Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

27.5.1994/389

Lag om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 5.12.2018/1050, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För behandlingen av ärenden som avses i personuppgiftslagen (523/1999) och kreditupplysningslagen (527/2007) finns i samband med justitieministeriet en datasekretessnämnd och en dataombudsmannatjänst. (11.5.2007/529)

Dataombudsmannen har en byrå med tjänstemän som föredragande och annan personal. Byråchefen vid dataombudsmannens byrå biträder dataombudsmannen och är ställföreträdare för honom. Byråchefen kan på förordnande av dataombudsmannen föra talan på dennes vägnar.

Datasekretessnämnden
2 § (22.4.1999/524)

Datasekretessnämnden skall

1) behandla och avgöra ärenden i vilka den enligt personuppgiftslagen skall besluta, samt

2) följa behovet av att utveckla lagstiftningen som gäller behandlingen av personuppgifter och ta nödvändiga initiativ.

3 §

Om datasekretessnämndens sammansättning och om hur den skall tillsättas stadgas genom förordning.

4 §

Datasekretessnämndens ordförande och övriga medlemmar handlar under tjänsteansvar.

Dataombudsmannen
5 § (22.4.1999/524)

Dataombudsmannen skall

1) behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen och kreditupplysningslagen samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna, (11.5.2007/529)

2) följa den allmänna utvecklingen i fråga om behandlingen av personuppgifter och kreditupplysningar samt ta nödvändiga initiativ, (11.5.2007/529)

3) sköta den informationsverksamhet som hör till ombudsmannens verksamhetsområde, samt

4) sköta det internationella samarbete som har samband med behandlingen av personuppgifter.

6 §

Dataombudsmannen utnämns av statsrådet för viss tid, högst fem år i sänder utan att tjänsten har förklarats ledig. Den som har utnämnts till dataombudsman är fri från skötseln av annan tjänst eller befattning under den tid han eller hon är dataombudsman. (25.2.2000/197)

Om dataombudsmannen och dataombudsmannens byrå stadgas i förordning.

Särskilda stadganden
7 §

Datasekretessnämnden och dataombudsmannen har rätt att höra sakkunniga samt att inbegära utlåtanden av dem.

8 §

Polisen är skyldig att vid behov ge dataombudsmannen handräckning när han fullgör de åligganden som ankommer på honom.

9 § (21.5.1999/628)

Dataombudsmannen och datasekretessnämnden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifter om tekniskt skydd för register till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.

10 § (21.5.1999/628)

10 § har upphävts genom L 21.5.1999/628.

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 april 1987 om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (474/87).

RP 311/93, FvUB 1/94

Ikraftträdelsestadganden:

22.4.1999/524:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

RP 96/1998, FvUB 26/1998, RSv 278/1998

21.5.1999/628:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

25.2.2000/197:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 176/1999, FvUB 4/2000, RSv 10/2000

11.5.2007/529:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 241/2006, LaUB 32/2006, RSv 315/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.