Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

26.6.1992/576

Lag om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 31.1.2013/114, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänt stadgande
1 §

Besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen behandlas enligt denna lag.

2 mom. har upphävts genom L 31.1.2013/113. (31.1.2013/113)

Ärenden som behandlas av besvärsnämnden
2 § (31.1.2013/113)

2 § har upphävts genom L 31.1.2013/113.

3 § (31.1.2013/113)

3 § har upphävts genom L 31.1.2013/113.

4 § (31.1.2013/113)

4 § har upphävts genom L 31.1.2013/113.

5 §

Besvärsnämnden består av en ordförande och två andra medlemmar. Ordförande för besvärsnämnden är enligt vad som stadgas genom förordning en tjänsteman vid patent- och registerstyrelsen som har erfarenhet av domarvärv eller av förvaltningslagskipning. Övriga medlemmar av besvärsnämnden är enligt vad som stadgas genom förordning statstjänstemän som har högre högskoleexamen och är förtrogna med lagstiftningen inom det område som saken gäller. (13.12.1994/1174)

Besvärsnämnden är beslutför när den är fulltalig.

6 §

Då ett ärende behandlas av besvärsnämnden iakttas laga rättegångsordning.

Om ett ärende inte avvisas utan prövning eller ett framställt yrkande inte genast förkastas, bereds en motpart som inte är ändringssökande möjlighet att avge förklaring eller bemötande. Besvärsnämnden kan även vid vite förplikta den som saken gäller att avge sin förklaring eller sitt bemötande.

Närmare stadganden om beredningen och föredragningen av ärenden utfärdas genom förordning. Genom förordning kan stadgas att föredraganden kan utföra beredningsuppgifter på nämndens vägnar. Genom förordning kan också stadgas att de handlingskopior om vilka närmare stadgas genom förordning och vilka saknas, vid behov kan inhämtas på partens bekostnad.

7 §

Besvärsnämnden kan vid sitt sammanträde hålla muntlig förhandling. Vid muntlig förhandling kan en part i ärendet även förhöras med stöd av sanningsförsäkran, och vittnen och sakkunniga kan förhöras under ed eller med stöd av försäkran. Av särskilda skäl kan det bestämmas att den muntliga förhandlingen skall ske vid lämpligaste allmänna underrätt eller länsrätt.

Till en person som genom besvärsnämndens försorg hörts som vittne eller sakkunnig betalas ersättning av statens medel enligt de grunder som gäller för betalning av ersättning av statens medel till ett vittne som hörts inför domstol. När behandlingen av ett ärende avslutas, skall besvärsnämnden avge utlåtande om parterna eller någon av dem skall ersätta det utbetalda beloppet till staten eller inte.

Ärenden som behandlas av högsta förvaltningsdomstolen
8 §

Ändring i besvärsnämndens beslut får, om inte något annat föreskrivs, sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet. (2.9.2005/715)

I ett beslut av besvärsnämnden genom vilket ett vittne dömts till straff för frånvaro eller annan tredska eller som gäller betalning av ersättning till vittne, skall ändring sökas genom särskilda besvär i den ordning som stadgas i 1 mom. Ett sådant beslut kan oberoende av om besvär anförs eller ej genast verkställas så som stadgas om verkställighet av en domstols laga kraft vunna beslut.

9 § (22.12.2006/1266)

9 § har upphävts genom L 22.12.2006/1266.

Närmare stadganden
10 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
11 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som behandlas vid patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning till besvärsnämnden.

RP 25/92, EkUB 21/92

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.1994/1174:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 93/94 och RP 217/94, EkUB 30/94

21.3.1997/244:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 254/1996, EkUB 1/1997, RSv 6/1997

1.11.2002/896:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 58/2002, EkUB 16/2002, RSv 115/2002

19.12.2003/1211:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den som blivit utnämnd för viss tid till överingenjörsråd före denna lags ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för uppgiften till utgången av denna tid.

RP 103/2003, LaUB 3/2003, RSv 81/2003

2.9.2005/715:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

22.12.2006/1266:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs 9 § i lagen av den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (576/1992), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1211/2003.

RP 201/2006, LaUB 18/2006, RSv 200/2006

31.1.2013/113:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

De i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992) avsedda ärenden som är anhängiga vid Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd när denna lag träder i kraft och som har blivit anhängiga den 1 januari 2013 eller senare överförs till marknadsdomstolen för handläggning när denna lag träder i kraft.

De i 5 § 1 mom. 1–4 samt 6 punkten i lagen om patent- och registerstyrelsen avsedda ärenden som är anhängiga vid Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd när denna lag träder i kraft och som har blivit anhängiga den 1 maj 2013 eller senare överförs till marknadsdomstolen för handläggning när denna lag träder i kraft.

De i 5 a § i lagen om patent- och registerstyrelsen avsedda ärenden som är anhängiga vid Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd när denna lag träder i kraft och som har blivit anhängiga den 1 maj 2013 eller senare överförs till marknadsdomstolen för handläggning när denna lag träder i kraft.

På handläggningen i marknadsdomstolen av de i 2 och 3 mom. avsedda ärenden som överförs från Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd till marknadsdomstolen för handläggning tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.