Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

22.12.1993/1416

Upphandlingsförodning för staten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts fr.o.m. 1.6.2007. Se L om offentlig upphandling 348/2007.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 17 § lagen den 30 december 1992 om offentlig upphandling (1505/92):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Det förfarande om vilket stadgas i denna förordning iakttas vid statliga myndigheters varu- och tjänsteupphandling som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten lagen om offentlig upphandling (1505/92). Vid upphandling enligt förordningen om varuupphandling som avses i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1350/93) tillämpas endast 2, 7, 10.1, 11, 12, 13, 14 och 15 §§ denna förordning.

2 §
Upphandlingsprinciper

I upphandlingen skall konkurrens eftersträvas och leverantörerna behandlas jämlikt och konfidentiellt.

För förbättrande av inköpsvillkoren och åstadkommande av inbesparingar skall upphandlingsenheternas samupphandling eller annan samupphandling samt samverkan mellan köpare som är verksamma inom samma område eller använder samma slags varor eller tjänster i mån av möjlighet utnyttjas.

2 kap

Upphandling

3 §
Upphandlingsförfaranden

Upphandlingen görs antingen

1) genom en anbudstävling, där alla intresserade leverantörer kan ge ett anbud och upphandlingsenheten vid behov kan förhandla med en eller flera leverantörer, eller

2) genom direktupphandling utan anbudstävling så att upphandlingsenheten fattar ett upphandlingsbeslut på basis av ett anbud som endast har inbetts av en leverantör eller på basis av ett tidigare avtal eller utan att anbudstävling ordnas.

Motiveringen till varför man har förhandlat om upphandlingen eller varför en upphandling som till sitt värde inte är ringa har gjorts utan anbudstävling, skall antecknas i dokumenten över upphandlingen.

4 §
Upphandling utan anbudstävling

Upphandling får göras som direktupphandling utan föregående anbudstävling om

1) den vara eller tjänst som skall upphandlas inte kan fås på annat håll,

2) underhåll, reservdelar eller andra tekniska skäl kräver att en vara eller tjänst av ett visst slag upphandlas,

3) synpunkter i anslutning till statens säkerhet eller landets försvar kräver detta,

4) det är fråga om en exceptionellt brådskande upphandling,

5) upphandlingen baserar sig på rätt till tilläggsupphandling (option) som ingår i avtalet,

6) de bättre prisvillkor eller andra villkor som eventuellt kan fås genom en anbudstävling uppenbarligen inte överskrider kostnaderna för att ordna tävlingen.

5 §
Anbudsbegäran

Anbudsbegäran görs enligt upphandlingens art, värde och skyndsamhet skriftligen, per telex, telefax, elektronisk post eller med motsvarande metod. Anbudsbegäran kan också göras muntligen då det är fråga om en upphandling till ett ringa värde eller en brådskande upphandling.

Anbuden skall inbegäras skriftligen, per telex, telefax, elektronisk post eller med motsvarande metod. Om upphandlingens sammanlagda värde är ringa, kan anbuden också inbegäras muntligen. Om anbudet har getts per telex, telefax, elektronisk post eller med motsvarande metod, skall en skriftlig bekräftelse av det inbegäras enligt upphandlingens art, värde och skyndsamhet.

6 §
Innehållet i anbudsbegäran

Anbudsbegäran skall göras upp så klart att de anbud som baserar sig på den kan jämföras sinsemellan. Försäljarna skall reserveras en rimlig tid att komma med anbud.

I anbudsbegäran skall beroende på upphandlingens art och värde meddelas:

1) mängd, art och kvalitet på den vara eller tjänst som skall upphandlas med användning av allmänna handelsbenämningar eller lämpliga materialbeteckningar eller genom att en utredning över kraven på varor eller tjänster samt vid behov också ritningar, standarder och modeller fogas till anbudsbegäran,

2) rekommendation i fråga om betalningsvillkor och leveransvillkor,

3) leveranstid,

4) krav i fråga om garantivillkor, reservdels- och servicearrangemang samt underhåll,

5) hur lång tid anbuden bör vara i kraft,

6) om delanbud också kan ges,

7) de ägar-, bruks- och immaterialrättigheter som krävs och

8) övriga nödvändiga faktorer.

I anbudsbegäran skall dessutom meddelas att de allmänna avtalsvillkoren för den offentliga upphandlingen iakttas, vart och vilken dag anbudet senast skall lämnas in samt hur det skall vara märkt.

