Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

30.12.1991/1707

Lag om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2007/1277, som trädde i kraft enligt F 123/2008 1.3.2008.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (11.12.2002/1057)

I en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (handelsfartygsförteckning) kan inskrivas lastfartyg och andra fartyg som huvudsakligen är avsedda för godstransporter, om

1) fartyget är inskrivet i det finska fartygsregistret,

2) fartyget huvudsakligen används i utrikes sjöfart, och

3) minst hälften av samtliga anställda på de lastfartyg, som är i trafik på Finland och innehas av en sammanslutning som i egenskap av arbetsgivare bedriver rederiverksamhet med fartyget, är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(15.7.2005/544)

Såsom fartyg som kan inskrivas i handelsfartygsförteckningen godkänns även bogserbåtar och skjutbogserare som regelbundet transporterar lastpråmar huvudsakligen i utrikes sjöfart samt såsom passagerarfartyg besiktigade fartyg som huvudsakligen är avsedda för godstransporter och har högst 120 passagerarplatser. I handelsfartygsförteckningen kan också införas mudderverk som huvudsakligen används i utrikes sjöfart. (15.7.2005/544)

I handelsfartygsförteckningen kan även inskrivas andra än i 2 mom. angivna finska passagerarfartyg som går i trafik mellan tredje länder, om de uppfyller villkoren i 1 mom. 1 och 2 punkten och inte regelbundet trafikerar nordiska hamnar.

I handelsfartygsförteckningen kan även inskrivas andra än i 2 eller 3 mom. angivna finska passagerarfartyg, om de uppfyller villkoren i 1 mom. 1 och 2 punkten och regelbundet trafikerar finska hamnar. På sådana fartyg tillämpas dock inte bestämmelserna i 6 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 9 §.

Ett fartyg anses huvudsakligen gå i utrikes sjöfart, om det över hälften av sin verksamhetstid under ett kalenderår går i utrikes sjöfart, inbegripet trafik genom Saima kanal. (15.7.2005/544)

2 §

Handelsfartygsförteckningen förs av sjöfartsstyrelsen som också bestämmer om ett fartyg skall inskrivas i förteckningen.

Den som för fartygsregistret på Åland kan även i handelsfartygsförteckningen skriva in ett fartyg som på Åland har införts i fartygsregistret.

3 §

Ett fartyg skall på ansökan av ägaren eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget inskrivas i handelsfartygsförteckningen, om fartyget uppfyller de villkor för inskrivning som nämns i 1 §. (15.7.2005/544)

Ansökan skall vara skriftlig. Den skall innehålla nödvändiga uppgifter och handlingar om fartyget och dess användning samt om andra faktorer som inverkar på sakens avgörande. Sökanden skall dessutom på sjöfartsstyrelsens begäran lämna in alla andra uppgifter och handlingar som behövs för behandlingen av ansökan.

4 §

Om arbetskraftskostnaderna som hänför sig till ett i handelsfartygsförteckningen infört fartyg, som under ett kalenderår huvudsakligen går i utrikes sjöfart, i överensstämmelse med avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i denna paragraf, möjliggör verksamhet i internationell trafik, beviljas en finsk ägare till fartyget eller, om fartyget har utländsk ägare men är registrerat i Finland, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget av statens medel i stöd (15.7.2005/544)

1) ett belopp som motsvarar den förskottsinnehållning som verkställts på den i 74 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och som verkställts enligt en förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten, och de socialskyddsavgifter samt sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier som arbetsgivaren har betalat för inkomsten samt ett belopp som motsvarar arbetsgivarens andel av grupplivförsäkringen för fritiden och tilläggsförsäkringen för fritiden, samt (24.6.2004/542)

1 a) 40 procent av ett 2000 uppkommande, mot arbetsgivarens sjömanspensionsförsäkringspremie svarande belopp, (23.12.1999/1301)

2) ett belopp som motsvarar den källskatt som uppburits på löneinkomst som en begränsat skattskyldig sjöfarare har erhållit av arbete ombord på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalt för inkomsten.

