Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

4.12.1992/1257

Förordning om användning av fordon på väg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.6.2020. Se L 729/2018 194 och 195 §.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81):

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 § (19.12.2002/1243)
Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på fordonstrafik på väg med sådana fordon på vilka fordonslagen (1090/2002) tillämpas.

2. Denna förordning tillämpas på militärfordon, med undantag av pansarfordon, om inte något annat föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet med stöd av fordonslagen.

3. I fråga om tillämpningen av denna förordning på specialtransporter föreskrivs särskilt.

2 § (10.1.2019/31)
Definitioner

I fråga om definieringen av fordon, fordonskategorier och ett fordons dimension och massa tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den. Bestämmelser om ett fordons dimension och massa finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

I denna förordning avses med

1) kopplingsmassa släpfordonets vid koppling tillåtna faktiska massa, med undantag för den massa som belastar vändskivan eller dragkopplingen i dragfordonet till en påhängsvagn, en traktorsläpvagn och en medelaxelsläpvagn,

2) odelbar last en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig kostnad eller risk för skada, och som på grund av sin massa eller sina dimensioner inte kan transporteras med något fordon eller någon fordonskombination utan att överskrida det värde för massa eller dimensioner som allmänt är tillåtet på vägen; med odelbar last avses också en för sjötransport avsedd container som, tom eller lastad på avgångsorten, transporteras till eller från utlandet, och som är över 2,80 meter hög eller över 12,30 meter lång; om transporten av en container som avses här kräver en höjd som överskrider 4,40 meter eller på motsvarande sätt transporten av en här avsedd container i en påhängsvagnskombination kräver att en längd på 23,00 meter eller den massa som allmänt tillåts på väg överskrids, anses containern vara ett odelat föremål bara om den används för transport av ett odelat föremål eller om den transporteras tom,

3) ministeriet kommunikationsministeriet,

4) arbetsredskap utbytbara maskiner som kopplas till fordonet och som helt saknar kontakt med marken under vägtransporten eller som i förhållande till fordonet inte kan rotera runt sin vertikalaxel under vägtransporten,

5) mått- och viktdirektivet rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, sådant det lyder senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719,

6) alternativa drivkrafter alternativa bränslen som avses artikel 2 i mått- och viktdirektivet

7) styrande axel en axel med hjul vars riktning i förhållande till fordonets längsgående axel kan ändras direkt eller indirekt för att åstadkomma en ändring av fordonets rörelseriktning,

8) medspårande axel en axel med hjul vars styrvinkel ändras endast av krafterna mellan däcken och vägytan; som medspårande axel betraktas dock inte en axel där det sker en liten ändring av styrvinkeln på grund av elasticiteten i axelns upphängning,

2 kap

Fordons användning och skick

3 § (28.12.2018/1310)
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

För ett fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg

1) för paket- och lastbilar (kategori N), specialbilar, samt hus-, lik- och servicebilar i kategori M 80 kilometer per timme,

2) för sådana paketbilar (kategori N1) och specialbilar samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,8 ton och som tagits i bruk 1981 eller därefter eller vilkas egenmassa är under 1,875 ton och som tagits i bruk 1995 eller därefter dock 100 kilometer per timme,

3) för sådana paketbilar (kategori N1) samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas totala massa är högst 3,5 ton och vilka är försedda med låsningsfria bromsar och skyddskudde för åtminstone föraren när de säten som godkänts för användning vid körning med en husbil dessutom är försedda med bilbälte, dock 100 kilometer per timme,

4) för bussar (kategori M2 och M3) 80 kilometer per timme, dock 100 kilometer per timme, om bussen vid besiktningen har godkänts för denna hastighet och det inte finns stående passagerare i bussen,

5) för motordrivna fordon med minst en ofjädrad axel 60 kilometer per timme; denna begränsning gäller dock inte motorcyklar utan fjädring baktill (kategori L3e och L4e),

6) för två- och trehjuliga mopeder och lätta fyrhjulingar 45 kilometer per timme, dock för mopeder med låg effekt, motoriserade cyklar och lätta elfordon 25 kilometer per timme vid körning med motor,

7) för motorredskap och terrängfordon 40 kilometer per timme, dock för snöskotrar och tunga snöskotrar 60 kilometer per timme på snöskoterleder,

8) för andra traktorer än trafiktraktorer och för snabba traktorer i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 40 kilometer per timme, 40 kilometer per timme,

9) för trafiktraktorer och för trafiktraktorer som betraktas som jordbruks- och skogsbrukstraktorer när de används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 50 kilometer per timme,

10) för snabba traktorer i kategori b 60 kilometer per timme, dock för sådana snabba traktorer i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer per timme och som är försedda med låsningsfria bromsar 80 kilometer per timme,

11) för fordon med järnband med metallyta 20 kilometer per timme.

En förutsättning för att en husbil ska kunna godkännas för användning i en hastighet på 100 km/h är att det baktill på husbilen finns en rund gul skylt med en diameter på 240 mm, 20 mm breda svarta kanter och talet 100 angivet med svarta 120 mm höga siffror och att husbilen vid besiktning eller typgodkännande har konstaterats uppfylla de krav som ställts för hastighetskategorin.

En förutsättning för att en buss ska kunna godkännas för användning i en hastighet på 100 km/h är att bussen uppfyller följande krav:

1) bussen har låsningsfria bromsar,

2) bussen har däck som är godkända av däcktillverkaren för användning i en hastighet på 100 km/h utan tidsbegränsning för bruksperioden,

3) bussens motoreffekt är minst 11 kW för varje ton av totalmassan,

4) sätena är försedda med huvudstöd,

5) de passagerarsäten framför vilka det inte finns något annat säte eller motsvarande hinder samt förarsätet är försedda med bilbälte,

6) förarsätet är skyddat bakifrån,

7) bagaget kan säkras stadigt,

8) färdskrivarens kapacitet omfattar hastigheter upp till minst 125 km/h,

9) baktill på bussen finns en rund gul skylt med en diameter på 240 mm, 20 mm breda svarta kanter och talet 100 angivet med svarta 120 mm höga siffror.

Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon på väg när ett släpfordon är kopplat till det är

1) för bilar (kategori M och N), motorcyklar, trehjulingar och tunga fyrhjulingar 80 kilometer per timme, dock 60 kilometer per timme för en bil när ett släpfordon som saknar bromsar och har en klassificeringsmassa som överstiger 0,75 ton är kopplat till den samt 60 kilometer per timme för ett fordon när ett släpfordon som saknar fjädring är kopplat till det,

2) för två- och trehjuliga mopeder samt lätta fyrhjulingar 45 kilometer per timme, dock 25 kilometer per timme för ett fordon med en konstruktiv hastighet på högst 25 kilometer per timme vid körning med motor,

3) för motorredskap och terrängfordon 40 kilometer per timme, dock för snöskotrar och tunga snöskotrar 60 kilometer per timme på snöskoterleder om släpvagnen inte används för persontransport,

4) för andra traktorer än trafiktraktorer och för snabba traktorer i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 40 kilometer per timme, 40 kilometer per timme,

5) för trafiktraktorer samt för trafiktraktorer som betraktas som jordbruks- och skogsbrukstraktorer när de används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen 50 kilometer per timme,

6) för snabba traktorer i kategori b 60 kilometer per timme, dock för fordonskombinationer med en snabb traktor i kategori b och ett eller flera släpfordon där alla fordonen är försedda med låsningsfria bromsar 80 kilometer per timme,

7) för fordonskombinationer med järnband med metallyta 20 kilometer per timme,

8) för traktorer, om släpvagnen används för persontransport, 40 kilometer per timme.

Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon som bogseras på sina egna hjul eller med hjälp av dolly är 60 km/h, om inte lägre hastighet föreskrivits eller bestämts för någotdera fordonet.

När ett motordrivet fordon körs på väg får hastigheten inte överskrida den maximihastighet som en myndighet eller tillverkaren har bestämt med anledning av fordonets konstruktion eller en för fordonets konstruktion eller utrustning överstor last. Med en fordonskombination får man inte överskrida den högsta tillåtna hastigheten för något av fordonen i kombinationen.

3 a § (18.12.2014/1272)
Hastighetsskylt

1. På ett fordon i kategori N1 vars största tillåtna hastighet är 80 km/h ska fästas en bakåt synlig rund skylt, som har en diameter på 240 mm samt svarta kanter på gul eller vit botten med en beteckning av den högsta tillåtna hastigheten i km/h med svarta 120 mm höga siffror.

2. På andra fordon än sådana som avses i 1 mom. ska fästas en i 1 mom. avsedd skylt, om deras hastighet har begränsats till en hastighet som är lägre än den hastighet som fastställts för fordonets kategori och som är lägre än 80 km/h.

4 §
Förbud mot onödig och störande körning

Onödig och störande körning i tätorter är förbjuden. Inom tätorter skall fordonets rutt och körsätt även i övrigt anpassas så att andra inte onödigt störs.

5 § (19.12.2002/1243)
Förbud mot onödig tomgång

1. Ett motordrivet fordon som har stannat av någon annan orsak än tvingande trafikhinder får ha motorn igång högst två minuter. När temperaturen är under -15°C får motorn dock vara igång högst fyra minuter innan körningen påbörjas. Traktors, motorredskaps eller på bilunderede byggt motorredskaps motor får dock vara igång så länge det behövs för att förbereda fordonet före påbörjandet av det arbete som utförs med fordonet eller redskapet.

2. Förbudet mot tomgång gäller varken utrycningsfordon som utför brådskande uppdrag, fordon som används i polisens tjänsteuppdrag eller fordon som inväntar sin tur för en avgasmätning. Förbudet gäller inte heller fordon vars huvudsakliga användning eller den tilläggsanordning så som en avfallspress, en kompressor, en pump eller ett lyftbord som den huvudsakliga användningen förutsätter, kräver att motorn är igång.

6 § (28.12.2018/1310)
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

Den i vägtrafiklagen (267/1981) föreskrivna skyldigheten att använda bilbälte gäller inte

1) en polisman, en gränsbevakningsman eller den som är anställd vid fångvårdsväsendet, när han eller hon är ute i ett sådant tjänsteuppdrag att användningen av bilbälte kan orsaka fara eller avsevärd olägenhet,

2) en besiktare som utför kontroll av en bil,

3) den som delar ut post, tidningar eller andra varor som ska distribueras till flera platser och den som samlar in avfall eller andra varor som ska samlas in från flera platser, då den oavbrutna körsträckan är högst hundra meter och användningen av bilbälte orsakar avsevärd olägenhet,

4) en förare av en personbil i tillståndspliktig persontrafik, med undantag för transporter av skolbarn och körning utan passagerare.

Den i vägtrafiklagen föreskrivna skyldigheten att använda skyddshjälm gäller inte

1) en förare av eller passagerare på en trehjulig moped om fordonet är försett med täckt förarhytt,

2) en förare av eller passagerare på en tvåhjulig motorcykel och tvåhjulig moped som är försedd med säkerhetsbälte samt skyddsbåge eller skyddstak, om dessa sitter under skyddsbågen eller skyddstaket,

3) en förare av en invalidmotorcykel eller invalidmoped,

4) den som utför trafikövervakning, något annat tjänsteuppdrag eller förare av eller passagerare på fordon som används i försvarsmaktens verksamhet, om någon annan hjälm än en hjälm som är godkänd för vägtrafik används eller om hjälmen är till förfång i utförandet av uppdraget,

5) en besiktare som utför kontroll av en motorcykel eller moped,

6) en förare av eller passagerare på en snöskoter eller på ett terrängfordon eller en traktor med styrstång och sadelformad sits vid ren- eller skogsskötsel, i energiöverföringsarbeten eller telenätverksarbeten eller vid nätgranskning,

7) passagerare i en täckt släpvagn kopplad till en snöskoter eller tung snöskoter,

8) en förare av eller passagerare på en museimotorcykel, museimoped, museisnöskoter och tung museisnöskoter under ett arrangerat körevenemang,

9) den som framför en cykel med elmotor som är utrustad med pedaler och som klassificeras som moped, om föraren använder en hjälm avsedd för cyklister och om cykelns massa i körklart skick är högst 35 kilogram och motorns nominella effekt är högst 1 kilowatt.

