Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

26.7.1993/701

Lag om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 11.12.2015/1455, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.11.1996/889)
Tillämpningsområde

För domstolarnas, stämningsmännens samt häradsfiskalernas och landskapsåklagarnas prestationer uppbärs avgifter till staten enligt denna lag. Vid Ålands förvaltningsdomstol uppbärs avgifter på samma grunder som vid länsrätten.

2 §
Avgiftsslagen

Enligt denna lag uppbärs handläggningsavgifter och expeditionslösen.

Handläggningsavgifterna är rättegångsavgift, ansökningsavgift och förrättningsavgift. Handläggningsavgift uppbärs av parten som ersättning för ärendets behandling och de åtgärder som vidtagits. I handläggningsavgiften ingår även ersättning för expedition som ges i ett mål eller ärende och som innehåller ett avgörande eller ett uppskovsbeslut och kan bestå av protokollsutdrag, utslag eller beslut, kopia av utslag eller beslut, dom, kopia av dom, intyg eller någon annan expedition. I handläggningsavgiften ingår även ersättning för andra åtgärder som myndigheten har vidtagit i samband med behandlingen av målet eller ärendet, om det inte i lag eller förordning stadgas att särskild avgift eller kostnadsersättning skall uppbäras för dem. (22.12.1995/1651)

Expeditionslösen indelas i utdragsavgifter, kopieringsavgifter och intygsavgifter. Expeditionslösen uppbärs för expeditioner som utges på särskild beställning.

3 § (3.12.2002/1024)
Rättegångsavgift

För behandling av tviste-, brott-, underställnings- och fullföljdsmål och mål som gäller extraordinärt ändringssökande samt för behandling även av annat rättskipningsmål vid förvaltningsdomstol tas det ut rättegångsavgift som följer:

Domstoleuro
högsta domstolen
– brottmål113
– annat mål226
högsta förvaltningsdomstolen226
hovrätten
– brottmål90
– annat mål182
förvaltningsdomstolen90
tingsrätten
– brottmål och fullföljdsmål enligt utsökningsbalken80
– tvistemål enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom, där uppgifterna har förmedlats direkt till tingsrättens datasystem60
– jordrättsmål och jordrättsärende samt annat tvistemål vars behandling upphör vid
– skriftlig förberedelse80
– muntlig förberedelse113
– huvudförhandling i sammansättning med en domare147
– huvudförhandling i fulltalig sammansättning182
marknadsdomstolen226
arbetsdomstolen226
(21.12.2010/1213)

Om en extraordinär ändringsansökan förkastas, om högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen inte beviljar besvärstillstånd i ett besvärstillståndsmål eller om marknadsdomstolen i ett behandlingstillståndsärende som avses i lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte beviljar behandlingstillstånd, tas endast hälften av den avgift ut som avses 1 mom. (21.12.2010/1213)

Om behandlingen av ett mål eller ärende upphör vid tingsrätten utan att stämning utfärdas på annan grund än den som nämns i 5 kap. 6 § rättegångsbalken, uppbärs i målet eller ärendet inte avgift enligt 1 mom. Om ett fullföljdsmål som behandlas vid tingsrätten eller ett mål eller ärende vid en annan domstol avskrivs eller förfaller eller lämnas utan prövning, uppbärs ingen rättegångsavgift vid domstolen i fråga. Rättegångsavgift uppbärs inte heller om en extraordinär ändringsansökan bifalls eller ett mål eller ärende utan att de materiella frågorna ens delvis avgörs återförvisas för behandling vid en lägre myndighet eller överförs på en behörig myndighet.

I det förfarande som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande tas den rättegångsavgift ut som föreskrivs för tvistemål. (28.11.2008/755)

3 a § (21.12.2010/1213)
Undantag från rättegångsavgiften i upphandlingsärenden

Med avvikelse från 3 § 3 mom. tas det vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift enligt 3 § 1 mom. i ett fullföljdsärende som hör till tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007), om fullföljdsärendet avskrivs utan att avgörande fälls i huvudsaken eller om fullföljdsärendet lämnas utan prövning.

4 §
Ansökningsavgifter, förrättningsavgifter och expeditionslösen

Avgifterna för andra prestationer än de som nämns i 3 § är fasta avgifter som fastställs genom förordning till ett belopp som är högst lika stort som de genomsnittliga totalkostnader som prestationen åsamkar staten. Om uträknandet av totalkostnaderna stadgas genom förordning.

