Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

20.12.1991/1512

Strålskyddsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller användning av joniserande strålning och annan verksamhet som medför exponering för joniserande strålning.

På användningen av kärnenergi tillämpas denna förordning till de delar som avses i 3 § 1 mom. strålskyddslagen (592/91).

2 §
Definitioner

Med ekvivalentdos avses produkten av den i genomsnitt från strålningen till vävnaden eller organet överförda energin och strålningens viktningskonstant.

Med effektiv dos förstås den viktade summan av ekvivalentdoserna för de vävnader och organ som exponerats för strålning.

Enheten för ekvivalentdosen och den effektiva dosen är sievert (Sv).

Med övervakning av strålningsexponering avses åtgärder i syfte att övervaka och bestämma strålningsexponeringen för arbetstagare i strålningsarbete med hjälp av dosövervakning och övervakning av de arbetsförhållanden som påverkar strålningsexponeringen. (23.12.1998/1143)

Med Euratom-fördraget avses fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. (31.12.1994/1598)

2 a § (31.12.1994/1598)
Strålsäkerhetscentralens behörighet

Utöver vad som stadgas i strålskyddslagen samt stadgas eller bestäms med stöd av den skall Strålsäkerhetscentralen

1) fungera som en sådan kontrollanläggning som avses i artikel 35 i Euratom-fördraget, samt

2) sköta de myndighets-, kontakt- och rapporteringsuppgifter som anknyter till verkställigheten av den tillsyn över strålskyddet som genomförs med stöd av Euratom-fördraget.

2 kap (23.12.1998/1143)

Maximivärden för strålningsexponering

3 § (23.12.1998/1143)
Dosgränser i strålningsarbete

Den effektiva dos som en arbetstagare erhåller vid strålningsarbete får inte överskrida medeltalet 20 millisievert (mSv) per år under fem år, och inte 50 mSv under något år.

Ekvivalentdosen för ögats lins får inte överskrida 150 mSv per år och ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på händerna, fötterna eller huden 500 mSv per år.

4 § (23.12.1998/1143)
Dosgränser vid utbildning av unga personer

När en ung person som fyllt 16 men inte 18 år deltar i användningen av strålkällor i sin yrkesutbildning får den effektiva dos som personen härvid erhåller inte överskrida 6 mSv per år. Ekvivalentdosen för ögats lins får inte överskrida 50 mSv per år och ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på händerna, fötterna eller huden 150 mSv per år.

5 § (23.12.1998/1143)
Skydd under graviditet och amning

Foster skall skyddas på samma sätt som enskilda personer ur befolkningen. När en kvinna meddelat att hon är gravid skall hennes arbete ordnas på så sätt att fostrets ekvivalentdos är så låg som praktiskt är möjligt och åtminstone inte överskrider 1 mSv under återstoden av graviditeten.

När en kvinna meddelat att hon ammar får hon inte utföra sådant arbete där betydande mängder radioaktiva ämnen kan hamna i kroppen.

6 § (23.12.1998/1143)
Dosgränser för befolkningen

Användningen av strålning skall planeras och ordnas så att den effektiva dos som någon annan än den som utför strålningsarbete utsätts för under ett år inte överskrider 1 mSv. Ekvivalentdosen för ögats lins får inte överskrida 15 mSv under ett år eller ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på huden 50 mSv.

7 § (23.12.1998/1143)
Tillämpningen av maximivärden och dosrestriktioner

Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering och om uträkningen av strålningsdoser.

Strålsäkerhetscentralen skall vid behov uppställa gränsvärden som är lägre än maximivärdena enligt 3–6 § (dosrestriktioner), om de behövs för genomförande av optimeringsprincipen enligt 2 § strålskyddslagen samt för beaktande av den exponering som föranleds av olika strålkällor.

7 a § (23.12.1998/1143)
Medicinsk strålningsexponering

Vid tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering beaktas inte strålningsexponering till följd av medicinsk användning av strålning

1) för en person för vars vidkommande kroppen eller någon kroppsdel avsiktligt utsätts för strålning vid en medicinsk åtgärd, eller

2) för en person som medvetet och av fri vilja och på andra grunder än sitt yrke hjälper den som får strålning vid en medicinsk åtgärd.

