Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

30.4.1992/379

Lag om statens säkerhetsfond (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.12.2014/1202, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 § (4.4.1996/245)
Fondens uppgift

För tryggande av stabiliteten i depositionsbankernas verksamhet finns Statens säkerhetsfond, nedan fonden. (19.12.1997/1237)

2 mom. har upphävts genom L 24.7.2009/567.

Medel i fonden får användas till att teckna aktier och andelar i finländska inlåningsbanker och deras finländska holdingföretag, nedan holdingföretag, bevilja lån till banker och deras holdingföretag samt till det centralinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010), ställa borgen för lån om upptas av dessa samt bevilja banker, deras holdingföretag och centralinstitutet också annat finansiellt stöd, om sådant behövs för att trygga bankens eller sammanslutningens verksamhet och stabiliteten på finansmarknaden. (24.6.2010/603)

Fonden kan äga aktier i ett aktiebolag där staten eller fonden på grundval av aktieinnehav har bestämmanderätten och vars syfte är att köpa eller på något annat sätt förvärva och sköta samt sälja eller på något annat sätt överlåta egendom och ansvarsförbindelser som hör till eller genom myndighetsbeslut avskiljts från en bank som är föremål för statens eller fondens stödåtgärder (egendomsförvaltningsbolag). Egendomsförvaltningsbolaget kan på grundval av aktieinnehav ha bestämmanderätten i ett annat aktiebolag som har samma syfte, varvid det sistnämnda bolaget även är ett egendomsförvaltningsbolag. Fonden kan äga aktier också i ett aktiebolag vars syfte är att äga ett egendomsförvaltningsbolags aktier, och även i andra aktiebolag, om ägandet kan anses behövligt för att trygga en banks verksamhet och stabiliteten på finansmarknaden.

2 §
Fondens medel

Till fonden hör de medel som inflyter av fondens verksamhet och de medel som beviljas fonden i statsbudgeten.

3 § (4.4.1996/245)
Fondens förvaltning

Fonden är en utanför statsbudgeten stående fond som sköts av ministeriet.

4 § (4.4.1996/245)
Statens säkerhetsfonds fullmäktige

Fondens verksamhet och användningen av bankstödet övervakas av statens säkerhetsfonds fullmäktige, som har nio ledamöter. Fullmäktige väljs av riksdagen vid valperiodens första riksmöte. Fullmäktiges mandatperiod börjar så snart valet har förrättats och fortgår till dess val av ledamöter i följande fullmäktige förrättas. (21.1.2000/36)

Fullmäktige utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Statens säkerhetsfonds fullmäktige har till uppgift att

1) övervaka iakttagandet av villkoren för bankstödet,

2) lägga fram förslag till principer som skall iakttas vid övervakningen av beviljat stöd och egendomsförvaltningsbolagens verksamhet,

3) fastställa fondens årliga budget och bokslut,

4) hos statsrådet framställa om upptagande av lån för fondens verksamhet, samt

5) utföra de andra uppdrag som statsrådets allmänna sammanträde givit den.

Om hur statens säkerhetsfonds fullmäktige sammankommer samt om fullmäktiges beslutförhet och beslutsprocess bestäms i fondens stadgar, som ministeriet fastställer.

5 § (18.6.1998/418)
Anvisningsnämnd

I fonden finns en anvisningsnämnd som består av fem medlemmar. Nämndens medlemmar utnämns för fyra år i sänder av statsrådets allmänna sammanträde. Nämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Nämndens medlemmar handlar i sina uppgifter under tjänsteansvar.

Nämnden har till uppgift att meddela sådana bolag som avses i 1 § 4 mom. anvisningar i ärenden som hänför sig till skadestånds- och brottmål som drivs på basis av specialgranskningar som utförts enligt 14 a § samt i ärenden som gäller verkställigheten av domar som givits i dessa mål, samt fastställa principerna för indrivningen av fordringar hos bolagens överskuldsatta kreditkunder och principerna för skuldsanering i fråga om dessa kunder.

