månad efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen har fått tillräcklig information om projektet. Innan beslutet fattas ska tillräckliga förhandlingar om behovet av bedömningsförfarandet föras mellan behöriga myndigheter, och den projektansvarige ska ges tillfälle att bli hörd i saken. Beslutet ska delges den projektansvarige i enlighet med 60 § i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska utan dröjsmål på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser (34/1925) kungöras minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom det område som sannolikt påverkas av projektet. Beslutet ska offentliggöras också i elektronisk form och sändas till behöriga myndigheter för kännedom.

Är ett projekt förlagt till flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde eller om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av närings-, trafik- och miljöcentralerna som beslutar om tillämpningen av bedömningsförfarandet. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

Arbets- och näringsministeriet sköter uppgifterna enligt 1 mom. beträffande projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987).

6 a § (22.12.2009/1584)
Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är kontaktmyndighet. I projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen är det likväl arbets- och näringsministeriet som är kontaktmyndighet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om behörighetsfördelningen mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsministeriet.

Är ett projekt förlagt till flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde, ska myndigheterna sinsemellan komma överens om vilken av dem som ska vara kontaktmyndighet för projektet. Om oklarhet uppstår i fråga om kontaktmyndigheten eller om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av närings-, trafik- och miljöcentralerna som är kontaktmyndighet för projektet. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

7 §
Bedömningstidpunkten

Miljökonsekvenserna av ett projekt skall utredas vid ett bedömningsförfarande enligt denna lag innan åtgärder med väsentliga miljökonsekvenser vidtas för genomförande av projektet.

Bedömningen skall dock företas senast innan ett beslut enligt 13 § fattas.

8 § (8.6.2006/458)
Inledande av bedömningsförfarande

Den projektansvarige skall tillställa kontaktmyndigheten bedömningsprogrammet i ett så tidigt stadium av planeringen som möjligt, med beaktande av den övriga beredningen av projektet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bedömningsprogrammets innehåll och struktur.

8 a § (8.6.2006/458)
Hörande om bedömningsprogrammet

Kontaktmyndigheten skall se till att bedömningsprogrammet utan dröjsmål på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser kungörs minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom det område som sannolikt påverkas av projektet. Kungörelsen skall dessutom offentliggöras i elektronisk form och i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i kungörelsen.

Kontaktmyndigheten skall också se till att behövliga utlåtanden begärs om bedömningsprogrammet och att möjlighet att framföra åsikter erbjuds. Kontaktmyndigheten skall ge kommunerna inom det område som påverkas av projektet tillfälle att avge utlåtande om bedömningsprogrammet. Åsikter och utlåtanden skall tillställas kontaktmyndigheten under den tid som nämns i kungörelsen. Tiden börjar den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar.

Information om bedömningsprogrammet behöver inte ges, om det är uppenbart onödigt därför att information om projektet enligt denna lag redan har givits i annat sammanhang och de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet liksom även sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet har hörts.

Tidpunkten för och innehållet i informationen skall bestämmas så att den projektansvariges konkurrensställning inte äventyras. Samtidigt skall beaktas det som i 3 kap. bestäms om gränsöverskridande miljökonsekvenser.

9 §
Kontaktmyndighetens utlåtande

Kontaktmyndigheten skall avge sitt utlåtande om bedömningsprogrammet. Utlåtandet skall ges till den projektansvarige inom en månad efter det att tiden för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Kontaktmyndigheten skall vid behov i sitt utlåtande fastslå till vilka delar bedömningsprogrammet skall revideras. Av utlåtandet skall också framgå hur de utredningar som behövs enligt denna lag skall skaffas och hur tillkännagivandet och hörandet skall ordnas och vid behov samordnas med förfaranden enligt andra lagar som gäller projektet. I utlåtandet skall ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter. (8.6.2006/458)

Kontaktmyndigheten lämnar sitt utlåtande och andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet skall samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som saken gäller. (5.3.1999/267)

Den projektansvarige har rätt att av kontaktmyndigheten få de uppgifter som denne har och som behövs för miljökonsekvensbedömningen.

10 §
Konsekvensbeskrivning

Den projektansvarige utreder på basis av bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande konsekvenserna av projektet och dess alternativ och gör upp en miljökonsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen skall tillställas kontaktmyndigheten och fogas till de ansökningshandlingar som gäller projektet så som stadgas särskilt.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om konsekvensbeskrivningens innehåll och struktur. (8.6.2006/458)

11 § (8.6.2006/458)
Hörande om konsekvensbeskrivningen

Kontaktmyndigheten skall se till att konsekvensbeskrivningen utan dröjsmål på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser kungörs minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom det område som sannolikt påverkas av projektet. Kungörelsen skall dessutom offentliggöras i elektronisk form och i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i kungörelsen.

Kontaktmyndigheten skall också se till att behövliga utlåtanden om konsekvensbeskrivningen begärs och att möjlighet erbjuds att framföra åsikter. Kontaktmyndigheten skall ge kommunerna inom det område som påverkas av projektet tillfälle att avge utlåtande om konsekvensbeskrivningen. Åsikter och utlåtanden skall tillställas kontaktmyndigheten under den tid som nämns i kungörelsen. Tiden börjar den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar.