Se VägtrafikL 267/1981 88 och 89 §. VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom VägtrafikL 729/2018, som gäller fr.o.m. 1.6.2020.

6 a § (20.4.2006/289)
Befrielse av hälsoskäl från skyldigheten att använda bilbälte

Det läkarintyg som avses i 88 b § 2 mom. i vägtrafiklagen skall innehålla uppgift om giltighetstiden och följande symbol:

7 § (27.6.2018/507)

7 § har upphävts genom F 27.6.2018/507.

7 a § (19.5.1995/809)
Kontroll av färdskrivare

1. I 87 § i fordonslagen och i 4 kap. i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002) föreskrivs om den som genomför kontroller av färdskrivare i enlighet med kapitel VI i bilaga 1 och kapitel VI i bilaga 1 B till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter. (16.6.2005/416)

2 mom. har upphävts genom F 13.12.2007/1221. (13.12.2007/1221)

RF (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (färdskrivarförordning) har upphävts genom förordning EPRF (EU) nr 165/2014.

7 b § (11.10.1996/714)
Kontroller och anmälningar

1. Polisen och arbetarskyddsförvaltningen sköter de kontroller som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av direktiv 88/599/EEG. Vägkontrollerna sköts främst av polisen och kontrollerna i företags lokaler av arbetarskyddsförvaltningen. (13.12.2007/1221)

2. De anmälningar och upplysningar som avses i det direktiv som nämns i 1 mom. samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter lämnas av ministeriet och Trafiksäkerhetsverket inom ramen för deras verksamhetsområden, vid behov enligt ministeriets anvisningar. (8.12.2011/1227)

3. Den rapport till kommissionen som avses i artikel 17 i förordningen som nämns i 7 § 1 mom. utarbetas av arbetarskyddsförvaltningen. (13.12.2007/1221)

RF (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (färdskrivarförordning) har upphävts genom förordning EPRF (EU) nr 165/2014.

8 §
Användning av radio- och televisionsmottagare

1 mom. har upphävts genom F 19.12.2002/1243. (19.12.2002/1243)

2. Användning av radio- och televisionsmottagare samt annan ljudåtergivningsapparat i en personbil (kategori M1) som används i tillståndspliktig personbeställningstrafik och i buss (kategori M2 och M3) som används för linjetrafik är förbjuden, om användningen av apparaten stör passagerarna.

9 §
Styranordning

Styranordningens delar skall underhållas och justeras så att onödigt glapp eller onödig friktion inte förekommer.

10 §
Bromsar

1. Bromsanordningarna skall justeras så att de är obelastade då pedalen eller något annat manöverorgan befinner sig i viloläge och så att manöverorganet har tillräckligt med slaglängdsreserv i belastningens riktning då bromsarna är belastade.

2. Bromsvätskan skall vara sådan att den inte stelnar vid en temperatur på -40°C och den skall även i övrigt vara lämplig för ändamålet. Bromsvätskans kokpunkt skall vara minst 200°C.

11 § (12.10.2006/899)
Användning av terrängfordon på väg

1. Det är tillåtet att med motorsläde och hjulförsett terrängfordon korsa en väg eller överskrida en bro. En motorsläde eller ett hjulförsett terrängfordon får även annars tillfälligt köras på väg med iakttagande av nödvändig försiktighet om

a) det är oskäligt svårt att röra sig i terrängen på grund av transportuppdraget eller terrängförhållandena,

b) det skall anses nödvändigt för att vägen skall kunna korsas tryggt,

c) bränslepåfyllning måste ske på ett för allmän trafik avsett område i omedelbar anslutning till användningen av det aktuella fordonet i terrängen,

d) det skall överföras i terrängen från ett fordon som är avsett för vägtrafik på ett område som avses i c-punkten, eller

e) det skall förvaras på en parkeringsplats på ett område som avses i c-punkten.

2. I det fall som avses i 1 mom. skall motorsläden i första hand använda den oplogade delen av vägen.

3. En släde som är kopplad till en traktor får användas på väg endast i undantagsfall och endast om den inte orsakar fara eller olägenhet för övriga trafiken. Släden får belastas så mycket som förhållandena och trafiksäkerheten det medger.

11 a § (24.8.2017/570)
Användning av fordonchassier på väg

På sådana fordonchassier som ännu inte är försedda med karosseri krävs dock inte reflektorer, backspeglar, stänkskärmar och stänkskydd även om chassiet skulle vara försett med förarhytt och inte heller kopplingsanordning, främre och bakre underkörningsskydd, sidoskydd, anordning som förhindrar obehörig användning eller färdskrivare.

12 § (28.12.2018/1310)
Användning av nödstopp på snöskoter

En snöskoters eller tung snöskoters nödstopp ska fästas vid föraren innan motorn startas, om nödstoppets funktion förutsätter detta. Ett sådant nödstopp ska hållas fastsatt under körning.

13 § (10.1.2019/31)
Medspårande axel

Om en bil eller en släpvagn för vilken det inte föreskrivs eller bestäms några tekniska krav på styranordningen har en medspårande axel som är försedd med en från förarplatsen manövrerbar anordning eller en anordning som är automatiserad och som låser styrningen i mittläge, ska axeln hållas låst när körhastigheteten är högre än 40 kilometer i timmen.

Om fordonets samtliga axlar är styrande, ska fordonets färdställning i normal trafik följa körbanans riktning.

14 §
Bogsering av fordon

1. När ett fordon som inte får eller kan framföras med hjälp av egen motor bogseras med hjälp av lina eller stång, skall avståndet mellan fordonen vara minst tre och högst sex meter. Mitt på linan eller stången skall en klart synlig flagga fästas. Fordon med bromsarna ur funktion får bogseras endast med hjälp av stång, bom eller dolly och fordon med styrningen ur funktion får bogseras endast med hjälp av dolly eller upplyft med dragbom.

2. Det är förbjudet att bogsera två fordon samtidigt med samma dragfordon. Det fordon som bogseras får inte utan tvingande skäl vara tyngre än dragfordonet. Den som framför det bogserade fordonet skall inneha ett körkort som berättigar honom att köra fordonet i fråga.

3 kap

Användning av däck och dubbar

15 §
Allmänt stadgande om däck

Ett fordon skall utrustas med sådana däck och fälgar som dess registrerade totalmassa och den massa som belastar axeln förutsätter. Däck på vilka kordväven är synlig eller vilka uppenbarligt riskerar att explodera får inte användas.

16 §
Däck på bilar och traktorer samt på släpvagnar och släpanordningar som dras med dem (21.12.2016/1380)

1. På framhjulen till en bil får inte användas däck vilkas obalans kan störa styrningen. Djupet av slitbanans huvudspår skall på däck för en bil, en bils släpvagn och en sådan släpanordning vars största tillåtna hastighet är större än 40 km/h, vara minst 1,6 mm. För en axel med parhjul tillämpas detta krav inte på dess båda hjul. Med huvudspår avses breda spår på slitbanans mitt på en bredd av ca tre fjärdedelar av slitbanan.

2. På personbilar (kategori M1) med en totalmassa som är högst 3,5 ton och paketbilar (kategori N1) samt på specialbilar med en totalmassa som är högst 3,5 ton och släpvagnar med en totalmassa som är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton (kategori O2) skall under december, januari och februari användas vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 mm. Vinterdäck behöver inte användas

a) på båda hjulen av parhjul,

b) vid en tillfällig högst 20 kilometer lång förflyttning i anslutning till tillverkning, import, reparation eller besiktning av eller handel med bilar eller deras släpvagnar,

c) på museifordon,

d) på en sådan bil eller dess släpvagn till vilken vinterdäck inte finns att få.

(19.12.2002/1243)

3. På person- och paketbilar (kategori M1 och N1) och släpvagnar med en totalmassa på högst 3,5 ton (kategori O1 och O2) samt specialbilar skall däck som monteras på samma axel vara likadana i fråga om dimension, konstruktion och egenskaper. Används på en sådan bil eller släpvagn andra än radialdäck, skall sådana monteras på alla hjul. Inte heller på andra bilar eller släpvagnar får på samma axel användas till den grad olika däck, att detta kan medföra olägenhet eller fara.

4. Om ett reservdäck tillfälligt måste användas på en bil eller dess släpvagn på grund av en däckskada, tillämpas inte bestämmelserna i 2 och 3 mom. Fordonet skall dock därvid framföras med iakttagande av särskild försiktighet.

5. Lufttrycket i däck för en personbil (kategori M1) eller släpvagn med en totalmassa på högst 3,5 ton (kategori O1 eller O2) får inte utan särskilda skäl avvika nedåt med mer än 20 procent från det tryck som enligt fordons- eller däcktillverkarens rekommendation motsvarar fordonets belastning.

6. På lastbilar och bussar och på personbilar med en totalmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer per timme ska under december, januari och februari på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, användas vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 mm. På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller en släpanordning som dras med ett ovannämnt fordon ska under nämnda tid användas däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 mm. Vinterdäck behöver inte användas vid en tillfällig högst 20 kilometer lång förflyttning i anslutning till tillverkning, import, reparation eller besiktning av eller handel med sådana fordon och inte heller på museifordon eller på ett sådant fordon för vilket vinterdäck inte finns att få. Ett reservdäck som används tillfälligt på grund av en däckskada behöver dock inte uppfylla förutsättningarna enligt detta moment. (21.12.2016/1380)

17 § (10.1.2019/31)
Användning av slirskydd på däck för bil och dess släpfordon

Däck för bilar och deras släpfordon får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Dubbdäck får användas från den 1 november till den 31 mars eller till den måndag som infaller närmast efter annandag påsk, beroende på vilket datum som infaller senare. Dubbdäck får även under annan tid användas på utryckningsfordon, på bilar och släpvagnar som är avsedda för terrängbruk och används av försvarsmakten, på bilar och släpvagnar som används vid väghållning samt på bogserbilar. Dubbdäck får användas under annan tid även vid tillfälliga förflyttningar som ansluter sig till handel med bilar eller släpfordon, reparation eller besiktning av bilar eller släpfordon och på alla bilar och släpfordon, när vädret eller föret förutsätter detta.

På släpvagnar med en totalmassa som är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton (kategori O2) ska det användas dubbdäck, om dragbilen är försedd med sådana.

När dubbdäck används på en person- eller paketbil (kategori M1 och N1) eller på en släpvagn med en totalmassa som är högst 3,5 ton (kategori O1 och O2), eller på en specialbil, ska dubbdäck monteras på fordonets alla hjul, med undantag av det andra hjulet på parhjul. Antalet dubbar på de enskilda däcken får inte avvika mer än 25 procent från antalet dubbar på det däck som har mest dubbar.

Om ett reservdäck tillfälligt måste användas på en bil eller ett därtill kopplat släpfordon på grund av en däckskada, tillämpas bestämmelserna i denna paragraf inte på detta. Fordonet ska dock därvid framföras med iakttagande av särskild försiktighet.

På ett begagnat personbilsdäck och lätt lastbilsdäck får dubbens utstick vara högst 2,0 millimeter. På ett begagnat lastbilsdäck får dubbens utstick vara högst 2,5 millimeter.

Transport- och kommunikationsverket kan i fråga om ett enskilt fordon bevilja tillstånd att avvika från vad som i 1 mom. föreskrivs om den tillåtna tiden för användning av dubbdäck.

