Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

23.12.1992/1505

Lag om offentlig upphandling (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om offentlig upphandling 30.3.2007/348, som gäller fr.o.m. 1.6.2007.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde och syfte

De statliga och kommunala myndigheterna samt övriga upphandlingsenheter som avses i denna lag skall, för att åstadkomma konkurrens och för att trygga jämbördigt och icke-diskriminerande bemötande av dem som deltar i ett anbudsförfarande, vid sin upphandling iaktta denna lag.

Denna lag tillämpas inte

1) vid upphandling som skall hållas hemlig eller vid upphandling där centrala statliga säkerhetsintressen förutsätter ett annat förfarande eller där särskilda säkerhetsbestämmelser iakttas med stöd av lag, förordning eller administrativ bestämmelse,

2) vid upphandling av varor som lämpar sig huvudsakligen för militärt bruk,

3) vid sådan upphandling för en internationell organisation som görs med stöd av ett särskilt förfarande, samt

4) vid sådan upphandling, som görs med stöd av ett internationellt samarbetsavtal som Finland ingått.

(19.12.1997/1247)

Internationella samarbetsavtal som avses i 2 mom. 4 punkten skall delges Europeiska gemenskapernas kommission. (19.12.1997/1247)

2 §
Upphandlingsenheter

Upphandlingsenheter som avses i denna lag är

1) statens, kommunernas och kommunalförbundens myndigheter samt evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet och deras församlingar,

2) juridiska personer, som anses höra till den offentliga förvaltningen,

3) enheter till vilkas verksamhetsområde hör vattenförsörjning, energiförsörjning, trafikidkande eller telekommunikation i den omfattning som stadgas genom förordning, (29.12.1994/1523)

4) affärsverk enligt lagen om statens affärsverk (627/87), om inte annat stadgas genom förordning, och

5) varje upphandlare, om beloppet av det understöd som beviljas för upphandlingen av enheter som nämns i 1, 2 eller 4 punkten överstiger hälften av upphandlingens värde. (19.12.1997/1247)

En juridisk person anses höra till den offentliga förvaltningen enligt 1 mom. 2 punkten om denna juridiska person har grundats för att verka för det allmänna intresset utan industriell eller kommersiell karaktär och om

1) den huvudsakligen finansieras av enheter som avses i 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten,

2) den står under kontroll av en enhet som avses i 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten, eller

3) den har ett förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan, av vars medlemmar över hälften utses av en enhet som avses i 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten.

3 § (19.12.1997/1247)
Upphandling som överstiger tröskelvärdet

Om de förfaringssätt och andra frågor som gäller upphandling vars värde uppgår till minst ett visst markbelopp, dvs. tröskelvärdet, eller som överstiger tröskelvärdet bestäms genom förordning i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning.

4 §
Definitioner

I denna lag avses

1) med upphandling köp, hyrning eller motsvarande transaktioner som gäller varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad,

2) med kandidat den som har begärt att få delta i anbudstävling,

3) med anbudsgivare den som ger ett anbud, och

4) med leverantör den som säljer, uthyr eller på annat motsvarande sätt levererar en vara, utför en tjänst eller en entreprenad på basis av ett upphandlingsavtal. (19.12.1997/1247)

2 kap

Verkställande av upphandlingen

5 § (19.12.1997/1247)
Upphandlingsförfarandet

Vid upphandling skall befintliga konkurrensmöjligheter utnyttjas. Om upphandling skall oberoende av dess värde antingen en annons publiceras eller anbud annars inbegäras av med hänsyn till upphandlingens omfång och art ett tillräckligt antal leverantörer. Om vid en upphandling som understiger tröskelvärdet en annan leverantör än den av vilken anbud har begärts, önskar ge anbud, har han rätt att få en anbudsbegäran för att kunna lämna ett anbud.

Upphandling får göras utan anbudstävlan endast av särskilda skäl. Som dylika skäl kan betraktas bland annat att värdet på upphandlingen är obetydligt eller de grunder som fastställts för användning av direkt förhandlat förfarande, om vilka det stadgas i förordningarna om upphandling som överstiger tröskelvärdet.

