Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

17.5.1991/826

Lag om värdeandelssystemet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.12.2012/749, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Värdeandelssystemet

Värdeandelssystemet består av värdeandelskonton samt förteckningar över ägarna av de värdeandelar som har noterats på dessa konton.

2 §
Värdeandel

Med värdeandel avses en sådan aktie, andel eller annan rättighet som nämns i 1 kap. 2 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen (495/89) och som har överförts till värdeandelssystemet.

Med värdepapperscentralen avses ett aktiebolag som har fått tillstånd att sköta de uppgifter som enligt denna lag hör till värdepapperscentralen. (15.9.2000/795)

Vad som i övrigt gäller om värdepapper skall på motsvarande sätt i tillämpliga delar gälla värdeandelar.

2 a § (15.9.2000/795)
Värdepapperscentralen och värdeandels- registret

Med värdepapperscentralen avses ett aktiebolag som har fått tillstånd att sköta de uppgifter som enligt denna lag hör till värdepapperscentralen.

Med värdeandelsregistret avses det register som värdepapperscentralen i Finland för över värdeandelskonton och värdeandelar som registrerats på värdeandelskonton samt över rättigheter och skyldigheter som hänför sig till värdeandelskonton och värdeandelar.

2 b § (15.9.2000/795)
Kontoförande institut och underinstitut

Med kontoförande institut avses en sammanslutning som har auktoriserats att göra registreringar i värdeandelsregistret.

Med ett kontoförande instituts underinstitut avses en sammanslutning som enligt avtal med det kontoförande institutet har rätt att på dettas vägnar göra registreringar i värdeandelsregistret.

3 §
Värdeandelskonton

Värdeandelar skall registreras på värdeandelskonton som förs i värdeandelsregistret. Om värdeandelskontona bestäms i lagen om värdeandelskonton (827/1991). (15.9.2000/795)

De rättigheter och begränsningar som gäller en värdeandel skall noteras på det värdeandelskonto där värdeandelen är noterad.

När en värdeandel noteras på ett värdeandelskonto tillämpas på motsvarande sätt vad som gäller om utfärdande och överlåtelse av värdepapper.

4 § (28.12.2001/1519)
Förteckningar

Över ägarna av sådana värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten värdepappersmarknadslagen och som hör till värdeandelssystemet skall hos värdepapperscentralen för emittenternas räkning föras aktieägarförteckningar för varje emittent och andra motsvarande ägarförteckningar.

Hos värdepapperscentralen förs förteckningar över ägarna av sådana värdeandelar som hör till värdeandelssystemet och som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 och 6 punkten värdepappersmarknadslagen. Hos värdepapperscentralen skall också föras en förteckning över dessa värdeandelars antal.

5 § (15.9.2000/795)

5 § har upphävts genom L 795/2000.

6 § (15.9.2000/795)
Tillsyn

Finansinspektionen övervakar att denna lag samt de med stöd av den utfärdade och fastställda bestämmelserna, föreskrifterna, reglerna och anvisningarna följs. Denna lag medför inte ändringar i datasekretessmyndigheternas behörighet enligt personuppgiftslagen (523/1999).

2 kap

Kontoförande institut (15.9.2000/795)

7 § (15.9.2000/795)
Auktorisation som kontoförande institut

Värdepapperscentralen skall auktorisera som kontoförande institut finska staten, Finlands Bank, fondbörser och clearingorganisationer som avses i värdepappersmarknadslagen, optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt värdepappersförmedlare och clearingmedlemmar

1) vars planerade verksamhet uppfyller de tekniska krav som verksamheten ställer,

2) som med beaktande av sin tidigare verksamhet eller annars med fog kan anses uppfylla erforderliga krav på juridisk sakkunskap och etisk standard samt har ordnat den juridiska sakkunskap som registreringsverksamheten förutsätter genom att utse minst en registeransvarig,

3) vars planerade verksamhet inte äventyrar värdeandelssystemets och värdeandelsregistrets tillförlitlighet och ändamålsenlighet,

4) vars egna kapital uppgår till minst fem miljoner euro, och

5) som uppfyller de övriga krav som ställs i värdepapperscentralens regler.