Om den massa som totalt belastar drivaxeln eller drivaxlarna på en fordonskombination vars massa överstiger 44 ton eller vars längd överstiger 18,75 meter är mindre än 18 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet för den tidsperiod som föreskrivs i 16 § 2 mom. förses med en anordning med vilken man kan förbättra fordonets förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta. Som sådana anordningar betraktas inte konstruktioner som påverkar funktionen av en enda drivande axels differentialväxel.

Om den massa som totalt belastar drivaxlarna på en fordonskombination vars längd överstiger 28 meter är mindre än 25 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet under den tidsperiod som föreskrivs i 16 § 2 mom. antingen ha sandningsanordningar för att förbättra fordonskombinationens förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta eller automatiska snökedjesystem för att förbättra dragförmågan för åtminstone en drivande axel, eller ha en axel som vid långsam hastighet kan omkopplas till en drivande axel.

18 § (19.12.2002/1243)
Däck och slirskydd på fordon i kategori L och på deras släpvagnar

1. Djupet på slitbanans huvudspår ska vara minst 1,0 millimeter. På framhjulet till motorcyklar och trehjulingar får inte användas däck vilkas obalans kan störa styrningen. (30.12.2015/1612)

2. På motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt på släpvagnar för sådana fordon skall under den tid som nämns i 16 § 2 mom. användas däck med grovt mönster som lämpar sig för vinterbruk. De undantag från skyldigheten att använda vinterdäck som föreskrivs i det nämnda momentet gäller i tillämpliga delar även motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt släpvagnar för sådana fordon.

3. Det är tillåtet att använda slirskydd på motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt på släpvagnar för sådana fordon under de förutsättningar som i 17 § bestäms för personbilar.

18 a § (30.12.2015/1612)
Slirskydd för cyklar, släpvagnar till cyklar, sparkcyklar, lätta elfordon samt på fordon som dras av djur

Däck på cyklar, cyklar med motor, släpvagnar till cyklar, sparkcyklar, lätta elfordon samt på fordon som dras av djur får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan.

19 §
Slirskydd på traktorer, motorredskap, terrängfordon och deras släpvagnar

Däck och band på traktorer, motorredskap, terrängfordon och deras släpvagnar får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd, som inte väsentligen skadar vägytan.

19 a § (10.1.2019/31)
Maximivärden för fordons och fordonskombinationers massa och för massa på axel eller boggi

När ett fordon eller en fordonskombination framförs på väg får varken den massa som belastar axel eller boggi eller fordonets massa överstiga de värden som har antecknats i trafik- och transportregistret. Massan för en fordonskombination får inte överstiga summan av de i trafik- och transportregistret antecknade massorna för dragfordonet och släpfordonet eller släpfordonen och inte heller den för fordonskombinationen tillåtna massan, om denna är mindre än den ovan avsedda summan.

Vid körning på en hal vägyta får, vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel, den massa som belastar fordonets axel och boggi tillfälligt överskrida den största axel- eller boggimassa som tillåts på väg, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig framdrivningsförmåga och om detta inte skadar vägen.

Den massa som belastar fordonets axel och boggi får vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel tillfälligt överskrida den största massa som tillåts på väg, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig vändningsförmåga. Körhastigheten får härvid inte överstiga 30 kilometer i timmen och den massa som belastar axeln får inte överstiga 12 ton. På fordonskombinationen tillämpas inte vad som i 32 b § föreskrivs om kravet på fordonskombinationers stabilitet när ett axellyft görs vid en hastighet som understiger 30 kilometer i timmen.

4 kap

Massor och huvudmått för fordon och fordonskombination vid användning i Finland av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat (11.7.1997/670)

19 b § (10.1.2019/31)
Användning i Finland av fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat

Vid användning i Finland av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel.

Om de massor som är allmänt tillåtna på väg för ett fordon som tagits i bruk 1993 eller senare överskrider de högsta tillåtna värdena enligt mått- och viktdirektivet,

1) ska en tre- eller fleraxlad boggi på en bil ha minst en styrande axel; i stället för en styrande axel är det möjligt att använda en medspårande axel som är låst i ett läge som motsvarar körning rakt fram när hastigheten är 30 kilometer i timmen eller högre,

2) ska minst en av boggins axlar på släpfordonet vara medspårande eller styrande, om avståndet mellan de yttersta axlarna i en tvåaxlad boggi är större än 2,4 meter eller i en tre- eller fleraxlad boggi är större än 2,8 meter,

3) får den bakersta axeln i en tvåaxlad boggi på en egentlig släpvagn vara medspårande endast om det har visats att fordonet uppfyller de tekniska krav som avses i E-reglemente nr 79,

4) ska en påhängsvagn med boggi som kopplats med hjälp av en dolly vara försedd med minst två axlar som inte är medspårande.

I en boggi med tre eller flera axlar i ett fordon som avses i 2 mom. ska den sammanlagda massan som belastar boggins andra än medspårande axlar vara minst 1,6 gånger större än den massa som belastar de medspårande axlarna. Kravet tillämpas inte på fordon som har visats uppfylla de tekniska krav som avses i E-reglemente nr 79.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte på fordon vilkas högsta tillåtna hastighet är 40 kilometer i timmen eller lägre.

20 § (10.1.2019/31)
Massa på axel och boggi

När en bil eller släpvagn framförs på väg får den massa som belastar en axel inte överskrida följande värden:

1) annan än drivande axel 10 t
2) drivande axel 11,5 t

När en bil framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

1) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t
2) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
3) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
4) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton 19 t
5) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 20 t
6) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och boggins vardera axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om boggins vardera axel är drivande och försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 10,5 ton 21 t
7) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är mindre än 1,3 meter 21 t
8) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är minst 1,3 meter 24 t
9) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är minst 1,3 meter och om minst två av boggins axlar är försedda med parhjul 27 t

När en släpvagn framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

1) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11 t
2) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
3) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
4) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,8 meter 20 t
5) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är högst 1,3 meter 21 t
6) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är större än 1,3 meter 24 t
7) fyr- eller fleraxlad boggi 24 t
8) fyr- eller fleraxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är större än 1,3 meter 27 t
9) fyr- eller fleraxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är större än 1,3 meter och om avståndet mellan boggins yttersta axlar är större än 4,7 meter 30 t
10) fem- eller fleraxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är större än 1,3 meter och om avståndet mellan boggins yttersta axlar är större än 6,7 meter 36 t

Massan på axlar som ligger intill varandra i en tre- eller fleraxlad boggi får inte överskrida den enligt 2 eller 3 mom. tillåtna massan för en boggi med motsvarande antal axlar. Massan på en axel i en boggi får inte överskrida den enligt 1 mom. tillåtna massan för en axel.

21 § (10.1.2019/31)
Bilars massa

När en bil framförs på väg får dess massa inte överskrida följande värden:

1) annan tvåaxlad bil än buss 18 t
2) treaxlad bil 25 t
3) treaxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 26 t
4) treaxlad bil, av vars axlar två är försedda med parhjul eller av vars bakaxlar den ena är styrande eller självstyrd och försedd med däck vilkas nominella däckbredd är minst 385 millimeter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 28 t
5) treaxlad ledbuss 28 t
6) fyraxlad bil 31 t
7) fyraxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 35 t
8) femaxlad bil 42 t
9) tvåaxlad buss 19,5 t

En bils massa får dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton för varje 0,10 meter som avståndet mellan bilens yttersta axlar överstiger 1,80 meter läggs

1) 320 kilogram, om bilen är fyraxlad,

2) 350 kilogram, om bilen av femaxlad.

Av en bils massa ska minst 20 procent belasta den styrande axeln eller de styrande axlarna. Av en personbils massa ska, när bilens belastning motsvarar den största i registrering och bruk tillåtna massan och full massa på bakaxeln, dock minst 30 procent belasta framaxeln.

Minst 25 procent av massan på ett fordon i kategori M2, M3 och N ska belasta drivaxeln eller drivaxlarna.

Massan hos en bil som drivs med alternativa drivkrafter får vara större än det största tillåtna värde som anges i 1 mom. 1–8 punkten till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den alternativa drivkraften förutsätter. Ökningen får vara högst ett ton.

22 § (10.1.2019/31)
Släpvagnars massa

Massan för en egentlig släpvagn får inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 350 kilogram för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan släpvagnens yttersta axlar överstiger 1,80 meter.

23 § (10.1.2019/31)
Massa för kombination av bil och släpvagn

När en fordonskombination framförs på väg får dess massa inte överskrida följande värden:

1) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 50 t

2) kombination av bil och påhängsvagn, kombination av bil och egentlig släpvagn eller kombination av bil och flera släpvagnar, när kombinationen är

fyraxlad 36 t
femaxlad 44 t
sexaxlad 53 t
sjuaxlad 60 t
åttaaxlad 64 t
åttaaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul 68 t
nioaxlad 69 t
minst nioaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul 76 t
tioaxlad 74 t
minst elvaaxlad 76 t

Vid beräkning av axlarnas antal enligt 1 mom. ska vid kombinationer med sex eller flera axlar inte beaktas de axlar som är upplyfta eller vilkas för väg godkända massa är mindre än fem ton.

Den sammanlagda massa som belastar den bakersta boggin på dragfordonet och den främsta boggin på släpvagnen får inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 350 kg för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan bogginas yttersta axlar överstiger 1,80 meter.

Massan för en fordonskombination som har en massa som överstiger 44 ton får inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 320 kilogram för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan fordonets eller fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Bestämmelserna i detta moment ska också tillämpas på en av en bil och en påhängsvagn bestående sådan fordonskombination som ingår i en kombination som avses i 1 mom. 2 punkten och vars massa överstiger 44 ton.

I en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan den bakersta axeln på bilen och den främsta axeln på en släpvagn med en massa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter.

På en kombination bestående av en bil och en eller flera släpvagnar ska minst 15 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna. Om massan för en fordonskombination överstiger 68 ton, ska minst 20 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna och minst 9 procent av fordonskombinationens massa belasta dragfordonets styrande axlar.

Motoreffekten för bilar som används i fordonskombinationer vars massa överstiger 44 ton ska vara minst 5 kilowatt för varje ton kombinationsmassa.

Kombinationens massa får överskrida det högsta tillåtna värdet enligt 1 mom. under de förutsättningar som anges i 21 § 5 mom., om i kombinationen ingår en i det momentet avsedd bil som använder alternativa drivkrafter.

23 a § (10.1.2019/31)
Undantag som gäller fordonskombinationers massa vid transport av farliga ämnen

Om lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) tillämpas på transporten, är den största tillåtna massan för en fordonskombination med avvikelse från 23 § 1 mom. 2 punkten

1) 60 ton för en fordonskombination med minst sju axlar,

2) 64 ton om det är fråga om en kombination av en dragbil med minst tre axlar och en påhängsvagn med minst fem axlar,

3) 68 ton, om

a) fordonskombinationen har minst åtta axlar och fordonskombinationens dragbil minst fyra axlar, eller

b) fordonskombinationens dragbil har minst tre axlar och det är fråga om en fordonskombination bestående av en bil och två påhängsvagnar med sammanlagt minst åtta axlar.

I en fordonskombination med högst åtta axlar och en massa som överskrider 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda massa belasta sådana axlar som är försedda med parhjul. Kravet gäller dock inte tanktransporter av farliga ämnen, om mängden av det farliga ämne som transporteras överskrider 5 ton.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på transport av förpackade varor, om mängden av det farliga ämne som transporteras inte överskrider de gränsvärden som föreskrivs eller bestäms med stöd av den i 1 mom. nämnda lagen och som gäller befrielser med avseende på transporterad mängd per transportenhet.