Genom social- och hälsovårdsministeriets beslut bestäms om grunderna för begränsning av strålningsexponeringen vid sådana medicinska undersökningar och andra åtgärder där en person utsätts för strålning i andra syften än för undersökning eller behandling av en sjukdom.

8 § (23.12.1998/1143)
Omedelbara åtgärder vid olyckstillfällen

Vid tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering beaktas inte exponering som orsakas av omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att begränsa risken för strålning till följd av en olycka och för att få strålkällan under kontroll. Dessa åtgärder skall vidtas så att den strålningsexponering som situationen medför blir begränsad till minsta möjliga.

Om strålningsexponeringen till följd av åtgärder som avses i 1 mom. kan överskrida en i 3 § föreskriven dosgräns skall vidtagandet av åtgärderna ske på frivillig grund. De som vidtar åtgärderna skall vara medvetna om de risker som är förknippade med åtgärderna. För alla som deltar i omedelbara åtgärder skall strålningsexponeringen fastställas och för dem skall ordnas motsvarande hälsokontroll som för arbetstagare som hör till kategori A.

Om det inte är fråga om räddning av människoliv får den effektiva dosen för personer som deltar i åtgärder enligt denna paragraf inte överskrida 0,5 Sv eller ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på huden 5 Sv.

8 a § (23.12.1998/1143)
Lindring av följderna av en olycka

Sedan de omedelbara åtgärderna som är nödvändiga för att begränsa risken för strålning och få strålkällan under kontroll har vidtagits skall dosgränserna enligt 3 § tillämpas på det skyddsarbete som utförs för att lindra följderna av olyckan och på andra åtgärder. Skyddet för arbetstagarna, övervakningen av strålningsexponeringen och hälsokontrollen skall ordnas enligt vad som bestäms om strålningsarbete.

En gravid kvinna får inte vid ett olyckstillfälle eller därefter anvisas att utföra åtgärder som medför exponering för strålning.

3 kap (23.12.1998/1143)

Övervakning av strålningsexponering och hälsokontroll

9 § (23.12.1998/1143)
Strålningsarbete

Strålningsarbete är arbete där arbetstagarens strålningsexponering kan överskrida något av maximivärdena enligt 6 §.

10 § (23.12.1998/1143)
Klassificering av arbetstagarna

Arbetstagare som utför strålningsarbete klassificeras enligt följande:

1) till kategori A hör de arbetstagare som, med beaktande av en med arbetet sammanhängande risk för händelser som leder till en avvikande strålningsexponering, riskerar att utsättas för en effektiv dos som är eller kan vara högre än 6 mSv per år eller en ekvivalentdos som är högre än tre tiondelar av dosgränserna för ögats lins, huden, händerna och fötterna, och

2) till kategori B hör de arbetstagare som inte hör till kategori A.

11 § (23.12.1998/1143)
Dosövervakning

För arbetstagare i kategori A skall ordnas dosövervakning för uppföljning av strålningsdoserna till följd av arbetet. Övervakningen skall grunda sig på individuella mätningar av doserna eller andra individuella fastställelser av doserna.

Om verksamhetens art så kräver skall vid sidan av den individuella mätningen av doserna eller i stället för den användas andra dosövervakningsmetoder som godkänts av Strålsäkerhetscentralen på så sätt att strålningsexponeringen för varje arbetstagare i kategori A kan fastställas.

Verksamhetsutövaren skall se till att resultaten av dosövervakningen meddelas arbetstagaren och den ansvariga läkaren.

