Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

22.12.1993/1433

Aerosolförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 13.11.2020/794, som gäller fr.o.m. 1.12.2020.

På föredragning av handels- och industriministern med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosiva varor (263/53) och lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/73) stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på tillverkning, import och försäljning av aerosoler.

Denna förordning tillämpas dock inte på aerosoler för medicinskt bruk och inte heller på aerosoler med en totalvolym på mindre än 50 ml.

Förordningen tillämpas inte heller på aerosoler som skall exporteras eller på delar av dessa, om inte annat förutsätts i internationella avtal som binder Finland.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) aerosol kärl för engångsbruk som

a) har tillverkats av metall, glas eller plast,

b) innehåller komprimerad, kondenserad eller under tryck löst gas som sådan eller tillsammans med ett flytande, pastaliknande eller pulverformigt ämne och

c) har försetts med nödvändig tömningsanordning genom vilken höljets innehåll kan släppas ut som en suspension av fasta eller flytande partiklar i gasen, som skum, pasta eller pulver eller i gas- eller vätskeform;

2) totalvolym volymen i ett aerosolhölje utan tömningsanordning mätt från höljets botten till dess övre kant;

3) nettovolym volymen i en påfylld och tillsluten aerosol;

4) innehållsmängden volymen av andra än gasformiga ämnen i en påfylld och tillsluten aerosol. (17.12.2009/1150)

5 punkten har upphävts genom F 17.12.2009/1150. (17.12.2009/1150)

3 §
Begränsningar i fråga om storlek

Ett aerosolhöljes totalvolym får vara högst:

1) 1 000 ml, då aerosolhöljet är tillverkat av metall,

2) 220 ml, då aerosolhöljet är tillverkat av glas som har skyddats med en ytbeläggning av plast eller på annat sätt eller av plast som inte bildar splitter då den krossas; samt

3) 150 ml, då aerosolen har tillverkats av oskyddat glas eller plast som kan bilda splitter då den krossas.

2 kap

Konstruktions- och testningskrav

4 § (20.3.2014/225)
Konstruktions- och testningskrav

De aerosoler som tillverkas i eller importeras till Finland ska uppfylla de krav i fråga om konstruktion och testning som anges i bilagan.

5 § (2.9.1994/805)
Uppbevarandet av tillverknings- och testningsuppgifter

Den som tillverkar aerosolhöljen skall uppbevara uppgifterna om aerosolhöljenas tillverkningsserier och de prover som gjorts på aerosolhöljen samt resultaten av dem. Detsamma gäller i fråga om påfyllningsserierna för den som fyller på aerosolerna.

3 kap

Påskrifter

6 § (17.12.2009/1150)
Påskrifternas innehåll

På aerosolhöljet ska följande uppgifter anges på ett synligt, läsbart och outplånligt sätt:

1) namn eller affärssignum och adress för tillverkaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för en annan näringsidkare som inom detta område svarar för utsläppandet på marknaden av aerosolen,

2) tecknet 3 (omvänt epsilon), som den som svarar för utsläppandet på marknaden av aerosolen anger för att påvisa att aerosolen uppfyller kraven i denna förordning,

3) en kodbeteckning för att möjliggöra identifiering av ett påfyllnadsparti,

4) innehållsmängden i volymenheter,

5) uppgifterna enligt punkt 2.2 i bilagan. (20.3.2014/225)

När en aerosol innehåller brandfarliga beståndsdelar som avses i punkt 1.5 men aerosolens innehåll inte anses som brandfarligt eller extremt brandfarligt enligt punkt 1.6 i bilagan måste mängden brandfarligt material i aerosolen anges på etiketten i följande form:

"Sisällöstä X p-% on palavia aineita."

"X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen."

Påskrifterna ska göras på både finska och svenska.

6 a § (17.12.2009/1150)

6 a § har upphävts genom F 17.12.2009/1150.

7 § (17.12.2009/1150)
Etikettpåskrifter

Om aerosolens totalvolym är högst 150 ml och de påskrifter som avses i 6 § inte ryms på aerosolhöljet, kan påskrifterna göras på en etikett som fästs vid aerosolen.

8 § (17.12.2009/1150)

8 § har upphävts genom F 17.12.2009/1150.

4 kap

Övervakning

9 § (20.3.2014/225)

9 § har upphävts genom F 20.3.2014/225.