Anbudstävlan behöver dock inte anordnas vid kollektiv upphandling, om upphandlingen företas hos en sådan enhet för kollektiv upphandling som redan har iakttagit bestämmelserna om upphandling i denna lag. En upphandlingsenhet som ger en upphandling i uppdrag åt en annan enhet skall ställa som villkor att den som företar upphandlingen iakttar denna lag.

Byggnadsentreprenad får inte utföras som eget arbete utan att anbudstävlan anordnas, om projektbundet statsbidrag beviljas för projektet och projektets kostnadskalkyl, på vilket statsbidraget baserar sig, inklusive mervärdesskatt uppgår till minst 5 000 000 mark. Anbudstävlan behöver inte anordnas av skäl som anges ovan i 2 mom. eller genom beslut av statsbidragsmyndighet om ändamålet med stödet det förutsätter.

6 § (19.12.1997/1247)
Grunderna för val av en kandidat och anbudsgivare

I en anbudstävlan kan en sådan kandidat eller anbudsgivare uteslutas som inte kan anses ha tekniska, ekonomiska eller andra förutsättningar för att genomföra upphandlingen eller som har försummat att betala skatt eller lagstadgade socialavgifter i Finland eller i det land där leverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget (stationeringsland). En sådan kandidat skall på begäran ges upplysning om grunderna för uteslutningen.

Vid upphandling som understiger tröskelvärdet kan vid bedömningen av kandidaters och anbudsgivares ekonomiska och tekniska prestationsförmåga förordningarna om upphandling som överstiger tröskelvärdet iakttas i tillämpliga delar.

I alla skeden av ett upphandlingsförfarande skall kandidater och anbudsgivare bemötas jämbördigt och utan diskriminering. Om kandidaten eller anbudsgivaren är en sammanslutning eller en inrättning som ägs av upphandlingsenheten, skall dessa bemötas på samma sätt som de övriga kandidaterna eller anbudsgivarna.

7 § (19.12.1997/1247)
Val av anbud

Upphandlingen skall göras så förmånligt som möjligt. Bland anbuden skall antas det som är som helhet ekonomiskt mest förmånligt eller billigast.

Vid upphandling som understiger tröskelvärdet kan vid fastställandet av kriterier för urvalet förordningarna om upphandling som överstiger tröskelvärdet i tillämpliga delar följas.

7 a § (21.1.2005/21)
Upphandlingsbeslut och upphandlingsavtal

En upphandlingsenhet skall fatta ett skriftligt beslut om de avgöranden som påverkar kandidaternas eller anbudsgivarnas ställning samt om anbudsförfarandets utgång. Till beslutet som skall motiveras skall dessutom fogas en i 9 b § avsedd anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om ansökan). Beslutet jämte anvisningen om ansökan skall skriftligt delges de parter som saker gäller.

Efter att ett upphandlingsbeslut har fattats skall upphandlingsenheten ingå ett skriftligt avtal om upphandlingen. Upphandlingsavtal får ingås och beslut verkställas tidigast 21 dagar efter det att kandidaterna eller anbudsgivarna har fått eller anses ha fått del av beslutet och anvisningen om ansökan.

Avvikelse från tidsfristen enligt 2 mom. kan göras, om ingående av avtal är absolut nödvändigt av skäl som är tvingande på grund av allmänt intresse eller av någon annan oförutsebar orsak som inte beror på upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten skall i sitt beslut ange grunderna för avvikelsen.

3 kap

Rättsskyddsmedel

8 § (19.12.1997/1247)
Skadestånd

Den som genom förfarande som strider mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling orsakar en kandidat, anbudsgivare eller leverantör skada, är skyldig att ersätta den skada han orsakat.

Då skadeståndskravet gäller de kostnader som uppkommit på grund av deltagande i ett anbudsförfarande, är det för utdömande av skadestånd tillräckligt att kandidaten eller anbudsgivaren leder i bevis ett oriktigt förfarande som avses i 1 mom. och att han om förfarandet hade varit felfritt skulle ha haft en realistisk möjlighet att vinna anbudstävlan.

9 § (19.12.1997/1247)
Påföljder som bestäms av marknadsdomstolen (28.12.2001/1530)

Om det vid en upphandling har förfarits i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, kan marknadsdomstolen på ansökan

1) helt eller delvis undanröja ett beslut av en upphandlingsenhet,

2) förbjuda upphandlingsenheten att tillämpa en punkt i ett dokument som gäller upphandlingen och att annars följa ett oriktigt förfarande,

3) ålägga upphandlingsenheten att korrigera sitt oriktiga förfarande, eller

4) ålägga upphandlingsenheten att betala gottgörelse till en part som skulle ha haft ett reellt tillfälle att vinna anbudstävlan om förfarandet hade varit felfritt.

