Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

3.8.1992/728

Lag om kommunernas kulturverksamhet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 8.2.2019/166, som gäller fr.o.m. 1.3.2019.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Kommunernas uppgifter inom kulturväsendet

Kommunerna skall främja, stöda och organisera kulturverksamheten i kommunen. Kommunerna skall också ordna möjligheter för kommuninvånarna att få grundundervisning i konst samt sådan undervisning inom olika konstområden som stöder amatörer.

2 §
Kulturverksamhet

Med kulturverksamhet avses i denna lag professionell och amatörmässig konstutövning, erbjudande och anlitande av konstnärliga tjänster, hembygdsarbete samt tillvaratagande och främjande av det lokala kulturarvet.

3 § (29.12.2009/1710)
Statsandel och statsunderstöd

Kommunerna beviljas statsandel för kulturverksamhet enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

En kommun samt de i kommunen verksamma sammanslutningar, stiftelser och institutioner som enligt kommunens anvisningar bedriver och främjar kulturverksamhet kan inom ramen för anslag i statsbudgeten beviljas statsunderstöd för kulturverksamhet och för anläggningsprojekt som avser lokaler för kulturverksamhet, enligt vad som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

4 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1980 om kulturverksamhet i kommunerna (1045/80), jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 215/91, FvUB 6/92, StoUB 3/92

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1681:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till den 31 december 2002. (13.12.2001/1272)

RP 298/92, KuUB 14/92

3.12.1993/1065:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 153/93, KuUB 16/93

16.12.1994/1273:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 97/94, KuUB 14/94

1.12.1995/1356:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 77/95, KuUB 7/95, RSv 79/95

12.12.1996/1038:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 124/1996, KuUB 8/1996, RSv 170/1996

21.11.1997/1011:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 112/1997, KuUB 13/1997, RSv 119/1997

21.8.1998/643:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 57/1998, KuUB 4/1998, RSv 80/1998

13.11.1998/832:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 131/1998, KuUB 6/1998, RSv 112/1998

5.11.1999/1013:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 57/1999, KuUB 4/1999, RSv 47/1999

10.11.2000/928:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

13.12.2001/1272:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 133/2001, KuUB 12/2001, RSv 142/2001

29.12.2009/1710:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.