Bestämmelser om nämndens sammanträden, beslutförhet och beslutsförfarande samt medlemmarnas arvoden ingår i fondens stadgar, som fastställs av ministeriet.

6 § (4.4.1996/245)

6 § har upphävts genom L 4.4.1996/245.

6 a § (4.4.1996/245)

6 a § har upphävts genom L 4.4.1996/245.

6 b § (4.4.1996/245)

6 b § har upphävts genom L 4.4.1996/245.

7 § (4.4.1996/245)
Bokslut och revision

I fondens bokföring skall bokföringslagen (655/73) iakttas i tillämpliga delar. I revionen iakttas revisionslagen (936/94) i tillämpliga delar. Fondens räkenskapsperiod är kalenderåret.

För granskningen av fondens förvaltning och räkenskaper utser statsrådets allmänna sammanträde för ett kalenderår i sänder minst två och högst sex revisorer av vilka två skall vara CGR-revisorer, eller så att den ena är OFR-revisor. Revisorernas arvoden bestäms av ministeriet.

Revision av fonden utförs årligen före utgången av mars året efter räkenskapsåret.

Revisorerna skall till statens säkerhetsfonds fullmäktige överlämna en skriftlig revisionsberättelse som innehåller utlåtanden om fastställande av resultat- och balansräkningen och eventuella anmärkningar som kan påverka fastställandet av resultat- och balansräkningen. Revisionsberättelsen skall överlämnas senast två veckor före det möte där bokslutet framläggs för fastställelse. Fondens bokslut fastställs av fullmäktige.

Statens revisionsverk har rätt att granska fonden och en sådan banks, säkerhetsfonds, ett sådant egendomsförvaltningsbolags eller en sådan annan sammanslutnings eller stiftelses ekonomi och verksamhet som fått stöd och finansiering enligt denna lag, för utredning av om de för erhållande av stödet och finansieringen lämnade uppgifterna är riktiga och tillräckliga samt om stödet och finansieringen vederbörligen har använts för det avsedda ändamålet. Detsamma gäller den till vars förfogande mottagaren har överfört stöd och finansiering. Revisionsverket har för att få de uppgifter som behövs vid granskningen rätt till handräckning från Finansinspektionen. (25.5.2007/601)

BokföringsL 655/1973 har upphävts genom BokföringsL 1336/1997.

8 § (4.4.1996/245)

8 § har upphävts genom L 4.4.1996/245.

9 § (4.4.1996/245)

9 § har upphävts genom L 4.4.1996/245.

10 § (4.4.1996/245)

10 § har upphävts genom L 4.4.1996/245.

11 § (24.6.2010/603)
Ansökan om finansiellt stöd

Finansiellt stöd till de banker, de holdingföretag och det centralinstitut som avses i 1 § 3 mom. och till egendomsförvaltningsbolag som avses i 1 § 4 mom. beviljas på ansökan av banken, holdingföretaget, centralinstitutet eller egendomsförvaltningsbolaget.

11 a § (24.6.2010/603)
Åläggande att ansöka om stöd

Statsrådet kan ålägga en bank med koncession i Finland eller dess holdingföretag att till fonden lämna in en ansökan för att få finansiellt stöd som statsrådet anser behövligt, om

1) bankens kapitaltäckning eller konsoliderade kapitaltäckning har blivit eller kan väntas bli så mycket sämre att det inte finns förutsättningar att fortsätta den koncessionsenliga verksamheten,

2) banken inte kan föreslå tillräckliga åtgärder för att dess kapitaltäckning och konsoliderade kapitaltäckning ska nå upp till eller hållas på en nivå som förutsätts i kreditinstitutslagen (610/2014) och det inte utan statligt finansiellt stöd är möjligt att trygga bankens kapitaltäckning och konsoliderade kapitaltäckning, och (8.8.2014/618)

3) bankens likvidation eller konkurs kan leda till allvarliga störningar på finansmarknaden.