(28.12.2001/1530)

Gottgörelse kan påföras, om de åtgärder som anges i 1, 2 och 3 punkten kan orsaka betydande skada på det sätt som avses i 10 § 3 mom. eller om ansökan anhängiggjorts först efter att upphandlingsavtal ingåtts. När gottgörelse påförs skall hänsyn tas till arten av det fel eller den försummelse som upphandlingsenheten gjort sig skyldig till, upphandlingens totala värde samt de kostnader och den skada som sökanden orsakats.

9 a § (28.12.2001/1530)
Parter och marknadsdomstolens behörighet

I ett ärende som avses i 9 § kan ansökningen anhängiggöras och talan föras av den som saken gäller, av handels- och industriministeriet och i ärenden som gäller upplåtande på entreprenad även av finansministeriet eller i ärenden som nämns i 5 § 4 mom. av den statliga myndighet som har beviljat projektbundet stöd för genomförande av byggnadsprojektet i fråga.

Marknadsdomstolen upptar inte till behandling en ansökan rörande ett upphandlingsförfarande som iakttagits av en enhet som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten, om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning.

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas genom besvär med stöd av kommunallagen (365/1995) eller förvaltningsprocesslagen (586/1996) på den grund att beslutet strider mot denna lag.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag skall på behandlingen av ärenden i marknadsdomstolen i övrigt tillämpas förvaltningsprocesslagen.

9 b § (16.11.2001/1009)
Anhängiggörande av ärenden vid marknadsdomstolen (28.12.2001/1530)

Ansökan skall göras skriftligen. Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhängiggöra ärendet i marknadsdomstolen. (28.12.2001/1530)

Ansökan skall göras inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbudstävlan och om grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans utgång och om grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om ansökan). I fråga om anvisning om ansökan iakttas i tillämpliga delar det som i 3 kap. förvaltningsprocesslagen bestäms om besvärsanvisning. Ett upphandlingsavtal utgör inget hinder för att ansökan prövas. (28.12.2001/1530)

3 mom. har upphävts genom L 21.1.2005/21. (21.1.2005/21)

10 § (28.12.2001/1530)
Vite och temporära åtgärder

Marknadsdomstolen kan förena ett förbud som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten och ett åläggande som avses i 9 § 1 mom. 3 punkten med vite, med iakttagande av viteslagen (1113/1990).

Efter att en ansökan har anhängiggjorts kan marknadsdomstolen temporärt förbjuda eller avbryta verkställigheten av ett beslut eller i övrigt bestämma att upphandlingen temporärt skall avbrytas för den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen, varvid i det senare fallet på motsvarande sätt skall iakttas vad som föreskrivs i 1 mom. Ett i 9 § 1 mom. 2 punkten nämnt förbud och ett i 3 punkten nämnt åläggande kan även utfärdas temporärt för den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen, varvid på motsvarande sätt skall iakttas 1 mom.

Vid beslut om en sådan åtgärd som avses i 2 mom. skall marknadsdomstolen fästa uppmärksamhet vid att åtgärden inte orsakar större skada för motparten eller andra personers rättigheter, och inte heller för det allmänna intresset, än de fördelar som åtgärden medför.

Marknadsdomstolens överdomare eller en marknadsrättsdomare kan i brådskande fall besluta om temporära åtgärder enligt 2 mom.

11 §
Hörande och annat förfarande

En åtgärd som avses i 9 § 1 mom. och 10 § får inte föreskrivas utan att upphandlingsenheten och andra som saken angår bereds tillfälle att bli hörda. Om syftet med en åtgärd som avses i 10 § 2 mom. i annat fall kan äventyras, kan åtgärden dock föreskrivas utan att sådant tillfälle bereds.

