Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

17.12.1993/1251

Förordning om arbetskraftsservice (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2003. Se L om offentlig arbetskraftsservice 30.12.2002/1295.

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 23 § lagen den 26 november 1993 om arbetskraftsservice (1005/93):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Verkställighet av lagen om arbetskraftsservice

För uppnående av syftet med lagen om arbetskraftsservice (1005/93) skall arbetskraftsservicen utgående från såväl enskilda kunders som arbetsgivarkunders behov verkställas på det sätt som stadgas i lagen om arbetskraftsservice, i andra lagar och förordningar samt i denna förordning.

Information skall förmedlas aktivt om arbetsmarknaden, om arbetskraftsservicen och om hur denna skall användas och service skall tillhandahållas så, att de enskilda kunderna är medvetna om arbets- och utbildningsmöjligheterna på arbetsmarknaden och arbetsgivarkunderna är medvetna om den arbetskraft som står till buds.

2 §
Arbetskraftsservice som ordnas för dem som inte är finska medborgare

Sådana medborgare i andra stater som på basis av de internationella avtal som binder Finland och gäller arbetskraftens fria rörlighet har rätt att utan arbetstillstånd komma till Finland för att söka arbete och ta emot arbete, jämställs vid tillhandahållandet av arbetskraftsservice med finska medborgare, om inte något annat följer av avtalen.

Andra arbetssökande som inte är finska medborgare jämställs vid tillhandahållandet av arbetskraftsservice med finska medborgare, om de med stöd av uppehållstillstånd eller uppehålls- och arbetstillstånd som beviljats dem har rätt att utan begränsningar ta emot arbete.

De som har berättigats att ta emot arbete inom en viss bransch jämställs vid tillhandahållandet av arbetskraftsservice med finska medborgare förutsatt att det uppehålls- och arbetstillstånd som beviljats dem är avsett för fortsatt vistelse i landet.

3 §
Allmänna utgångspunkter för tillhandahållande av service

Servicen skall med beaktande av kundernas servicebehov fortsättningsvis utvecklas och tillhandahållas så, att:

1) förutsättningarna för lyckade val av yrke och arbetsplats samt för lyckade personval förbättras på arbetsmarknaden;

2) arbetskraftens yrkeskompetens ökas i enlighet med de krav på yrkesskicklighet som förekommer eller kan förutses på arbetsmarknaden;

3) sökandet efter alternativa lösningar som står till buds på arbetsmarknaden underlättas, samt; så att

4) kunderna får hjälp med att träffa så lyckade val som möjligt bland olika alternativ.

4 §
Kundservice

När service tillhandahålls skall kundens situation och servicebehov beaktas genom att han först erbjuds möjligheter att använda informationsservice och genom att han ges stöd till självverksamhet och till att själv använda servicen.

Om användningen av service på det sätt som avses i 1 mom. inte är ändamålsenligt med tanke på kundens servicebehov eller om denna användning inte leder till att han placeras i arbete eller utbildning eller till att en arbetsplats besätts, skall i enlighet med kundens behov tillsammans med honom planeras och ordnas systematiskt effektiverad arbetskraftsservice. Vid behov kan ett arbetskraftsserviceprogram göras upp. I 17 § sysselsättningslägen (275/87) stadgas om en sysselsättningsplan för den arbetssökande.

5 §
Främjande av jämställdhet mellan könen

Vid planeringen och tillhandahållandet av arbetskraftsservicen bör man aktivt sträva efter att främja jämställdheten mellan könen.

När arbetskraftsservice tillhandahålls skall arbets- och utbildningsalternativ, lediga arbetsplatser samt arbetssökande presenteras på ett opartiskt sätt i enlighet med samma principer oberoende av kön eller av skäl som indirekt är beroende av kön.

När information om arbetsmarknaden, arbetskraftsservicen samt arbets- och utbildningsalternativ ges skall genomförandet av jämställdhet på arbetsmarknaden främjas.

6 §
Språk som skall användas när arbetskraftsservice tillhandahålls

När arbetskraftsservice tillhandahålls och information om arbetskraftsservice och arbets platser ges skall den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningens behov beaktas på enahanda grunder på det sätt som särskilt stadgas och bestäms.

När arbetskraftsservice tillhandahålls skall den samiska befolkningens behov beaktas.

2 kap

Arbetskraftsservice

7 §
Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen tillhandahåller enskilda kunder och arbetsgivarkunder arbetsförmedlingsservice i olika former för att arbetssökande skall kunna sysselsättas och arbetsgivares tillgång på arbetskraft tryggas på basis av parternas ömsesidiga avtalsfrihet.

