Beaktats t.o.m. FörfS 1096/2019.

21.1.1994/62

Statistiklag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom Statistiklag 23.4.2004/280.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Statistikväsendet

Med statens statistikväsen avses av statliga myndigheter för allmänt bruk framställd statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling.

2 §
Lagens tillämpningsområde och syfte

Denna lag tillämpas, om inte något annat stadgas, på statliga myndigheter som framställer statistik enligt 1 § över samhällsförhållandena och deras utveckling på basis av uppgifter som de samlat in för detta ändamål.

Lagen tillämpas även på de statliga myndigheter som på basis av uppgifter som de förfogar över och som har samlats in för andra ändamål framställer statistik enligt 1 § över samhällsförhållandena och deras utveckling.

Syftet med lagen är att förenhetliga och effektivera de principer och förfaringssätt som tillämpas vid insamlandet, bearbetningen, användningen och utlämnandet av uppgifter samt att främja en god statistiksed inom statens statistikväsen.

3 §
Myndigheter

Statistikmyndigheter som avses i denna lag är statistikcentralen som allmän myndighet inom statens statistikväsen samt dessutom de statliga myndigheter som enligt ett särskilt stadgande i lag har fått i uppgift att framställa statistik.

I denna lag avsedda myndigheter som framställer statistik är utom statistikmyndigheterna de statliga myndigheter som framställer sådan statistik som avses i 1 §.

4 §
Grunderna för uppgiftsinsamlandet

När uppgifter samlas in för framställande av statistik skall i första hand uppgifter som samlats in i något annat sammanhang utnyttjas.

Att lämna uppgifter för framställandet av statistik är frivilligt, om det inte i denna eller någon annan lag stadgas om uppgiftsskyldighet.

Uppgifterna skall alltid samlas in utan identifikationsuppgifter, om detta är möjligt med avseende på framställandet av statistiken.

5 §
Förhållande till personregisterlagen

När statistik enligt denna lag framställs skall personregisterlagen (471/87) iakttas, om inte något annat stadgas i denna eller någon annan lag.

2 kap

Organisering av uppgiftsinsamlandet

6 §
Uppgiftsinsamlande

En myndighet som framställer statistik skall se till att endast de uppgifter som är nödvändiga för statistiken begärs av uppgiftslämnarna.

Uppgifterna skall samlas in på ett ekonomiskt sätt och så att det åsamkar uppgiftslämnarna så liten olägenhet och så små kostnader som möjligt.

7 §
Samrådsskyldighet

Innan en statistikmyndighet fattar beslut om vilka uppgifter som skall samlas in på basis av uppgiftsskyldighet, om vilka tidsfrister och procedurer som skall tillämpas vid lämnandet av uppgifterna samt om återrapportering skall den samråda med uppgiftslämnarna eller de organisationer som företräder dem eller med andra organisationer.

Samråd skall ordnas i ett så tidigt skede att uppgiftslämnarnas synpunkter kan beaktas.

Samråd skall också ordnas om en ovan avsedd företrädare för uppgiftslämnarna begär det.

8 §
Beslut om uppgiftsinsamlande

Efter att ha samrått med de uppgiftsskyldiga eller med deras företrädare beslutar statistikmyndigheten vilka uppgifter som skall samlas in samt vilka förfaringssätt och tidsfrister som skall iakttas vid insamlandet.

Uppgiftslämnarna och deras företrädare skall i tillräckligt god tid underrättas om beslutet att samla in uppgifter samt om insamling av nya eller ändrade uppgifter.

9 §
Information till uppgiftslämnarna

När uppgifter samlas in skall uppgiftslämnarna underrättas om ändamålet med uppgifterna, vilka förfaringssätt som används vid framställandet av statistiken, grunderna för utlämnande av uppgifter samt om andra nödvändiga omständigheter som påverkar lämnandet av uppgifter.

De uppgiftsskyldiga, med undantag för statliga myndigheter, skall få återrapportering om de statistiska uppgifterna.

3 kap

Uppgiftsskyldighet

10 §
Rätt att samla in uppgifter

På grundval av den uppgiftsskyldighet som stadgas i denna lag kan statistikcentralen samla in uppgifter för framställande av statistik som hör till dess verksamhetsområde.

Om rätt för övriga statistikmyndigheter som avses i 3 § 1 mom. att samla in uppgifter på basis av uppgiftsskyldighet gäller vad som särskilt stadgas i lag.

11 §
Uppgiftsskyldighet

Statliga myndigheter är trots sekretesstadgandena skyldiga att lämna statistikcentralen de uppgifter som är nödvändiga för statistikframställning ur det uppgiftsmaterial de förfogar över samt uppgifter om den egna verksamheten och ekonomin samt om de åligganden som de sköter med undantag för uppgifter som skall hemlighållas med hänsyn till rikets säkerhet eller försvarets intresse.