Tillkännagivande och hörande enligt 1 och 2 mom. kan ordnas i samband med tillkännagivande och hörande som förutsätts i någon annan lag som gäller projektet.

11 a § (8.6.2006/458)
Övrigt deltagande

Utöver vad som anges i 8 a och 11 § kan den projektansvarige och kontaktmyndigheten komma överens om att tillkännagivandet och hörandet skall ordnas också på något annat sätt.

12 § (8.6.2006/458)
Avslutande av bedömningsförfarandet

Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen och dess tillräcklighet. Utlåtandet skall ges till den projektansvarige inom två månader efter det att tiden för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. I utlåtandet skall ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter. Bedömningsförfarandet avslutas när kontaktmyndigheten sänder sitt utlåtande jämte övriga utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet skall samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som behandlar projektet, till kommunerna inom det område som påverkas av projektet och vid behov till landskapsförbunden och andra behöriga myndigheter.

13 §
Beaktande av bedömningen

En myndighet får inte bevilja tillstånd att genomföra ett projekt och inte heller fatta något annat därmed jämförbart beslut innan den har fått konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om denna till sitt förfogande.

Av ett tillståndsbeslut eller något annat därmed jämförbart beslut som gäller projektet skall framgå hur konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om denna har beaktats.

3 kap.

Gränsöverskridande miljökonsekvenser

14 §
Internationella uppgifter

Vad som i denna lag stadgas om bedömningsförfarandet tillämpas även om verkställigheten av ett internationellt avtal som är bindande för Finland förutsätter att miljökonsekvenserna av ett projekt som genomförs i Finland skall bedömas i samarbete med en annan stat.

Miljöministeriet sköter de underrättelser och förhandlingar beträffande miljökonsekvensbedömningen som förutsätts i avtal som avses i 1 mom.

Om projektet sannolikt har betydande miljökonsekvenser på ett område under någon annan stats jurisdiktion, skall kontaktmyndigheten utan dröjsmål sända bedömningsprogrammet till miljöministeriet som skall underrätta den andra staten enligt ett avtal som avses ovan. Miljöministeriet sänder en underrättelse som lämnas till en annan stat för kännedom till utrikesministeriet. (5.3.1999/267)

Underrättelsen skall särskilt innehålla

1) uppgifter om projektet,

2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser,

3) uppgifter om bedömningsförfarandet och beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet, samt

4) en skälig tidsfrist inom vilken meddelanden om myndigheters, medborgares och sammanslutningars eventuella deltagande i bedömningen skall tillställas miljöministeriet.

(8.6.2006/458)
15 §
Internationellt hörande

Miljöministeriet eller en myndighet som det har utsett skall bereda myndigheter jämte fysiska personer och sammanslutningar i en stat som är part i avtal som avses i 14 § 1 mom. tillfälle att ta del i bedömningsförfarandet enligt denna lag, om miljökonsekvenserna av ett projekt enligt denna lag sannolikt kommer att uppträda på den andra statens territorium.

4 kap.

Särskilda stadganden

16 §
Ledning, övervakning och uppföljning

Den allmänna ledningen av verkställigheten av lagen, uppföljningen och den allmänna utvecklingen av bedömningen ankommer på miljöministeriet. De övriga ministerierna sköter ledningen och uppföljningen av verkställigheten samt utvecklingen av bedömningen på sina respektive verksamhetsområden och kan vid behov meddela tillämpningsanvisningar om bedömningsförfarandet.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna leder och övervakar verkställigheten av denna lag inom sina verksamhetsområden. (22.12.2009/1584)

De statliga och kommunala myndigheterna skall samarbeta för att genomföra bedömningsförfarandet enligt denna lag och anpassa det till förfaranden enligt andra lagar som berör ett visst projekt.

17 § (22.12.2009/1584)
Besvärsrätt med anledning av att bedömningen saknas eller är bristfällig

Utöver det som särskilt föreskrivs om sökande av ändring har en närings-, trafik- och miljöcentral rätt att anföra besvär över ett sådant avgörande av ett tillståndsärende enligt någon annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § eller över något annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet, när besvärsgrunden är att en miljökonsekvensbedömning enligt denna lag inte har företagits eller att bedömningen har varit bristfällig till väsentliga delar.

Den som annars har rätt att söka ändring i ett beslut genom besvär kan i dessa åberopa att bedömningsförfarandet inte har genomförts eller att det har varit bristfälligt till väsentliga delar.

18 § (22.12.2009/1584)
Tvångsmedel

Om ett projekt enligt 4 § inte förutsätter tillstånd eller beslut enligt 17 § 1 mom. och projektet inleds utan den miljökonsekvensbedömning som förutsätts i denna lag, kan en närings-, trafik- och miljöcentral vid vite bestämma att genomförandet av projektet avbryts tills bedömningsförfarandet är slutfört. I fråga om vite gäller viteslagen (1113/1990).

