Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

17.12.1993/1253

Förordning om förmåner i samband med arbetskraftsservice (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts. Se L om offentlig arbetskraftsservice 1295/2002.

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 14 § 1 mom. lagen om arbetskraftsservice av den 26 november 1993 (1005/93):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Förmåner

Som sociala och ekonomiska förmåner i samband med arbetskraftsservice enligt i lagen om arbetskraftsservice (1005/93) kan beviljas rörlighetsunderstöd, betalas ersättning för stödåtgärder i samband med yrkesvägledning och för de kostnader som stöd för placering av handikappade i arbete medför samt beviljas stödjande av specialarrangemang på arbetsplatsen på det sätt som stadgas i denna förordning.

2 §
På ansökan baserade förmåner

Rörlighetsunderstöd till enskild kund och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till arbetsgivarkunder beviljas på ansökan.

3 §
Förmåner enligt prövning

Stödåtgärder i samband med yrkesvägledning och de kostnader som stödjande av placering av handikappade i arbete medför, kan ersättas inom ramen för de anslag som anvisats arbetskraftsbyråerna om arbetskraftsmyndigheten uppskattar att åtgärderna är nödvändiga med tanke på den enskilda kundens servicebehov.

2 kap

Rörlighetsunderstöd

4 §
Ersättning för resekostnader

En person som är eller blir arbetslös kan som rörlighetsunderstöd beviljas resekostnadsersättning för en resa inom Finland som han företar för att bekanta sig med en arbetsplats, ingå arbetsförhållande eller flytta till en ny arbetsplats.

Resekostnadsersättning beviljas även skolelever och studerande för arbete som utförs på annan ort under ferierna.

5 §
Förutsättningar för beviljande av ersättning för resekostnader

För att resekostnadsersättning skall kunna beviljas förutsätts

1) att sökanden har anmält sig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån,

2) att arbetsplatsen är belägen eller att underhandlingarna om ett arbetsförhållande äger rum i Finland utanför pendlingsregionen för sökandens boningsort. (22.4.1996/268)

3) att arbetskraftsbyrån har anvisat sökanden arbetsplatsen i fråga samt

4) att arbetstiden på den nya arbetsplatsen i medeltal är minst 18 timmar per vecka och att arbetet pågår i minst två veckor.

Med boningsort avses i 1 mom. 2 punkten den ort där arbetssökanden faktiskt bor och med pendlingsregion den ort där han vanligtvis dagligen pendlar.

6 §
Resor som berättigar till ersättning

Som resekostnader betraktas kostnaderna för den tur- och returresa som en arbetssökande företar från boningsorten för att bekanta sig med ett arbete eller underhandla om ett arbetsförhållande samt kostnaderna för resan till en ny arbetsplats.

3 kap

Stöd till den som får yrkesvägledning och till en handikappad enskild kund

7 §
Ersättning för serviceavgifter samt för måltids- och inkvarteringskostnader

För utredande av arbets- och utbildningsförutsättningarna för en enskild kund som får yrkesvägledning och för en handikappad enskild kund samt för utredande av dessa kunders lämplighet för ett yrke samt för stödjande av placeringen av en handikappad enskild kund i arbete eller för att hålla honom kvar i arbetet kan som sådana kostnader som föranleds av de i 12 och 13 §§ lagen om arbetskraftsservice avsedda åtgärderna ersättas serviceproducentens serviceavgifter. Därtill kan kundens måltids- och inkvarteringskostnader ersättas åt serviceproducenten för ovannämnda åtgärders tid.

Nedan i detta kapitel avses med kund både en enskild kund som får yrkesvägledning och en handikappad enskild kund.

8 §
Ersättande av kunders resekostnader

Kunden och hans ledsagare kan som ersättning för resekostnaderna för besök hos en serviceinrättning, en annan serviceenhet, en privat sakkunnigmottagning och på arbetskraftsbyrån betalas som resekostnadsersättning de tur- och retur-resor som förorsakas av resan från boningsorten eller bostaden till ovan nämnda service. Därtill kan som resekostnadsersättning betalas dagtraktamente, måltidsersättning, och ersättning för inkvartering. Dock inte för den tid måltids- och inkvarteringskostnaderna betalas direkt till serviceproducenten.