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att infinna sig till ett sammanträde och att lägga fram handlingar som klarlägger det anhängiga ärendet. (28.12.2001/1530)

Om skyldigheten att lägga fram handlingar enligt 2 mom. inte fullgörs eller om parten utan laga förfall uteblir från marknadsdomstolens sammanträde, kan parten vid vite åläggas att lägga fram handlingarna eller att infinna sig till ett sammanträde. (28.12.2001/1530)

11 a § (19.12.1997/1247)
Förlikningsförfarande

När det gäller en upphandling som företagits av en i 2 § 1 mom. 3 punkten avsedd upphandlingsenhet, kan en kandidat, anbudsgivare eller leverantör, som anser att upphandlingsenheten gjort sig skyldig till ett förfarande som strider mot denna lag eller de stadganden och föreskrifter som utfärdats med stöd därav eller mot Europeiska gemenskapens lagstiftning och vars intresse det oriktiga förfarandet gäller, utöver de krav som avses i 8 § eller 9 § 1 mom. 1–4 punkten, hos Europeiska kommissionen framställa en begäran om att förlikningsförfarande skall tillgripas.

Begäran om ett förlikningsförfarande skall riktas till handels- och industriministeriet inom 14 dagar från det att anbudsgivarna har fått del av hur anbudstävlingen avgjorts eller av det beslut som gäller denna. Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om förlikningsförfarandet.

12 § (28.12.2001/1530)
Sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut

Ändring i sådana beslut av marknadsdomstolen som avses i 9 och 10 § får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Marknadsdomstolens beslut skall trots besvär iakttas, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

I beslut om föreläggande av vite som marknadsdomstolen har fattat med stöd av 10 § 1 eller 2 mom. får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

4 kap

Särskilda stadganden

13 § (29.12.1994/1523)
Lämnande av upplysningar

För övervakning av upphandling och informationsutbyte skall upphandlingsenheterna lämna statistiska och andra uppgifter till myndigheterna i Finland och Europeiska gemenskapen om olika skeden i sin upphandling och om den upphandling de företagit, i den omfattning som handels- och industriministeriet bestämmer.

14 § (19.12.1997/1247)
Rätt att få information och tystnadsplikt

Angående rätten för dem som har deltagit i en anbudstävlan att få information om dokument om handläggningen av anbuden gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om parters rätt att få information. (21.5.1999/633)

Den som vid fullgörande av uppgifter som avses i denna lag har fått kännedom om affärs- eller yrkeshemligheter för en näringsidkare eller andra med dem jämförbara omständigheter att yppandet av dem kan orsaka näringsidkaren ekonomisk skada, får inte röja dem eller använda dem utan laglig rätt, om inte den vars intresse tystnadsplikten gäller har gett sitt samtycke.

15 § (21.4.1995/725)
Straffstadgande

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 14 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

16 § (29.12.1994/1523)

16 § har upphävts genom L 29.12.1994/1523.

17 §
Närmare stadganden och anvisningar

Genom förordning kan närmare stadganden utfärdas om verkställigheten av denna lag.

Handels- och industriministeriet och finansministeriet kan utfärda anvisningar om tillämpningen av denna lag och de förordningar som utfärdats med stöd av den.

18 §
Ikraftträdande- och övergångsstadgande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas inte på upphandling som har påbörjats innan lagen har trätt i kraft.

RP 154/92, EkUB 39/92

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1994/1523:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1523/1994 trädde i kraft enligt F 1572/1994 den 1.1.1995.)

RP 302/94, EkUB 44/94

21.4.1995/725:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

19.12.1997/1247:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Denna lag tillämpas inte på upphandling om vilken en upphandlingsannons har publicerats eller vid vilken upphandlingsförfarandet annars har inletts innan lagen träder i kraft.

RP 69/1997, EkUB 24/1997, RSv 164/1997, Rådets direktiv 89/665/EEG; EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 33, Rådets direktiv 92/13/EEG; EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 14, Rådets direktiv 92/50/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1, Rådets direktiv 93/36/EEG; EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 1, Rådets direktiv 93/37/EEG; EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 54, Rådets direktiv 93/38/EEG; EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 84

21.5.1999/633:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

16.11.2001/1009:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

Denna lag tillämpas på de beslut angående anbudstävlingar som fattas efter att lagen har trätt i kraft.

RP 101/2001, EkUB 14/2001, RSv 105/2001

28.12.2001/1530:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001, LaUB 23/2001, RSv 191/2001

21.1.2005/21:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 237/2004, EkUB 25/2004, RSv 182/2004, Rådets direktiv 89/665/EEG (31989L0665); EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 33

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.