19 § (8.6.2006/458)
Sökande av ändring i beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet

Den projektansvarige får på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) söka ändring genom besvär i ett beslut som fattats med stöd av 6 § 1 mom. Den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen, dock så att om besvären gäller ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, är den behöriga förvaltningsdomstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av projektet eller verksamheten i fråga är belägen. (22.12.2009/1584)

En närings-, trafik- och miljöcentral har rätt att för tryggandet av en enhetlig förvaltnings- och rättspraxis söka ändring genom besvär i ett beslut av en förvaltningsdomstol genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat med stöd av 6 § 1 mom. (22.12.2009/1584)

I övrigt får ändring i ett beslut som fattats med stöd av 6 § 1 mom. inte sökas särskilt genom besvär. I ett beslut enligt vilket det inte har ansetts nödvändigt att tillämpa bedömningsförfarandet får de som avses i 17 § 2 mom. likväl söka ändring i samma ordning och sammanhang som besvär anförs över ett sådant avgörande av ett tillståndsärende enligt någon annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § eller över något annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet.

20 § (21.5.1999/623)

20 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

21 § (8.6.2006/458)
Särskilda bestämmelser som gäller försvaret

Tillkännagivande och hörande enligt denna lag kan i behövliga delar frångås, om uppgifter som gäller projektet med hänsyn till rikets försvar är sekretessbelagda i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Miljöministeriet kan på framställning av försvarsministeriet besluta att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte skall tillämpas på de av försvarsmaktens projekt som genomförs vid undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1080/1991), om tillämpningen av bedömningsförfarandet skulle försvåra rikets försvar. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

22 §
Kostnadsansvar

För kostnaderna för tillkännagivande, hörande och utredning av miljökonsekvenserna samt för översättningar som behövs för bedömningen av gränsöverskridande konsekvenser svarar den projektansvarige.

23 § (8.6.2006/458)
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om myndigheterna och deras uppgifter vid förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

5 kap.

Allmän utredningsplikt

24 § (8.4.2005/201)
Planer och program

Bestämmelser om bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program som myndigheter bereder finns i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

25 §
Skyldighet att vara konsekvensmedveten

Den som ansvarar för något annat projekt än ett sådant som avses i 4 § skall, utöver vad som särskilt stadgas, vara tillräckligt medveten om projektets miljökonsekvenser i den omfattning som rimligen kan förutsättas.

6 kap.

Ikraftträdelsestadganden

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

27 §
Tillämpningsstadgande

Denna lag tillämpas inte på ett projekt för vilket tillstånd har beviljats eller en myndighet har fattat något annat med tillstånd jämförbart beslut före denna lags ikraftträdande eller som före den 14 januari 1994 offentligt har kungjorts eller om vilket parterna före nämnda dag har hörts enligt byggnadslagen (370/58), vattenlagen (264/61), lagen om miljötillståndsförfarande (735/91), luftvårdslagen (67/82), avfallslagen (1072/93), hälsovårdslagen (469/65), lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/20), kemikalielagen (744/89), marktäktslagen (555/81), gruvlagen (503/65), ellagen (319/79), lagen om allmänna vägar (243/54), luftfartslagen (595/64), lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77), lagen om enskilda skogar (412/67), skogsförbättringslagen (140/87) eller kärnenergilagen (990/87).

RP 319/93, MiUB 4/94

Ikraftträdelsestadganden:

24.1.1995/59:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

5.3.1999/267:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas inte på ett projekt, om information om bedömningsprogrammet för projektet har givits genom kungörelse med stöd av 8 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning innan denna lag träder i kraft eller om information om ansökan om tillstånd har givits offentligt före den 14 mars 1999 eller parterna hörts i enlighet med byggnadslagen (370/1958), vattenlagen (264/1961), lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991), luftvårdslagen (67/1982), avfallslagen (1072/1993), hälsoskyddslagen (763/1994), lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920), kemikalielagen (744/1989), marktäktslagen (555/1981), gruvlagen (503/1965), elmarknadslagen (386/1995), lagen om allmänna vägar (243/1954), luftfartslagen (281/1995), lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) eller kärnenergilagen (990/1987).

RP 182/1998, MiUB 8/1998, RSv 260/1998, Rådets direktiv 97/11/EG; EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

26.11.2004/1059:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004, UtUB 11/2004, RSv 126/2004

8.4.2005/201:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

RP 243/2004, MiUB 1/2005, RSv 7/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG; EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

8.6.2006/458:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

De ärenden enligt 4 § 2 mom. som är anhängiga vid miljöministeriet när denna lag träder i kraft överförs för behandling vid den regionala miljöcentral som är behörig enligt denna lag. Den lag som gäller när denna lag träder i kraft skall likväl fortfarande tillämpas på de beslut av miljöministeriet eller handels- och industriministeriet och på de utlåtanden av miljöministeriet, handels- och industriministeriet eller en regional miljöcentral som gäller tillämpningen av 4 § 2 mom. och som har fattats eller getts före denna lags ikraftträdande.

RP 210/2005, MiUB 3/2006, RSv 29/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG; EGT nr L 156, 25.6.2003, s. 17

22.12.2009/1584:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.