Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

27.11.1992/1073

Lag om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 31.10.2008/668, som gäller fr.o.m. 1.1.2009.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För forsknings- och utvecklingsuppgifter inom social- och hälsovården finns under social- och hälsovårdsministeriet en forsknings- och utvecklingscentral för social- och hälsovården.

2 §

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården skall följa och utvärdera verksamheten och utvecklingen inom social- och hälsovården samt inom detta område producera och skaffa inhemsk och internationell information och inhemskt och internationellt kunnande och distribuera informationen och kunnandet till användarna, vara en statistikmyndighet enligt 3 § 1 mom. statistiklagen (62/1994) och upprätthålla datafiler och föra register inom området, bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet, främja och ordna utbildning inom social- och hälsovården samt ta initiativ och göra framställningar som behövs för att utveckla social- och hälsovården. (23.5.2001/410)

Dessutom skall forsknings- och utvecklingscentralen utföra de övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på den.

3 § (16.6.2000/572)

Vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan finnas en delegation för forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården med uppgift att främja samarbetet mellan forsknings- och utvecklingscentralen och dess in tressegrupper.

Delegationen tillsätts av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården.

4 §

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan inom ramen för statsbudgeten anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer om forsknings- och andra enskilda sakkunniguppdrag som hör till dess verksamhetsområde samt samarbetsavtal med inrättningar och organisationer som utför forsknings- och utvecklingsarbete inom centralens verksamhetsområde.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan utan hinder av sekretesstadgandena ge de myndigheter, sammanslutningar och enskilda som avses i 1 mom. tillstånd att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av deras uppgifter enligt 1 mom.

5 §

I fråga om avgifter för forsknings- och utvecklingscentralens prestationer och avgifternas storlek gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

6 § (23.5.2001/410)

6 § har upphävts genom L 23.5.2001/410.

7 § (21.5.1999/623)

7 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 januari 1991 om social- och hälsostyrelsen (63/91) jämte ändringar.

Vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården finns dock till den 1 mars 1993 en läkemedelsavdelning och ett särskilt sammanträde för läkemedelsärenden, och i samband med centralen en läkemedelsnämnd. Dessa organ skall behandla och avgöra de ärenden som när denna lag trädde i kraft ankom på social- och hälsostyrelsens läkemedelsavdelning och särskilda sammanträde för läkemedelsärenden samt läkemedelsnämnden, och på dem tillämpas också i övrigt de stadganden om motsvarande organ vid social- och hälsostyrelsen som gällde när denna lag trädde i kraft. Vad som i lagen om stämpelskatt (662/43) stadgas om social- och hälsostyrelsen gäller de ärenden som ankom på läkemedelsavdelningen och särskilda sammanträdet för läkemedelsärenden ända till den 1 mars 1993 på motsvarande sätt forsknings- och utvecklingscentralen.

RP 264/92, ShUB 38/92

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

16.6.2000/572:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 50/2000, ShUB 10/2000, RSv 62/2000

23.5.2001/410:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 5/2001, ShUB 6/2001, RSv 35/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.