9 § (27.12.2001/1465)

9 § har upphävts genom F 1465/2001.

10 § (27.12.2001/1465)
Ersättande av kostnader som föranleds av deltagandet i arbetsprövning på en arbetsplats

Till en kund kan i ersättning för de resekostnader och andra kostnader för uppehälle (ersättning för uppehälle) som uppkommer under arbetsprövning på en arbetsplats betalas 7 euro per dag.

Till en kund som deltar i arbetsprövning utanför sin pendlingsregion kan ersättningen för uppehälle betalas förhöjd till 14 euro per dag. Förhöjd ersättning för uppehälle kan även betalas till en kund

1) som deltar i arbetsprövning inom sin pendlingsregion, men utanför sin hemkommun,

2) för vilken deltagandet i arbetsprövningen medför inkvarteringskostnader och

3) som visar upp ett hyresavtal eller en annan tillförlitlig utredning över de kostnader som inkvarteringen medfört.

Förhöjd ersättning för uppehälle enligt 2 mom. kan, oberoende av var arbetsprövningen ordnas, betalas till en handikappad kund, om deltagandet i arbetsprövningen medför särskilda resekostnader eller andra kostnader för uppehälle på grund av handikappet.

11 § (27.12.2001/1465)
Arbets- och utbildningsprövning, arbetsträning och orienteringsbesök

Arbets- och utbildningsprövning, arbetsträning vid en arbetsklinik samt orienteringsbesök i yrkesläroanstalter kan ersättas som följer:

1) för arbetsprövning ordnad av en arbetsklinik för högst 40 prövningsdagar samt för arbetsträning på en arbetsklinik för högst 60 träningsdagar,

2) för utbildningsprövning vid yrkesläroanstalter för högst 10 prövningsdagar,

3) för kombinerad arbets- och utbildningsprövning vid yrkesläroanstalter för högst 40 prövningsdagar och

4) för orienteringsbesök i yrkesläroanstalter för högst tre dagar.

Vad som bestäms i 1 mom. kan även tillämpas som stöd när arbetssökande som är svårsysselsatta skall placeras i arbete.

12 § (27.12.2001/1465)
Dagtraktamente som utkomststöd

För tryggande av utkomsten kan kunden betalas ett dagtraktamente för den tid som hälsoundersökningar och andra undersökningar, rehabiliteringsundersökningar och undersökningar av arbetskonditionen samt de i 10 och 11 § nämnda åtgärderna pågår.

13 § (29.12.1995/1793)
Inverkan av övriga förmåner på erhållande av ersättning

Det i 12 § nämnda dagtraktamentet för tryggande av utkomsten betalas dock inte om kunden får eller är berättigad att få full grunddagpenning eller dagpenning avvägd enligt förtjänsten med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller fullt arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93).

4 kap

Stöd för arrangemang på arbetsplatsen

14 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för arrangemang

Förutsätter placeringen av en handikappad i arbete eller hans möjligheter att behålla sitt arbete att i fråga om arbetsmaskiner, arbetsmetoder eller de yttre förhållandena på arbetsplatsen företas sådana ändringar eller arrangemang som är nödvändiga för att eliminera eller lindra de ölägenheter som en skada eller sjukdom medför, kan arbetsgivaren på ansökan få ersättning för därav föranledda kostnader i form av stöd för specialarrangemnag på arbetsplatsen.

15 §
Maximibeloppet av stödet för arrangemang

Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen får för ändringar och arrangemang som nämns i 14 § uppgå till högst 1 681,88 euro per person. (1.11.2001/939)

Är de kostnader som föranleds av ändringsarbeten eller arrangemang högre än anskaffningskostnaderna för ny maskin, anordning eller inventarier, kan arbetsgivaren få ersättning för anskaffningskostnaderna.

