Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

11.6.1993/503

Lag om finansinspektionen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.6.2003/587, som gäller från och med den 1.7.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Befogenhet

Tillsyn över finansmarknaden och dem som är verksamma på den utövas av finansinspektionen vid Finlands Bank så som stadgas i denna lag och så som följer av den övriga lagstiftning som gäller finansmarknaden samt de internationella förpliktelser som binder Finland.

Om tillsynen över försäkrings- och pensionsanstalter stadgas särskilt.

2 § (26.7.1996/572)
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut som definieras i kreditinstitutslagen (1607/93),

2) depositionsbankernas säkerhetsfonder,

2 a) insättningsgarantifonden som avses i 6 a kap. kreditinstitutslagen, (19.12.1997/1349)

3) utländska kreditinstituts filialer,

4) utländska kreditinstituts representationskontor,

5) fondbolag och förvaringsinstitut, (29.1.1999/50)

6) värdepappersföretag,

6 a) den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996), (10.7.1998/521)

7) utländska värdepappersföretags filialer,

8) utländska värdepappersföretags representationskontor,

9) fondbörser,

10 punkten har upphävts genom L 28.12.2001/1523. (28.12.2001/1523)

11) optionsföretag,

12) marknadsgaranter som avses i 1 kap. 4 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer,

13) clearingorganisationen och clearingmedlemmen, (20.12.1996/1077)

14) värdepapperscentralen, värdepapperscentralens fond och värdepapperscentralens clearingfond, (20.12.1996/1077)

15) kontoförande institut som avses i 7 § 1 och 2 mom. lagen om värdeandelssystemet (826/1991) samt i 3 mom. avsedda, som kontoförande institut auktoriserade andra utländska företags förrättningsställen i Finland, (15.9.2000/798)

16) pantlåneinrättningar,

17 punkten har upphävts genom L 19.12.1997/1349. (19.12.1997/1349)

18) andelslag som avses i 41 a § 1 mom. (1126/93) andelsbankslagen, samt

19) den sammanslutning av andelsbanker och det centralinstitut som avses i 7 a § andelsbankslagen.

20) ett kreditinstituts och värdepappersföretags holdingsammanslutning, samt (22.10.1999/972)

21) en sammanslutning som på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, ett optionsföretag, en clearingorganisation eller värdepapperscentralen, (25.1.2002/46)

22) ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002), om finansinspektionen är i nämnda lag avsedd samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet. (25.1.2002/46)

Denna lag skall tillämpas också på tillsynsobjekt i likvidation. (25.1.2002/46)

3 § (19.12.1997/1349)
Bestämmelser som skall tillämpas

Om finansinspektionen bestäms i denna lag. Lagen om Finlands Bank (719/1997) och andra författningar som gäller Finlands Bank skall dessutom tillämpas på finansinspektionens förvaltning, om inte något annat bestäms i denna lag.

Lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) skall tillämpas på finansinspektionen. (25.2.2000/192)

4 §
Arbetssätt

Finansinspektionen sköter sina uppgifter bland annat genom att

1) övervaka att tillsynsobjekten utövar sin verksamhet enligt lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter och anvisningar samt bolagsordningen, stadgarna eller reglementet för dem,

2) meddela tillsynsobjekten föreskrifter som gäller iakttagandet av de stadganden som gäller dem samt genom att meddela tillsynsobjekten, sammanslutningar av dem och andra som är verksamma på finansmarknaden de allmänna anvisningar som behövs med tanke på tillsynen,

3) inspektera tillsynsobjekten så ofta och i den omfattning som tillsynen kräver,

4) leda och övervaka sparbanksinspektionens verksamhet, (26.7.1996/577)

5) följa förhållandena på finansmarknaden och göra framställningar om åtgärder som ändringar i dem kan kräva samt

6) samarbeta med Försäkringsinspektionen och andra myndigheter som utövar tillsyn över finansmarknaden. (29.1.1999/95)

2 kap

Förvaltning

5 § (24.7.1997/721)
Riksdagens bankfullmäktige

Riksdagens bankfullmäktige har förvaltningsuppgifter vid finansinspektionen enligt vad som bestäms i denna lag.