24 § (10.1.2019/31)
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer av dessa

En bils längd får inte överskrida följande värden:

1) buss (kategori M2 och M3) 13,50 m
med minst tre axlar dock 15,00 m
med ledkonstruktion dock 18,75 m
med ledkonstruktion med mer än en led dock 25,25 m
2) annan bil än i 1 punkt avsedda buss 13,00 m

En släpvagns längd får inte överskrida följande värden:

1) från kopplingstappens vertikalaxel på en påhängsvagn till påhängsvagnens bakersta del 18,00 m
2) från framaxelns vridningscentrum på en egentlig släpvagn som används i en fordonskombination som är längre än 22 meter till släpvagnens bakersta del 16,00 m
3) från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum på en i 1 och 2 mom. avsedd släpvagn horisontellt till vilken punkt som helst framför den, exklusive dragstång 2,04 m
4) annan släpvagn än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten, exklusive dragstång 12,50 m

En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

1) kombination av personbil eller buss (kategori M) och annan än påhängsvagn samt kombination av paketbil (kategori N1) och annan än påhängsvagn 18,75m
2) kombination av personbil (kategori M1) eller paketbil (kategori N1) eller lastbil i kategori N2 och påhängsvagn samt annan fordonskombination än de som avses i 1, 3, 4 eller 5 punkten 16,50 m
3) kombination av lastbil i kategori N3 och påhängsvagn 23,00 m
4) annan än i 1 punkten avsedd kombination av bil och medelaxelsläpvagn 20,75 m
5) annan än i 2, 3 eller 4 punkten avsedd kombination av lastbil (kategori N2 och N3) och en eller flera släpvagnar 34,50 m
varav summan av de inre längderna för lastutrymmena bakom dragbilens förarhytt 29,24 m

Om en skidbox eller annat tillbehör som kan lösgöras, är fäst på bussen, får bussens och tillbehörets gemensamma längd inte överstiga de mått som anges i denna paragraf.

De fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med aerodynamiska anordningar som avses i artikel 8 b i mått- och viktdirektivet får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i denna paragraf, med undantag av lastutrymmets inre längd. En överskridning av måtten är tillåten endast om den är nödvändig för att anordningarna ska kunna fogas till fordonens eller fordonskombinationernas bakre del, och den får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek.

De fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med förarhytter som avses i artikel 9 a i mått- och viktdirektivet får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i denna paragraf, med undantag av lastutrymmets inre längd. En överskridning av måtten får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek.

En släpvagn eller en fordonskombination, där en container med en längd på 45 fot eller ett växelflak med en längd på 45 fot transporteras som en del av en intermodal transport som avses i artikel 2 i mått- och viktdirektivet, får överskrida de mått som anges i denna paragraf med 15 centimeter.

Till ett fordon som används för godstransport får bakom lastutrymmet kopplas ett fordon eller ett arbetsredskap som används för att lasta fordonet i fråga, oavsett att detta leder till att den största tillåtna längden på fordonet eller fordonskombinationen överskrids, om

1) det utrymme som används för godstransport inte blir större,

2) inget annat allmänt tillåtet mått än längden överskrids,

3) bredden på det fordon som används för godstransport inte överskrids,

4) det fordon till vilket fordonet eller arbetsredskapet kopplas uppfyller de krav på bakre underkörningsskydd som föreskrivits eller bestämts för det,

5) kraven på synbarhet för ljus och bakre registreringsskylt och kraven på synbarhetsvinklar uppfylls antingen med fordonets egna lyktor och registreringsskylt eller med tilläggslyktor eller en tilläggsregistreringsskylt som monterats för detta ändamål, och

6) det fordon eller det arbetsredskap som tillkopplats baktill på fordonet inte medför fara.

25 § (28.12.2018/1310)
Andra huvudmått

Den största tillåtna höjden på en bil och på en släpvagn är 4,40 meter. Detta mått får inte överskridas när fordonet är obelastat eller axellyftanordningen är i sitt övre läge. Om höjden på fordonet överstiger 4,20 meter, ska transportören och föraren kontrollera att en transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner ovanför vägen.

Ett fordons största tillåtna bredd är 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat och som används i en över 22,00 meter lång fordonskombination, mätt från fast struktur, samt på en buss är dock 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en buss som är registrerad som museifordon och som används i trafik högst 50 dagar per kalenderår är dock 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en snöskoter och tung snöskoter samt deras släpvagnar är 1,70 meter på en snöskoterled.

Bredden på medelaxelsläpvagnar och egentliga släpvagnar med en största i registrering och bruk tillåten massa på över 3,5 ton (kategori O3 och O4), får överskrida dragbilens bredd med högst 0,15 meter. Bredden hos en påhängsvagn får överskrida dragbilens bredd, mätt vid framaxeln, med högst 0,35 meter.

Som ett sådant temperaturkontrollerat fordon som avses i 2 mom. ovan räknas också tankfordon som har en tank som är temperaturkontrollerad och vars vägg är minst 45 millimeter tjock.

26 § (10.1.2019/31)
Vändningsförmågan hos fordonskombinationer

En högst 16,50 meter lång kombination av en bil och en påhängsvagn, en högst 18,75 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn eller en medelaxelsläpvagn samt ett sådant fordon eller en sådan kombination som avses i 24 § 5–7 mom. ska åt båda hållen kunna röra sig 360 grader innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så, att när fordonets yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie. En påhängsvagnskombination anses uppfylla detta krav om avståndet från kopplingstappen till de fasta boggiaxlarnas mittlinje inte är större än
där L är släpvagnens bredd i meter.

En över 18,75 meter lång kombination av en bil och en släpvagn eller två släpvagnar ska kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 2,00 meters radie. Hos en påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som används i en sådan kombination får avståndet från kopplingstappen eller framaxelns vridningscentrum till bakaxeln på en enaxlad släpvagn eller till mittlinjen för den bakre axelgruppens fasta axlar på en fleraxlad släpvagn vara högst 8,15 meter. Om släpvagnens samtliga bakaxlar är styrande eller en del av axlarna är medspårande eller om bakaxlarna för koppling av en annan påhängsvagn kan flyttas bakåt på grund av en vändskiva som monterats på axlarna, får det mått som nämns ovan vara större inom ramen för det villkor för svängningsradie som nämns i detta moment.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. får en över 18,75 meter lång kombination av en bil och en släpvagn eller två släpvagnar eller en över 16,50 meter lång kombination av en bil och en påhängsvagn kunna vända 120 grader så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 4,00 meters radie. Inget av släpvagnens bakre hörn får förskjutas över 0,80 meter i riktning mot kurvans utsida när vändningen inleds. Om den ovan avsedda sidoförskjutningen understiger 0,80 meter, får kombinationens inre sida röra sig längs en cirkelbåge vars radie understiger 4,00 meter lika mycket som sidoförskjutningen understiger 0,80 meter. Kombinationens inre sida ska dock röra sig längs en cirkelbåge med minst 3,7 meters radie. Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet och kombinationen medföras för påvisande av att kraven på vändningsförmåga uppfylls. I fråga om vändande transport i enlighet med detta moment ska transportören och föraren kontrollera att transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner längs körbanans sidor.

I de i 1–3 mom. avsedda måtten på 16,50 meter och 18,75 meter för fordonskombinationer beaktas inte i 24 § 5 och 6 mom. avsedda överskridningar av de högsta tillåtna måtten.

Om en eller flera boggiaxlar som inte är styrande eller medspårande är försedda med axellyftanordning, ska vid tillämpningen av kraven i 1–3 mom. beaktas de inställningar på axellyftanordningarna som förbättrar vändningsförmågan vid långsam hastighet.

27 § (10.1.2019/31)
Tillämpning av bestämmelser om massa och mått på andra fordon

När det gäller massa och huvudmått på andra fordon och fordonskombinationer än de som avses i 20–23, 23 a, 24 och 25 § tillämpas med i 27 a och 28–30 § föreskrivna undantag vad som i 19 a, 20–23, 23 a, 24, 25 och 27 a § föreskrivs om fordon som är så lika dem till sin konstruktion som möjligt. Bestämmelser om huvudsakliga dimensionerna för motorcykel, moped, trehjuling, fyrhjuling och lätt fyrhjuling finns dock i 27 a §. På kombinationer av traktor och släpvagn tillämpas inte 24 § 3 mom. 1 eller 3–5 punkten.

Ett fordon som är utrustat med band av metall får ha en massa på högst 20 ton.

27 a § (19.12.2002/1243)
Huvudsakliga dimensioner för motorcykel, moped, trehjuling, fyrhjuling samt lätt fyrhjuling

De största tillåtna huvudsakliga dimensionerna för motorcyklar, mopeder, trehjulingar, tunga fyrhjulingar samt lätta fyrhjulingar är följande:

a) längd 4,00 m
längden på fordon i kategori 3,00 m
längden på fordon i kategori L7e-C dock 3,70 m
b) bredd 2,00 m
bredden på tvåhjuliga mopeder dock 1,00 m
bredden på fordon i kategori L6e-B och L7e-C dock 1,50 m
c) höjd 2,50 m
27 b § (8.3.1996/144)

27 b § har upphävts genom F 8.3.1996/144.

28 § (30.12.2015/1612)
Bredd på cykel, cykel med motor och lätt elfordon

Med avvikelse från bestämmelsen i 25 § 2 mom. är den största tillåtna bredden på en högst tvåhjulig cykel 0,80 meter, på en tvåhjulig cykel med motor dock 1,00 meter. För en flerhjulig cykel är den största tillåtna bredden 1,25 meter. Maximibredden på ett lätt elfordon är 0,8 meter.

29 § (13.4.2000/359)
Bredden på traktorer och motorredskap och tillkopplade släpfordon

1. Traktorer och motorredskap med en bredd över 2,6 meter men högst 3,0 meter får köras på väg vid flyttning av traktorn eller motorredskapet från en arbetsplats till en annan, eller i servicesyfte.

2. Vid uppmätning av en traktors största bredd beaktas inte tillkopplat arbetsredskap och inte heller utbredningshjul. När en traktor vars bredd mätt från utbredningshjulen överstiger 2,6 meter framförs på väg, skall traktorn vara försedd med både framåt- och bakåtriktade ljus och reflektorer som motsvarar kraven i 30 § 4 mom. för utvisande av fordonets största bredd. Ljus som utvisar bredden krävs dock endast då traktorn framförs på väg i mörker eller skymning eller när sikten annars är nedsatt på grund av väderleksförhållandena. En traktor med ett tillkopplat arbetsredskap får framföras över 4,00 meter bred endast om väganordningar inte begränsar färden. (19.12.2002/1243)

3. Till en traktor får kopplas ett släpfordon vars bredd är högst 2,6 meter, oavsett om dess bredd överstiger traktorns bredd. Till en traktor vars bredd är större än 2,6 meter får dock kopplas en släpanordning med högst samma bredd som traktorn, förutsatt att släpanordningen inte framförs på väg annat än vid flyttning från en arbetsplats till en annan eller i servicesyfte.

4. Till traktorn får kopplas en högst 3,3 meter bred tanksläpvagn avsedd för transport och spridning av flytgödsel, under förutsättning att traktorn när en släpvagn vars bredd är över 2,6 meter framförs på väg är försedd med framåtriktade och släpvagnen med bakåtriktade ljus och reflektorer som motsvarar kraven i 30 § 4 mom. för utvisande av transportens största bredd. De för traktorn avsedda framåtriktade ljus och reflektorer som skall utvisa transportens största bredd får fästas på släpvagnens främre del, om traktorns bredd inte hindrar dem från att synas framåt. Ljus som utvisar transportens bredd krävs dock endast när släpvagnen framförs på väg i mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderleksförhållandena eller av annan orsak är nedsatt.