12 § (23.12.1998/1143)
Övervakning av arbetsförhållandena

Övervakningen av de arbetsförhållanden som påverkar arbetstagarnas strålningsexponering skall ordnas med hjälp av de metoder som godkänts av Strålsäkerhetscentralen så att den uppfyller följande krav:

1) på basis av övervakningen kan styrkas att arbetstagarna på sakliga grunder klassificerats i kategorierna A och B,

2) arbetstagarnas strålningsexponering kan fastställas, samt

3) oförutsedda avvikelser i de faktorer som påverkar arbetstagarnas strålningsexponering kan upptäckas utan dröjsmål.

För andra än arbetstagarna i kategori A skall dosövervakning ordnas i den omfattning som är motiverad för att kraven i 1 mom. skall uppfyllas.

13 § (23.12.1998/1143)
Hälsokontroll

1 mom. har upphävts genom L 24.3.2017/173. (24.3.2017/173)

Den som utför hälsokontrollen skall vid behov underrätta Strålsäkerhetscentralen om sådana iakttagelser vid hälsokontrollen som kan ge anledning att utreda om arbetstagaren har utsatts för strålning på ett avvikande sätt.

Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare anvisningar om verkställandet av hälsokontrollen.

13 a § (23.12.1998/1143)
Iakttagelser som är av betydelse med tanke på säkerheten

Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål anmäla följande iakttagelser till arbetstagaren, den läkare som ansvarar för hälsokontrollen av arbetstagarna och Strålsäkerhetscentralen:

1) konstaterad eller misstänkt överskridning av dosgränsen,

2) överskridning av den dosrestriktion som avses i 7 §, samt

3) ett sådant resultat av dosövervakningen eller en sådan iakttagelse vid övervakningen av arbetsförhållandena som med tanke på säkerheten avsevärt avviker från vad som är typiskt i arbetsuppgiften i fråga eller på arbetsplatsen i fråga.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att avvikande strålningsexponeringar och orsakerna till dem utreds och rapporteras och att behövliga korrigerande åtgärder vidtas.

4 kap

Säkerhetstillstånd

14 §
Ansökan om säkerhetstillstånd

I ansökan om säkerhetstillstånd skall följande uppgifter lämnas på det sätt som arten och omfattningen av användningen av strålning förutsätter:

1) det ändamål för vilket strålningen används,

2) den plats där strålning används och de strålkällor som används,

3) de skydds- och säkerhetssystem som används,

4) hur övervakningen av strålningsexponeringen ordnats,

5) behandlingen och oskadliggörandet av radioaktivt avfall,

6) en organisationsutredning samt

7) andra uppgifter som är viktiga med tanke på en trygg verksamhet.

Till ansökan skall fogas sökandens ämbetsbetyg eller ett utdrag ur behörigt register om sökanden är ett privat samfund eller en privat stiftelse.

15 §
Ställande av säkerhet

Innehavaren av säkerhetstillstånd skall ställa en i 19 § strålskyddslagen angiven säkerhet för att kostnaderna för oskadliggörandet av radioaktivt avfall och eventuella åtgärder i syfte att rena omgivningen kommer att betalas, om dessa utgifter uppskattas bli högre än 500 000 mk.

När strålsäkerhetscentralen beviljar säkerhetstillstånd skall den uppskatta behovet av säkerhet samt bestämma säkerhetens storlek. Om säkerhet krävs, skall samtidigt som villkor för tillståndet uppställas att verksamheten inte får påbörjas förrän de handlingar som stycker att säkerhet har ställts har överlåtits till strålsäkerhetscentralen.

Som säkerhet godtas proprieborgen en bank som ställts av eller kreditförsäkring som meddelats av ett i 1 § lagen om försäkringsbolag (1062/79) angivet försäkringsbolag.

16 §
Ändringar i verksamheten

Strålsäkerhetscentralen skall tillställas en anmälan inom två veckor från det då

1) en strålningsalstrande apparat tagits i bruk,

2) en strålningsalstrande apparat tagits ur bruk,

3) den föreståndare som svarar för säkerheten vid användningen av strålning bytts,

4) väsentliga ändringar skett i driftsorganisationen för strålning, samt

5) användningen av strålning upphört helt eller delvis.

