Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

27.11.1992/1074

Lag om rättsskyddscentralen för hälsovården (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 31.10.2008/669, som gäller fr.o.m. 1.1.2009.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (29.12.2005/1253)

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall

1) sköta de uppgifter som ankommer på den enligt bestämmelser i lagstiftningen om tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt om avbrytande av havandeskap, sterilisering, rättspsykiatri, användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål, medicinsk forskning och utredande av dödsorsak,

2) sörja för ledningen och övervakningen av verksamheten inom hälso- och sjukvården så som därom bestäms i folkhälsolagen (66/1972), lagen om företagshälsovård (1383/2001), lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), mentalvårdslagen (1116/1990), lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) samt för ledningen av länsstyrelserna så att verksamhetsprinciperna, förfaringssätten och beslutspraxisen är enhetliga vid ledningen och övervakningen enligt de nämnda lagarna, samt

3) sköta uppgifter som åläggs den i andra lagar eller förordningar.

Rättsskyddscentralen för hälsovården lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Ämbetsverket skall också sköta de uppgifter som med stöd av den lagstiftning som avses ovan hör till dess verksamhetsområde och som ministeriet ålägger ämbetsverket.

Dessutom skall rättsskyddscentralen för hälsovården sköta de uppgifter med anknytning till människorättsfrågor inom området för hälso- och sjukvården och socialvården som behandlas i internationella organ och som social- och hälsovårdsministeriet ålägger ämbetsverket.

2 § (28.6.2002/566)

Vid rättsskyddscentralen för hälsovården finns en nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, en nämnd för abort- och steriliseringsärenden samt en nämnd för rättspsykiatriska ärenden. Om nämndernas uppgifter, sammansättning och tillsättande bestäms genom förordning av statsrådet.

3 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan för de övervakningsuppgifter som avses i denna lag ha ett centralregister över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen.

4 § (2.9.2005/722)

Ändring i beslut av rättsskyddscentralen för hälsovården får, om inte något annat bestäms särskilt, sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

5 §

I fråga om avgifter för rättsskyddscentralens prestationer och avgifternas storlek gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

6 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan inom ramen för statsbudgeten anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer om enskilda sakkunniguppdrag som hör till dess verksamhetsområde.

Rättsskyddscentralen kan utan hinder av sekretesstadgandena ge de myndigheter, sammanslutningar och enskilda som avses i 1 mom. tillstånd att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av deras uppgifter enligt 1 mom.

7 § (21.5.1999/623)

7 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

8 §

Statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund, folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen, patientskadenämnden, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, samfund eller inrättningar som bedriver service- eller sjukvårdsverksamhet samt apoteken är skyldiga att utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt på begäran av avgiftsfritt lämna rättsskyddscentralen för hälsovården sådana upplysningar och utredningar som behövs för de uppgifter som avses i 1 §. (27.11.1998/882)

Om skyldigheten för enskilda yrkesutövare inom hälsovården att lämna uppgifter till rättsskyddscentralen för hälsovården stadgas särskilt.

9 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

Åtgärder för besättande av tjänster och uppgifter vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt andra åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten vid ämbetsverket skall kunna inledas när denna lag träder i kraft får vidtas före ikraftträdandet.

11 §

Det särskilda sammanträde för yrkesutövningsärenden, särskilda sammanträde för abort- och steriliseringsärenden, särskilda sammanträde för kastreringsärenden och särskilda sammanträde för rättspsykiatriska ärenden, vilka tillsatts med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft, fortsätter sin verksamhet tills de nämnder som avses i 2 § i denna lag har tillsatts.

De uppgifter som avses i 1 § och som är anhängiga vid social- och hälsostyrelsen när denna lag träder i kraft överförs vid ikraftträdandet på rättsskyddscentralen för hälsovården.

RP 264/92, ShUB 38/92

Ikraftträdelsestadganden:

18.6.1998/421:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 65/1998, ShUB 7/1998, RSv 43/1998

27.11.1998/882:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/1998, ShUB 16/1998, RSv 124/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

28.6.2002/566:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2001, ShUB 7/2002, RSv 49/2002

2.9.2005/722:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

29.12.2005/1253:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2005, ShUB 19/2005, RSv 129/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.