30 § (18.12.2014/1272)
Fordon och anordningar som används vid väghållning och i lantbruk

1. På arbetsmaskiner, arbetsredskap och släpanordningar som används vid väghållning eller i lantbruk tillämpas inte bestämmelserna i 24 och 25 § rörande huvudmått. De får framföras över 4,00 meter breda endast om väganordningar inte begränsar färden. Arbetsmaskinen eller anordningen får inte heller uppenbart äventyra den övriga trafikens säkerhet och alla skäliga åtgärder för eliminerande av överbredd ska vidtas.

2. För markering av överbreda arbetsmaskiner, arbetsredskap och anordningar ska på fordonet framtill och baktill eller, om arbetsredskapet eller anordningen dras, på dragfordonet framtill och arbetsredskapet baktill fästas en med växelvis röda och gula eller röda och vita tvärränder eller diagonala ränder försedd skylt som till sin längd och placering motsvarar fordonets och arbetsredskapets största bredd och i vars ändor det på den främre skylten finns vita reflektorer och på den bakre skylten röda. Reflektor behövs inte på en skylt som uppfyller kraven på reflekterande förmåga i det E-reglemente nr 104 för kategori C som bifogats den överenskommelse som avses i 30 § 3 mom. i fordonslagen. Skylten får inte fästas så att den framåt reflekterar annat än vitt eller gult ljus. Motsvarande beteckningar kan finnas på fordonet eller anordningen.

3. Om en släpanordning som avses i 1 mom. hindrar bak- och bromslyktor samt körriktningsvisare eller reflektorer på ett dragfordon eller därtill kopplad släpvagn att synas bakåt, ska anordningen förses med motsvarande lyktor eller reflektorer eller så ska de fästas på skylten som nämns i 2 mom. eller ett släpfordon förses med en separat anordning som är försedd med dessa.

4. I 29 § 2 och 4 mom. avsedda extraljus som fästs vid en traktor och vidhängande släpvagn för att utvisa transportens största bredd ska ha en reflektoröppning vars yta uppgår till minst 50 cm2 och glödlampan i dem ska ha en effekt om minst 15 W och högst 21 W eller ska till sina ljustekniska egenskaper motsvara dessa. Ljusen ska lysa när traktorns fram och baklyktor lyser. De framåtriktade lyktorna ska visa orangegult ljus och de bakåtriktade lyktorna rött ljus. På motsvarande sätt ska de extra reflektorer som utvisar fordonets största bredd vara ca 100 mm breda och ca 200 mm höga. De framåtriktade reflektorerna ska vara vita eller orangegula och de bakåtriktade röda. Lyktorna och reflektorerna ska befinna sig minst 0,35 och högst 1,50 meter över marken, om inte något annat föranleds av traktorns eller släpvagnens konstruktion. Reflektorerna kan ersättas med en skylt som avses i 2 mom. och som uppfyller de krav på reflekterande förmåga som anges i 2 mom.

5. De krav som avses i 2 mom. tillämpas också på arbetsredskap som inte är överbreda och som kopplats till traktorer eller motorredskap, om arbetsredskapet överskrider fordonets största bredd med mera än 0,20 meter.

4 a kap (11.7.1997/670)

Massor och huvudmått för fordon och fordonskombinationer i internationell trafik

30 a § (6.6.2013/407)
Användning i Finland av fordon som är registrerade eller har tagits i bruk i någon annan än en EES-stat och användning av finländska fordon utomlands

1. När ett fordon som är registrerat eller har tagits i bruk i någon annan än en EES-stat används i Finland tillämpas bestämmelserna i detta kapitel, om inte annat avtalats i något internationellt avtal som är bindande för Finland. Massan och måtten på ett sådant fordon får dock inte överskrida de värden som tekniskt godkänts för fordonet i fråga. Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på fordonskombinationer där minst ett av fordonen är registrerat i någon annan än en EES-stat.

2. När ett i Finland registrerat fordon används i en annan EES-stat än Finland kan medlemsstaten i fråga begränsa fordonets massa och huvudmått till de värden som nämns i detta kapitel.

30 b § (11.7.1997/670)
Massa på axel och boggi

1. Största tillåtna massa på en axel är:

a) annan än drivande axel 10 t

b) drivande axel 11,5 t

2. Största tillåtna massa på en tvåaxlad boggi på ett motordrivet fordon är:

a) om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t
b) om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
c) om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
d) om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton 19 t
(19.12.2002/1243)

3. Största tillåtna massa på en släpvagns tvåaxlade boggi är:

a) om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11 t

b) om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t

c) om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t

d) om axelavståndet är större än 1,8 meter 20 t

4. Största tillåtna massa på en treaxlad boggi är:

a) om axelavståndet är högst 1,3 meter 21 t

b) om axelavståndet är större än 1,3 meter men högst 1,4 meter 24 t

5. Största tillåtna massa på en släpvagns fyr- eller fleraxlade boggi är 24 ton. (5.4.2018/206)

30 c § (6.6.2013/407)
Bilars massa

1. Största tillåtna massa för en bil är följande:

a) tvåaxlad bil 18 t
b) treaxlad bil 25 t
om drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton dock 26 t
c) treaxlad ledbuss 28 t
d) fyraxlad bil med två styraxlar, om drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton 32 t

2. För en fyraxlad bil är den största massan i ton dock fem gånger axelavståndet i meter mellan fordonets yttersta axlar.

30 d § (6.6.2013/407)
Släpvagnens massa

Största tillåtna massa för en släpvagn är följande:

a) tvåaxlad egentlig släpvagn eller medelaxelsläpvagn 18 t
b) treaxlad egentlig släpvagn eller medelaxelsläpvagn 24 t
30 e § (5.4.2018/206)
Massan för kombination av bil och släpvagn

1. Största tillåtna massa för en kombination av en bil och en släpvagn är följande:

a) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad släpvagn 36 t
b) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnens axelavstånd är större än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 38 t
c) kombination av fem- eller sexaxlad bil och släpvagn 44 t

2. När en kombination av bil och släpvagn framförs i internationell trafik ska minst 25 procent av kombinationens massa belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna.

3. På en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan bilens bakersta axel och den främsta axeln på en släpvagn med en massa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter.

30 f § (19.12.2002/1243)
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

1. Ett fordons största tillåtna längd är:

a) buss (kategori M2 och M3) 13,50 m
med minst tre axlar dock 15,00 m
med ledkonstruktion dock 18,75 m
b) annan bil 12,00 m
c) egentlig släpvagn och medelaxelsläpvagn inklusive kopplingsanordningar 12,00 m
d) påhängsvagn från kopplingstappens vertikalaxel till ändan av släpvagnen 12,00 m
avståndet horisontellt mellan kopplingstappens vertikalaxel och en valfri punkt på påhängsvagnens framsida 2,04 m

2. En fordonskombinations största längd är:

a) kombination av bil och påhängsvagn 16,50 m
b) kombination av bil och egentlig släpvagn eller medelaxelsläpvagn 18,75 m
varav summan av lastutrymmenas inre mått 15,65 m
och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 16,40 m
(4.5.2017/240)
30 g § (19.12.2002/1243)
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på en bil och en släpvagn är 4,00 meter.

2. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är 2,50 meter. Den största tillåtna bredden på övriga motordrivna fordon och på släpvagnar är 2,55 meter, på ett värmeisolerat fordon dock 2,60 meter. När ett i Finland registrerat fordon används i en annan stat kan denna stat förutsätta att ett temperaturkontrollerat fordon åtföljs av ett dokument eller en skylt som avses i överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) (FördrS 48/1981) och som visar överensstämmelse med överenskommelsen.

3. I en kombination av dragbil och egentlig släpvagn skall avståndet mellan den bakersta axeln på bilen och den främsta axeln på släpvagnen vara minst 3,00 meter.

30 h § (19.12.2002/1243)
Vändningsförmågan hos fordonskombinationer

En kombination av en bil och en släpvagn skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie.

5 kap

Koppling av motordrivna fordon och släpfordon

31 § (29.4.2004/326)
Allmänna krav för koppling av släpfordon

1. Till ett motordrivet fordon får kopplas bara ett släpfordon åt gången om inte annat föranleds av denna paragraf eller av 32 § 3 mom. eller 35 § 4 mom.

2. Fördelningen av en fordonskombinations massa skall vara sådan att släpfordonets kopplingsmassa inte överstiger det maximivärde som kopplingsbestämmelserna nedan tillåter.

3. Med undantag av korta transferkörningar som hänför sig till lossning eller lastning får lasten i en släpvagn som kopplats till en påhängsvagn inte vara så stor att den föranleder ett lastningsförhållande där släpvagnens kopplingsmassa är större än massan hos den dragande påhängsvagnskombinationen. På motsvarande sätt får lasten i en annan kombination, med undantag av påhängsvagnskombinationer, inte föranleda att släpvagnens massa är mer än dubbelt så stor som dragbilens massa.

4. Kopplingsanordningarna mellan det dragande fordonet och släpfordonet i en fordonskombination skall vara ändamålsenliga och pålitliga samt sådana som fordonets och kopplingsanordningens tillverkare avsett för ifrågavarande användning och belastning.

5. Ett motordrivet fordon och ett släpfordon som kopplas till det skall i fråga om bredd, längd och andra kopplingsmått samt broms- och elsystem och övriga kopplingsanordningar vara lämpliga att kopplas till varandra.

6. Vid släpvagnstransporter av personer till sevärdheter och tillställningar för allmänheten får dock två eller flera släpvagnar kopplas till en bil eller en traktor. Fordonskombinationens längd får vara högst 25,25 m och släpvagnarnas gemensamma kopplingsmassa högst tre gånger så stor som egenmassan hos det dragande fordonet.

32 § (10.1.2019/31)
Koppling av släpfordon till bil

Till en person- och paketbil (kategori M1 och N1) samt till en specialbil får kopplas en medelaxelsläpvagn i kategori O1 eller O2, en påhängsvagn i kategori O2 eller en egentlig släpvagn i kategori O2. Bromssystemet på den påhängsvagn eller egentliga släpvagn som kopplas till person- eller paketbilen ska vara lämpligt med tanke på den aktuella kopplingen och fylla de tekniska krav som varit i kraft när släpvagnen tagit i bruk första gången eller senare. En påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som kopplas till en person- och paketbil och som tagits i bruk före den 1 januari 2011 ska fylla de tekniska krav på bromssystem som varit i kraft den 1 januari 2011 eller senare.

Till en buss (kategori M2 och M3) får kopplas en mellanaxelsläpvagn eller tvåaxlad egentlig släpvagn.

Till en lastbil (kategori N2 och N3) får kopplas

1) en påhängsvagn,

2) en mellanaxelsläpvagn,

3) en egentlig släpvagn,

4) en dolly på vilken kopplats en påhängsvagn,

5) en påhängsvagn på vilken kopplats en påhängsvagn,

6) en påhängsvagn och till den kopplad mellanaxelsläpvagn,

7) en påhängsvagn och till den kopplad egentlig släpvagn,

8) en påhängsvagn och till den kopplad dolly på vilken kopplats en påhängsvagn,

9) en dolly på vilken kopplats en påhängsvagn på vilken kopplats en påhängsvagn,

10) en egentlig släpvagn på vilken kopplats en påhängsvagn,

11) en påhängsvagn på vilken kopplats en påhängsvagn på vilken kopplats en påhängsvagn.

Alla fordon i en i 3 mom. avsedd kombination vars längd överstiger 22,00 meter utan last ska vara försedda med låsningsfria bromsar.