I form av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan även betalas ersättning för hjälp som en annan arbetstagare ger för att förbättra den handikappades förutsättningar att klara sig i arbetet. Som sådant stöd för specialarrangemang kan beviljas högst 168,19 euro i månaden under en tid av högst ett år. (1.11.2001/939)

När det är fråga om svårt handikappade personer kan det maximibelopp som nämns i 1 mom. överskridas med högst 840,94 euro samt det maximibelopp som i 3 mom. överskridas med högst 84,09 euro och maximitiden med högst ett år. (1.11.2001/939)

16 §
Bedömningen av behovet av stöd för arrangemang

Behovet av specialarrangemang på arbetsplatsen bedöms av arbetskraftsmyndigheten. När specialarrangemang planeras och genomförs kan arbetarskyddsmyndigheterna, anstalter för rehabiliteringsundersökningar, arbetskliniker, yrkesläroanstalter, verkstäder för skyddat arbete och andra med dessa jämförbara inrättningar anlitas som sakkunniga.

För beviljande av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för den som är anställd förutsätts läkarutlåtande om begränsningar i arbetstagarens arbetsförmåga samt arbetskraftsmyndighetens bedömning av behovet av de planerade specialarrangemangen. I samband med bedömningen skall även den som är arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen höras.

Stöd för specialarrangemnag betalas endast om lönen och övriga anställningsvillkor för den som sysselsätts bestäms enligt det tjänste-, funktionärs- eller arbetskollektivavtal som binder arbetsgivaren.

5 kap

Ansökan om, beviljandegrunder och utanordning av förmåner

17 §
Ansökan

Resekostnadsersättningar som rörlighetsunderstöd beviljas på ansökan av arbetskraftsbyrån på arbetssökandens boningsort. Ansökan om ersättning skall göras innan en resa som nämns i 6 § företas.

Andra än de i 1 mom. nämnda förmånerna och stöden i anslutning till de i 12–13 §§ lagen om arbetskraftsservice avsedda åtgärderna beviljas av den arbetskraftsbyrå där personen i fråga har anmält sig som enskild kund.

18 §
Ersättningsgrunder för förmånerna

Resekostnaderna för resor enligt 8 § och resekostnader som föranleds av åtgärder som avses i 11 § betalas enligt andra reseklassen i resereglementet i statens tjänstekollektivavtal. (22.4.1996/268)

Resekostnaderna kan även ersättas enligt kostnaderna för egen bil eller hyrd bil, om kunden på grund av sin skada eller sjukdom inte kan använda allmänna fortskaffningsmedel eller om inte allmänna fortskaffningsmedel annars kan anlitas.

Det dagtraktamente som enligt 12 § skall betalas för tryggande av utkomsten är lika stort som den högsta förhöjda grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ersättningsgrunden för resekostnader enligt 6 § som skall ersättas i form av rörlighetsunderstöd är kilometerantalet multiplicerat med 0,13 euro. Övernattningskostnaderna betalas enligt resereglementet i statens tjänstekollektivantal. (1.11.2001/939)

19 § (27.12.2001/1465)
Betalning

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar de i 17 och 18 § nämnda förmånerna och stöden på grundval av en betalningsanvisning eller redovisning som arbetskraftsbyrån godkänt.

6 kap

Särskilda stadganden

20 § (16.11.2000/970)

20 § har upphävts genom F 970/2000.

21 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Arbetskraftsministeriet kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

23 §
Övergångsstadgande

På beslut som har fattats innan denna förordning träder i kraft tillämpas fortsättningsvis förordningen om stödjande av arbetskraftens rörlighet (1291/92), statsrådets beslut om stöd för placering av handikappade i arbete (1117/87) samt statsrådets beslut om ersättning för kostnader i samband med yrkesvägledning (283/91).

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.1994/29:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1994.

29.12.1995/1793:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22.4.1996/268:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

16.11.2000/970:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

1.11.2001/939:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

27.12.2001/1465:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningens 10 § tillämpas på sådan arbetsprövning på en arbetsplats som inleds efter att förordningen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.