Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

28.6.1993/582

Tingsrättsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 7 § 3 mom., 19 § 3 mom. och 21 § tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/93):

Allmänna stadganden
1 §

Vid tingsrätten behandlas mål och ärenden vid sammanträden och i kansliet.

2 §

Tingsrättens kansli är öppet under den arbetstid som iakttas vid statliga ämbetsverk. Kansliet skall stå till tjänst med behövlig rådgivning och information.

3 §

Målen och ärendena skall på det sätt som bestäms i arbetsordningen fördelas på tingsrättens lagfarna medlemmar och andra som har fått rätt att avgöra mål och ärenden. När målen och ärendena fördelas skall uppmärksamhet fästas vid att mål eller ärenden som skall behandlas tillsammans tilldelas samma person.

När fördelningsgrunderna fastställs skall uppmärksamhet fästas vid att de mål och ärenden som en lagfaren medlem behandlar är tillräckligt mångsidiga också då han huvudsakligen tilldelas mål eller ärenden av någon särskild typ.

4 §

Lagmannen kan av grundad anledning besluta om avvikelser från de fastställda fördelningsgrunderna. Lagmannen avgör de meningsskiljaktigheter som uppstår vid tillämpningen av fördelningsgrunderna.

Om en lagfaren medlems arbetsmängd avviker från de övriga lagfarna medlemmarnas arbetsmängd eller om det finns andra välgrundade vägande skäl, kan lagmannen överföra ett mål eller ärende som tilldelats en medlem på någon annan lagfaren medlem för behandling.

Lagmannen fastställer de grunder enligt vilka sammansättningarna bildas. Om det i en sammansättning ingår flera än en lagfaren medlem, är den i tjänsten äldsta lagfarna medlemmen ordförande i sammansättningen.

Lagmannen beslutar om antagande av en extra medlem i sådana fall som avses i 2 kap. 2 § rättegångsbalken.

En sådan ansökan om att ett mål eller ärende ska förklaras brådskande som avses i 19 kap. i rättegångsbalken avgörs av lagmannen eller, om det finns orsak till det, av en tingsdomare enligt vad som anges närmare i tingsrättens arbetsordning. (17.12.2009/1107)

Tjänster, behörighetsvillkor och utnämning
5 § (22.12.1994/1328)

Vid tingsrätterna kan utöver domartjänsterna och tingsfiskalstjänsterna finnas tjänster som förvaltningschef, sekreterare, kansliföreståndare, avdelningssekreterare, tingssekreterare, förman för stämningsmännen, stämningsman, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt och vaktmästare. Vid tingsrätten kan dessutom finnas andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

6 §

Behörighetsvillkor för förvaltningscheferna och sekreterarna vid tingsrätterna är juris kandidatexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Behörighetsvillkor för kansliföreståndarna, avdelningssekreterarna och tingssekreterarna är vicenotarieexamen, lämplig examen på institutnivå, studentexamen eller genom praktisk erfarenhet uppnådd motsvarande god förtrogenhet med kansliarbete vid domstol.

För övriga tjänster vid tingsrätten fordras sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas.

6 a § (22.2.2001/161)

Tingsrätten förklarar andra tjänster vid tingsrätten än domartjänster och jordrättsingenjörstjänster lediga att sökas.

7 § (22.2.2001/161)

Lagmannen utnämner de tjänstemän vid tingsrätterna som anges i 5 § med undantag av innehavarna av domartjänsterna, jordrättsingenjörerna och tingsfiskalerna. Lagmannen anställer också personal i arbetsavtalsförhållande.

Tjänstledighet och skötsel av tjänst
8 § (6.7.2000/666)

Om tjänstledighet för lagmannen för högst ett år beslutar hovrätten och om tjänsteledighet för en längre tid än ett år högsta domstolen, om inte något annat följer av 11 §.

Om tjänstledighet för en tingsdomare eller en jordrättsingenjör för högst ett år beslutar lagmannen och om tjänstledighet för en längre tid än ett år högsta domstolen. (16.6.2011/704)

Tingsrätten ska sända ansökningar om tjänstledighet enligt 1 mom. för en längre tid än ett år samt beslut enligt 2 mom. om beviljande av tjänstledighet till hovrätten för kännedom. (16.6.2011/704)

9 §

Om tjänstledighet för andra än i 8 § nämnda tjänstemän vid tingsrätten samt om avbrott i anställningsförhållandet för personal i arbetsavtalsförhållande och om skötseln av tjänsten eller uppgiften under tjänstledigheten eller avbrottet beslutar lagmannen, ifall inte i arbetsordningen bestäms att ärendet skall avgöras av förvaltningschefen eller sekreteraren.

10 § (6.7.2000/666)

Om en tjänst som lagman vid tingsrätten är vakant eller om lagmannen är förhindrad att sköta sin tjänst förklarar hovrätten tjänsten ledig att sökas samt gör en framställning hos högsta domstolen om utnämning av en domare för viss tid till uppdraget som lagman.

11 § (22.9.2011/1044)

11 § har upphävts genom F 22.9.2011/1044.

Tingsrätternas lagfarna medlemmars och övriga tjänstemäns uppgifter
12 §

Lagmannen skall se till att målen och ärendena behandlas noggrant och snabbt samt övervaka att lagen tillämpas enhetligt.

Uppgifterna för tingsrättens lagfarna medlemmar samt övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande fastställs närmare i arbetsordningen.

Nämndemännen vid tingsrätten
13 §

Justitieministeriet fastställer antalet nämndemän vid tingsrätterna. Om flera kommuner hör till en tingsrätts domkrets, fastställer justitieministeriet antalet nämndemän som skall väljas från varje kommun i första hand i proportion till antalet mantalsskrivna invånare i kommunen. Från varje kommun skall dock väljas minst en nämndeman.