32 a § (10.1.2019/31)
Kopplingsmassa för släpfordon

Kopplingsmassan för andra släpfordon än de som avses i 34 § får inte vara större än det lägsta av följande värden:

1) den tekniskt sett största massa som får dras och som baserar sig på fordonets konstruktion och prestanda samt på kopplingsanordningens hållfasthet,

2) om släpfordonet saknar bromsar, halva dragfordonets massa, dock högst 0,75 ton, eller, i fråga om en släpanordning, högst hälften av den verkliga massan av en dragbil i kategori N2 eller N3

3) om släpfordonet är försett med färdbroms och kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3,5 ton, dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, eller om dragbilen är ett motorfordon i kategori M1G eller N1G, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna totala massa, dock högst 3,5 ton,

4) om en släpvagn är försedd med färdbroms och kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 3,5 ton,

5) om ett annat släpfordon än en påhängsvagn eller en motsvarande släpanordning är försett med ett kontinuerligt fungerande bromssystem och kopplas till en bil, 1,7 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa,

6) om en eller flera släpvagnar kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton och kombinationens längd, mätt utan last, överskrider 22,00 meter, 2,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa.

Den massa som belastar en påhängsvagns boggi får uppgå till högst 1,7 gånger dragbilens största och på väg allmänt tillåtna massa.

32 b § (10.1.2019/31)
Krav på fordonskombinationers stabilitet

En i 32 § 3 mom. 7–11 punkten avsedd fordonskombination som lastats till den största allmänt tillåtna massan på väg ska till sin dimensionering motsvara en kombination vars horisontella vridningsvinkelhastighet ökar med ett värde på högst 1,90 och sidoacceleration ökar med ett värde på högst 4,00, mätt på 1,30 meters höjd från lastutrymmets golv vid lastens tyngdpunkt vid körprov enligt ISO-standard 14791 eller motsvarande simuleringar vid en körhastighet på 80 kilometer i timmen.

Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet medföras för påvisande av att stabilitetskravet i 1 mom. uppfylls.

33 § (10.1.2019/31)
Koppling av bil och släpvagn

När en släpvagn kopplas till en dragbil ska det säkerställas att

1) dragfordonets och släpfordonets konstruktioner inte berör varandra vid normala körförhållanden,

2) föraren kan se längs bilens och släpvagnens eller släpvagnarnas sidor och ge akt på trafik som befinner sig bakom fordonet,

3) bromsar och lyktor på släpvagnen eller släpvagnarna fungerar enligt bestämmelserna och föreskrifterna,

4) bilens och släpvagnens eller släpvagnarnas tryckluftsbromsar är anpassade till varandra enligt bestämmelserna och föreskrifterna.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska i en över 20,00 meter lång kombination av en lastbil och en påhängsvagn samt i övriga över 28,00 meter långa fordonskombinationer

1) finnas anordningar för indirekt sikt genom vilka föraren vid svängning åt båda hållen ser hela kombinationens sida och området kring det på kurvans insida vid en sväng enligt 26 § 2 eller 3 mom.,

2) finnas ett avancerat nödbromssystem och ett varningssystem för avvikelse ur fil i dragbilen,

3) finnas ett elektroniskt stabilitetskontrollsystem och elstyrda bromsar i alla kombinationens fordon,

4) föraren ha uppgift om den massa som belastar varje enskild axel och boggi; när det gäller dragfordonets framaxel dock endast om axeln är försedd med luftfjädring.

Ovan i 2 mom. 2 punkten avsedda avancerade nödbromssystem och varningssystem för avvikelse ur fil och i 2 mom. 3 punkten avsedda elektroniska stabilitetskontrollsystem krävs dock inte i en fyr- eller fleraxlad bil, ett fordon i kategori N3G eller en kombination av en lastbil och två påhängsvagnar.

Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet medföras för påvisande av att kraven i 2 mom. uppfylls.

34 § (30.12.2015/1612)
Koppling av släpvagn till två- eller trehjuliga fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga fordon

1. Till en motorcykel, en moped, en trehjuling samt en tung fyrhjuling och en lätt fyrhjuling får kopplas en enaxlad släpvagn vars totalmassa inte överskrider den av tillverkaren tillåtna massan. Kopplingsmassan får dock inte överskrida hälften av dragfordonets olastade massa. Släpvagnens största tillåtna bredd är 1,50 meter eller, om dragfordonet är bredare än detta, dragfordonets bredd.

2. Till en cykel och ett lätt elfordon får kopplas en släpvagn, vars bredd är högst 1,25 meter och kopplingsmassa högst 50 kilogram. Kopplingsmassan får vara större än detta, om dragfordonet är anpassat för att dra en tyngre släpvagn och släpvagnens manövreringsförmåga med denna massa har säkerställts med släpvagnens bromsanordning eller i enlighet med andra särskilda krav som släpvagnens eller dragfordonets tillverkare har utfärdat.

35 §
Koppling av släpfordon till traktor

1. Till en traktor får kopplas ett släpfordon, vars kopplingsmassa är

a) högst två gånger så stor som traktorns egenmassa, om inte kraven i b- eller c-punkten uppfylls,

b) högst 2,6 gånger så stor som traktorns egenmassa, om till dragkroken överförs en vertikal kraft som är minst 15 procent av släpfordonets kopplingsmassa, eller om traktorn är försedd med ett bromssystem med vilket traktorn utan släpvagn och belastad med de största tilläggsvikter som nämns i 3 mom. når en retardation på minst 3,5 m/s2, eller

c) högst tre gånger så stor som traktorns egenmassa, om släpvagnen är försedd med bromsar som regleras med traktorns bromspedal.

2 mom. har upphävts genom F 206/2018. (5.4.2018/206)

3. Vid bestämmandet av totalmassan hos traktorns släpvagn får, då traktorns egenmassa beräknas, beaktas de tilläggsvikter och tilläggskonstruktioner som är monterade i enlighet med tillverkarens rekommendationer, dock högst en tredjedel av traktorns i registret antecknade egenmassa.

4. Till en släpvagn som kopplats till en traktor får en släpvagn med mindre kopplingsmassa eller ett motsvarande släpfordon som används i lantbruk kopplas. Den totala kopplingsmassan av släpvagnar eller en släpvagn och ett släpfordon får inte överskrida den totalmassa som avses i 1 mom. och bestäms enligt den främsta släpvagnens konstruktion. Bestämmelserna om lyktor, reflektorer, skyltar för långsamtgående fordon och andra markeringar tillämpas på ett släpfordon som kopplats till en släpvagn på samma sätt som på ett släpfordon som kopplats till en traktor. (5.4.2018/206)

5. Till en traktor som är avsedd att styras av en gående person får en släpvagn kopplas under förutsättning att traktorn eller dess släpvagn är utrustad med bromsar som är avsedda att användas av föraren. I fråga om lastning av släpvagnen tillämpas bestämmelserna om totalmassan för en släpvagn till traktor.

6. Till en lastbärande traktor som är försedd med ledramsstyrning får inte kopplas släpfordon.

36 § (10.1.2019/31)
Koppling av släpfordon till motorredskap och terrängfordon

Till ett motorredskap får det kopplas ett sådant släpfordon eller en sådan husvagn eller motsvarande släpanordning som används för transport av redskapets eget bränsle och smörjmedel, samt utrustning och tillbehör som hänför sig till arbetet i fråga. Släpfordonets kopplingsmassa får vara högst lika stor som motorredskapets egenmassa.

Till ett motorredskap som används som dragtruck får, när det inom ett hamn- eller terminalområde används för flyttning av tomma och lastade släpvagnar eller containrar, kopplas ett eller flera släpfordon.

Till ett terrängfordon får det kopplas en släpvagn vars kopplingsmassa är högst 1,5 gånger så stor som det dragande terrängfordonets egenmassa.

6 kap

Last på fordon

37 §
Allmänna bestämmelser rörande lastning av fordon

1. Gods och personer skall placeras i ett fordon så att de inte hindrar förarens sikt eller stör manövreringen av fordonet och så att en för fordonet föreskriven lykta, reflektor eller skylt inte täcks.

2. Lastutrymmet i ett motordrivet fordon och lastutrymmet i ett släpfordon som kopplats till ett motordrivet fordon får inte användas för annan persontransport än sådan som avses i detta kapitel. (12.5.1995/775)

38 § (20.4.2006/289)
Personbefordran med bil

I en bil får förutom föraren finnas högst så många passagerare som motsvarar det i registret antecknade antalet sitt- och ståplatser. Föraren och passagerarna skall använda sitt- eller ståplatser som uppfyller de krav som uppställts för dem.

I en buss som används i linje- eller köptrafik (kategori M2 och M3) får dock det i registret antecknade passagerarantalet, föraren inberäknad, tillfälligt överskridas med 30 procent. På sittplatsen bredvid föraren och på alla sittplatser som utrustats med bilbälte får dock placeras högst det i registret antecknade antalet passagerare.

39 § (30.12.2015/1612)
Persontransport med vissa fordon i klass L

1. Med motorcykel som inte är försedd med sidvagn får transporteras högst en passagerare. En förutsättning för persontransport är dock att det för passageraren finns en lämplig sits och fotstöd. I sidvagnen till en motorcykel med sidvagn får högst två passagerare transporteras.

2. Med tvåhjulig moped får transporteras en (1) passagerare på en plats reserverad för passagerare, om fordonet enligt en anteckning i fordonstrafikregistret är avsett för transport av passagerare eller ett högst tio år gammalt barn, om det finns en lämplig sits och behövliga fotskydd för barnet.

3. Med trehjulig moped, trehjuling, lätt fyrhjuling och tung fyrhjuling får transporteras högst det antal passagerare som antecknats i registret.

4. I fråga om förare, passagerare och gods i ett fordon som är avsett för persontransport får den sammanlagda massan inte överskrida

a) 325 kilogram för tvåhjuliga mopeder, trehjuliga mopeder för passagerarbefordran, lätta fyrhjulingar för väg eller lätta mopedbilar för passagerarbefordran,

b) 1 000 kilogram för trehjulingar,

c) 525 kilogram för tunga fyrhjulingar för väg, tunga terränggående fyrhjulingar och tunga mopedbilar för passagerarbefordran.

40 § (29.9.2005/791)
Persontransport med traktor och motorredskap

1. Med traktor och motorredskap får förutom föraren transporteras högst två personer, om det för dem har ordnats fasta, säkra sitsar enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (76/763/EEG). Passagerarna får inte störa sikten och inte heller på annat sätt störa framförandet av fordonet.

2. I traktor och motorredskap med täckt förarhytt får barn utan hinder av 1 mom. transporteras, om för transport av barnet i fordonet har fästs en barnstol eller någon annan skyddsanordning för barn som är lämplig med hänsyn till barnets längd och vikt. En sådan sits skall fästas tillförlitligt i fordonet, och traktorn eller skyddsanordningen skall vara försedd med minst trepunktsbälte för barnet. Det fria utrymmet över barnets sits skall mätt uppåt från den obelastade sitsens sittyta vara minst 800 mm.

RDir 76/763/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul har upphävts genom förordning EPRF (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon.

41 § (28.12.2018/1310)
Persontransport med terrängfordon

Med ett terrängfordon får det antal personer som fordonets tillverkare avsett transporteras.

42 §
Persontransport med cykel och lätt elfordon (30.12.2015/1612)

1. Med cykel eller lätt elfordon får inte transporteras flera personer än vad de är konstruerade för. I fråga om förare, passagerare och gods på en cykel och lätt elfordon får den sammanlagda massan inte överstiga 250 kg. (30.12.2015/1612)

2. Med tvåhjulig cykel får den som har fyllt femton år transportera ett högst tio år gammalt barn och den som har fyllt aderton år två högst sexåriga barn. Transport av barn är dock tillåten endast om cykeln har en för barnet lämpad sits och ändamålsenliga fotskydd. Vid transport av två barn skall cykeln ha två separata bromsanordningar.

43 § (19.12.2002/1243)
Persontransport i last- och paketbils lastutrymme

1. I en last- eller paketbils (kategori N) lastutrymme eller på dess lastflak får transporteras passagerare om lastutrymmet eller lastflaket är försett med säten eller bänkar.