Arbetsförmedlingsservice som tillhandahålls enskilda kunder är:

1) förmedling av information om lediga arbetsplatser och om andra arbetsmöjligheter;

2) sådant sökande av arbete som sker i form av självbetjäning;

3) rådgivning som anknyter till sökande av arbete;

4) registrering som arbetssökande, registrering och upprätthållande av uppgifter om de arbetssökande;

5) sådant sökande efter och presentation av arbetsplatser samt anvisning till arbete som sker i form av personlig service; samt

6) presentation av den arbetssökande för arbetsgivarna.

Arbetsförmedlingsservice som tillhandahålls arbetsgivarkunder är:

1) information om lediga arbetsplatser;

2) informationsförmedling och rådgivning som gäller tillgång på och anskaffning av arbetskraft;

3) sökande efter för arbetsplatserna lämpliga arbetssökande, presentation och uppställande på förslag på basis av de uppgifter om platsansökningar, utbildning, yrke och arbetserfarenhet som finns i registret över de arbetssökande; samt

4) erbjudande av en möjlighet för arbetsgivare att själva söka efter arbetstagare i de dataregister och datasystem som upprätthålls av arbetskraftsmyndigheten och till vilka de arbetssökande som så har önskat har lämnat sina uppgifter i anslutning till sökande av arbete.

8 §
Yrkesvägledning

Med utgångspunkt i enskilda kunders yrkesmål skall yrkesvägledningen

1) ge täckande och opartisk information om alternativen i fråga om utbildning och arbetsliv;

2) öka kundernas självkännedom och förmåga att bedöma sina personliga resurser; samt

3) hjälpa kunden att göra upp en plan med sikte på förkovran inom yrket.

Yrkesvägledningen kan utöver vägledande diskussioner efter behov innehålla också undersökningar i syfte att utreda kundens lämplighet och hälsotillstånd samt arbets- och utbildningsprövning.

9 §
Utbildnings- och yrkesinformation

Genom utbildnings- och yrkesinformation ges kunderna råd i frågor som anknyter till utbildning och yrke. För detta ändamål ställs till den rådgivande personalens och till kundernas förfogande i dataregister och i skriftlig eller annan form lagrad information om utbildning och arbetsliv.

10 §
Yrkesinriktad rehabilitering

I den yrkesinriktade rehabiliteringen ordnas för handikappade enskilda kunder

1) yrkesvägledning och därmed förknippade undersökningar som utreder hälsotillstånd och lämplighet samt arbets- och utbildningsprövning:

2) rådgivning och handledning som anknyter till utbildning och placering i arbete;

3) utbildning som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90); samt

4) stöd för placering i arbete enligt 13 § lagen om arbetskraftsservice.

Med handikappad enskild kund avses i denna paragraf en person vars möjligheter att få ett lämpligt arbete, behålla ett arbete eller avancera i ett arbete har minskat betydligt på grund av en på behörigt sätt konstaterad skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

3 kap

Arbetsförmedling från Finland till utlandet och från utlandet till Finland

11 §
Arbetsförmedlingsservice som tillhandahålls enskild kund

Enskild kund som söker arbete utomlands tillhandahålls arbetsförmedlingsservice, om han söker arbete i en stat som avses i 2 § 1 mom. Den som ämnar arbeta i andra stater får allmänna råd och anvisningar om sökande av arbete och om anskaffning av behövliga tillstånd samt tillbudsstående uppgifter om arbetsmarknaden och möjligheterna att få arbete i dessa länder.

Enskild kund som utomlands söker arbete i Finland tillhandahålls arbetsförmedlingsservice, om det är fråga om finsk medborgare, medborgare i en stat som avses i 2 § 1 mom. eller sådan medborgare i något annat land som en finländsk beskickning har beviljat uppehållstillstånd på basis av att de är finländare till börden. Service tillhandahålls även dessa kunders familjemedlemmar.

12 §
Arbetsförmedlingsservice som tillhandahålls arbetsgivarkunder

Arbetsgivarkunder vars verksamhetsställe är förlagt utomlands och som söker arbetstagare i Finland tillhandahålls arbetskraftsservice, om arbetsgivarens verksamhetsställe är förlagt i en stat som avses i 2 § 1 mom. Arbetssökande kan efter behov informeras om lediga arbetsplatser hos arbetsgivare i andra stater.

Arbetsgivarkund som söker arbetstagare utomlands tillhandahålls arbetsförmedlingsservice, om han söker arbetstagare i sådana stater som avses i 2 § 1 mom. Den som söker arbetstagare i andra stater skall informeras om de villkor som gäller i fråga om användning av utländsk arbetskraft samt om arbetstillståndsförfarandet.