Om banken eller holdingföretaget inte lämnar in en stödansökan inom en skälig tidsfrist som statsrådet har satt ut, kan statsrådet besluta att bankens eller dess holdingföretags aktier eller kapitallån eller en i annan än aktiebolagsform grundad banks affärsverksamhet ska lösas in till fonden på det sätt som föreskrivs i 12 b §.

Banken och holdingföretaget får inte försättas i likvidation eller konkurs inom den tidsfrist som anges i 2 mom. och inte heller medan myndighetsbehandlingen av stödansökan pågår.

Beslut som avses i 1 och 2 mom. fattas av statsrådets allmänna sammanträde. Finansministeriet ska före beslutet inhämta yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. Statsrådets beslut enligt 1 mom. ska iakttas trots att det har överklagats, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

12 § (24.6.2010/603)
Stödvillkor

Stödåtgärder kan förenas med villkor som gäller de stödtagande bankernas, holdingföretagens och centralinstitutets affärsverksamhet och organiseringen av deras förvaltning.

Finansiellt stöd som ska återbetalas kan helt eller delvis efterskänkas, om riksdagen så beslutar.

12 a § (28.12.2001/1508)
Täckande av en stödtagande banks förluster samt andra särskilda stödvillkor

När stöd beviljas en bank i enlighet med 1 § 3 mom. genom teckning av en depositionsbanks aktier, skall som villkor för stödet, om inte på stödbeslutet tillämpas vad som bestäms nedan i 12 b §, uppställas att de förluster som framgår av den stödbehövande bankens fastställda balansräkning innan stödet beviljas skall täckas genom nedsättning av aktiekapitalet, medan bankens aktiekapital med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning ökas med stödets belopp genom en aktieemission som riktas till statens säkerhetsfond eller det aktiebolag som avses i 1 § 4 mom. Som villkor för stöd till en annan bank än en bank i aktiebolagsform kan uppställas att banken omvandlas till ett aktiebolag genom att alla dess tillgångar och skulder i enlighet med 90–92 § sparbankslagen (1502/2001) eller 31 och 32 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) överlåts till det aktiebolag som skall bildas, innan stödet beviljas, samt att stödet ges till den bank som skall bildas.

Som stödvillkor kan uppställas att den stödtagande banken skall upprätta och fastställa ett bokslut för den i stödvillkoren närmare angivna förkortade räkenskapsperiod som avslutas innan stödet beviljas. Den stödtagande banken kan i sådana fall som avses i detta moment upprätta bokslut för den i stödbeslutsvillkoren angivna förkortade räkenskapsperioden samt, om den förkortade räkenskapsperioden är minst sex månader, för den därpåföljande högst aderton månader långa räkenskapsperioden, med avvikelse från vad som i kreditinstitutslagen föreskrivs om räkenskapsperiod.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktier skall på motsvarande sätt tillämpas på kapitallån.

I stödvillkoren ska dessutom anges de högsta ersättningar som betalas till den stödtagande bankens ledning, om detta behövs för att målen för kreditinstitutens ersättningssystem enligt 8 kap. 3 § i kreditinstitutslagen ska kunna uppnås. (8.8.2014/618)

L om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 1504/2001 har upphävts genom L om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 423/2013, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

12 b § (24.6.2010/603)
Inlösen av stödtagande företags aktier, kapitallån och affärsverksamhet

I stället för tillämpning av stödvillkor enligt 12 a § kan aktierna i en stödtagande bank i aktiebolagsform med koncession i Finland eller i dess finländska holdingföretag genom statsrådets beslut mot full ersättning lösas in till fonden eller till ett bolag som avses i 1 § 4 mom. Som full ersättning betraktas aktiernas uppskattade verkliga värde efter det att förlusterna enligt bankens fastställda balansräkning och dessutom de uppskattade förlusterna för inlösenåret och de tre följande åren har täckts genom nedsättning av aktiekapitalet. Uppskattningen av framtida förluster ska baseras på en tillförlitlig utredning av de risker som är förenade med bankens kreditstock och övriga placeringar samt på en motiverad åsikt om sannolikheten för förluster och när de uppkommer. För utredning av de uppskattade förlusterna ska specialgranskning enligt 14 a § utföras i banken. För inlösen av aktier gäller i övrigt i tillämpliga delar 18 kap. 2–11 § i aktiebolagslagen (624/2006). Fonden behöver inte ställa säkerhet enligt 18 kap. 6 § i aktiebolagslagen för betalning av inlösenpriset.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktier ska på motsvarande sätt tillämpas på kapitallån.

