Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

30.12.1992/1612

Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.4.2012/172, som gäller fr.o.m. 1.6.2012.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Enligt denna lag övervakas och, när ett viktigt nationellt intresse så kräver, begränsas överföringen av inflytande i betydande företag till utlänningar samt utländska sammanslutningar och stiftelser.

2 §
Viktigt nationellt intresse

I denna lag avses med viktigt nationellt intresse

1) tryggande av landets försvar,

2) förhindrande av allvarliga och sannolikt bestående ekonomiska, samhälleliga eller miljömässiga svårigheter inom en viss sektor eller i en viss region, samt

3) säkerställande av allmän ordning, allmän säkerhet och allmän hälsa.

3 §
Föremål för tillsyn

I denna lag avses med föremål för tillsyn ett aktiebolag eller en rörelse som överlåts separat och

1) som under föregående eller innevarande räkenskapsperiod har haft fler än ettusen anställda,

2) vars omsättning enligt det senast fastställda bokslutet översteg 1 000 miljoner mark, eller

3) vars balansomslutning enligt det senast fastställda bokslutet översteg 1 000 miljoner mark.

Är aktiebolaget moderföretag i en koncern som avses i bokföringslagen (655/73), skall vid tillämpningen av 1 mom. beaktas antalet anställda i hela koncernen samt omsättningen enligt det senast fastställda koncernbokslutet och balansomslutningen för koncernen.

Utan hinder av 1 mom. skall sammanslutningar och rörelser som tillverkar försvarsmateriel enligt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/90) eller producerar viktig stödservice eller viktiga stödprodukter för det militära försvaret, såsom underhåll, forskning, utvecklingsarbete eller reservdelar vara föremål för tillsyn.

Föremål för tillsyn är dock inte försäkringsbolag, kreditinstitut eller finansiella institut då det finansiella institutet är ett kreditinstituts dotterbolag eller en holdingsammanslutning enligt kreditinstitutslagen (1607/93). (30.12.1993/1614)

BokföringsL 655/1973 har upphävts genom BokföringsL 1336/1997.

4 §
Utländsk ägare

I denna lag avses med utländsk ägare

1) en utlänning som inte har hemvist i Finland,

2) utländska sammanslutningar och stiftelser, samt

3) finska sammanslutningar där bestämmanderätten innehas av en eller flera utländska ägare.

Utländska ägare har bestämmanderätt i en finsk sammanslutning, om de på basis av ägande eller ett avtal har mer än hälften av det röstetal som aktierna i ett aktiebolag medför, om en utländsk ägare är bolagsman i ett öppet bolag eller om han är ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt om utländska ägare har mer än hälften av rösträtten för medlemmarna i en annan sammanslutning.

Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget betraktas dock inte som utländska ägare.

2 kap

Tillsynen över företagsköp

5 §
Bekräftelse på företagsköp

En utländsk ägare skall hos handels- och industriministeriet ansöka om bekräftelse på ett förvärv eller en annan åtgärd (företagsköp) varigenom han i sin ägo har fått ett så stort antal aktier i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn att han har minst en tredjedel av det sammanlagda röstetalet som alla aktier i bolaget medför eller varigenom han har fått bestämmanderätt i någon annan sammanslutning som avses i 3 § 3 mom. eller i sin ägo fått en rörelse som är föremål för tillsyn.

När den utländska ägarens andel av det sammanlagda röstetal som aktierna i bolaget medför räknas ut skall också beaktas aktier

1) i ett företag som hör till samma koncern som den utländska ägaren,

2) som tillhör någon av den utländska ägarens familjemedlemmar eller en sammanslutning eller stiftelse där någon av hans familjemedlemmar har bestämmanderätt, eller

3) med stöd av vilka den utländska ägaren eller någon som avses i 1 eller 2 punkten har rätt att utöva rösträtt på basis av ett avtal eller någon annan åtgärd.

Vad som i denna lag stadgas om företagsköp gäller också när en finsk sammanslutning blir utländsk ägare enligt 4 §, om sammanslutningen har ovan nämnt inflytande i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn eller bestämmanderätt i någon annan sammanslutning som avses i 3 § 3 mom.

6 §
Undantag från skyldighet att ansöka om bekräftelse på företagsköp

Bekräftelse på företagsköp behövs inte, när

1) den utländska ägaren i samband med en ökning av aktiekapitalet tecknar aktier i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn, i proportion till de aktier han redan äger i bolaget,

2) den utländska ägaren får egendom genom arv, testamente eller med stöd av giftorätt,

3) en annan utländsk ägare genom ett förfarande enligt denna lag eller annars på laglig väg har sådant inflytande som avses i 5 § i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn, och det inte är fråga om överlåtelse av aktier enligt 11 §, eller

4) en rörelse som är föremål för tillsyn förvärvas av en annan utländsk ägare, som har fått rörelsen i sin ägo med stöd av ett förfarande enligt denna lag eller annars lagligen.

Vad som stadgas i 1 mom. 3 och 4 punkten gäller inte sammanslutningar och rörelser som avses i 3 § 3 mom.