Näringsidkare, rörelse- och affärsidkare, yrkesutövare samt kommunernas och statens affärsverk är skyldiga att lämna statistikcentralen de uppgifter som är nödvändiga för statistikframställning om arten av den verksamhet som de utövar, var den bedrivs, ägoförhållanden, ekonomin, produkterna samt om de resurser som verksamheten förutsätter och deras användning.

Kommuner och samkommuner är skyldiga att lämna statistikcentralen de uppgifter som är nödvändiga för statistikframställning om ekonomin, produkterna och tillhandahållen service samt om de resurser verksamheten förutsätter och deras användning.

De som sköter offentliga serviceuppgifter enligt lag eller förordning eller enligt bestämmelser eller beslut som meddelats med stöd av lag eller förordning är skyldiga att lämna för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om sin ekonomi, sina produkter och den service de tillhandahåller samt om de resurser verksamheten förutsätter och om användningen av dessa resurser. (18.12.1998/1039)

Sammanslutningar och stiftelser som inte eftersträvar vinst är skyldiga att lämna statistikcentralen de uppgifter som är nödvändiga för statistikframställning om arten av den verksamhet som de utövar, var den bedrivs, egendom, ekonomin samt om de disponibla resurserna. Pensionsskyddscentralen, folkpensionsanstalten och kommunala pensionsanstalten är dessutom skyldiga att lämna de uppgifter som de förfogar över och som gäller de försäkrades yrken och anställningsförhållanden samt betalda förmåner.

12 §
Befrielse från uppgiftsskyldigheten

En statistikmyndighet kan på en uppgiftsskyldigs begäran helt eller delvis befria denne från uppgiftsskyldigheten, om uppgiftslämnandet medför oskälig olägenhet för denne och befrielsen inte avsevärt försvårar framställandet av statistiken.

4 kap

Bearbetning av uppgifter och framställande av statistik

13 §
Bearbetning och förvaring av uppgifter

Vid bearbetningen, förvaringen och utplånandet av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål får ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras.

Uppgifterna skall bearbetas med iakttagande av god statistiksed och enligt de internationella rekommendationer och procedurer som allmänt tillämpas inom statistikbranschen.

14 §
Dataskydd

En myndighet som framställer statistik skall se till att uppgifterna i statistikproduktionens alla skeden är behörigen skyddade mot olovlig bearbetning, användning, utplåning och ändring samt mot olovligt tillgrepp.

15 §
Användning av utomstående tjänster

En myndighet som framställer statistik kan låta utomstående utföra deluppdrag eller stöduppdrag som ansluter sig till statistikproduktionens olika skeden. När myndigheten överväger att anlita utomstående och utarbetar villkor för uppdraget samt ordnar övervakningen skall den speciellt beakta datasekretessynpunkterna.

Uppdragstagarens skyldighet att skydda uppgifterna inbegriper vad 14 § stadgar och uppdragstagaren har inte rätt att använda och lämna ut uppgifterna för andra ändamål eller lagra dem för egen räkning. Den som utför ett uppdrag skall iaktta tystnadsplikt enligt 22 §.

16 §
Statistikens kvalitet

Statistiken skall vara så tillförlitlig som möjligt och den skall ge en riktig bild av samhällsförhållandena och deras utveckling. Statistiken skall publiceras så snabbt som möjligt efter att den har utarbetats.

För att säkerställa uppgifternas jämförbarhet skall vid framställande av statistik i mån av möjlighet användas enhetliga begrepp, definitioner och klassificeringar.

5 kap

Hemlighållande och utlämnande av uppgifter som insamlats för statistiska ändamål

17 §
Hemlighållande av uppgifter

Uppgifter som erhållits för statistiska ändamål är sekretessbelagda, om inte något annat följer av 2 och 3 mom.

Uppgifter som beskriver statliga och kommunala myndigheters verksamhet och produktionen av offentlig service samt som är offentliga enligt annan lagstiftning är offentliga. (18.12.1998/1039)

Uppgifter om företags, koncerners, samfunds och yrkesutövares företags- och organisationsnummer och ett sådant nummers giltighetstid samt namn, språksignum, hemkommun och adress, juridisk form, bransch, var verksamheten är belägen, driftsställen, huvudsakliga varor, omsättningens storleksklass, totala antalet anställda, antalet anställda kommunvis, idkande av utrikeshandel samt, i fråga om koncerner, koncernförhållanden är offentliga. Var och en har rätt att få dessa offentliga uppgifter i utskriftsformat eller i elektronisk form. (13.12.2001/1293)

18 §
Utlämnande av uppgifter

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits för statistiska ändamål kan lämnas till utomstående endast på de grunder som stadgas i lag eller med samtycke av den som uppgifterna gäller. Dessa uppgifter får dock inte lämnas ut för att användas vid administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ett ärende.

En myndighet som framställer statistik kan för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållandena lämna ut uppgifter som den samlat in för statistiska ändamål. Personuppgifter som avses i personregisterlagen och andra statistiska enheters identifikationsuppgifter får dock inte lämnas ut.