Om en bank med koncession i Finland inte är ett aktiebolag, kan dess affärsverksamhet lösas in på det sätt som anges i 1 mom. Affärsverksamhetens verkliga värde uppskattas då enligt bestämmelserna i 1 mom. om uppskattning av aktiers verkliga värde.

En sparbank vars affärsverksamhet har lösts in i enlighet med 3 mom. kan ombildas till stiftelse i enlighet med 92 § 2 och 3 mom. i sparbankslagen.

Om stödobjektet inte är ett sådant företag som avses i 1 mom., ska det som villkor för stödet uppställas att finansministeriet har rätt att utse flertalet av det stödtagande företagets styrelseledamöter eller att staten på något annat sätt kan garanteras ett tillräckligt stort inflytande i det stödtagande företaget.

Ett beslut enligt denna paragraf fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Före beslutet ska finansministeriet inhämta yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. En förutsättning för ett beslut är att statens intresse inte i tillräcklig utsträckning kan tryggas genom stödvillkor som avses i 12 a §. Om beslutet gäller inlösen av aktier är en förutsättning dessutom att avvikelse från jämlikheten mellan aktie- eller andelsägarna inte får ske utan vägande skäl. Statsrådets beslut får inte överklagas genom besvär till den del det är fråga om huruvida det finns inlösenrätt.

13 § (4.4.1996/245)
Utlåtande

Ministeriet skall innan stödlån beviljas eller beslut fattas om andra stödåtgärder inhämta utlåtanden hos Finlands Bank och finansinspektionen.

14 § (4.4.1996/245)
Beslut om stödåtgärder

Finansministeriet beslutar om frågor som gäller stödåtgärder, om det inte har uppdragits åt statsrådets allmänna sammanträde att besluta om dessa. (8.8.2014/618)

Ministeriet behandlar ärenden som gäller förordnande av en representant för staten till sådana av staten eller fonden ägda bolags bolagsstämmor som avses i 1 § 4 mom. och, om ärendet inte enligt 5 § hör till anvisningsnämnden, meddelande av anvisningar för bolagen, bevakning av statens intressen samt för bolagen gemensamma förvaltningsprinciper. (18.6.1998/418)

Beslut om överlåtelse av aktier och andelar som avses i 1 § 3 mom. och som staten och fonden har förvärvat fattas av statsrådets allmänna sammanträde.

Statsrådets allmänna sammanträde avgör på de villkor det bestämmer, inom ramen för fondens medel eller anslag och fullmakter som beviljats i statsbudgeten, ärenden som gäller

1) beviljande av lån och ställande av borgen som avses i 1 § 2 och 3 mom. samt förgärv av aktier som avses i 1 § 3 mom. eller beviljande av annat finansieringsstöd som avses i 3 mom.,

2) teckning av aktier eller annat förvärv av aktier eller överlåtelse av aktier i bolag som avses i 1 § 4 mom.,

3) lån till bolag som avses i 1 § 4 mom., borgen för bolagets upplåning och garantier för bolagets förbindelser eller annat finansieringsstöd till bolaget,

4) ingående av avtal om i 1 § 4 mom. avsett bolags verksamhet, finansiering av verksamheten eller avslutande av verksamheten eller om täckande av ett sådant bolags förluster.

Beslut som avses ovan skall basera sig på en motiverad beräkning av åtgärdens kostnadseffektivitet och samhällsekonomiska fördelaktighet.

Statsrådets allmänna sammanträde fastställer ett vederlag för de borgensförbindelser, garantier och förbindelser som det ställt med stöd av sina i statsbudgeten beviljade fullmakter, enligt kapitalbelopp och det ansvar som ansvarsförpliktelsen medför för staten. För dessa borgensförbindelser eller förpliktelser uppbärs inte borgensavgift enligt 15 § 1 mom. lagen om statens långivning och statsborgen (449/88).