5 §
Betalningsskyldiga

Betalningsskyldig är den som har anhängiggjort ärendet eller den som trätt i hans ställe. I ett konkursärende betalas avgiften efter konkursens början med konkursboets tillgångar. Betalningsskyldig i ett underställningsmål är den vars förfarande har föranlett underställningen. Betalningsskyldig i ett fullföljdsmål är ändringssökanden eller den som trätt i hans ställe. I fråga om andra prestationer är den som har beställt prestationen betalningsskyldig. (4.2.2000/110)

I ett mål där svaranden med stöd av en skriftlig genstämning för gentalan uppbärs rättegångsavgift hos vardera parten.

Om flera än en part anhängiggör ett ärende genom samma skrivelse, uppbärs endast en handläggningsavgift av dem. Om domstolen avskiljer de ärenden som gäller olika parter till särskilda mål, uppbärs handläggningsavgift särskilt av respektive part för varje ärende som avskiljts på detta sätt.

Om två eller flera personer är skyldiga att betala samma avgift, ansvarar de solidariskt för den. Om en part är befriad från att betala avgifter minskar detta inte de övriga parternas betalningsskyldighet.

6 §
Avgiftsfria prestationer

Handläggningsavgifter enligt denna lag uppbärs inte

1 punkten har upphävts genom L 2.8.1994/714. (2.8.1994/714)

2) vid försäkringsdomstolen,

3) vid högsta domstolen i ärenden som gäller sökande av ändring i försäkringsdomstolens beslut,

4) vid högsta förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolen i socialärenden, i ärenden som gäller offentligrättsliga anställningsförhållanden och inte heller i ärenden som gäller val och inte vid förvaltningsdomstolen i ärenden som gäller beskattning, befrielse från kommunalskatt, statliga bidrag eller offentliga avgifter, (28.12.2001/1546)

4 a) vid arbetsdomstolen i ärenden enligt 1 § 3 mom. lagen om arbetsdomstolen (646/1974), (26.1.2001/60)

5) vid marknadsdomstolen i ärenden enligt konsumentskyddslagen (38/1978), (28.12.2001/1546)

6) i första domstolsinstans i brottmål då åklagaren har väckt åtal, (13.5.2011/452)

6 a) för behandling av brottmål vid en fullföljdsdomstol, om den lägre domstolens avgörande ändras till ändringssökandens förmån, (22.12.1995/1651)

6 b) i disciplinära ärenden, (22.12.1995/1651)

7) i ärenden som gäller verkställighet av fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter,

8) i ärenden som gäller ersättning av statens medel till en oskyldigt fängslad eller dömd,

9) i ärenden som gäller utmätning av skatt eller offentlig avgift,

10) i ärenden som gäller offentlighet vid rättegång, (30.3.2007/375)

11) i ärenden enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93),

11 a) i ärenden som gäller landsbygdsnäringsstöd och avser betalningslättnader för krediter, frivillig skuldsanering eller avstående från statens regressanspråk, (31.1.2014/101)

12) i ärenden enligt utlänningslagen (378/91),

13) i ärenden enligt lagen om semesterpenning för småföretagare (408/77) och lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85),

14) i bostadsbidragsärenden, ärenden som gäller underhåll, ärenden enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/86), ärenden enligt mentalvårdslagen (1116/90), ärenden som gäller folkbokföring och inte heller i ärenden som gäller understöd enligt 3 a § lagen om arbetsförmedling eller sysselsättningsstöd till arbetslösa enligt sysselsättningsförordningen (737/87),

15) i ärenden enligt beredskapslagen (1080/91) och lagen om försvarstillstånd (1083/91),

15 a) i ärenden enligt aravalagen (1189/1993), lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravabostäder och aravahyreshus (1190/1993), lagen om förbättrande av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden (713/1975), lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) vid förvaltningsdomstolen, (28.12.2001/1546)

15 b) i ärenden enligt civiltjänstlagen (1446/2007) utom i brottmål, i vilka avgifter uppbärs, om inte annat följer av 6 och 6 a-punkten, (28.12.2007/1459)

15 c) i ärenden enligt lagen om avträdelsepension (16/74) och lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), (22.12.1995/1651)

16) i ärenden som gäller beviljande av rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002) och inte heller i ärenden som gäller arvode eller kostnadsersättning till ett rättegångsbiträde, (5.4.2002/269)

17) i interna ärenden vid en myndighet eller ärenden som gäller den förvaltning som lyder under myndigheten,

18) i ärenden som gäller avläggande av ed eller avgivande av försäkran,

19) i mål eller ärenden som gäller verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställigheten, (22.12.1995/1651)

20) i mål eller ärenden som enligt någon annan lag skall behandlas avgiftsfritt vid en domstol, (29.6.2001/582)

