Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

12.11.1993/949

Bostadsbidragsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2015. Se L om allmänt bostadsbidrag 938/2014 54 §. Se även L 938/2014 56 §.

På föredragning av miljöministern stadgas:

1 § (13.12.2007/1222)

Till totalbeloppet av de fasta månadsinkomster som är en förutsättning för erhållande av bostadsbidrag räknas inte:

1) barnförhöjning och barnpension enligt folkpensionslagen (568/2007), sådan arbetspension enligt 6 § i folkpensionslagen som betalas i form av barnpension, barnpension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagstiftningen om trafikförsäkring eller annan lagstadgad barnpension eller motsvarande förmån från utlandet,

2) frontmannatillägg och extra frontmannatillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977),

3) ersättningar enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

4) förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),

5) underhållsbidrag till barn som erläggs på grund av domstols beslut eller skriftligt avtal,

6) underhållsstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998),

7) barnbidrag enligt lagen om barnbidrag (796/1992),

8) avkastning av en sådan andel i ett dödsbo som avses i 3 a § 4 mom. i lagen om bostadsbidrag (408/1975),

9) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),

10) ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle,

11) studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

2 § (16.11.2000/972)

2 § har upphävts genom F 972/2000.

3 § (13.12.2007/1222)

I ansökan om bostadsbidrag eller dess bilagor skall framgå namn och personbeteckning på de personer som hör till det hushåll som gjort ansökningen, den fastighet där bostaden är belägen, de uppgifter som behövs för närmare identifiering av bostaden samt de uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet anser nödvändiga med tanke på utveckling och uppföljning av bostadsbidragssystemet.

4 § (9.8.2002/689)

4 § har upphävts genom L 9.8.2002/689.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen om bostadsbidrag av den 23 juni 1975 (488/75) jämte senare ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

10.2.1995/182:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Förordningens 2 § tillämpas i de fall då förändringen i hushållets inkomster sker vid den tidpunkt då förordningen träder i kraft eller därefter.

16.11.2000/972:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

23.8.2001/742:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

9.8.2002/689:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i bostadsbidragsförordningen av den 12 november 1993 (949/1993) 4 §.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

7.12.2006/1133:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras från ikraftträdandet eller från en senare tidpunkt.

13.12.2007/1222:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Förordningen tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras från ikraftträdandet eller från en senare tidpunkt.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.