Beaktats t.o.m. FörfS 1117/2019.

4.9.1992/857

Lag om Institutet för Ryssland och Östeuropa (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.11.2012/698, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Institutet för Ryssland och Östeuropa är en statlig inrättning som lyder under undervisningsministeriet.

Institutets hemort är Helsingfors stad.

2 §

Institutet kan inom sitt verksamhetsområde ingå avtal med andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer om utförande av undersökningar och utredningar samt om utbyte av information. Institutet kan även ingå samarbetsavtal med andra forskningsinstitut och med högskolor om genomförande av gemensamma forskningsprogram.

3 §

Om institutets förvaltning och uppgifter i övrigt stadgas genom förordning.

4 §

Institutet har rätt att ta emot donationer och testamentsmedel. Om förvaltningen och användningen av dessa stadgas genom förordning.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1992. Genom denna lag upphävs lagen den 22 december 1967 om Sovjetinstitutet (674/67).

RP 44/92, KuUB 2/92

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.