Bankfullmäktige skall

1) på förslag av Finlands Bank, vederbörande ministerium och det ministerium till vars verksamhetsområde försäkringsverksamheten hör utnämna tre direktionsmedlemmar och personliga suppleanter för dessa för tre år i sänder, (29.1.1999/95)

2 punkten har upphävts genom L 29.1.1999/95. (29.1.1999/95)

3) förordna ordförande och vice ordförande för direktionen samt på framställning av direktionen förordna ställföreträdare för direktören,

4) besluta om grunderna för direktörens lön, tjänstledighet och semester,

5) besluta att en direktör skall tilldelas varning och fatta beslut i övriga ärenden som har samband med hans tjänsteförhållande, samt

6) på framställning av direktionen fastställa arbetsordning för finansinspektionen.

6 § (29.1.1999/95)
Finansinspektionens direktion

Finansinspektionen har en direktion som består av finansinspektionens direktör, Försäkringsinspektionens överdirektör och tre andra medlemmar.

Direktionen är beslutför när fyra medlemmar, av vilka en skall vara ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör mötesordförandens röst.

7 §
Direktionens uppgifter

Finansinspektionens direktion skall

1) för finansinspektionen fastställa anvisningar om tillsynen i ärenden som är betydande eller principiella och vittgående med tanke på tillsynen eller som annars är av allmän betydelse; då direktionen fastställer anvisningarna skall den beakta de allmänna anvisningar som Finlands Banks direktion meddelat om upprätthållande av en stabil finansmarknad,

2) fastställa de föreskrifter och anvisningar som skall meddelas tillsynsobjekten och som direktionen inte har överfört att fastställas av direktören,

3) bestämma tillsynsavgifterna,

4) sörja för att samarbetet mellan de myndigheter som övervakar finansmarknaden utvecklas och fastslå principerna för samarbetet med Försäkringsinspektionen, (29.1.1999/95)

5) framlägga finansinspektionens arbetsordning för bankfullmäktige för fastställelse,

6) behandla finansinspektionens årliga budget,

7) utnämna och säga upp de högsta tjänstemännen vid finansinspektionen, med undantag för direktören, (30.12.1998/1167)

8) fatta beslut i ärenden som gäller avstängning från tjänsteutövning och tilldelande av varning i fråga om tjänstemän som den utnämnt, (30.12.1998/1167)

9) avgöra sådana ärenden som gäller den interna förvaltningen vid finansinspektionen och som enligt arbetsordningen skall avgöras av direktionen,

10) döma ut vite som finansinspektionen har förelagt samt

11) avgöra sådana vittgående och principiellt viktiga ärenden som direktören har överfört till direktionen för behandling.

8 §
Finansinspektionens direktör

Vid finansinspektionen finns en tjänst som finansinspektionens direktör.

Verksamheten vid finansinspektionen leds, besluten fattas och andra än de högsta tjänstemännen utnämns och sägs upp av finansinspektionens direktör. Direktören fattar beslut i ärenden som gäller avstängning från tjänsteutövning och tilldelande av varning i fråga om tjänstemän som han utnämnt. Ställföreträdare för direktören då han har förhinder är en av bankfullmäktige för detta uppdrag förordnad tjänsteman vid finansinspektionen. (30.12.1998/1167)

Direktören skall sköta alla de ärenden som inte hör till direktionens uppgifter enligt 7 §.

Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter kan ingå i arbetsordningen. Beslutanderätt som tillkommer direktören kan i arbetsordningen också delegeras till någon annan tjänsteman vid finansinspektionen. (30.12.1998/1167)

Finansinspektionens direktör utnämns av republikens president. När tjänsten som finansinspektionens direktör förklaras ledig skall bankfullmäktige vidta åtgärder för att få tjänsten besatt och hos statsrådet göra en framställning om utnämnande av en lämplig person till den. (30.12.1998/1167)

9 § (24.7.1997/721)
Arbetsordning

Om behandlingen av förvaltningsärenden och beslutsfattandet vid finansinspektionen, tjänstemännens uppgifter och andra ärenden som gäller den interna förvaltningen bestäms närmare i arbetsordningen, som publiceras i Finlands författningssamling.