21) i fullföljdsärenden enligt 10 §, (29.6.2001/582)

22) i ärenden enligt lagen om besöksförbud (898/1998), lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet (226/2015) eller lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (227/2015), (20.3.2015/233)

22 a) i besvärsärenden enligt 17 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006), och inte heller (29.9.2006/852)

23) i besvärsärenden enligt 20 kap. i fängelselagen (767/2005) och 15 kap. i häktningslagen (768/2005). (23.9.2005/778)

Genom förordning av justitieministeriet kan dessutom föreskrivas om befrielse från skyldigheten att betala avgifter, om det finns viktiga skäl för det. (28.12.2001/1546)

UtlänningsL 378/1991 har upphävts genom UtlänningsL 301/2004, L om semesterpenning för småföretagare 408/1977 har upphävts genom L om upphävande av lagen om semesterpenning för småföretagare 1034/1999, L om avbytarservice för lantbruksföretagare 2/1985 har upphävts genom L om avbytarservice för lantbruksföretagare 1231/1996, SysselsättningsF 737/1987 har upphävts genom SysselsättningsF 130/1993, se SysselsättningsF 1363/1997 och BeredskapsL har upphävts genom BeredskapsL 1552/2011.

7 §
Befrielse från betalningsskyldighet

Befriade från att betala avgifter enligt denna lag är

1) myndigheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde samt polis-, förundersöknings-, åklagar- och utsökningsmyndigheterna, (22.12.1995/1651)

2) arbetarskyddsmyndigheterna i ärenden som gäller arbetarskyddet,

3) statliga och kommunala miljömyndigheter och hälsoskyddsmyndigheter då de sköter lagstadgade tillsynsuppgifter samt statliga och kommunala myndigheter då de sköter tillsynsuppgifter enligt vattenlagen (264/1961), (5.2.1999/153)

4) kommunala myndigheter som sköter socialärenden i ärenden som gäller socialväsendet, förmyndarverksamheten eller besöksförbud, (22.10.1999/964)

4 a) myndigheter som nämns i 84 § 2 och 3 mom. lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) i ärenden som gäller förmyndarverksamhet, (22.10.1999/964)

5) myndigheter, medborgare och juridiska personer i en främmande stat samt internationella organ i ärenden som behandlas med tillämpning av avtal och stadganden om internationell rättshjälp eller verkställighet,

6) parterna i sådana ärenden i vilka de med stöd av någon annan lag har befriats från att betala avgifter för myndigheters prestationer eller expeditioner,

7) en person som på behörigt sätt har konstaterats vara medellös i ärenden som gäller hans förmån och rätt,

7 a) ändringssökande i tingsrätten, om tingsrätten ändrar utmätningsmannens beslut till ändringssökandens fördel, (22.11.1996/889)

8) den som söker ändring hos länsrätten, om länsrätten till förmån för ändringssökanden ändrar ett beslut av en lägre myndighet samt

9) den som söker ändring hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen till förmån för ändringssökanden ändrar ett beslut av en annan lägre myndighet än centralskattenämnden.

Om befrielse från betalningsskyldighet kan dessutom stadgas genom förordning, om det finns viktiga skäl för det.

Är uppbärande av avgift oskäligt, kan den myndighet som har behandlat ärendet eller den tjänsteman som skall påföra avgiften i enskilda fall bestämma att avgift inte skall uppbäras.

Förvaltningsdomstolarna har kommit i länsrätternas ställe. Se L om förvaltningsdomstolarna 430/1999. VattenL 264/1961 har upphävts genom VattenL 587/2011.

8 §
Uppbörd av avgifter

Avgifterna uppbärs efter utförd prestation, om inte något annat stadgas. Genom förordning kan stadgas om den tid inom vilken avgiften skall betalas samt om förskottsbetalning. (22.12.1995/1651)

Genom förordning kan stadgas att dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader kan uppbäras vid betalningsförsummelse. Genom förordning kan även stadgas att en särskild fast dröjsmålsavgift skall uppbäras som påföljd för betalningsförsummelse i stället för dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader.

Genom förordning kan stadgas om när små fordringar inte behöver drivas in.

9 §
Påförande av avgift

Avgiften påförs av den som avgör ärendet, föredraganden, protokollföraren, den som ger ut expeditionen eller någon annan tjänsteman som har förordnats för uppdraget.

Ett fel som konstateras ha skett vid påförandet av en avgift kan rättas med iakttagande av vad som i lagen om förvaltningsförfarande (598/82) stadgas om rättande av sak- och skrivfel.

L om förvaltningsförfarande 598/1982 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003. Se FörvaltningsL 434/2003 8 kap.

