Beaktats t.o.m. FörfS 68/2020.

4.12.1992/1201

Lag om kontrollcentralen för växtproduktion (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om Livsmedelssäkerhetsverket 13.1.2006/25, som gäller fr.o.m. den 1.5.2006.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Verksamhetsområde och uppgifter
1 §

För kontrollen och övervakningen av lantbrukets produktionsinsatser och produktionen av vegetabiliska lantbruksprodukter samt av deras kvalitet och användbarhet samt för bekämpningen av växtförstörare finns kontrollcentralen för växtproduktion, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

2 §

Kontrollcentralen skall i sin verksamhet arbeta för att nå de mål som uppställs av jord- och skogsbruksministeriet och utföra de uppgifter som stadgas eller bestäms för den. Kontrollcentralen skall dessutom utföra de utrednings-, undersöknings-, uppföljnings- och planeringsuppdrag som jord- och skogsbruksministeriet ger den.

Organisation
3 §

Kontrollcentralen leds av en överdirektör. Om kontrollcentralens verksamhetsenheter stadgas genom förordning eller bestäms med stöd av den i arbetsordningen.

4 §

Kontrollcentralen kan så som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer för kontroll- och övervakningsuppgifter anlita landsbygdsnäringsdistrikten samt, enligt vad som stadgas i någon annan lag eller med stöd av den i en förordning, kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter och även andra personer som står utanför kontrollcentralen.

Donationer
5 §

Kontrollcentralen kan ta emot donationer för forskning.

Ändringssökande
6 § (2.9.2005/709)

Ändring i beslut av kontrollcentralen söks, om inte något annat bestäms i lag, genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Närmare stadganden
7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelse och övergångsstadganden
8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Vad förordningen om statens frökontrollanstalts kontrollavgifter (514/85), förordningen om avgifter som skall uppbäras för statens lantbrukskemiska anstalts prestationer (1326/87), förordningen om avgifter för inspektion av växter (1134/87) och förordningen om avgifter och arvoden för kontroll av foder och gödselmedel (37/88) stadgar om statens frökontrollanstalt, statens lantbrukskemiska anstalt och lantbruksstyrelsen gäller efter att denna lag trätt i kraft kontrollcentralen för växtproduktion till den 30 juni 1993, om de inte upphävs särskilt för sig före denna tidpunkt.

Innan denna lag träder i kraft kan åtgärder vidtas för besättande av tjänsterna vid kontrollcentralen samt andra åtgärder som är nödvändiga för att kontrollcentralens verksamhet skall kunna inledas då lagen träder i kraft.

Beträffande de tjänster som överförs till kontrollcentralen för växtproduktion gäller lagen om landsbygdsnäringsförvaltningen (1199/92).

9 §

Kontrollcentralen skall, om inte något annat stadgas i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/92), utföra de uppgifter som innan denna lag trätt i kraft har stadgats eller bestämts för jordbruksstyrelsen och dess anstalter i följande lagar och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av dem: fodermedelslagen (376/86), gödselmedelslagen (377/86), lagen om bekämpningsmedel (327/69), lagen om handel med frövara (669/75), lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/77), lagen om säkerställande av tillgången på vallväxtfrö (566/86), lagen om bekämpning av flyghavre (178/76), lagen om spannmålshandeln (580/78), växtskyddslagen (127/81), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (684/79), lagen om plantmaterial (663/91), lagen om en skyddszon kring centralen för utsädespotatis (1010/88) och kemikalielagen (744/89).

Kontrollcentralen skall dessutom utföra de uppgifter i fråga om växtprodukter som med stöd av livsmedelslagen (526/41) har getts jordbruksstyrelsen.

RP 191/92, JsUB 18/92

Ikraftträdelsestadganden:

2.9.2005/709:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.