3 kap

Tillsynsbefogenheter

10 §
Sammankallnings- och närvarorätt

En företrädare för finansinspektionen har rätt att i fråga om ett tillsynsobjekt närvara vid de organs sammanträden som utövar beslutanderätt och sköter förvaltningen samt att vid behov sammankalla dem. Företrädaren för finansinspektionen har rätt att yttra sig på mötet och att få de anmärkningar som han anser att det finns anledning till antecknade i protokollet.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas även på fondandelsägarstämma enligt lagen om placeringsfonder (480/87).

11 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har rätt att på ett förrättningsställe som hör till ett tillsynsobjekt för granskning få tillgång till de handlingar och andra dokument som gäller tillsynsobjektet och dess kunder och som anses vara behövliga för utförandet av uppdraget. Finansinspektionen har även rätt att för granskning få tillgång till tillsynsobjektets databehandlingssystem och andra system samt kassa och övriga tillgångar. (19.12.1997/1349)

Tillsynsobjektet skall dessutom utan obefogat dröjsmål tillställa finansinspektionen de uppgifter som den begär samt de utredningar som finansinspektionen anser vara behövliga för fullgörande av sitt uppdrag. (19.12.1997/1349)

Finansinspektionen har rätt att av tillsynsobjektets revisorer få alla sådana uppgifter, handlingar, övriga dokument och kopior som revisorerna har i sin besittning och som gäller tillsynsobjektet och är behövliga för tillsynen samt kopior av revisorernas promemorior, protokoll och andra handlingar som har uppkommit i samband med revisionen och gäller tillsynsobjektets verksamhet.

Vad som ovan i 1–3 mom. bestäms om tillsynsobjekt skall tillämpas också på

1) företag som i förhållande till tillsynsobjektet är ett sådant moderföretag, dotterföretag eller intresseföretag som avses i bokföringslagen (1336/1997) eller dotterföretag till tillsynsobjektets moderföretag, (25.1.2002/46)

2) andra företag som hör till ett kreditinstituts eller ett värdepappersföretags konsolideringsgrupp. (20.4.2000/388)

3 punkten har upphävts genom L 20.4.2000/388. (20.4.2000/388)

(19.12.1997/1349)

Finansinspektionen har rätt att för tillsynen över värdepappersmarknaden avgiftsfritt få de uppgifter som den behöver av den värdepapperscentral som avses i lagen om värdeandelssystemet. (15.9.2000/798)

Finansinspektionen har rätt att få kopior av de dokument som avses i denna paragraf.

Finansinspektionen kan vid granskningen anlita utomstående revisorer eller andra sakkunniga. (25.1.2002/46)

11 a § (5.12.1996/952)
Revisors anmälningsplikt

Tillsynsobjektets revisor skall omedelbart till finansinspektionen anmäla sådana omständigheter eller beslut om tillsynsobjektet som han i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser som gäller tillsynsobjektet eller dess verksamhet och som reglerar villkoren för verksamhetstillstånd eller som reglerar bedrivandet av verksamheten,

2) äventyra tillsynsobjektets fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande i fråga om fastställande av bokslutet.

Tillsynsobjektets revisor är också skyldig att till finansinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter eller beslut som han får kännedom om när han utför sitt uppdrag i en sammanslutning som tillhör samma konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet eller i en sammanslutning som har i 22 b § bokföringslagen avsedd bestämmanderätt i förhållande till tillsynsobjektet eller i vilken tillsynsobjektet har ovan avsedd bestämmanderätt.

En revisor som handlat i god tro åläggs inte något ansvar för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt medför.

11 b § (25.1.2002/46)
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter beträffande ett finskt företag inom en utländsk konsolideringsgrupp

Utöver vad som bestäms i 11 § har finansinspektionen rätt att utföra granskning i ett företag i Finland som hör till ett sådant utländskt kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i dotterföretag i Finland till ett sådant företags moderföretag, om den myndighet som övervakar den finansiella verksamheten i berörda stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har befogenheter att granska ett sådant företag och myndigheten begär granskning för utövande av gruppbaserad tillsyn.