Närmare anvisningar
10 § (20.3.2014/225)

10 § har upphävts genom F 20.3.2014/225.

6 kap

Ikraftträdelse

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och genom den upphävs statsrådets beslut av den 1 februari 1973 om aerosoler (67/73).

Aerosoler som fyller kraven i det upphävda statsrådsbeslutet får dock överlåtas till handeln till den 31 december 1994.

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (75/324/EEG)

Bilaga

KRAV I FRÅGA OM KONSTRUKTION OCH TESTNING AV AEROSOLER

DEFINITIONER

I denna bilaga avses med

- - - - - - - - - - - - - - -

1.4 a ämne ämne som definieras i artikel 2.7 i förordning (EG) nr 1272/2008, (20.3.2014/225)

1.4 b blandning blandning som definieras i artikel 2.8 i förordning (EG) nr 1272/2008, (20.3.2014/225)

1.4 a och 1.4.b punkten har tillfogats genom F 20.3.2014/225.

- - - - - - - - - - - - - - -

2.2 Påskrifter(19.12.2017/1000)

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ska varje aerosolbehållare märkas på ett lättläst och varaktigt sätt med följande uppgifter:

a) om aerosolen klassificeras som ”brandsäker” enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet ”Varning” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av aerosoler i kategori 3,

b) om aerosolen klassificeras som ”brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet ”Varning” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av aerosoler i kategori 2,

c) om aerosolen klassificeras som ”extremt brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet ”Fara” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av aerosoler i kategori 1,

d) om aerosolen är en konsumentprodukt, ska märkningarna innehålla skyddsangivelsen P102 enligt tabell 6.1 i del 1 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008,

e) sådana varningar som uppmärksammar konsumenterna på de särskilda farorna med produkten, om aerosolen åtföljs av en särskild bruksanvisning, måste även denna innehålla varningar som gäller användningen.

2.3 Innehållsmängd(20.3.2014/225)

Innehållsmängden får vid 50 °C inte överstiga 90 % av aerosolens nettovolym.

2.4 punkten har upphävts genom F 20.3.2014/225.

- - - - - - - - - - - - - - -

3.1.2 Trycket i aerosolbehållaren vid 50 °C får inte överstiga de värden som anges i nedanstående tabell, beroende på aerosolbehållarens innehåll av gaser: (19.12.2017/1000)

Innehåll av gaserTryck vid 50 °C
Kondenserad gas eller gasblandning som kan antändas i luft vid 20 °C och normaltrycket 1,013 bar12 bar
Kondenserad gas eller gasblandning som inte kan antändas i luft vid 20 °C och normaltrycket 1,013 bar13,2 bar
Komprimerad gas eller gas som lösts under tryck som inte kan antändas i luft vid 20 °C och normaltrycket 1,013 bar15 bar

- - - - - - - - - - - - - - -

Ikraftträdelsestadganden:

2.9.1994/805:

Denna förordning träder i kraft den 15 september 1995.

Tillverkare eller näringsidkare som avses i 6 § 1 punkten i denna förordning får överlåta till marknaden aerosoler som märkts enligt aerosolförordningen (1433/93) till den 31 december 1995.

Annan än i 2 mom. nämnd näringsidkare får överlåta vidare aerosoler som märkts enligt aerosolförordningen (1433/93) till den 31 december 1996.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: kommissionens direktiv 94/1/EG

13.10.1995/1168:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

17.12.2009/1150:

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2010.

Kommissionens direktiv 2008/47/EG (32008L0096); EUT nr L 96, 9.4.2008, s. 15

20.3.2014/225:

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2014 i fråga om aerosoler som innehåller ett enda ämne och den 1 juni 2015 i fråga om aerosoler som innehåller blandningar.

Aerosoler som innehåller blandningar får märkas i enlighet med denna förordning före den 1 juni 2015.

Aerosoler som innehåller blandningar och som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 behöver inte märkas om i enlighet med denna förordning förrän den 1 juni 2017.

Kommissionens direktiv 2013/10/EG (32013L0010); EUT L 77, 20.3.2013, s. 20

19.12.2017/1000:

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2018.

Kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 av den 21 november 2016 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG vad gäller högsta tillåtna tryck i aerosolbehållare och för anpassning av dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.