7 §
Ansökan om bekräftelse

Bekräftelse skall sökas inom en månad från det företagsköp som nämns i 5 §. Ansökan kan också göras på förhand. Ansökan skall innehålla tillräckliga uppgifter om föremålet för tillsynen, den utländska ägaren samt företagsköpet.

8 § (30.12.1993/1614)
Handläggning

De ansökningar som gäller bekräftelse på företagsköp behandlas av handels- och industriministeriet. Ansökningarna behandlas av försvarsministeriet, om det är fråga om en sådan sammanslutning eller rörelse som avses i 3 § 3 mom. Ministeriet skall bekräfta ett företagsköp utom om ett viktigt nationellt intresse kan äventyras på grund av företagsköpet, varvid ärendet överförs till statsrådet för behandling.

9 §
Förvägran av bekräftelse

Statsrådet kan förvägra bekräftelse på ett företagsköp, om ett viktigt nationellt intresse enligt 2 § äventyras.

10 §
Försummande av skyldigheten att ansöka om bekräftelse

Har en utländsk ägare inte ansökt om bekräftelse på ett företagsköp enligt 7 §, kan ministeriet utsätta en tid inom vilken ansökan skall göras. Görs ansökan fortfarande inte, skall ministeriet förvägra bekräftelse på företagsköpet.

11 §
Påföljderna av att bekräftelse förvägras

Om bekräftelse förvägras för ett företagsköp där inflytande i ett aktiebolag som är föremål för tillsyn överförs på en utländsk ägare, skall denne inom den tid som bestäms i beslutet överlåta en så stor andel av sina aktier i bolaget att det röstetal som hans aktier medför minskar till mindre än en tredjedel av det sammanlagda röstetalet av alla aktier. Efter att bekräftelse har förvägrats får den utländska ägaren vid bolagsstämman rösta endast med ett antal aktier som medför högst nämnda röstetal.

Om bekräftelse förvägras för ett företagsköp där bestämmanderätt i en annan i 3 § 3 mom. nämnd sammanslutning än ett aktiebolag övergår till en utländsk ägare eller för förvärv av en rörelse, hävs de avtal som gäller förvärvet av bestämmanderätten eller rörelsen vid den tidpunkt som bestäms i beslutet.

Om den som förvägrats bekräftelse upphör att vara utländsk ägare före utgången av den i 1 eller 2 mom. nämnda tiden, bortfaller de ovan nämnda påföljderna.

3 kap

Internationellt avtals inverkan på tillsynen

12 §
Upphörande och återupptagning av tillsynen

Beträffande stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inställs tillsyn enligt denna lag genom förordning enligt vad EES-avtalet förutsätter. Samtidigt eller senare kan tillsynen också annars inställas genom förordning, om inte något viktigt nationellt intresse kräver att den upprätthålls. Om ett viktigt nationellt intresse kräver det, kan tillsynen genom förordning återupptas i behövlig omfattning och i fall som hör till tillämpningsområdet för EES-avtalet dessutom enligt bestämmelserna i artikel 112 i avtalet.

Upphörande av tillsynen gäller inte företagsköp som avser en i 3 § 3 mom. nämnd sammanslutning eller rörelse.

4 kap

Särskilda stadganden

13 §
Ändringssökande

Beslut om överföring av ett ärende som ministeriet har fattat med stöd av 8 § får inte överklagas genom besvär, till den del genom beslutet har avgjorts om ett företagsköp kan äventyra ett viktigt nationellt intresse.

14 § (21.5.1999/623)

14 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

15 §
Företagsköpsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att ansöka om bekräftelse enligt denna lag, ger myndigheterna felaktiga upplysningar eller hemlighåller upplysningar som är viktiga för behandlingen av ansökan skall för företagsköpsförseelse dömas till böter, om gärningen inte är ringa eller om inte strängare straff stadgas på annat ställe i lag.

16 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagens 12 § träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (12 § trädde i kraft enligt F 1586/1993 den 1.1.1994.)

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) jämte ändringar,

2) lagen den 28 juli 1939 om bulvanförhållande i fråga om aktier (224/39), samt

3) lagen den 18 april 1973 om rätt för utlänningar och vissa sammanslutningar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag och kommanditbolag (322/73) jämte ändringar.

Lagen tillämpas inte på rättshandlingar som har utförts före ikraftträdandet.

Bestämmelser i ett aktiebolags bolagsordning samt i ett andelslags och en ekonomisk förenings stadgar liksom anteckningar om förbud i ett aktiebolags aktiebok, aktieägarförteckning, aktiebrev, interimsbevis och talonger liksom i vänteförteckningar och på emissionskonton vilka baserar sig på den lag som upphävs enligt 2 mom. 1 punkten, blir ogiltiga när denna lag träder i kraft.

RP 120/92, LaUB 16/92

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1993/1614:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1614/1993 trädde i kraft enligt F 1617/1993 den 1.1.1994.)

RP 295/92, EkUB 50/93, Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv 73/183/EEG, 77/780/EEG, 86/524/EEG, 89/646/EEG, 89/299/EEG, 89/647/EEG, 91/31/EEG, 83/350/EEG, 86/635/EEG, 89/117/EEG och 91/308/EEG

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.