Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

20.12.1991/1558

Lag om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna 30.3.2010/210.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (21.1.2000/48)

Varje kommun skall inom sitt område sköta verkställigheten av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) samt andra lagar, förordningar och beslut som gäller landsbygdsnäringar så som bestäms särskilt.

Kommunen skall lämna handräckning och ge utlåtanden och redogörelser till jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralen och andra statliga myndigheter i ärenden som gäller landsbygdsnäringarna samt rennäringen och naturnäringarna. (13.4.2007/436)

2 §

Kommunen skall ordna förvaltningen av landsbygdsnäringar så att de uppgifter som avses i 1 § blir ändamålsenligt skötta.

3 §

För skötseln av uppgifter enligt denna lag finns i kommunen ett kollegialt organ enligt vad kommunfullmäktige beslutar, om inte uppgifterna har anförtrotts en eller flera tjänsteinnehavare eller en förtroendevald.

De organ och tjänsteinnehavare som avses i 1 mom. kan också vara gemensamma för flera kommuner. Vad som nedan sägs om det kommunala organet gäller också den tjänsteinnehavare eller förtroendevalda som har anförtrotts uppgifterna.

4 §

Kommunen kan för skötseln av uppgifterna enligt denna lag ha en eller flera tjänsteinnehavare med tjänsten som huvud- eller bisyssla. Tjänsten eller tjänsterna kan också vara gemensamma för flera kommuner.

5 § (13.4.2007/436)

Tillsynen över det kommunala organets verksamhet utövas av arbetskrafts- och näringscentralerna, Landsbygdsverket och jord- och skogsbruksministeriet i fråga om de uppgifter som nämns i 1 §.

Kommunerna beviljas statsandel för skötseln av de i 1 § nämnda uppgifterna enligt lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).

L om statsandelar till kommunerna 1147/1996 har upphävts genom L om statsandel för kommunal basservice 1704/2009.

6 § (13.4.2007/436)

6 § har upphävts genom L 13.4.2007/436.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1988 om lantbruksnämnder (1276/88).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

9 §

Det kommunala organet skall enligt vad kommunen beslutar om ordnandet av förvaltningen av landsbygdsnäringar sköta de uppgifter som enligt de stadganden eller bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft ankommer på lantbruksnämnden eller motsvarande organ eller dess ordförande eller på lantbrukssekreteraren.

Regeringens proposition 127/91, Förvaltningsutsk. bet. 9/91

Ikraftträdelsestadganden:

3.8.1992/694:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 214/92, FvUB 5/92

12.3.1999/336:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

21.1.2000/48:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 48/2000 trädde i kraft enligt F 131/2001 den 21.2.2001)

RP 104/1999, JsUB 16/1999, RSv 128/1999

15.2.2001/131:

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2001.

13.4.2007/436:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.