10 §
Sökande av ändring i en avgift

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har skett vid påförandet av avgiften, kan han inom sex månader från det att avgiften påfördes yrka på rättelse hos den tjänsteman eller myndighet som har påfört avgiften. Ändring i ett beslut som gäller rättelseyrkande får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets myndighetens verksamhetsställe är beläget. Ändring får sökas inom 30 dagar räknat från det att ändringssökanden delgavs beslutet om rättelseyrkandet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (28.12.2001/1546)

I avgöranden enligt 7 § 3 mom. får rättelse inte yrkas eller ändring sökas.

11 § (9.11.2001/974)
Justering av avgifterna

Storleken på de i 3 § nämnda avgifterna skall justeras genom förordning av statsrådet med tre års mellanrum så att de motsvarar förändringen i penningvärdet. Avgifterna avrundas till närmaste fulla euro.

12 §
Utsökning av avgift

De avgifter och kostnadsersättningar som nämns i denna lag eller i en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag kan indrivas utan dom eller utslag i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 367/1961 har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

13 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om avgifter som skall uppbäras och om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 mars 1987 om grunderna för avgifter för allmän underrätts, magistrats och notarius publicus" prestationer (285/87). Den upphävda lagen och de förordningar som har utfärdats med stöd av den tillämpas dock på magistrat, notarius publicus och allmän underrätt till den 1 december 1993 frånsett mål som anhängiggjorts enligt det nya rättegångsförfarandet i tvistemål. På dessa mål tillämpas denna lag.

För behandlingen av ett ärende som har anhängiggjorts hos behörig myndighet innan lagen trädde i kraft uppbärs i handläggningsavgift ett belopp som är högst lika stort som det som skulle ha uppburits i avgift eller stämpelskatt för ärendet enligt de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft. Detsamma gäller avgifter för expeditioner som har beställts innan lagen trädde i kraft.

RP 241/92, StaUB 25/93

Ikraftträdelsestadganden:

2.8.1994/714:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

RP 143/93, LaUB 11/94

22.12.1995/1651:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1996.

För behandlingen av ett sådant mål eller ärende som har anhängiggjorts hos behörig myndighet innan denna lag trädde i kraft uppbärs i handläggningsavgift ett belopp som är högst lika stort som det som skulle ha uppburits enligt de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft. Detsamma gäller avgifter för expeditioner som har beställts innan lagen trädde i kraft.

RP 108/95, LaUB 11/95, RSv 129/95

22.11.1996/889:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 182/1996, LaUB 12/1996, RSv 153/1996

5.2.1999/153:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998, MiUB 6/1998, RSv 248/1998

22.10.1999/964:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 45/1999, LaUB 3/1999, RSv 29/1999

4.2.2000/110:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

26.1.2001/60:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

29.6.2001/582:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 13/2001, LaUB 12/2001, RSv 68/2001

9.11.2001/974:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2001, LaUB 19/2001, RSv 119/2001

28.12.2001/1546:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001, LaUB 23/2001, RSv 191/2001

5.4.2002/269:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 82/2001, LaUB 22/2001, RSv 182/2001

3.12.2002/1024:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

För behandlingen av ett mål eller ärende som har anhängiggjorts hos en behörig myndighet innan lagen har trätt i kraft uppbärs i handläggningsavgift ett belopp som är högst lika stort som avgiften för ärendet har varit enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Detsamma gäller avgifter för expeditioner som har beställts innan lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 119/2002, LaUB 16/2002, RSv 119/2002

23.9.2005/778:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 263/2004, LaUB 10/2005, GrUU 20/2005, RSv 98/2005

29.9.2006/852:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005, FvUB 14/2006, RSv 94/2006

30.3.2007/375:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 13/2006, LaUB 24/2006, RSv 269/2006

28.12.2007/1459:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007, AjUB 9/2007, RSv 132/2007

28.11.2008/755:

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.

RP 157/2008, LaUB 14/2008, RSv 150/2008, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006; EUOT nr L 399; 12.12.2006, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007; EUOT nr L 199; 11.7.2007

21.12.2010/1213:

Denna lag träder i kraft 1 den januari 2011.

För behandling av mål som är anhängiga vid denna lags ikraftträdande tas det ut rättegångsavgifter i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 143/2010, LaUB 24/2010, RSv 208/2010

13.5.2011/452:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

31.1.2014/101:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 101/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

20.3.2015/233:

Denna lag träder i kraft den 24 mars 2015.

RP 262/2014, LaUB 22/2014, RSv 281/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU (32011L0099); EUT L 338, 21.12.2011, s. 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.