Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

26.6.1992/575

Lag om patent- och registerstyrelsen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 9.8.2013/578, som gäller fr.o.m. 1.9.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Ämbetsverkets ställning

Patent- och registerstyrelsen lyder under handels- och industriministeriet.

2 §
Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen har till uppgift att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Den handlägger ärenden som gäller patent, kretsmönster för integrerade kretsar, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, varumärke, företagsinteckning, handelsregister, föreningsregister, stiftelseregister och övervakning av stiftelser enligt lagen om stiftelser (109/30), offentliggörande av bokslutshandlingar och firma samt tillhandahåller informationstjänst inom sitt område. Patent- och registerstyrelsen kan även genom förordning åläggas att handlägga andra industrirättsliga ärenden och ärenden i anslutning till förande av register. (13.12.1994/1173)

Patent- och registerstyrelsen skall utföra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppdrag som den får av handels- och industriministeriet.

3 §
Direktionen

Patent- och registerstyrelsen har en direktion vars medlemmar utses av statsrådet. Om direktionens uppgifter, sammansättning och mandatperiod stadgas genom förordning.

4 §
Avgörande av ärenden

Ett ärende som skall handläggas av patent och registerstyrelsen avgörs av direktionen, generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid patent- och registerstyrelsen enligt vad som stadgas genom förordning.

5 § (31.1.2013/112)
Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), när genom beslutet har

1) avgjorts en patentansökan eller något annat ärende som gäller patent,

2) avgjorts en ansökan om registering av mönster eller något annat ärende som gäller mönster,

3) avgjorts en ansökan om registering av kretsmönster för integrerade kretsar eller något annat ärende som gäller kretsmönster,

4) avgjorts en ansökan om registering av nyttighetsmodell eller något annat ärende som gäller nyttighetsmodell,

5) avgjorts en ansökan om registering av varumärke eller kollektivmärke eller något annat ärende som gäller varumärke eller kollektivmärke,

6) vägrats registrering av en anmälan till handelsregistret.

När ett beslut som avses i 1 mom. överklagas ska besvär anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

5 a § (31.1.2013/112)
Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i andra ärenden

Ändring i andra beslut av Patent- och registerstyrelsen än de som avses i 5 § får, om inte något annat föreskrivs någon annanstans, sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av Patent- och registerstyrelsen i ett ärende som avses i företagsinteckningslagen (634/1984) utfärdas dock särskilt.

5 b § (31.1.2013/112)
Begränsningar i rätten att söka ändring

Den som inte inom utsatt tid har framställt en invändning eller ett yrkande med anledning av ett meddelat patent eller ett registrerat varumärke eller mönster får inte söka ändring i det beslut som fattats i ärendet.

Den som inte har yrkat på ogiltigförklaring av en registrering av en nyttighetsmodell eller ett kretsmönster för integrerade kretsar får inte söka ändring i det beslut som fattats i ärendet.

6 §
Avgifter

Om avgifter som uppbärs av patent- och registerstyrelsen och om stämpelskatt för expeditioner stadgas särskilt.

7 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 25/92, EkUB 21/92

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.1994/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 93/94 och RP 217/94, EkUB 30/94

2.9.2005/714:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

31.1.2013/112:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.