14 a § (4.4.1996/245)
Specialgranskning

Ministeriet skall förordna en eller flera granskare för att specialgranska banker som är föremål för eller ansöker om stöd.

Den som utför specialgranskning har samma rätt att få uppgifter som finansinspektionen eller dennas företrädare har enligt lagen om finansinspektionen (503/93).

15 § (4.4.1996/245)
Upplåning

Till fonden kan upptas lån om dess egna tillgångar inte förslår för behövliga stödlån eller andra stödåtgärder enligt denna lag. Lånebeloppet får, sammanräknat med fondens egna tillgångar samt givna borgensförbindelser och garantier, på en gång uppgå till högst 20 000 miljoner mark vid utgången av varje kalenderår. Motvärdet av lån i utländsk valuta beräknas enligt den medelkurs som Finlands Bank noterade för valutan när lånet togs. Om upplåning till fonden samt om ränte- och valutaväxlingsavtal eller andra garderingsavtal i samband med lånen beslutar statsrådets allmänna sammanträde, som kan ge ministeriet eller statskontoret i uppdrag att inom de gränser som statsrådets allmänna sammanträde bestämmer fatta beslut om fondens upplåning samt om ränte- och valutaväxlingsavtal eller andra garderingsavtal i samband med upplåningen. Lånen upptas i statens namn. (31.10.1997/964)

Om fondens tillgångar inte räcker för betalning av lån som den upptagit, räntorna på sådana lån eller övriga låneutgifter, eller för fullgörande av fondens borgensförpliktelser, skall det bristande beloppet betalas av ett anslag som tas in i statsbudgeten.

Har riksdagen inte beslutat något annat i samband med behandlingen av statsbudgeten, skall fonden så som statsrådets allmänna sammanträde beslutar betala tillbaka de med stöd av 2 mom. beviljade medlen till staten.

16 § (4.4.1996/245)

16 § har upphävts genom L 4.4.1996/245.

17 § (4.4.1996/245)

17 § har upphävts genom L 4.4.1996/245.

18 § (21.5.1999/640)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Finlands Bank, finansinspektionen och en stödtagande bank har, utan hinder av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om tystnadsplikt, skyldighet att till tjänstemän som sköter fondens uppgifter vid ministeriet, till fondens revisorer och till statens säkerhetsfonds fullmäktige lämna ut sådana uppgifter som behövs för skötseln av uppgifter enligt denna lag.

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får ledamöter i Statens säkerhetsfonds fullmäktige, revisorer samt tjänstemän vid ministeriet som sköter fondens uppgifter, eller de som fullgör uppdrag för dessa, till statsrådets allmänna sammanträde när det behandlar bankstödsåtgärder, till statens revisionsverk samt till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott lämna ut sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, en enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller yrkeshemlighet som de tagit del av vid fullgörandet av sina uppgifter. (25.5.2007/601)

19 § (21.5.1999/640)

19 § har upphävts genom L 21.5.1999/640.

19 a § (9.2.2007/126)
Särskilda bestämmelser om bolag

På aktier i egendomsförvaltningsbolag och andra bolag som avses i 1 § 4 mom. samt på aktier i bolag som dessa äger tillämpas inte 24 § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988) och inte heller lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). På egendomsförvaltningsbolag tillämpas utöver den gällande lagstiftningen om aktiebolag vad som i 15 kap. 1–3 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kundskydd, i 15 kap. 14 och 15 § i den lagen om tystnadsplikt och i 21 kap. 4 § i den lagen om brott mot tystnadsplikten samt vad som i 33 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om vite. (8.8.2014/618)

Finansinspektionen skall utöva tillsyn över iakttagandet av bestämmelserna om kundskydd och tystnadsplikt. I frågor som gäller dessa bestämmelser har Finansinspektionen granskningsrätt och rätt att få uppgifter enligt 15 § i lagen om Finansinspektionen.

