Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

18.12.1992/1391

Förordning om Försörjningsberedskapscentralen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom SRF om Försörjningsberedskapscentralen 25.6.2008/455.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/92):

Försörjningsberedskapscentralens uppgifter
1 § (15.9.2005/753)

Försörjningsberedskapscentralen skall utöver vad som, stadgas i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), inom sitt verksamhetsområde

1) verka som sekretariat för försvarsekonomiska planeringskommissionen och utföra uppgifter som den ger,

2) handha planering, byggande, affärstransaktioner och förvaltning i anslutning till statens säkerhetsupplagring samt sörja för skötseln och övervakningen av upplagen,

3) främja skyddsupplagringen, ingå avtal för statens räkning, bevilja befrielse från säkerhetsupplagsavgifter och övervaka att avtalen följs,

4) sköta förvaltningsuppgifter i anslutning till den obligatoriska upplagringen av importbränslen och övervaka att lagstiftningen följs,

5) främja samt följa och samordna myndigheternas beredskap att styra landets ekonomiska liv under exceptionella förhållanden,

6) främja beredskapsplaneringen och förberedelserna för verksamhet under exceptionella förhållanden sektorvis och per driftsställe,

7) sammanställa uppgifter samt låta utföra och publicera undersökningar och utredningar på försörjningsberedskapens område,

8) sörja för information och utbildning,

9) följa den internationella utvecklingen och hålla kontakt med inhemska och utländska myndigheter och inrättningar samt

10) sköta andra uppgifter som det stadgas och bestäms att centralen skalla handha.

Försörjningsberedskapscentralens organisation
2 §

Om försörjningsberedskapscentralens verksamhetsenheter bestäms i arbetsordningen.

3 §

Försörjningsberedskapscentralens direktion skall

1) fastställa Försörjningsberedskapscentralens verksamhets- och ekonomiplan samt arbetsordning och andra allmänna anvisningar som gäller verksamheten,

2) göra upp bokslut och verksamhetsberättelse för försörjningsberedskapsfonden,

3) besluta om affärstransaktioner och andra förbindelser i anslutning till statens säkerhetsupplagring, om beslutanderätten inte i arbetsordningen har getts överdirektören eller någon annan anställd,

4) kära och svara för statens räkning i ärenden i anslutning till Försörjningsberedskapscentralens verksamhetsområde samt bevaka statens intresse och rätt,

5) prissätta Försörjningsberedskapscentralens prestationer,

6) bestämma om skötseln av Försörjningsberedskapscentralens bokföring samt

7) också i övrigt styra och övervaka Försörjningsberedskapscentralens verksamhet.

4 § (12.12.2001/1259)

Statsrådet utser direktionsmedlemmarna för tre år i sänder.

Av medlemmarna skall tre företräda handels- och industriministeriets, en utrikesministeriets, en finansministeriets, en jord- och skogsbruksministeriets, en kommunikationsministeriets och en social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, en försvarsförvaltningen samt tre näringslivet. Näringslivets representanter utses på framställning av försvarsekonomiska planeringskommissionen.

Försörjningsberedskapscentralens överdirektör har rätt att närvara vid direktionens möten och har yttranderätt såvida direktionen inte besluter annat.

Statsrådet utser ordföranden och vice ordföranden bland direktionens medlemmar.

5 § (12.12.2001/1259)

De ärenden som nämns i 3 § 3 punkten kan direktionen behandla i begränsad sammansättning, i vilken ingår direktionens ordförande, vice ordförande och fyra av statsrådet utsedda andra direktionsmedlemmar.

6 §

Handels- och industriministeriet fastställer arvodena för direktionens ordförande, vice ordförande och medlemmar.

Personalen och dess uppgifter
7 §

Chef för Försörjningsberedskapscentralen är en överdirektör. Direktionen utser överdirektörens ställföreträdare.

Vid centralen finns dessutom annan personal i arbetsavtalsförhållande.

8 §

Överdirektören utvecklar och leder Försörjningsberedskapscentralens verksamhet och svarar för att Försörjningsberedskapscentralen utför de uppgifter den har getts.

9 §

De personer som har ledningsuppgifter vid Försörjningsberedskapscentralen svarar för att de enheter som hör till deras verksamhetsområde når de uppställda målen.

10 §

På Försörjningsberedskapscentralens personal i arbetsavtalsförhållande tillämpas gällande stadganden och bestämmelser om löne- och arbetsvillkor för statens personal i arbetsavtalsförhållande.

Anställning och befrielse från arbetet
11 §

Överdirektören anställs av statsrådet.

Övrig personal anställs av överdirektören.

Om temporär skötsel av överdirektörens befattning beslutar handels- och industriministeriet. Om temporär skötsel av övriga uppgifter beslutar överdirektören.

Befrielse från arbetet beviljas av den som beslutar om temporärt handhavande av uppgiften.

Avgörande av ärenden
12 §

Ärenden som ankommer på Försörjningsberedskapscentralen avgörs av:

1) direktionen

eller

2) överdirektören eller någon annan anställd, om sådan beslutanderätt har getts i arbetsordningen.

De ärenden som behandlas i direktionen avgörs på föredragning. I arbetsordningen bestäms vilka andra ärenden som skall avgöras på föredragning.

13 §

Ärendena avgörs i direktionen med enkel röstövervikt då olika mening uppkommer. Då rösterna faller lika avgör den åsikt som sammanträdets ordförande har understött. (12.12.2001/1259)

Närmare bestämmelser om sammankallande av direktionen och om beslutförhet samt om behandlingen av ärenden i direktionen ges i arbetsordningen.

Styrning och övervakning av Försörjningsberedskapscentralen
14 § (14.12.2000/1139)

Handels- och industriministeriet tillsätter för varje kalenderår för granskning av Försörjningsberedskapscentralens förvaltning, ekonomi och räkenskaper minst två revisorer, av vilka åtminstone den ena skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

15 §

Försörjningsberedskapscentralens räkenskapsår är ett kalenderår.

16 § (15.9.2005/753)

Direktionen skall ge bokslutet till revisorerna inom tre månader från det räkenskapsperioden upphörde. Revisorerna skall avge sin revisionsberättelse inom en månad från det bokslutet gavs dem. Direktionen skall tillställa handels- och industriministeriet bokslutet och revisionsberättelsen inom fem månader från det räkenskapsperioden gick ut.

17 § (13.10.1995/1180)

Om Försörjningsberedskapscentralens penningtransaktioner och bokföring bestäms närmare i den av direktionen fastställda ekonomistadgan.

Särskilda stadganden
18 §

I Försörjningsberedskapscentralens verksamhets- och ekonomiplan ingår årligen ett anslag som står till försvarsekonomiska planeringskommissionens förfogande för uppgifter enligt 1 § lagen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen (238/60).

19 §

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdande
20 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 maj 1960 om den försvarsekonomiska planeringskommissionen (239/60) 10, 11, 11 a och 12 §§ sådana de lyder, 10 § i förordning av den 16 januari 1981 (42/81), 11 § ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 15 januari 1988 (19/88), 11 a § i sistnämnda förordning och 12 § ändrad genom nämnda förordning av den 16 januari 1981 och förordning av den 6 juli 1983 (610/83).

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.1993/1165:

Denna förordning träder i kraft den 20 december 1993.

13.10.1995/1180:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

14.12.2000/1139:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

12.12.2001/1259:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

15.9.2005/753:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.