Om en ändring som planerats i verksamheten är så väsentlig att den förutsätter en ändring av säkerhetstillståndet, skall en ansökan om detta göras i god tid innan den ändrade verksamheten inleds.

17 §
Anmälan om avvikande händelser

Strålsäkerhetscentralen skall utan dröjsmål underättas när

1) avvikande händelser inträffar i anslutning till användningen av strålning och säkerheten som en följd av händelserna äventyras väsentligt på det ställe där strålningen används eller i dess närhet,

2) en strålkälla försvinner blir stulen eller på något annat sätt fråntas tillståndshavarens besittning, och

3) när det är fråga om andra avvikande iakttagelser och information som har väsentlig betydelse med tanke på strålsäkerheten för arbetstagarna eller miljön.

2 mom. har upphävts genom F 23.12.1998/1143. (23.12.1998/1143)

18 § (31.12.1994/1598)
Transport av radioaktiva ämnen

När mellan Europeiska unionens medlemsstater transporteras radioaktiva ämnen som är fast inneslutna i solida material, eller inneslutna i en behållare som är tillräckligt stark för att förhindra spridning av radioaktiva ämnen skall innehavaren av de radioaktiva ämnena innan transporten inleds skaffa en sådan utredning som avses i rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall den som exporterar radioaktiva ämnen kvartalsvis inlämna en rapport till den behöriga myndigheten i mottagarlandet så som bestäms i rådets förordning.

Vid transport av kärnämnen skall iakttas vad som i kärnenergilagen (990/87) eller i övrigt stadgas eller bestäms.

5 kap

Från säkerhetstillstånd befriade strålningsalstrande apparater (31.12.1994/1598)

19 § (31.12.1994/1598)

19 § har upphävts genom F 31.12.1994/1598.

20 §
Registrering av strålningsalstrande apparater (31.12.1994/1598)

Angående sådana strålningsalstrande apparater som med stöd av 17 § 1 mom. 3 punkten strålskyddslagen befrias från säkerhetstillstånd kan förordnas att de skall anmälas till det register som förs av Strålsäkerhetscentralen. Förordnandet om anmälan till registret skall innefattas i beslutet om befrielse. (31.12.1994/1598)

Innehavaren av en strålningsalstrande apparat svarar för riktigheten av de uppgifter som anmäls till registret.

21 § (31.12.1994/1598)

21 § har upphävts genom F 31.12.1994/1598.

22 § (31.12.1994/1598)

22 § har upphävts genom F 31.12.1994/1598.

5 a kap (29.12.2005/1264)

Slutna strålkällor med hög aktivitet

22 a § (29.12.2005/1264)
Årsanmälan

Innehavare av säkerhetstillstånd som berättigar till användning eller innehav av i 31 a § i strålskyddslagen avsedda slutna strålkällor med hög aktivitet är skyldiga att varje kalenderår lämna Strålsäkerhetscentralen av denna fastställda uppgifter om de slutna strålkällor med hög aktivitet som innehas.

22 b § (29.12.2005/1264)
Skyldigheter vid överlåtande av en strålkälla

Tillverkaren eller importören skall vid överlåtande av en sluten strålkälla med hög aktivitet bifoga detaljerade skriftliga uppgifter om källans struktur och de egenskaper som inverkar på säkerheten.

Före överlåtandet skall tillverkaren eller importören dessutom kontrollera att strålkällans identifieringsuppgifter och de märkningar som anger dem samt de märkningar som varnar för den risk för strålning som källan orsakar är korrekta.

En verksamhetsutövare som överlåter en sluten strålkälla med hög aktivitet till en annan verksamhetsutövare skall bifoga de uppgifter som avses i 1 mom.

22 c § (29.12.2005/1264)
Export till länder utanför Europeiska unionen

Innan det godkännande som avses i 31 e § i strålskyddslagen ges skall Strålsäkerhetscentralen hos mållandets behöriga myndigheter försäkra sig om att det inte från mållandets sida finns något hinder för överföringen av en strålkälla med hög aktivitet och att mottagaren i mållandet är berättigad att ta emot källan.