I fråga om passagerarfartyg som avses i 1 § 4 mom. beviljas dock med avvikelse från 1 mom. 1 punkten i stöd ett belopp som motsvarar 97 procent av den förskottsinnehållning som verkställts på den i 74 § i inkomstskattelagen avsedda sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och som verkställts enligt en förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten. Stödet gäller sådana medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka arbetar på fartyg som bedriver regelbunden passagerartrafik mellan hamnar inom gemenskapen. (24.6.2004/542)

Stöd kan även beviljas en finsk ägare av ett fartyg som är registrerat på Åland eller, om fartyget har utländsk ägare, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget. (15.7.2005/544)

Det stöd som avses i 1 mom. beviljas dock inte en finsk ägare till ett i handelsfartygsförteckningen inskrivet fartyg eller, om fartyget har utländsk ägare, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget, under den tid denne betalas sådant stöd från staten som är avsett att sänka fartygets driftskostnader eller till den del någon annan betalar ett likartat stöd. (15.7.2005/544)

Stödet beviljas och utbetalas av sjöfartsstyrelsen.

När stöd förvägras skall respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer höras.

4 a § (24.6.2004/542)

Utöver det stöd som regleras i denna lag beviljas en finländsk arbetsgivare som bedriver trafik med ett i 1 § 4 mom. avsett passagerarfartyg stöd genom att arbetsgivaren åren 2005–2009 befrias från skyldigheten att betala de förskottsinnehållningar som avses i 4 § 2 mom., enligt vad som föreskrivs särskilt.

2 mom. har upphävts genom L 22.12.2006/1322. (22.12.2006/1322)

5 §

Trafikministeriet meddelar föreskrifter och anvisningar om ansökan, beviljande, utbetalning och tillsyn i fråga om stöd samt andra behövliga föreskrifter och anvisningar.

6 §

Ombord på fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen skall iakttas finsk lag, om inte något annat stadgas.

Genom kollektivavtal som skall iakttas i arbetsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen kan överenskommas något annat än vad som stadgas i sjömanslagen (423/78), sjöarbetstidslagen (296/ 76), semesterlagen för sjömän (433/84) och lagen om samarbete inom företag (725/78). Av kollektivavtalet eller dess bilagor skall i detalj framgå de villkor som skall iakttas i stället för stadganden i lag. En bestämmelse i ett kollektivavtal, vilken minskar förmåner som motsvarar arbetstagarförmåner enligt för Finland bindande internationella konventioner och som stadgas i ovan nämnda lagar, är ogiltig och i stället för den skall iakttas bestämmelserna i en internationell konvention eller, om detta inte är möjligt, den lag genom vilken bestämmelserna i en internationell konvention har införts.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses i 2 mom. får tillämpa dess bestämmelser även på de arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas arbetsförhållanden kollektivavtalets bestämmelser i övrigt skall iakttas.

7 §

Med avvikelse från 1 § 1 mom. lagen om kollektivavtal (436/56) kan, om inte respektive finländska arbetsmarknadsparter har ingått ett kollektivavtal om samma arbete, ett kollektivavtal som skall iakttas i arbetsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen ingås även med en utländsk arbetstagarförening som uppfyller villkoren i Internationella arbetsorganisationens konventioner nr 87 och 98 (FördrS 45/49 och FördrS 32/51).

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som skall iakttas i arbetsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen skall iaktta bestämmelserna i kollektivavtalet även i en sådan arbetstagares arbetsförhållande som inte är bunden av detta.

8 §

Tvistemål och brottmål som gäller eller följer av arbetsförhållanden som avses i denna lag skall handläggas och avgöras av den domstol som avses i 88 § sjömanslagen. Genom kollektivavtal som ingås med en utländsk arbetstagarförening kan likväl överenskommas att tvistemål som gäller anställningsvillkor för en arbetstagare som är bunden av avtalet skall avgöras av en domstol i arbetstagarföreningens hemland, om inte något annat följer av vad som stadgas nedan.

Tvistemål om kollektivavtal som avses i denna lag handläggs och avgörs av arbetsdomstolen.

9 §

På utlänningar som arbetar ombord på fartyg som är införda i handelsfartygsförteckningen tillämpas inte förfarandet med arbetstillstånd enligt utlänningslagen (378/91) eller stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

Frågor i anslutning till utländska sjöfarares arbetsförhållanden och sociala förhållanden behandlas i den delegation för sjömansärenden som finns i samband med arbetsministeriet enligt vad som stadgas särskilt.

10 § (15.7.2005/544)

Den som äger ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget skall meddela Sjöfartsverket sådana ändringar i förhållandena som kan vara av betydelse för att fartyget skall hållas kvar i förteckningen.

11 §

Ett fartyg avförs ur handelsfartygsförteckningen, om det på grundval av fartygsägarens meddelande eller uppgifter som Sjöfartsverket har fått på annat sätt framgår att villkoren i 1 § för inskrivning i förteckningen inte längre uppfylls och orsaken till detta inte är tillfällig. (15.7.2005/544)

Om avförande ur handelsfartygsförteckningen beslutar sjöfartsstyrelsen.