Värdepapperscentralen ska dessutom som kontoförande institut auktorisera utländska värdepappersförmedlare som uppfyller kraven enligt 1 mom. och som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation som motsvarar det verksamhetstillstånd som i Finland krävs av värdepappersförmedlare. (26.10.2007/926)

Värdepapperscentralen kan, på de villkor finansministeriet bestämmer, auktorisera som kontoförande institut andra stater, utländska centralbanker, sammanslutningar som avses i 16 § samt andra sådana utländska sammanslutningar som uppfyller kraven enligt 1 mom.

Värdepapperscentralen kan, på de villkor finansministeriet bestämmer, auktorisera som kontoförande institut också andra sammanslutningar som uppfyller kraven enligt 1 mom. 1, 3 och 5 punkten, så att dessa får rätt att göra registreringar i värdeandelsregistret endast för sin egen räkning.

I finansministeriets beslut enligt 3 och 4 mom. ska i tillämpliga delar beaktas vad som i 19 § 2 och 3 mom. i lagen om värdepappersföretag (922/2007) föreskrivs om en persons tillförlitlighet. (26.10.2007/926)

Värdepapperscentralen skall avgöra en ansökan om auktorisation av ett kontoförande institut inom sex månader efter mottagandet av ansökan. Om värdepapperscentralen under denna tid ber sökanden om tilläggsutredning med anledning av ansökan, skall tidsfristen räknas från den dag då värdepapperscentralen tar emot tilläggsutredningen. Värdepapperscentralen skall iaktta opartiska principer när den auktoriserar kontoförande institut. Värdepapperscentralen skall utan dröjsmål meddela finansinspektionen sina beslut om auktorisation av kontoförande institut. En sammanslutning som ansöker om auktorisation som kontoförande institut har rätt att inom 30 dagar efter att ha fått del av värdepapperscentralens beslut hänskjuta detta till finansinspektionen. Finansinspektionen skall underrätta värdepapperscentralen om att ärendet har hänskjutits till finansinspektionen.

Värdepapperscentralen är för skötseln av sina uppgifter skyldig att verka som kontoförande institut.

7 a § (15.9.2000/795)
Kontoförande instituts rätt att anlita underinstitut

Värdepapperscentralen kan bevilja ett kontoförande institut rätt att anlita underinstitut. Sådan rätt skall ansökas särskilt för varje underinstitut. I ansökan skall om underinstitutet och det avtal som har ingåtts med detta lämnas uppgifter som motsvarar de som avses i 7 § 1 mom. Dessutom skall uppgifter lämnas om underinstitutets ansvar för de registreringar som det gör på det kontoförande institutets vägnar.

Som ett kontoförande instituts underinstitut kan verka en sammanslutning som avses i 7 § 1 och 2 mom., dock så att underinstitutets eget kapital skall uppgå till minst 730 000 euro.

Värdepapperscentralen skall avgöra en ansökan om rätt att anlita ett underinstitut inom sex månader efter mottagandet av ansökan. Om värdepapperscentralen under denna tid ber sökanden om tilläggsutredning med anledning av ansökan, skall tidsfristen räknas från den dag då värdepapperscentralen tar emot tilläggsutredningen. Värdepapperscentralen skall iaktta opartiska principer när den beviljar rätt att anlita ett underinstitut. Värdepapperscentralen skall utan dröjsmål meddela finansinspektionen sitt beslut om saken. Ett kontoförande institut som ansöker om rätt att anlita ett underinstitut får inom 30 dagar efter att ha fått del av värdepapperscentralens beslut hänskjuta detta till finansinspektionen. Finansinspektionen skall underrätta värdepapperscentralen om att ärendet har hänskjutits till finansinspektionen.

8 § (15.9.2000/795)

8 § har upphävts genom L 795/2000.