Antalet nämndemän kan ändras på framställning av kommunfullmäktige eller tingsrätten, om invånarantalet i kommunerna inom domkretsen eller antalet mål och ärenden som skall behandlas i den sammansättning som anges i 2 kap. 1 § rättegångsbalken väsentligen har förändrats.

Om kommunindelningen eller den judiciella indelningen ändras, kan justitieministeriet ändra antalet nämndemän utan ovan nämnd framställning. När antalet nämndemän ändras, kan ministeriet samtidigt bestämma huruvida nytt val av nämndemän från kommunerna i fråga skall förrättas för den återstående mandatperioden.

14 §

Innan antalet nämndemän fastställs eller ändras skall tingsrätten och kommunerna inom tingsrättens domkrets ges tillfälle att yttra sig i saken.

15 § (12.2.2015/119)

En nämndeman som under ett kalenderår har deltagit i sammanträden i 20 dagar, får inte under detta kalenderår delta i flera sammanträden, om det inte är fråga om fortsatt behandling av ett tidigare mål eller ärende.

16 §

Blir ett nämndemannauppdrag ledigt under pågående mandatperiod, skall lagmannen anmäla detta till den kommun som saken angår så att en ny nämndeman kan väljas för återstoden av mandatperioden.

Domstolspraktik
17 § (22.9.2011/1044)

17 § har upphävts genom F 22.9.2011/1044.

18 § (22.9.2011/1044)

18 § har upphävts genom F 22.9.2011/1044.

19 § (22.9.2011/1044)

19 § har upphävts genom F 22.9.2011/1044.

20 § (22.9.2011/1044)

20 § har upphävts genom F 22.9.2011/1044.

21 § (22.12.1994/1328)

21 § har upphävts genom F 22.12.1994/1328.

Tingsrättens kansli
22 §

Lagmannen kan skriftligen förordna någon som har tillräcklig skicklighet och som hör till kanslipersonalen att

1) utfärda stämning i mål som avses i 5 kap. 3 och 14 §§ rättegångsbalken,

2) utföra uppgifter i anslutning till delgivning,

3) underteckna kallelser, förelägganden, förordnanden och andra meddelanden,

4) underteckna och expediera meddelanden, kungörelser och eventuella andra handlingar i samband med domar och beslut,

5) utfärda intyg över att någon råder över sig och sin egendom samt

6) utfärda utdrag och kopior av handlingar samt intyg som grundar sig på handlingar.

Behandlingen av administrativa och ekonomiska frågor vid tingsrätten
23 §

Lagmannen avgör administrativa och ekonomiska frågor. I arbetsordningen kan bestämmas om sådana administrativa och ekonomiska frågor som kan avgöras av tingsrättens förvaltningschef, sekreterare eller någon annan tjänsteman som lagmannen har förordnat.

24 §

Tingsrätten kan ha en ledningsgrupp för beredningen av administrativa och ekonomiska frågor, till vilken utom lagmannen hör lagmannens vikarie, andra tingsdomare samt, beroende på ärendets art, annan personal vid tingsrätten enligt vad som bestäms i arbetsordningen. Föredragande i administrativa ärenden är förvaltningschefen eller sekreteraren eller någon annan tjänsteman som lagmannen har förordnat.

25 §

Om de ärenden som skall behandlas i tingsrättens samarbetsorgan stadgas i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88).

L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 651/1988 har upphävts genom L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 1233/2013.

Internationell rättshjälp (17.5.2001/395)
25 a § (17.5.2001/395)

Tingsrätten fungerar enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur som sändande och mottagande organ så som Finland för verkställighet av nämnda förordning meddelar.

Lagmannen kan skriftligen förordna någon som har tillräcklig skicklighet och som hör till kanslipersonalen att utföra tingsrättens uppgifter enligt 1 mom.

Rf (EG) nr 1348/2000 har upphävts genom EPRf (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000.

25 b § (22.10.2003/876)

Tingsrätten är den domstol som enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är behörig att ta upp bevis enligt nämnda förordning så som Finland meddelar för verkställighet av förordningen.

Kompletterande stadganden
26 §

Om indelningen av tingsrätten i avdelningar eller andra enheter och i ansvarsområden för de lagfarna medlemmarna kan bestämmas i arbetsordningen.

27 §

Innan tingsrättens arbetsordning fastställs skall tingsrätten ge de åklagarmyndigheter vilkas verksamhet påverkas av arbetsordningen möjlighet att bli hörda.

Arbetsordningen skall skickas till hovrätten och justitieministeriet för kännedom.

28 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

29 §

Innan förordningen träder i kraft kan den som har utnämnts till lagman vid en tingsrätt tillsätta tingsrättens stämningsmän och de tjänsteinnehavare som hör till kanslipersonalen.

Om den som utnämnts till lagman vid tingsrätten inte innan förordningen träder i kraft innehar någon tjänst i den domsaga eller rådstuvurätt som ersätts av tingsrätten, tillkommer utnämningsrätten i stället för lagmannen den tjänstförrättande häradshövdingen eller borgmästaren, som emellertid skall höra lagmannen. Om lagmannen inte utnämns förrän förordningen har trätt i kraft, är det likaså den tjänstförrättande häradshövdingen eller borgmästaren som har utnämningsrätten.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1994/1328:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

6.7.2000/666:

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2000.

22.2.2001/161:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

17.5.2001/395:

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2001.

Tingsrätten fungerar dock som i 25 a § avsett mottagande organ först från och med den 1 januari 2002.

22.10.2003/876:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001; EGT nr L 174, 27.6.2001, s. 1

17.12.2009/1107:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

16.6.2011/704:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

22.9.2011/1044:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

12.2.2015/119:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.