2. En lastbil (kategori N2 och N3) vars lastflak saknar säten eller bänkar får tillfälligt användas för passagerartransporter vid körning i samband med firandet av abiturienternas sista skoldag och i anslutning till andra motsvarande tillfällen, förutsatt att bilens förare har minst två års körerfarenhet av lastbil i någon annans tjänst eller som företagare i tillståndspliktig trafik.

3. I en last- och paketbils (kategori N) lastutrymme där det inte finns säten eller bänkar, får till bestämmelseorten och tillbaka transporteras medhjälpare som behövs för lastning och lossning.

4. Last- och paketbilar får inte, om annat inte föranleds av 57 § vägtrafiklagen, användas för annan än i denna paragraf avsedd passagerartransport. Föraren av en sådan bil har dock rätt att i ömmande fall ge personer vid vägkanten skjuts under förutsättning att transporten kan ske tryggt.

44 § (28.12.2018/1310)
Persontransport i släpvagn

En påhängsvagn får användas för persontransport med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 43 § 2 mom.

Med bil och traktorsläpvagn får på en rutt som godkänts av polisen transporteras personer till sevärdheter och tillställningar för allmänheten, förutsatt att släpvagnens konstruktion och utrustning lämpar sig för persontransport. Den högsta tillåtna körhastigheten vid transporten är 25 km/h. Vid persontransport med påhängsvagn eller med två eller flera till varandra kopplade släpvagnar ska dragfordonets förare ha ett körkort som berättigar till framförande av fordonskombination av klass DE.

Med traktorsläpvagn får transporteras egna arbetare samt medhjälpare som behövs för lastning eller lossning av släpvagnen till och från arbetsplatsen eller bestämmelseorten, under förutsättning att transporten kan ske tryggt.

Med en släpvagn kopplad till en snöskoter eller tung snöskoter får personer transporteras på en snöskoterled. Med en sådan släpvagn får dock inte transporteras personer när snöskotern eller den tunga snöskotern framförs på någon annan väg än en snöskoterled eller när en sådan annan väg korsas.

Med en släpvagn kopplad till en cykel eller ett lätt elfordon får den som har fyllt femton år transportera ett högst tio år gammalt barn och den som har fyllt arton år två högst sexåriga barn. Transport av barn i en släpvagn är dock tillåten endast om släpvagnen har en för barnet lämpad sits samt ändamålsenlig konstruktion och ändamålsenliga skydd som hindrar barnet från kontakt med släpvagnens rörliga delar samt med vägen. Cykeln ska dessutom ha två separata bromsanordningar.

En släpvagn får inte användas för annan persontransport än sådan som avses i denna paragraf.

45 § (10.1.2019/31)
Godstransport

Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets karosseri eller lastutrymme. Om det inte finns någon lastkorg på fordonet, får lasten i lastutrymmet överskrida fordonets bredd, mätt vid fordonets framaxel, med högst 0,35 meter. Begränsningen tillämpas dock inte vid transport av båtar.

Lasten får, inom ramen för fordonets eller fordonskombinationens tillåtna längd på väg, skjuta ut högst en meter över den yttersta punkten av fordonets framdel och högst två meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel. Om en fordonskombination inte uppfyller kravet på vändningsförmåga enligt 26 § 1 eller 2 mom., får lasten dock skjuta ut högst en meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel. Lasten i ett fordon får dock leda till att den största tillåtna längden på fordonet överskrids baktill när en släpvagn är kopplad till fordonet. Dessutom får lasten leda till att den största tillåtna längden på dragfordonet överskrids vid korta förflyttningar i samband med lastning eller lossning av lasten. En förutsättning för att den största tillåtna längden ska få överskridas är att lastningen är gjord på så sätt att det inte finns någon risk för att lasten i dragfordonet vidrör släpvagnen eller lasten i den. Lastningen får inte heller annars medföra fara för trafiksäkerheten.

Massan av gods som transporteras på en personbils (kategori M1) tak får, inom ramen för den tillåtna massan för bilen, uppgå till högst 10 procent av bilens egenmassa.

Med tvåhjulig cykel får transporteras högst 50 kilogram gods och med cykel med minst tre hjul högst 100 kilogram gods. Den sammanlagda massan av personer och gods på en cykel som är avsedd för godstransport får dock uppgå till den av tillverkaren tillåtna totalmassan, men dock högst 250 kilogram, om manövreringsförmågan för en cykel som är avsedd för godstransport och dess släpvagn ska säkerställas med extra hjul eller bromsanordningar eller med andra lösningar som tillverkaren tillhandahåller.

Motorredskap får inte, med undantag för transporter med släpvagn som avses i 36 § 1 mom., användas för andra transporter än sådana som ska utföras på själva arbetsplatsen och föranleds av motorredskapets egentliga bruksändamål.

På ett lätt elfordon får den sammanlagda massan av personer och gods uppgå till den av tillverkaren angivna högsta tillåtna massan, men dock högst 250 kilogram.

Den sammanlagda massan av personer och gods får inte överskrida den av tillverkaren angivna högsta tillåtna massan. I ett fordon som är avsett för godstransport får den sammanlagda massan av personer och gods dock inte överskrida

1) 375 kilogram för trehjuliga mopeder för godsbefordran eller lätta mopedbilar för godsbefordran,

2) 675 kilogram för tunga fyrhjulingar för väg och tunga terränggående fyrhjulingar,

3) 1 075 kilogram för nyttotrehjulingar och tunga mopedbilar för godsbefordran.

46 § (10.1.2019/31)
Placering av last

Lasten ska bilda en så låg och enhetlig helhet som möjligt. Lastens tyngdpunkt ska befinna sig så lågt som möjligt och så nära fordonets längsgående mittlinje som möjligt. I en kombination med flera släpvagnar ska lasten med beaktande av hela kombinationen placeras så långt fram som möjligt. Fordonet får inte lastas så att fordonets tyngdpunkt är högre än den tekniskt sett tillåtna.

Lasten ska om möjligt stödjas mot lastutrymmets framvägg. Vassa delar av föremål i lasten ska vara riktade bakåt.

En medelaxelsläpvagn ska lastas så att den överför en nedtryckande kraft på dragfordonets kopplingsanordning. Den nedtryckande kraften får vara högst 10 procent av den massa som är tillåten på släpvagnens axlar eller en kraft som motsvarar en massa på högst 1 000 kilogram, med det lägre värdet som gräns. Den nedtryckande kraften får inte överskrida de krafter som är tillåtna på de tillkopplade fordonen eller kopplingsanordningarna.

47 §
Säkring av lasten

1. Lasten får inte förskjuta sig i lastutrymmet så att det kan störa en säker användning av fordonet i trafik. Lasten får inte väsentligt röra sig i förhållande till lastutrymmet, när lasten påverkas framåt av en kraft motsvarande en acceleration av 10 m/s2 eller åt sidan eller bakåt av en kraft motsvarande en acceleration av 5 m/s2.

2. Lasten skall säkras genom att den stöds, genom surrning, låsning eller övertäckning. Vid bestämning av lastsäkringens hållfasthet får friktionens återhållande förmåga beaktas.

3. Lasten skall övertäckas med presenning, om det finns risk för att lasten dammar eller faller ut över vägen på grund av luftdraget.

48 §
Surrning av last

1. Den surrningsanordning som hindrar att lasten förskjuts framåt skall vara så vågrät som möjligt och får inte utan särskild orsak bilda en större vinkel än 60 i förhållande till horisontalplanet. Surrningsanordningen får inte ligga an mot någon skarp kant på fordonet eller lasten.

2. Surrningsanordningarna skall vara omsorgsfullt spända och spänningen i dem skall vid behov kontrolleras under transporten. Skulle en enstaka bindning eller fästpunkt lossna, skadas eller ge vika, får surrningen av lasten i övrigt inte härigenom försvagas. Surrningsspännare skall placeras så, att de inte ökar fordonets bredd.

3. Trävaror eller annat motsvarande långt gods som transporteras skall surras vid fordonets chassi eller karosseri med minst en bindning. Om godset har en nominell längd på mera än tre meter, skall minst två bindningar användas. Om föremålet eller godsbunten stöds mot sidostöttor, skall det eller den stödas mot minst två stöttor på samma sida.

4. En container som inte kan låsas med containerlås skall surras med minst fyra bindningar som fastgörs vid topp- eller underhörnbeslagen, och den skall vid behov stödas mot lastkarosseriet.

5. Summan av nominalhållfastheten av de bindningar som hindrar att lasten förskjuts framåt, när dessa räknas samman från båda sidor av lastutrymmet, skall vara minst lika stor som lastens vikt samt åt sidan eller bakåt minst hälften av lastens vikt, om inte det sätt på vilket lasten stöds eller friktionen mellan lasten och lastutrymmets botten eller lastens art tillåter en mindre hållfasthet för bindningen.

49 §
Markering av last

1. Om lasten framtill skjuter ut över fordonets gränslinje eller baktill skjuter ut mer än en meter över dess gränslinje, skall lastens yttersta del tydligt markeras. För markering skall användas en röd eller rödgul markeringsflagga vars storlek är minst 300 mm x 300 mm.

2. Under mörker eller vid skymning eller om väderleksförhållandena eller motsvarande omständigheter det annars kräver skall för markering av lastens överskjutande del framtill användas en lykta, som visar vitt ljus framåt, och en vit reflektor, samt baktill en lykta, som visar rött ljus bakåt, och en röd reflektor.

7 kap

Användning av vissa lyktor och reflekterande skyltar (29.9.2005/791)

50 § (17.5.2018/368)

50 § har upphävts genom F 17.5.2018/368.

51 § (24.8.2017/570)
Användning av vissa andra lyktor

1. En varningslykta på ett utryckningsfordon får användas endast när ett brådskande uppdrag utförs med fordonet eller om det annars är nödvändig för att varna andra trafikanter.

2. En varningslykta på en bogserbil ska användas även under ljus tid, när bogserbilen används för att lyfta ett fordon på vägen eller dra det över vägen så att det kan utgöra fara för den övriga trafiken. När bilen körs till en olycksplats och när ett fordon bogseras därifrån får lyktan inte användas, om det inte av särskilda skäl är nödvändigt för att varna den övriga trafiken.

3. Om det på någon annan bil än en bogserbil eller specialtransportbil eller dess varningsbil har monterats en varningslykta som avger roterande eller blinkande orangegult ljus, får lyktan användas endast om fordonet framförs eller parkeras på ett sätt som avviker från allmänna trafikregler eller fordonets bredd eller längd kan orsaka fara för den övriga trafiken.

4. Arbets- och hjälplyktor monterade på en bil i kategori N får inte vara tända, när bilen körs på väg. Detta förbud gäller inte arbete som utförs på vägen.

5. Den identifieringslykta för släpvagn som är tillåten på en lastbil som används som dragbil får användas endast om en släpvagn är kopplad till lastbilen.

6. Igenkänningslyktan för vägservicebilar och bilar som används för förstahjälpsverksamhet ska övertäckas eller avlägsnas då fordonet framförs på väg utan att det används i vägservice- eller förstahjälpsverksamhet.

7. Lyktor som nämns i denna paragraf får inte användas, om det inte finns något sådant behov som avses i denna paragraf.

51 a § (18.12.2014/1272)
Skylt för långsamtgående fordon

1. Då en trehjulig moped, en lätt fyrhjuling vars bredd är större än 1,00 meter, en traktor vars konstruktiva hastighet är högst 50 kilometer per timme eller ett motorredskap med en konstruktiv hastighet om högst 50 kilometer per timme och en egenmassa som överskrider 0,5 ton körs på väg ska de vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon. Även en lätt fyrhjuling vars bredd är högst 1,00 meter eller ett motorredskap vars egenmassa högst 0,5 ton eller något annat fordon vars konstruktiva hastighet enligt bestämmelser och föreskrifter inte får överstiga 50 kilometer per timme får förses med denna skylt. (30.12.2015/1612)

2. Ett arbetsredskap eller släpfordon som kopplas till ett fordon som avses i 1 mom. ska förses med en skylt för långsamtgående fordon, om arbetsredskapet eller släpfordonet gör att den skylt för långsamtgående fordon som fästs vid dragfordonet inte syns bakåt.