Utan hinder av 2 mom. kan statistikcentralen för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar lämna ut även uppgifter om ålder, kön, utbildning och yrke under förutsättning att den som får uppgifterna har rätt enligt personregisterlagen att samla in dessa uppgifter.

Utlämnandet av uppgifter får inte medföra skada eller olägenhet för den som uppgifterna gäller. Den myndighet som lämnar ut uppgifterna skall vid utlämnandet meddela de föreskrifter som behövs för att uppgifterna skall kunna skyddas.

På uppgifter som erhållits för statistiska ändamål tillämpas inte 20 § 2 mom. lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) eller motsvarande senare utfärdade stadganden.

6 kap

Särskilda stadganden

19 §
Åland

Vid framställande av statistik som gäller Åland iakttas samarbetsskyldigheterna enligt 23 § 1 och 2 punkten samt 30 § 5 och 23 punkten självstyrelselagen för Åland (1144/91). Uppgifter som gäller Åland och som rikets myndigheter fått för statistiska ändamål kan utan hinder av 17 och 18 §§ för framställande av statistik lämnas ut till de myndigheter som framställer statistik för Åland.

19 a § (18.12.1998/1039)
Europeiska gemenskapens rättsakter

Europeiska gemenskapens direktiv som gäller statistik och andra beslut som kräver genomförande verkställs i andra frågor än sådana som hör till lagstiftningens område genom beslut av den statistikmyndighet till vars verksamhetsområde ifrågavarande ärende hör.

I fråga om statistik som ingår i Europeiska gemenskapens statistiska program tillämpas rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik. Bestämmelserna i denna lag tillämpas dock till den del rådets förordning inte skall tillämpas.

20 §
Uppgifter om dödsorsak

På utlämnande av uppgifter om dödsorsak tillämpas vad som stadgas särskilt.

21 §
Kostnader

En statistikmyndighet har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som avses i 10 §. Om det emellertid är fråga om utlämnande av omfattande uppgiftsmaterial av masskaraktär som uppgiftslämnaren förfogar över, ersätts de särkostnader som utlämnandet av uppgifterna direkt orsakar. (18.12.1998/1039)

Den återrapportering som avses i 9 § 2 mom. är avgiftsfri för de uppgiftsskyldiga.

22 §
Tystnadsplikt

Uppgifter som enligt 17 § skall hållas hemliga får inte röjas för utomstående eller utnyttjas till enskild nytta.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas också på program för automatisk databehandling vilka ansluter sig till statistikproduktionen och på sådana uppgifter om anvisningar som äventyrar datasekretessen i det fall att de röjs.

Tystnadsplikten gäller också sådana opublicerade statistiska uppgifter som enligt vad finansministeriet föreskrivit inte får röjas eller utnyttjas innan de publicerats.

23 § (21.4.1995/734)
Brott mot statistiksekretess

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 18 och 22 §§ döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

Den som bryter mot föreskrifter som nämns i 18 § skall för statistiksekretessförseelse dömas till böter.

24 §
Vite

Om en uppgiftsskyldig försummar att lämna uppgifter inom utsatt tid, kan länsstyrelsen på ansökan av en myndighet som avses i 3 § 1 mom. vid vite ålägga den försumlige att lämna uppgifterna.

25 §
Brott mot uppgiftsskyldigheten

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen försummar att lämna uppgifter som avses i denna lag skall för underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt statistiklagen dömas till böter.

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller meddelanden för fullgörande av den uppgiftsskyldighet som stadgas i denna lag skall för lämnande av oriktiga statistiska uppgifter dömas till böter.

Om en försummelse som nämns i 1 eller 2 mom. i sin helhet skall anses uppenbart ringa, kan den myndighet som avses i 3 § 1 mom. avstå från åtgärder för att ställa den skyldige under åtal.

26 § (18.12.1998/1039)
Ändringssökande

Ändring i beslut som myndigheter som framställer statistik har fattat med stöd av denna lag får sökas i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

27 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om de förfaringssätt som skall iakttas vid tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

28 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 5 mars 1954 om lämnande av vissa uppgifter för officiell statistik (96/54) jämte ändringar samt 2 och 3 §§ lagen den 23 december 1970 om statistikcentralen (796/70). Sjöfartsstyrelsen får dock på basis av uppgiftsskyldigheten samla in uppgifter till utgången av 1995 med stöd av 5 § lagen om lämnande av vissa uppgifter för officiell statistik.

Utan hinder av 18 § 5 mom. skall vid utlämnandet av statistikmaterial som innehas av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården till utgången av 1995 iakttas 20 § 2 mom. lagen om allmänna handlingars offentlighet.

RP 106/93, FvUB 26/93

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/734:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

18.12.1998/1039:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 175/1998, FvUB 14/1998, RSv 190/1998

13.12.2001/1293:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 179/2001, FvUB 23/2001, RSv 178/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.