Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

4.12.1992/1200

Lag om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.6.2014/581, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Verksamhetsområde och uppgifter
1 § (21.7.2006/667)

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral är en serviceenhet som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och vars uppgift är att

1) producera och publicera statistik enligt lagen om landsbygdsnäringsstatistik (1197/1996) samt producera tjänster i anslutning till statistikföring och informationsförsörjning,

2) föra i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) avsedda register, och

3) producera experttjänster för informationsförvaltning inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 § (21.7.2006/667)

2 § har upphävts genom L 21.7.2006/667.

3 §

Informationstjänstcentralen skall i sin verksamhet arbeta för att nå de mål som jord- och skogsbruksministeriet uppställer samt utföra de utrednings-, undersöknings- och uppföljningsuppdrag som ministeriet särskilt gett den.

Informationstjänstcentralen kan producera och sälja tjänster även till kunder utanför jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. (16.12.1994/1207)

Organisation
4 §

Informationstjänstcentralen leds av en överdirektör. Om informationstjänstcentralens verksamhetsenheter stadgas genom förordning eller bestäms med stöd av den i arbetsordningen.

Ändringssökande
5 § (2.9.2005/708)

Ändring i beslut av informationstjänstcentralen söks, om inte något annat bestäms i lag, genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Närmare stadganden
6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelse och övergångsstadganden
7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Vad förordningen om avgifter för jordbruksförvaltningens prestationer (914/91) stadgar om myndighet som uppbär avgift för en prestation gäller efter att denna lag trätt i kraft i tillämpliga delar jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral till och med den 30 juni 1993, om förordningen inte upphävs särskilt för sig före denna tidpunkt.

Innan denna lag träder i kraft kan åtgärder vidtas för besättande av informationstjänstcentralens tjänster samt andra åtgärder som är nödvändiga för att informationstjänstcentralens verksamhet skall kunna inledas när lagen träder i kraft.

Beträffande de tjänster som överförs till informationstjänstcentralen gäller lagen om landsbygdsnäringsförvaltningen (1199/92).

8 § (21.7.2006/667)

8 § har upphävts genom L 21.7.2006/667.

RP 191/92, JsUB 18/92

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.1994/1207:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 140/94, JsUB 28/94

2.9.2005/708:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

21.7.2006/667:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

När denna lag träder i kraft överförs de uppgifter som hör till Landsbygdsverkets verksamhetsområde från informationstjänstcentralen till Landsbygdsverket. Angående övergångsåtgärder som gäller informationstjänstcentralens uppgifter och personal föreskrivs i lagen om Landsbygdsverket (666/2006). I fråga om överföring av uppgifter som gäller vissa lån och försäljningsprisfordringar från informationstjänstcentralen till Statskontoret föreskrivs särskilt genom lag.

RP 36/2006, JsUB 6/2006, RSv 81/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.