Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

12.2.1993/176

Förordning om arbetarskyddsförvaltningen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2010. Se L om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen 900/2009 inledningen.

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/93):

1 §

Distriktsmyndigheter som är underställda det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det är arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer. (26.3.1997/261)

Statsrådet bestämmer namnen och gränserna för distriktsmyndigheterna inom arbetarskyddet samt de orter på vilka det skall finnas arbetarskyddsbyråer. Arbetarskyddsbyråerna bestämmer var övriga verksamhetsställen skall finnas.

2 § (26.3.1997/261)

Varje arbetarskyddsbyrå ansvarar inom sitt område för utvecklandet av och tillsynen över arbetsförhållandena i enlighet med förvaltningens verksamhetsprinciper och resurser samt de resultatmål som ministeriet har uppställt för arbetarskyddsbyrån på basis av överläggningar mellan ministeriet och arbetarskyddsbyrån.

3 §

Varje arbetarskyddsbyrå leds av en distriktschef. Dessutom kan arbetarskyddsbyrån ha en biträdande distriktschef samt annan personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande. (10.6.2004/481)

Bland den personal vid arbetarskyddsbyråerna som utför inspektionsuppgifter skall finnas sådana inspektörer som har flera års erfarenhet av praktiskt yrkesarbete.

4 §

En distriktschef skall inom sitt arbetarskyddsdistrikt se till att arbetarskyddsmyndigheternas uppgifter sköts i enlighet med de uppställda resultatmålen. Distriktschefen skall se till att personalens verksamhet är ändamålsenlig och fördela arbetarskyddsbyråns uppgifter mellan de anställda i enlighet med arbetsordningen och i syfte att nå de uppställda resultatmålen.

5 § (26.34.1997/261)

1 mom. har upphävts genom F 10.6.2004/481. (10.6.2004/481)

En tjänsteman vid en arbetarskyddsbyrå är skyldig att på förordnande av ministeriet tillfälligt utföra även sådana uppgifter som hör till en annan arbetarskyddsbyrå eller till ministeriet.

6 §

De ärenden som hör till arbetarskyddsdistriktets byrå avgörs på föredragning av behörig tjänsteman av chefen för arbetarskyddsdistriktet eller någon annan tjänsteman vid distriktsbyrån som i arbetsordningen har tilldelats denna beslutanderätt.

I arbetsordningen kan bestämmas när ett ärende kan avgöras utan föredragning.

I arbetarskyddsbyråns arbetsordning bestäms närmare om byråns verksamhet, personalens uppgifter och vem som skall avgöra olika ärenden.

Arbetsordningen fastställs av distriktschefen. (10.6.2004/481)

7 § (10.6.2004/481)

Behörighetsvillkor för distriktschefen är högre högskoleexamen, god ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt god förtrogenhet med arbetarskyddsfrågor.

Behörighetsvillkor för biträdande distriktschefen är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetarskyddsfrågor. Vad som här bestäms om behörighetsvillkoren för biträdande distriktschefen skall i tillämpliga delar beaktas också när en ställföreträdare för distriktschefen utses.

8 §

Distriktscheferna utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän vid arbetarskyddsbyråerna utnämns av distriktschefen, som också anställer personal i arbetsavtalsförhållande. (10.6.2004/481)

Om skötseln av en tjänst förutsätter sådan erfarenhet av praktiskt yrkesarbete som avses i 3 § 2 mom., skall innan tjänsten besätts utlåtande begäras av arbetstagarnas viktigaste centralorganisationer.

9 § (10.6.2004/481)

En distriktschefs ställföreträdare beviljar distriktschefen sådan tjänstledighet för högst en månad som han har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal av.

I fråga om annan tjänsteledighet för distriktschefen gäller vad som föreskrivs särskilt.

10 § (10.6.2004/481)

När distriktschefen har förhinder är biträdande distriktschefen eller någon annan tjänsteman som distriktschefen förordnar ställföreträdare.

11 § (10.6.2004/481)

11 § har upphävts genom F 10.6.2004/481.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 mars 1991 om arbetarskyddsförvaltningen (486/91).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

26.3.1997/261:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

8.8.1997/780:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

23.11.2000/1012:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

10.6.2004/481:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.