Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

22.7.1991/1045

Förordning om övervakning i fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2014. Se L om bekämpning av skogsskador 1087/2013 28 §.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 14 § 2 mom. lagen av den 8 februari 1991 om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/91):

1 §

Skogsforskningsinstitutet skall följa förekomsten och utbredningen av växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador.

Skogscentralerna och skogsnämnderna samt de statliga ämbetsverk och inrättningar som besitter skogsområden är skyldiga att bistå institutet när det fullgör sin uppgift.

2 §

Skogsforskningsinstitutet skall årligen tillställa jord- och skogsbruksministeriet en utredning över resultatet av den övervakning som nämns i 1 §.

Om det vid övervakningen kommer fram något som uppenbarligen skulle förutsätta åtgärder som nämns i 6 § lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/91), skall institutet utan dröjsmål meddela skogsnämnden detta.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.