22 d § (29.12.2005/1264)
Fastställande av säkerhetens omfattning

Grundavgiften för den säkerhet som avses i 31 f § i strålskyddslagen är 10 000 euro. Tilläggsavgiften är 1 000 euro per avgiftsenhet.

Antalet avgiftsenheter räknas ut genom att den siffra som anger aktiviteten hos en sluten strålkälla med hög aktivitet divideras med ett tal som är hundra gånger den aktivitetsnivå som anges i bilaga 1 till rådets direktiv 2003/122/Euratom om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor.

Om antalet avgiftsenheter är högre än hundra kan Strålsäkerhetscentralen beräkna och fastställa en lägre tilläggsavgift än den som räknats ut enligt 1 mom.

6 kap

Utsläpp och avfall

23 §
Utsläpp av radioaktiva ämnen

Om verksamhetens art förutsätter att radioaktiva ämnen i mindre utsträckning släpps ut i luften, avloppsnätet eller i övrigt i miljön, skall det särskilt säkerställas att mängderna av de ämnen som släpps ut hålls under de gränsvärden som strålsäkerhetscentralen har uppställt och att de är så små som det är möjligt med praktiska åtgärder.

24 §
Radioaktivt avfall

Strålsäkerhetscentralen fastställer grunderna samt uppställer de gränsvärden för halt och aktivitet som behövs för avgörande av om avfall skall anses vara radioaktivt avfall.

24 a § (26.2.2009/93)

24 a § har upphävts genom F 26.2.2009/93.

24 b § (29.12.2005/1264)
Skötsel av en godkänd anläggnings uppgifter

Om det inte finns en sådan särskilt godkänd anläggning som avses i 10 § 3 mom. i strålskyddslagen, svarar Strålsäkerhetscentralen för de praktiska åtgärderna för oskadliggörande av radioaktivt avfall. Strålsäkerhetscentralen kan avtala med avfallsinnehavaren om att staten mot en engångsersättning slutgiltigt tar avfallet i sin besittning.

Ansvaret för avfallet överförs på staten när avfallet har överlämnats till Strålsäkerhetscentralen. Efter detta vidtar Strålsäkerhetscentralen de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt lagra avfallet för lång tid.

25 §
Sekundär ombesörjningsplikt

Strålsäkerhetscentralen skall se till att de uppgifter som hör till den i 51 § strålskyddslagen angivna ombesörjningsplikten för staten fullgörs.

7 kap

Naturlig strålning

26 §
Lämnande av utredningsuppgifter

Resultaten av den utredning som avses i 45 § strålskyddslagen skall utan dröjsmål bringas till strålsäkerhetscentralens kännedom.

27 § (23.12.1998/1143)
Begränsning av exponeringen för naturlig strålning

Verksamhetsutövaren skall vidta de åtgärder som med beaktande av den utförda utredningen och andra omständigheter är motiverade för begränsning av den strålningsexponering i arbetet som föranleds av naturlig strålning, om utredningen visar att det är troligt att

1) radonhalten i inandningsluften på en arbetsplats där arbete utförs permanent i medeltal överskrider 400 becquerel per kubikmeter per år under arbetstiden, eller

2) en annan särskild exponeringskälla leder till att arbetstagaren i sitt arbete utsätts för naturlig strålning som kan överstiga 1 mSv per år.

Strålsäkerhetscentralen uppställer krav på begränsning av radonhalten i inandningsluften i arbetslokaler där arbete utförs endast sporadiskt eller kortvarigt.

28 § (23.12.1998/1143)
Uppföljning av strålningsexponering och hälsokontroll

Om det även efter de begränsande åtgärderna är sannolikt att arbetstagarnas exponering för naturlig strålning inte skäligen kan sänkas så att den underskrider värdena enligt 27 § skall verksamhetsutövaren ordna uppföljning av arbetstagarnas exponering och hälsokontroll i tillämpliga delar med iakttagande av bestämmelserna i 3 kap.

