Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

12.2.1993/183

Lag om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.1.2003/19, som gäller från och med den 1.2.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Om statens skyldighet att lämna uppgifter till Europeiska gemenskapernas kommission om finansiella förbindelser mellan finländska offentliga samfund och offentliga företag gäller denna lag. (17.2.1995/207)

Skyldighet att lämna uppgifter gäller

1) allmänna medel som offentliga samfund direkt tillfört offentliga företag,

2) allmänna medel som offentliga samfund tillfört offentliga företag via andra offentliga företag eller finansiella institutioner,

3) den faktiska användningen av de allmänna medel som nämns i 1 och 2 punkten.

2 §
Offentligt samfund

Med offentligt samfund avses i denna lag staten, kommuner, samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet och deras församlingar samt folkpensionsanstalten och Finlands Bank.

3 §
Offentligt företag

Med offentligt företag avses i denna lag ett företag, över vilket offentliga samfund direkt eller indirekt utövar ett dominerande inflytande till följd av ägarskap, finansiell medverkan eller de regler som gäller för företaget.

Offentliga samfund anses utöva dominerande inflytande över ett företag, om de direkt eller indirekt

1) äger majoriteten av företagets aktiekapital eller tecknade kapital av annat slag, eller

2) kontrollerar majoriteten av röstetalet för företagets samtliga aktier, eller

3) har rätt att utse fler än hälften av medlemmarna i företagets administrativa eller verkställande ledning eller i dess övervakningsorgan.

4 §
Finansiella förbindelser

Skyldighet enligt 1 § att lämna uppgifter om finansiella förbindelser gäller särskilt uppgifter om följande saker:

1) täckande av driftunderskott,

2) tillskott av kapital,

3) understöd som inte behöver återbetalas samt lån på särskilt förmånliga villkor,

4) beviljande av ekonomiska fördelar genom avkall på vinst eller fordringar,

5) avkall på normal avkastning på utnyttjade allmänna medel, samt

6) ersättning för ekonomiska ålägganden från offentliga samfund.

Skyldigheten att lämna uppgifter omfattar all information om finansiella förbindelser som avses i denna lag under fem år efter utgången av det räkenskapsår då de allmänna medlen tillfördes det offentliga företaget. Om medlen används under ett senare räkenskapsår, skall de fem åren dock räknas från utgången av nämnda år.

5 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna lag skall inte tillämpas på finansiella förbindelser mellan offentliga samfund och

1) ett offentligt företag vad beträffar tjänster utan nämnvärd inverkan på handeln mellan avtalsparter enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) Finlands Bank,

3) ett offentligt kreditinstitut, när det gäller offentliga samfunds insättningar av allmänna medel på normala affärsmässiga villkor eller

4) ett offentligt företag vars omsättning före skatt under båda av de två sista räkenskapsåren före det år under vilket de i 1 § 2 mom. nämnda medlen har tillförts eller använts, enligt Finlands Banks medelkurs på bokslutsdagen har understigit 40 miljoner ecu. För ett offentligt kreditinstitut skall dock motsvarande tröskelvärde vara en balansomslutning på 800 miljoner ecu.

6 §
Insamlande av uppgifter

Varje ministerium ansvarar i fråga om de offentliga företagen inom ministeriets förvaltningsområde för anskaffandet av uppgifter enligt denna lag och för att dessa uppgifter hålls tillgängliga. För att uppgifter om finansiella förbindelser mellan andra offentliga samfund och offentliga företag anskaffas och hålls tillgängliga svarar dessutom i fråga om kommuner och samkommuner inrikesministeriet, i fråga om evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och deras församlingar undervisningsministeriet, i fråga om folkpensionsanstalten social- och hälsovårdsministeriet och i fråga om Finlands Bank finansministeriet. För att uppnå nödvändig enhetlighet styr, övervakar och följer handels- och industriministeriet anskaffandet av uppgifter och förfaringssätten vid detta.

Offentliga företag och offentliga samfund är skyldiga att till det behöriga ministeriet eller till av detta förordnade myndigheter överlåta de uppgifter, handlingar eller andra utredningar enligt denna lag som behövs för fullgörande av statens upplysningsskyldighet enligt 1 §.

7 §
Undantag från tystnadsplikt

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i någon annan lag har ministerierna eller av dem förordnade myndigheter rätt att av offentliga samfund och offentliga företag få i denna lag nämnda uppgifter så som föreskrivs i 6 § 2 mom. Ministerierna har rätt att lämna ut uppgifter som de tagit del av enligt denna lag till Europeiska gemenskapernas kommission i den omfattning som statens upplysningsskyldighet förutsätter. (21.5.1999/686)

I fråga om offentlighet för evangelisk-lutherska kyrkans och dess församlingars handlingar gäller vad som särskilt stadgas om dessa.

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 183/1993 trädde i kraft enligt F 1342/1993 den 1.1.1994.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 270/92, EkUB 50/92, Bilaga XV till EES-avtalet: kommissionens direktiv (80/723/ETY)

Ikraftträdelsestadganden:

17.2.1995/207:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 339/94, EkUB 54/94

21.5.1999/686:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.