3. En skylt för långsamtgående fordon krävs inte för ett fordon som är kopplat till ett fordon eller arbetsredskap försedd med en skylt för långsamtgående fordon, eller för ett fordon som är registrerat utomlands.

51 b § (10.1.2019/31)
Identifieringsskylt för långa fordonskombinationer

För över 15,5 meter långa fordonskombinationer bestående av en lastbil med släpvagn eller släpvagnar krävs en identifieringsskylt som motsvarar den ursprungliga versionen eller en senare ändringsserie till E-reglemente nr 70. Alternativt får fordonskombinationen förses med en skylt på minst 0,30 meter gånger 0,80 meter försedd med 25 millimeter breda kanter i röd fluorescerande färg eller med reflekterande kanter samt med en bild på en fordonskombination i svart på gul reflekterande botten. Under bilden får det finnas en markering för fordonskombinationens längd.

För över 18,75 meter långa fordonskombinationer bestående av en lastbil och en påhängsvagn och i övriga över 25,25 meter långa fordonskombinationer krävs utöver vad som föreskrivs i 1 mom. reflekterande konturmarkeringar på fordonens sidor samt sådana frivilliga breddmarkeringslyktor som avses i punkt 6.13 i E-reglemente nr 48 på fordonskombinationens bakersta släpvagn.

För över 25,25 meter långa fordonskombinationer krävs en minst 0,45 kvadratmeter stor skylt som till sin färg och sina reflekterande egenskaper motsvarar E-reglemente nr 70 och som med minst 200 millimeter höga bokstäver har den finska texten ”PITKÄ”, den svenska texten ”LÅNG” eller den engelska texten ”LONG”. På skylten får det dessutom finnas en bild på en fordonskombination i svart och under den en markering för fordonskombinationens längd. En skylt enligt 1 mom. får ersättas med en skylt enligt detta moment.

8 kap

Särskilda stadganden

52 § (10.1.2019/31)
Godkännande av ibruktagandet av fordon och fordonskombinationer med avvikelse från bestämmelserna om massa och mått

Transport- och kommunikationsverket får bevilja undantag från bestämmelserna i 20, 21, 23, 23 a, 24–26, 31, 32, 32 a och 32 b § för ett enskilt fordon eller en enskild fordonskombination, om det behövs för test av ny teknik eller för produktutveckling eller av något annat särskilt skäl. En förutsättning är dessutom att beviljandet av undantag inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen. Undantag får beviljas för viss tid och förenas med villkor.

53 § (8.12.2011/1227)
Andra undantag

1. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelserna om tiden för användning av vinter- och dubbdäck i 16 § 2 mom., 17 § 1 mom. och 18 § 2 mom.

2. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från bestämmelsen om dubbens utstick i 17 § 5 mom. i fråga om fordon som deltar i rallytävlingar.

3. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från bestämmelserna i 37 § 2 mom. för verksamhet som hänför sig till filminspelning eller forskningsarbete.

54 §
Ändringssökande

1. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av denna förordning finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996). (8.12.2011/1227)

2. Ett beslut eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning skall iakttas även om beslutet eller föreskriften inte vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

55 §
Straff

Den som bryter mot denna förordning skall dömas till straff enligt vägtrafiklagen.

9 kap

Ikraftträdelsestadganden

56 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

57 § (10.1.2019/31)
Övergångsbestämmelser

Tomgångsförbudet enligt 5 § tillämpas på utryckningsfordon och motorfordon i tillståndspliktig trafik från och med den 1 oktober 1993.

På en i 21 § 1 mom. 6-punkten i denna förordning avsedd fyraxlad bil som tagits i bruk för första gången före den 1 januari 1994 tillämpas de bestämmelser om fordons massa som gällde den 31 december 1993. En bil som tagits i bruk före det ovan nämnda datumet ska också uppfylla vad som i de bestämmelser som gällde den 31 december 1993 föreskrivs om totalmassa som är beroende av avståndet mellan det motordrivna fordonets yttersta axlar.

Fordon som före ikraftträdandet av denna förordning har godkänts för trafik eller, om ett separat godkännande inte krävs, som har använts i trafik får fortfarande användas i trafik enligt de förutsättningar som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning eller enligt förutsättningarna i denna förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1992/1453:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

18.6.1993/531:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

24.9.1993/839:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

12.11.1993/955:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

26.11.1993/1042:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

22.12.1993/1570:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets förordningar (85/3820/EEG) och (85/3821/EEG)

28.6.1994/573:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut Nr 7/94, bilaga 11: rådets direktiv (91/671/EEG)

25.8.1994/774:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv: 93/93/EEG

31.1.1995/133:

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1995.

12.5.1995/775:

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 1995.

19.5.1995/809:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

8.12.1995/1414:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller fordon som tas i bruk ikaftträdelsedagen eller därefter.

Rådets direktiv 95/48/EG ; EGT nr L 233, 30.9.1995

8.3.1996/144:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Rådets direktiv 92/61/EEG; EGT nr L 225, 10.8.1992, 93/93/EEG; EGT nr L 311, 14.12.1993

26.4.1996/303:

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 1996.

24.5.1996/356:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1996.

11.10.1996/714:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Rådets direktiv 88/599/EEG; EGT nr L 325, 29.11.1988, s. 55

11.7.1997/670:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

2. Den ändring av 25 § 2 mom. som gäller personbils bredd träder i kraft den 1 januari 1998 och bestämmelsen om bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat i en över 22,00 meter lång kombination träder i kraft den 1 januari 2007.

Kommissionens direktiv 95/48/EG ; EGT nr L 233, 30.9.1995, s. 73, rådets direktiv 96/53/EG ; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 59, europeiska parlamentets och rådets direktiv 97/27/EG; EGT nr L 233, 25.8.1997 s. 1, Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 88/182/EEG, ändr. 94/10/EG

27.3.1998/235:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

24.4.1998/291:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

5.6.1998/391:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

13.11.1998/829:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

26.3.1999/425:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

30.4.1999/560:

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 1999.

18.6.1999/755:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

Kommissionens direktiv 95/48/EG; EGT nr L 233, 30.9.1995, s. 73

13.4.2000/359:

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2000.

De markeringar av överbreda fordon som avses i 29 § 2 och 4 mom. krävs från och med den 1 september 2000.

14.12.2000/1062:

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2000.

Förordningen gäller sådana ansökningar om undantagstillstånd som lämnats in efter det förordningen trätt i kraft.

27.3.2002/230:

1. Denna förordning träder i kraft den 4 april 2002.

2. Den bestämmelse i 25 § 2 mom. som gäller bredden på fordon som inte är temperaturkontrollerade i en över 22 meter lång fordonskombination träder i kraft den 1 januari 2007. På fordon försedda med ny karosskonstruktion tillämpas bestämmelsen dock från den 1 oktober 2004. (29.4.2004/327)

3. Bussar som är i bruk när denna förordning träder i kraft och vilka inte uppfyller kraven i denna förordning får användas till utgången av 2020.

19.12.2002/1243:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Förhöjningen av hastighetsbegränsningen i 3 § 1 mom. c-punkten gäller fordon som vid typgodkännande eller besiktning konstaterats uppfylla säkerhetsbestämmelserna i nämnda punkt.

3. Bestämmelsen i 5 § tillämpas på traktor, motorredskap och terrängfordon från och med den 1 juni 2003 och till dess tillämpas den bestämmelse som gällde då förordningen trädde i kraft.

12.6.2003/544:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

25.9.2003/821:

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2003.

Kommissionens direktiv 2003/19/EG (32003L0019); EGT nr L 79, 26.3.2003, s. 6

29.4.2004/326:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

2. Sådana egentliga släpvagnar som innan denna förordning träder i kraft använts kopplade till påhängsvagnar får användas på detta sätt kopplade till och med den 31 december 2006.

29.4.2004/327:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

16.6.2004/533:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

16.6.2005/416:

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.9.2005/791:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2005.

Ett sådant fordon i kategori L som avses i denna förordning får köras på väg utan hinder av 51 a § 1 mom. till den 30 september 2006.

20.4.2006/289:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006. (30.11.2006/1085)

På annan plats än i framsätet på personbilar eller paketbilar (kategori M1 och N1) får till den 31 december 2007 tillfälligt transporteras 30 procent flera sådana sittande passagerare som är tre år eller äldre och för vilka det finns möjlighet att använda bilbälte eller andra skyddsanordningar. (30.11.2006/1085)

Tilläggssäten som godkänts i en bil före den 1 januari 2007 kan användas som sittplatser efter den 31 december 2007 om de massor som bestämts för fordonet inte överskrids. (30.11.2006/1085)

Vid transport av skol- och dagvårdsbarn i bussar i linjetrafik får de personer som tillfälligt överskrider det tillåtna passagerarantalet i enlighet med 38 § 2 mom. till den 9 maj 2008 placeras på sittplatser som utrustats med bilbälte. (30.11.2006/1085)

11.5.2006/353:

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2006.

En husbil som har godkänts för hastighetskategorin 100 km/h och som har tagits i bruk för första gången innan denna förordning träder i kraft får utan hinder av kravet på hastighetsskylt i 3 § 1 a mom. användas till och med den 31 oktober 2006.

12.10.2006/899:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

30.11.2006/1085:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.11.2006/1086:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

13.12.2007/1221:

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

25.6.2009/487:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

8.12.2011/1227:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På ens sådan ansökan om undantagslov som har blivit anhängig innan denna förordning träder i kraft, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

16.8.2012/476:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

6.6.2013/407:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

En fordonskombination med en massa som är högst 60 ton och med ett motorfordon som har tagits i bruk före ikraftträdandet av denna förordning får med avvikelse från 23 § 6 mom. användas i trafik när denna förordning trätt i kraft.

19.12.2013/1062:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

18.12.2014/1272:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

23.4.2015/542:

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015.

30.12.2015/1612:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På fordon som användes i trafik när denna förordning trädde i kraft kan trots 27 a § de maximidimensioner tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

21.12.2016/1380:

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2017.

26.1.2017/47:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

23.2.2017/123:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

4.5.2017/240:

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2017.

EU 2015/719

24.8.2017/570:

Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2017.

5.4.2018/206:

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2018.

17.5.2018/368:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

27.6.2018/507:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om färdskrivarkort (415/2005) samt 7 § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992), sådan paragrafen lyder i förordningarna 1221/2007 och 476/2012.

28.12.2018/1310:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018.

10.1.2019/31:

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2019.

På en släpvagn som har tagits i bruk före den 1 april 2019 tillämpas 22 § från och med den 1 januari 2024.

På en dolly som har tagits i bruk före den 1 april 2019, tillämpas kravet på ett elektroniskt stabilitetskontrollsystem i 33 § 2 mom. 3 punkten från och med den 1 januari 2024.

Trots vad som i 23 § 1 mom. föreskrivs om massan för en kombination av bil och påhängsvagn får på en sådan kombination, om påhängsvagnen har tagits i bruk före den 1 april 2019, de bestämmelser om massan för en kombination av bil och påhängsvagn som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas till och med den 31 december 2023.

Om dragfordonet eller ett släpfordon i en fordonskombination som består av en bil och en eller flera släpvagnar har tagits i bruk före den 1 april 2019, ska fordonskombinationen från och med den 1 januari 2024 uppfylla kravet i 23 § 3 mom. på den sammanlagda massa som belastar den bakersta boggin på dragfordonet och den främsta boggin på släpvagnen.

Rådets direktiv 96/53/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 59.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.