Om en myndighet som övervakar den finansiella verksamheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har behov av att i Finland granska uppgifter som är väsentliga för den gruppbaserade tillsynen och som gäller ett företag enligt 1 mom., skall den av finansinspektionen begära att granskningen utförs. Finansinspektionen skall uppfylla begäran genom att antingen utföra granskningen själv eller låta den myndighet som framställt begäran delta i granskningen.

12 §
Särskild granskning

För utredande av en med tanke på tillsynen nödvändig fråga kan finansinspektionen förordna en eller flera inspektörer att utföra särskild granskning av ett tillsynsobjekts verksamhet.

Den som utför särskild granskning har de rättigheter som nämns i 11 §.

Finansinspektionen fastställer det arvode som av tillsynsobjektets medel skall betalas till den som utför särskild granskning. Finansinspektionen skall betala arvode som inte kan indrivas hos tillsynsobjektet.

13 §
Verkställighetsförbud

Finansinspektionen kan förbjuda verkställigheten av ett beslut, en åtgärd eller något annat förfarande som i fråga om tillsynsobjektet har fattats eller planerats vid ett möte som hållits av de organ vilka utövar beslutanderätt och sköter förvaltningen eller vid en placeringsfonds fondandelsägarstämma, om beslutet, åtgärden eller förfarandet står i strid med lag eller förordning eller med stöd därav meddelade föreskrifter eller i strid med tillsynsobjektets bolagsordning, fastställda reglemente eller stadgar.

Om tillsynsobjektet självt eller med anlitande av ett företag som avses i 11 § 4 mom. eller annars på grundval av ett avtal med tredje part har verkställt ett beslut eller vidtagit en åtgärd eller annars förfarit i strid med 1 mom., kan finansinspektionen ålägga tillsynsobjektet att vidta åtgärder för återkallande av verkställigheten eller rättelseåtgärder.

14 §
Bokföringsföreskrifter och begränsning av vinstanvändningen

Finansinspektionen har rätt att meddela tillsynsobjekten föreskrifter som gäller deras bokföring.

Anser finansinspektionen att ett tillsynsobjekt, för vilket i lag har fastställts ett soliditetskrav, inte har gjort tillräckliga avskrivningar eller reserveringar i sitt bokslut, kan finansministeriet på framställning av finansinspektionen och efter att ha hört tillsynsobjektet begränsa dess dividendutdelning eller användning av årsvinsten för andra ändamål än stärkande av dess soliditet.

15 §
Tillsättande av ombud

Finansinspektionen kan tillsätta ett ombud att övervaka ett tillsynsobjekts verksamhet, om det i skötseln av detta har förekommit oskicklighet, oaktsamhet eller missbruk eller om någon annan särskild orsak förutsätter det. Finansinspektionen fastställer det arvode som skall betalas till ombudet av tillsynsobjektets medel. Finansinspektionen skall betala arvode som inte kan indrivas hos tillsynsobjektet.

Om ett tillsynsobjekt har försatts i konkurs, kan finansinspektionen förordna ett ombud att övervaka konkursboets förvandling i pengar. Finansinspektionen fastställer ombudets arvode som skall betalas av tillsynsobjektets medel i enlighet med vad konkursstadgan föreskriver om arvoden till gode män och sysslomän.

Vid utförandet av sitt uppdrag har ombudet de rättigheter som nämns i 10 och 11 §§.

15 a § (19.12.1997/1236)
Förbud mot och begränsning av mottagande av depositioner

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda en depositionsbank att ta emot depositioner som avses i 50 § kreditinstitutslagen eller begränsa mottagandet av sådana depositioner, om finansinspektionen på grundval av bankens ekonomiska läge har orsak att misstänka att banken uppenbarligen hotas av att försättas i likvidation och att insättningsgarantifonden uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta deponenternas fordringar i enlighet med 6Ta kap. kreditinstitutslagen.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på ett utländskt kreditinstituts filial i Finland, om det utländska kreditinstitutet är medlem av den insättningsgarantifond som avses i 6 a kap. kreditinstitutslagen.