13 §
Praktikanters internationella rörlighet

Arbetsförmedlingsservicen från utlandet till Finland och från Finland till utlandet kompletteras av internationell praktik, i vilken det ges information om praktikantprogram och i vilken kunderna får hjälp med att söka till dessa program, i vilken det skaffas praktikantplatser för utländska praktikanter och i vilken praktikanter förmedlas till arbetsgivarkunderna.

4 kap

Användning av service samt samarbete (30.12.1997/1358)

14 § (30.12.1997/1358)
Anmälan om att bli enskild kund

När en enskild kund i enlighet med 10 a § lagen om arbetskraftsservice anmäler sig vid arbetskraftsbyrån skall han lämna sina uppgifter i anslutning till sökande av arbete på en anmälningsblankett. Uppgifterna på blanketten förs in i det datasystem som avses i 19 § lagen om arbetskraftsservice.

Den enskilda kundens samtycke till utlämnande av hans uppgifter det datasystem som avses i förordningen om ett datasystem för arbetskraftsservicen (1254/1993) samt en upplysning om att kunden har informerats om att kunduppgifterna har registrerats i datasystemet skall antecknas på anmälningsblanketten.

15 § (31.5.2001/459)
Plan för arbetssökande

Den i 10 c § lagen om arbetskraftsservice nämnda planen för arbetssökande skall göras upp skriftligen utifrån den första intervjun med arbetssökanden och den revideras vid de regelbundet återkommande intervjuerna med arbetssökanden. Till planen för arbetssökande ansluter sig en kompetensanalys, i vilken alla uppgifter om kundens utbildning, yrkesskicklighet, arbetserfarenhet och specialkunnande samlas.

15 a § (31.5.2001/459)

15 a § har upphävts genom F 459/2001.

16 §
Användning av arbetskraftsservice

Oberoende av vilket verksamhetsområde arbetsförvaltningens verksamhetsenheter har, kan en kund få service i det verksamhetsställe son tillhandahåller sådan.

Arbetsförmedlingsservice som avses i 7 § 2 mom. 4, 5 och 6 punkten tillhandahålls enskild kund som har anmält sig som arbetssökande och hållit i kraft sin ansökan om arbete på de sätt som föreskrivs i 14 och 15 §.

5 kap

Särskilda stadganden

17 §
Förbud att uppbära avgift för privat arbetsförmedlingsservice

Såsom arbetsförmedlingsservice som avses i 16 § 1 mom. lagen om arbetskraftsservice och som har direkt sysselsättande verkan betraktas:

1) rådgivning som anknyter till ansökan om arbete och som gäller en befintlig ledig arbetsplats;

2) registrering såsom arbetssökande, registrering och upprätthållande av uppgifter om arbetssökande;

3) presentation för arbetssökande av lediga arbetsplatser som står till buds;

4) information om lediga arbetsplatser eller sådan information om arbetssökande som ges i servicetelefoner eller i övrigt på elektronisk väg;

5) presentation och uppställande av arbetssökande för arbetsgivaren;

6) en av arbetsgivaren förutsatt utredning av arbetssökandens lämplighet som görs för en annan arbetssökande än den som arbetsgivaren anställer.

Såsom arbetsförmedlingsservice som har direkt sysselsättande verkan betraktas inte verksamhet i vilken finländska ungdomar utomlands och utländska ungdomar i Finland erbjuds en möjlighet till utlandsvistelse i utbyte mot hemarbete i familjer (förmedling av aupair-arbete).

18 §
Samarbete mellan myndigheterna

När arbetsförmedlingsservice ordnas för personer som hemförlovas från militärtänstgöring eller lämnar statens egna och dess tillsyn underkastade inrättningar och när sådana åtgärder planeras som anknyter till detta skall man samarbeta med myndigheterna i fråga.

Den information och rådgivning som gäller utbildning samt det informationsmaterial och de dataregister som utbildning gäller utvecklas genom samarbete mellan arbets- och undervisningsmyndigheterna.

Arbetskraftsmyndigheterna skall följa med hur invandrare placerar sig på arbetsmarknaden och vid behov föreslå för andra myndigheter att dessa skall vidta sådana åtgärder som främjar invandrarnas anpassning till de nya arbets- och levnadsförhållandena.

Arbetskraftsmyndigheterna skall i samarbete med centret för internationellt personutbyte sköta de uppgifter som anknyter till främjandet av praktikanters internationella rörlighet.

19 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Arbetsministeriet kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1997/1358:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

31.5.2001/459:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.