Sjöfartsstyrelsen skall höra självstyrelsemyndigheterna på Åland när ett fartyg som på Åland har införts i fartygregistret avförs från handelsfartygsförteckningen.

12 §

Sjöfartsstyrelsen skall bestämma att stödet skall återbäras, om sammanslutningen

1) i samband med ansökan om inskrivning i handelsfartygsförteckningen eller ansökan om stöd har gett oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter på någon väsentlig punkt,

2) har förtigit omständigheter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på godkännandet till förteckningen eller erhållandet av stöd,

3) har vägrat att lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för att förandet av förteckningen skall kunna övervakas eller som ansluter sig till erhållandet av stöd, eller

4) i övrigt har beviljats stöd, eller till sammanslutningen har betalts stöd utan grund eller på oriktiga grunder.

På det belopp som skall återbetalas skall från utbetalningsdagen erläggas en ränta som motsvarar Finlands Banks för tiden gällande grundränta ökad med fyra procentenheter. Om beloppet inte betalas senast på förfallodagen, skall en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen betalas. (3.3.1995/295)

13 §

Denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt Internationella arbetsorganisationens för Finland bindande konventioner som gäller tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 6 § skall vara framlagda ombord på fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen.

14 §

Iakttagandet av de villkor för inskrivning i handelsfartygsförteckningen som stadgas i 1 § övervakas av sjöfartsstyrelsen.

Tullstyrelsen är skyldig att vid behov ge sjöfartsstyrelsen handräckning i denna övervakningsuppgift.

15 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas vid behov av trafikministeriet sedan detta har hört respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer.

Arbetsministeriet meddelar vid behov efter att ha hört respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer anvisningar om tillämpningen av lagen beträffande frågor som ansluter sig till arbetslagstiftningens område.

16 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Om ett arbetsavtal skulle upphöra att gälla på grund av uppsägning eller för att den överenskomna tiden utgår eller av någonannan orsak, men arbetet på fartyget så som sägs i 42 § sjömanslagen fortgår efter inskrivningen i handelsfartygsförteckningen, skall i avtalsförhållandet följas de villkor som iakttogs före den tysta förlängningen.

Regeringens proposition 119/91, Trafikutsk. bet. 5/91

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1611:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Stadgandet i 1 § 1 mom. 4 punkten träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 263/92, TrUB 11/92

3.3.1995/295:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

23.12.1999/1301:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning. Lagen tillämpas på det stöd som motsvarar arbetsgivarens sjömanspensionsförsäkringspremie för 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 173/1999, TrUB 5/1999, RSv 133/1999

3.11.2000/922:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning. Lagen tillämpas dock på sådant stöd som betalas för kostnader som uppkommit från och med den 1 juli 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1999 om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1301/1999). Den lag som upphävs skall dock tillämpas på stöd som motsvarar beloppet av arbetsgivares sjömanspensionsförsäkringspremie under det första halvåret 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 129/2000, TrUB 7/2000, RSv 119/2000

5.4.2001/307:

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2001.

21.12.2001/1349:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagen tillämpas på stöd som betalas för kostnader som uppkommit den 1 januari 2002 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2001, TrUB 12/2001, RSv 163/2001

11.4.2002/281:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2002.

11.12.2002/1057:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2002.

Lagen tillämpas på stöd som betalas för kostnader som uppkommit den 1 januari 2002 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 210/2002, TrUB 16/2002, RSv 179/2002

24.6.2004/542:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning och den gäller till utgången av 2009.

Lagens 4 a § 2 mom. tillämpas dock så att det stöd som avses där betalas halvårsvis, första gången för kostnader som uppstått mellan ingången av juli 2004 och utgången av december samma år och i övrigt på det sätt som bestäms i trafikministeriets beslut om tillämpningen av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (71/1992).

RP 72/2004, KoUB 15/2004, RSv 80/2004

15.7.2005/544:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Det inledande stycket i 4 § 1 mom. och paragrafens 3 och 4 mom. tillämpas dock på sådant stöd som betalas för kostnader som uppkommit den 1 juli 2005 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 58/2005, KoUB 14/2005, RSv 76/2005

22.12.2006/1322:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet, och lagens 4 § 2 mom. gäller till utgången av 2009.

Lagens 4 § 2 mom. tillämpas dock på stöd som betalas ut för kostnader som uppkommit den 1 januari 2007 eller därefter och i övrigt i enlighet med vad som bestäms med stöd av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 226/2006, KoUB 24/2006, RSv 204/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.