7 §
Öppnandet av anbuden

I de arrangemang som gäller öppnandet av anbuden skall upphandlingens art och värde beaktas. I samband med att anbuden öppnas skall en förteckning göras upp över erhållna anbud.

3 kap

Beslut om upphandling

8 §
Grunder

Upphandlingsenheten skall godkänna det anbud som antingen har det lägsta priset eller som till sin totala lönsamhet är billigast enligt bedömningsgrunderna för varan eller tjänsten med beaktande av priset, driftskostnaderna, verksamhetsegenskaperna, miljökonsekvenserna eller andra motsvarande grunder.

Grunderna för upphandlingsbeslutet skall framgå av dokumenten.

9 §
Åsidosättande av en leverantör vid upphandlingsförfarande

En leverantör kan åsidosättas vid upphandlingsförfarandet om:

1) anbudspriset eller grunderna för det är obestämda,

2) leverantören anses sakna förutsättningar att uppfylla upphandlingen,

3) leverantören har gått i konkurs eller ackordrätten har fastställt ett ackord som gäller honom eller en domstol har fastställt ett skuldarrangemang eller saneringsprogram för honom,

4) en ansökan om konkurs, ackord, skuldarrangemang eller sanering som gäller leverantören har anhängiggjorts,

5) det har beslutats att leverantören skall försättas i likvidation,

6) leverantören genom ett lagakraftvunnet beslut har dömts för en lagstridig handling som han utfört i anslutning till utövandet av sitt yrke,

7) leverantören i sitt yrkesutövande har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott mot ett förfarande,

8) leverantören har försummat att betala skatt eller socialskyddsavgifter i Finland eller i det land där hans huvudsakliga verksamhetsställe är beläget (stationeringsland),

9) leverantören har gett upphandlingsenheten felaktiga uppgifter då den har bett om de uppgifter som nämns i detta kapitel.

Ett försenat anbud får inte godkännas. Dock skall ett försenat anbud som anlänt innan anbuden öppnats beaktas, om det är uppenbart att förseningen inte beror på leverantören.

Ifall anbudspriset verkar exceptionellt lågt med tanke på den vara eller tjänst som skall upphandlas, skall upphandlingsenheten undersöka anbudet i detalj och vid behov be leverantören om en nödvändig utredning av anbudets grunder.

10 §
Uppgörandet av avtal

Det avtal eller den beställning som skall göras upp över upphandlingen utarbetas på basis av de allmänna avtalsvillkoren för den offentliga upphandlingen som ingår som bilaga till denna förordning. De allmänna avtalsvillkoren kan användas förkortade, förändrade eller kompletterade med tilläggsvillkor på ett sätt som lämpar sig för upphandlingens art.

I fråga om en upphandling som till sitt värde är ringa eller en brådskande upphandling kan beställningen göras muntligen.

4 kap

Särskilda stadganden

11 §
Erläggande av förskottsavgift

Till en leverantör kan förskott erläggas som delbetalning för upphandlingen mot godtagbar säkerhet. Då anbuden jämförs beaktas räntan för förskottet som en faktor som påverkar priset.

12 §
Övriga säkerhetsanspråk

För råvaror och förnödenheter som överlåtits till leverantören skall säkerhet krävas, om inte deras ringa värde eller andra skäl gör säkerheten onödig.

Också för att upphandlingen skall bli uppfylld enligt avtalet kan säkerhet vid behov krävas.

13 §
Säkerhetsarterna

Som säkerhet godkänns statens skuldförbindelser, proprieborgen som ett penning- eller försäkringsinstitut har gett och bankdepositioner. Som säkerhet kan också godkännas proprieborgen, inteckning i fast egendom, aktier och obligationer som noteras på fondbörsen samt aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag, vilka en solvent sammanslutning har gett.

14 §
Ojävighet

En person som deltar i behandlingen av ett ärende som gäller anbud, avtal om upphandling eller tolkning av ett sådant eller i granskningen av en vara eller tjänst skall vara ojävig.

15 § (21.5.1999/694)

15 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

15 a § (5.1.1994/28)

Statsrådet kan bevilja undantag och lättnader från stadgandena i denna förordning.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och genom den upphävs upphandlingsförordningen för staten (1070/79) av den 28 december 1979 jämte ändringar och handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av den och om fastställande av allmänna upphandlingsvillkor för staten (1071/79).

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.1994/28:

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 1994.

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.