28 a § (23.12.1998/1143)
Skydd av flygpersonal

Om en utredning enligt 45 § strålskyddslagen visar att en arbetstagare i flygarbete kan utsättas för kosmisk strålning som ger en effektiv dos på över 1 mSv per år skall verksamhetsutövaren

1) föra bok över arbetstagarnas arbetspass på flygen och vid behov planera arbetsskiften så att arbetstagarens exponering för en avsevärt högre exponeringsnivå än vad som är typiskt vid flygarbete kan förhindras,

2) ge arbetstagarna information om sådana men för hälsan som strålningen medför och om typiska exponeringsnivåer i flygarbete samt meddela resultaten av fastställelsen av exponeringen,

3) ordna arbetet för en gravid arbetstagare enligt de krav som bestäms i 5 §, samt

4) ordna arbetstagarnas hälsokontroll enligt vad som bestäms i strålskyddslagen.

29 §
Särskild anmälningsplikt

Strålsäkerhetscentralen skall innan verksamheten inleds tillställas en anmälan om följande funktioner:

1) gruvdrift som avses i gruvlagen (503/65),

2) brytningsarbete som tar mera än två månader i anspråk och som i huvudsak utförs under jorden eller i ett slutet utrymme samt

3) utnyttjande i stor skala av sådana naturresurser vars uran eller toriumhalt är högre än 0,1 kilogram per ton, med undantag av verksamhet som övervakas med stöd av kärnenergilagen (990/87).

I anmälan enligt 1 mom. skall följande uppgifter lämnas:

1) verksamhetens art,

2) den mängd som planerats bli behandlad,

3) den planerade tidtabellen, varvid gruv- och brytningsarbete i underjordiska eller slutna utrymmen uppges särskilt,

4) de viktigaste artervlig som bryts, i den mån de är kända, samt

5) en uppskattning av antalet arbetstagare och av arbetstiderna.

Anmälan enligt denna paragraf skall även göras beträffande arbete i underjordiska utrymmen i vilka det inte finns luftkonditionering, om arbetstagarens arbetstid är längre än 100 timmar per år. I anmälan skall lämnas de uppgifter som anges i 2 mom. 1 och 5 punkten.

8 kap

Särskilda stadganden

30 §
Strålsäkerhetsdelegationen

Strålsäkerhetsdelegationen har till uppgift att

1) behandla principiella frågor som gäller strålskyddet,

2) följa den allmänna utvecklingen inom strålskyddet,

3) göra framställningar och ta initiativ i frågor som gäller strålskyddet,

4) ge utlåtanden om strålskyddet och

5) utföra andra uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet har tilldelat delegationen.

Delegationen består av en ordförande och en vice ordföranden samt sju andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

Delegationen kan vid behov tillsätta sektioner och den kan ha permanenta sakkunniga.

31 § (23.12.1998/1143)
Tullmyndighetens uppgifter

Tullmyndigheterna övervakar för sin del importen och exporten av radioaktiva ämnen samt iakttagandet av det förbud som anges i 27 § 3 mom. strålskyddslagen.

Tullmyndigheten skall säkerställa att för import, export eller transitering av radioaktivt avfall finns ett sådant dokument för godkännande som avses i 24 a §.

Strålsäkerhetscentralen har rätt att av tulverket få för skötseln av sina uppgifter nödvändiga uppgifter om de strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen som importeras och exporteras.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på sådana transporter av radioaktiva ämnen som avses i 18 §.

31 a § (23.12.1998/1143)
Tulldeklaration

När strålkällor förs in i eller ut ur gemenskapen skall deras art och mängd samt tillståndsplikt klart meddelas i tulldeklarationen eller i en utredning som har fogats till den. I tulldeklarationen skall dessutom anges numret på det tillstånd som ger rätt till export eller import.

32 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

31.12.1994/1598:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

23.12.1998/1143:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Rådets direktiv 96/29 EURATOM, Rådets direktiv 97/43 EURATOM

29.12.2005/1264:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

26.2.2009/93:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

24.3.2017/173:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

RP 172/2016, ShUB 2/2017, RSv 6/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.