15 b § (10.7.1998/521)
Förbud mot och begränsning av tillhandahållande av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag och sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten i nämnda lag samt att ta emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf, om den med beaktande av värdepappersföretagets eller kreditinstitutets finansiella tillstånd har anledning att misstänka att värdepappersföretaget eller kreditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens samt att den ersättningsfond som ger investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar. (31.1.2003/71)

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer i Finland, ifall företaget eller institutet är medlem i den finländska ersättningsfonden.

16 §
Ändring och återkallande av tillstånd

Om ett tillsynsobjekt väsentligt har brutit mot villkoren i ett tillstånd som finansinspektionen eller finansministeriet har beviljat eller om de omständigheter under vilka tillståndet beviljades väsentligt har förändrats, kan finansinspektionen ändra villkoren i sitt tillstånd eller återkalla det eller göra en framställning till finansministeriet om att ändra villkoren i tillståndet eller återkalla det, om tillståndet har beviljats av ministeriet.

3 a kap (27.6.1996/572)

Samarbete med tillsynsmyndigheterna i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

16 a § (27.6.1996/572)
Tillsynen över marknadsrisker

Finansinspektionen skall samarbeta med tillsynsmyndigheten i ett kreditinstituts hemland, då detta hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vid tillsynen över sådana marknadsrisker som har uppkommit vid operationer på den finländska finansmarknaden.

16 b § (27.6.1996/572)
Åtgärder som gäller finländska kreditinstitut

När tillsynsmyndigheten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har underrättat finansinspektionen om att ett finländskt kreditinstitut i samband med sin filial eller annars när det tillhandahåller tjänster inte efterlever de gällande föreskrifterna, skall finansinspektionen vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att institutet upphör med sin mot föreskrifterna stridande verksamhet. Finansinspektionen skall dessutom underrätta tillsynsmyndigheten i den ifrågavarande staten om de åtgärder som den har vidtagit.

16 c § (27.6.1996/572)
Inspektion av filialer som etablerats i Finland

Tillsynsmyndigheten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan självständigt eller genom särskilt utsedda personer utföra inspektion i en filial som ett i den ifrågavarande staten hemmahörande kreditinstitut eller finansiellt institut har etablerat i Finland, efter att finansinspektionen på förhand har underrättats om inspektionen.

På begäran av tillsynsmyndigheten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan finansinspektionen inom ramen för sin behörighet utföra inspektion i en filial som ett i den ifrågavarande staten hemmahörande kreditinstitut eller ett finansiellt institut har etablerat i Finland, eller på annat sätt kontrollera att uppgifterna om en filial är korrekta.

16 d § (27.6.1996/572)
Underrättelse om åtgärder som gäller utländska kreditinstitut

Finansinspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet då ett kreditinstitut eller finansiellt institut som har etablerat sig i Finland eller tillhandahåller tjänster i Finland bedriver verksamhet som strider mot lag, föreskrifter eller bestämmelser och inte har vidtagit de åtgärder som finansinspektionen kräver för att upphöra med sin mot lagen, föreskrifterna eller bestämmelserna stridande verksamhet.

4 kap

Stadganden som gäller finansinspektionens tjänstemän

16 e § (30.12.1998/1167)
Finansinspektionens tjänstemän

Om finansinspektionens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden gäller denna lag och i tillämpliga delar lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998).

17 §
Jäv

En medlem, suppleant och en extra medlem av direktionen vid finansinspektionen samt en tjänsteman vid finansinspektionen skall i sin uppgift vara oberoende av tillsynsobjektet och han får inte höra till förvaltningsrådet, styrelsen, direktionen, fullmäktige eller principalerna för ett tillsynsobjekt eller vara revisor eller anställd i ett sådant.

Medlemmarna i finansinspektionens direktion, deras suppleanter, extra medlemmar av direktionen samt tjänstemännen vid finansinspektionen skall till den förteckning som förs av finansinspektionens direktion anmäla kredit som de har upptagit i ett tillsynsobjekt och borgensförbindelse eller annan ansvarsförbindelse som tillsynsobjektet har ingått för dem.