19 b § (24.7.2009/567)
Begränsning av verksamheten

Statsrådet kan, om det på grund av allvarliga internationella störningar på finansmarknaden eller på grund av åtgärder av andra staters myndigheter är nödvändigt för att trygga stabiliteten och en störningsfri verksamhet på den finländska finansmarknaden och hos finansmarknadsaktörerna, för högst sex månader

1) begränsa kreditinstitutens, fondbolagens, förvaringsinstitutens, värdepappersföretagens, AIF-förvaltarnas, de särskilda förvaringsinstitutens, institutens för elektroniska pengar, försäkringsbolagens, börsernas, clearingorganisationernas, de centrala motparternas och värdepapperscentralernas koncessionsenliga eller regelmässiga verksamhet, (7.3.2014/177)

2) besluta om begränsningar och förbud som gäller de förfaringssätt som ska iakttas på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) och på en multilateral handelsplattform i Finland.

(14.12.2012/771)

Beslut som avses i 1 mom. fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Finansministeriet ska begära Finlands Banks och Finansinspektionens yttranden innan beslutet fattas, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

Finansinspektionen övervakar att statsrådsbeslut som fattats med stöd av denna paragraf iakttas.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 30 april 1992.

Den årsavgift som nämns i 9 § skall första gången betalas för kalenderåret 1992.

Regeringens proposition 32/92, Ekonomiutsk. bet. 13/92

Ikraftträdelsestadganden:

4.4.1996/245:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996.

Av depositionsbanker som enligt 1 § lagen om statens säkerhetsfond (379/92) hört till fonden uppbärs avgift enligt 9 § till dess lagen träder i kraft.

Fondens förvaltningsråd och direktion samt fondens tjänster och anställningsförhållanden upphör när denna lag träder i kraft utan särskilda åtgärder.

En tjänst som inrättats vid finansministeriet för skötseln av uppgifter som överförs från säkerhetsfonden kan första gången bstättas utan att ledigförklaras, om till tjänsten utses den person som skött uppgifterna i fråga vid säkerhetsfonden.

Avtal som fonden ingått samt förpliktelser och skyldigheter i dess namn förblir i kraft. För dem ansvarar i första hand fonden och i andra hand staten.

Med avvikelse från 7 § 1 mom. uppgör fonden bokslut när denna lag träder i kraft. På bokslutet och revisionen av detta tillämpas 3, 4, 5 och 7 §§ lagen om statens säkempetsfond, sådana de gällde innan denna lag trädde i kraft.

Med avvikelse från 4 § 1 mom. börjar uppdraget för ledamöterna i statens säkerhetsfonds fullmäktige första gången den dag då denna lag träder i kraft. Ledamöterna kan utses innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

31.10.1997/964:

Denna lag träder i kraft den 3 november 1997.

RP 121/1997, EkUB 19/1997, RSv 125/1997

19.12.1997/1237:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 223/1997, EkUB 35/1997, RSv 220/1997, Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

18.6.1998/418:

Denna lag träder i kraft den 17 augusti 1998.

RP 51/1998, GrUU 16/1998, EkUB 13/1998, RSv 55/1998

21.5.1999/640:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

21.1.2000/36:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 98/1999, GrUB 10/1999, RSv 143/1999

28.12.2001/1508:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

27.6.2003/602:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

21.7.2006/644:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På inlösen skall tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om den stödtagande banken har underrättats om lösningsanspråket före ikraftträdandet.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

9.2.2007/126:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

25.5.2007/601:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 71/2006, TKF 2/2006, GrUB 10/2006, RSv 202/2006, VLF 2/2007, GrUB 1/2007, RSk 9/2007

24.7.2009/567:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

RP 5/2009, EkUB 7/2009, RSv 80/2009

24.6.2010/603:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

30.12.2010/1371:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010, EkUB 33/2010, RSv 260/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3–35

14.12.2012/771:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

12.4.2013/261:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 4/2013, EkUB 5/2013, RSv 30/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s. 1–59

7.3.2014/177:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/618:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.