En medlem, suppleant och extra medlem i direktionen samt en tjänsteman vid finansinspektionen omfattas av en anmälningsskyldighet till den förteckning som nämns i 2 mom., i motsvarighet till 5 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen. Dessutom skall de iaktta stadgandena i 4 kap. 10 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen om begränsningar i handeln.

18 § (21.5.1999/639)

18 § har upphävts genom L 21.5.1999/639.

19 §
Rätt att lämna uppgifter

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter till Försäkringsinspektionen eller en annan myndighet som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion eller till en sådan sammanslutning som i det egna landet med stöd av lag sköter uppgifter som motsvarar dem som finansinspektionen har, samt till Statens säkerhetsfond för utförande av deras uppgifter samt till förundersöknings- och åklagarmyndigheter för utredning av brott. Dessutom har finansinspektionen rätt att till myndigheter som svarar för tillsynen över organ som har befattning med ett tillsynsobjekts likvidations- eller konkursförfarande lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektets likvidations- eller konkursförfarande och att till myndigheter som svarar för tillsynen över tillsynsobjektets revisor lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektets revisor. (25.1.2002/46)

Visar det sig att en och samma gäldenär har lämnat betydande förbindelser till eller har betydande förpliktelser mot olika tillsynsobjekt, eller finns det skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten skada, har finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter om ett tillsynsobjekt till en sådan clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen och till ett sådant optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, om uppgifterna behövs för att trygga tillförlitligheten i clearingorganisationens verksamhet eller i optionsföretagets clearing vid optionshandeln. (25.1.2002/46)

Finansinspektionen får inte lämna vidare sekretessbelagda uppgifter som erhållits från tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vid granskning i en annan stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte den tillsynsmyndighet som lämnat uppgiften eller den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där granskningen har utförts har gett sitt uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter får användas endast för skötseln av uppgifter enligt denna lag eller för de ändamål som samtycket gäller. (25.1.2002/46)

19 a § (30.12.1993/1616)

För att kunna förverkliga de principer som skall följas vid beviljande av bankstöd skall finansinspektionen samla in och offentligen tillhandahålla uppgifter om sådana kreditförluster som föranleder behov av bankstöd, så individualiserat som möjligt branschvis, regionalt och bank- eller bankgruppsvis utan att dock röja kundens bankhemlighet och utan att skada näringsverksamheten eller skyddet för enskild person. Dessa uppgifter kan inte anses vara en banks affärshemlighet.

5 kap

Särskilda stadganden

20 §
Tillsynsavgift

För täckande av kostnaderna för finansinspektionens verksamhet skall en tillsynsavgift betalas av tillsynsobjekten, de aktiebolag och andelslag som avses i 1 a § 2 mom. kreditinstitutslagen och emittenterna av värdepapper som är föremål för offentlig handel. (31.1.2003/71)

Då avgifterna bestäms skall lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) iakttas.

Vid dröjsmål med betalningen uppbärs dröjsmålsränta på avgiften enligt 4 § 3 mom. räntelagen. (3.3.1995/286)

En avgift som har fastställts med stöd av denna lag får jämte ränta indrivas utan dom eller utslag i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

21 §
Behandling av ärenden i statsrådet

Behandlingen i statsrådet av ärenden som gäller finansinspektionen ankommer på finansministeriet.

22 §
Tjänsteåtal

1 mom. har upphävts genom L 17.11.2000/962. (17.11.2000/962)

Om någon annan medlem av direktionen än finansinspektionens direktör står under åtal för brott eller är föremål för utredning av brott, kan bankfullmäktige förordna att han för den tid åtalet eller utredningen varar skall avstängas från tjänsteutövningen och att han helt eller delvis skall gå miste om sina löneförmåner. (30.12.1998/1167)

23 §
Vite

Har ett tillsynsobjekt eller den som har handlat på uppdrag av ett tillsynsobjekt inte i sin verksamhet följt lag eller förordning eller med stöd därav meddelade beslut och föreskrifter eller sin bolagsordning, sina stadgar eller sitt reglemente, kan finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet enligt dem.

Finansinspektionen har i 1 mom. angiven befogenhet mot ett i 11 § 4 mom. avsett företag som vägrar uppfylla sina skyldigheter enligt 11 §. (19.12.1997/1349)

Finansinspektionen dömer ut vitet.

24 §
Ändringssökande

Ändring i finansinspektionens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar om anförande av besvär över beslut av statsrådet eller ett ministerium.

Ett beslut av finansinspektionen i vilket ändring har sökts är trots besvären i kraft tills vidare, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat eller annorlunda stadgas i saken någon annanstans.

6 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993 och genom den upphävs lagen den 28 december 1990 om bankinspektionen (1273/90) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

26 §
Övergångsstadganden

Tjänsterna vid bankinspektionen dras in då denna lag träder i kraft.

Finansinspektionen fortsätter bankinspektionens verksamhet och bankinspektionens tillgångar och skulder överförs på Finlands Bank, som svarar för bankinspektionens samtliga avtalsförpliktelser sedan lagen har trätt i kraft.

En tjänsteinnehavare som är anställd vid bankinspektionen kan utnämnas till en tjänst eller befattning vid finansinspektionen utan att den förklaras ledig.

Den tid som räknas en tjänsteman enligt 3 mom. till godo som anställning hos bankinspektionen vid fastställandet av hans anställningsvillkor räknas honom till godo i hans anställningsvillkor vid finansinspektionen.

Vad som annars stadgas eller bestäms om bankinspektionen tillämpas sedan denna lag har trätt i kraft på finansinspektionen.

RP 319/92, EkUB 18/93

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1993/1616:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1616/1993 trädde i kraft enligt F 1617/1993 den 1.1.1994.)

RP 295/92, EkUB 50/93, Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv 73/183/EEG, 77/780/EEG, 86/524/EEG, 89/646/EEG, 89/299/EEG, 89/647/EEG, 91/31/EEG, 83/350/EEG, 86/635/EEG, 89/117/EEG och 91/308/EEG.

3.3.1995/286:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På avgifter som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

26.7.1996/572:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 89/646/EEG; EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1, 93/6/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1 , RP 38/96, EkUB 12/96, RSv 104/96

26.7.1996/577:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Stadganden i 4 § 4 punkten lagen om finansinspektionen tillämpas dock sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande till dess det centralinstitut som avses i 7 a § andelsbankslagen har registrerats.

RP 47/96, EkUB 13/96, RSv 106/96

5.12.1996/952:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1996.

RP 150/1996, EkUB 20/1996, RSv 189/1996, Rådets direktiv 95/26/EG ; EGT nr L 168, 18.7.1995, s. 7

20.12.1996/1077:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 192/1996, EkUB 23/1996, RSv 219/1996

24.7.1997/721:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 261/1996, EkUB 17/1997, RSv 99/1997

19.12.1997/1236:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 223/1997, EkUB 35/1997, RSv 220/1997, Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

19.12.1997/1349:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 208/1997, EkUB 34/1997, RSv 215/1997

30.1.1998/80:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997, FvUB 26/1997, RSv 221/1997, Rådets direktiv 91/308/EEG

10.7.1998/521:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998, EkUB 11/1998, RSv 56/1998

30.12.1998/1167:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 244/1998, FvUB 20/1998, RSv 238/1998

29.1.1999/50:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998, EkUB 35/1998, RSv 219/1998

21.5.1999/639:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

29.1.1999/95:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

22.10.1999/972:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 47/1999, EkUB 5/1999, RSv 28/1999

25.2.2000/192:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 174/1999, GrUB 1/2000, RSv 7/2000

20.4.2000/388:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

Den genom denna lag upphävda 11 § 4 mom. 3 punkten lagen om finansinspektionen tillämpas till och med den 31 december 2000.

RP 6/2000, EkUB 4/2000, RSv 39/2000

15.9.2000/798:

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

RP 28/2000, EkUB 15/2000, RSv 80/2000

17.11.2000/962:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000, LaUB 7/2000, RSv 101/2000

28.12.2001/1523:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001, EkUB 22/2001, RSv 218/2001

25.1.2002/46:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001, EkUB 19/2001, RSv 215/2001

31.1.2003/71:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 33/2002, EkUB 25/2002, RSv 202/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.