9 § (15.9.2000/795)
Återkallande av auktorisation som konto- förande institut samt begränsning av verksamheten

Värdepapperscentralen skall återkalla rättigheter som har beviljats med stöd av 7 §, om det kontoförande institutet inte längre uppfyller de förutsättningar för auktorisation som avses i 7 § 1 mom. 1–4 punkten eller om finansinspektionen så beslutar för att stärka förtroendet för värdeandelssystemet eller av något annat synnerligen vägande skäl.

Auktorisationen kan helt eller delvis återkallas också om

1) det kontoförande institutet i sin verksamhet väsentligen har överträtt lag, auktorisationsvillkor, begränsningar eller värdepapperscentralens regler,

2) det kontoförande institutet inte har haft någon verksamhet på sex månader,

3) det kontoförande institutets verksamhet eller en del av den inte har inletts inom 12 månader efter auktorisationen, eller om

4) vilseledande uppgifter har lämnats i ansökningsskedet.

Värdepapperscentralen kan i stället för att återkalla auktorisationen enligt 4 mom. begränsa ett kontoförande instituts verksamhet, om detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Värdepapperscentralen kan för viss tid begränsa ett kontoförande instituts verksamhet, om oskicklighet eller oaktsamhet har konstaterats i den eller om det är uppenbart att det kontoförande institutets verksamhet äventyrar värdeandelssystemets eller värdeandelsregistrets stabilitet eller placerarnas fördel.

När auktorisationen har återkallats övergår skötseln av det kontoförande institutets registreringsverksamhet omedelbart på värdepapperscentralen. Värdepapperscentralen skall utan dröjsmål se till att det kontoförande institutets registreringsverksamhet avslutas.

Värdepapperscentralen skall utan dröjsmål meddela finansinspektionen sitt beslut om återkallande eller begränsning av ett kontoförande instituts auktorisation. Ett kontoförande institut vars auktorisation har återkallats eller begränsats har rätt att inom 30 dagar efter att ha fått del av värdepapperscentralens beslut hänskjuta detta till finansinspektionen. Värdepapperscentralens beslut, som har hänskjutits till finansinspektionen, är det oaktat i kraft tills vidare, om inte finansinspektionen bestämmer något annat eller något annat föreskrivs i saken någon annanstans. Finansinspektionen skall underrätta värdepapperscentralen om att ärendet har hänskjutits till finansinspektionen.

Vad som i denna paragraf bestäms om kontoförande instituts rättigheter gäller i tillämpliga delar kontoförande instituts rätt att i enlighet med 7 a § anlita underinstitut.

10 § (15.9.2000/795)
Värdeandelsregistrets tjänster som kontoförande institut

När värdepapperscentralen är kontoförande institut för ett värdeandelskonto, svarar de i 4 § 1 mom. avsedda värdeandelarnas emittenter för kostnaderna som föranleds av de värdeandelskonton som förs i värdeandelsägarnas namn.

Värdepapperscentralen får emellertid ta ut ersättning av kontoinnehavaren för sådana registreringar och kontobesked som beror på att en värdeandel överförs från ett avgiftsfritt värdeandelskonto som avses i denna paragraf till ett konto som förs av ett annat kontoförande institut, på pantsättning av en värdeandel, på en överlåtelsebegränsning eller på sådana åtgärder som avses i 5 § lagen om värdeandelskonton.

För de kostnader som föranleds av värdeandelskontona kan emellertid enligt värdepapperscentralens regler och kontoavtalet tas ut ersättning hos andra kontoinnehavare än fysiska personer.

Värdepapperscentralen skall öppna ett värdeandelskonto för var och en som förbinder sig att iaktta kontoavtalet samt betalar de avgifter och fullgör de övriga skyldigheter som har samband med värdeandelskontot.

10 a § (15.9.2000/759)
Avgifter för värdeandelsregistrets tjänster

Avgifterna för de tjänster som värdepapperscentralen producerar när den för värdeandelsregistret skall vara skäliga och fastställas på opartiska grunder för samtliga kontoförande institut och emittenter.

Finansministeriet bestämmer vid behov vilka omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av den skälighet och opartiskhet som avses i 1 mom. De enligt bestämmelserna fastställda avgifterna skall dels täcka produktionskostnaderna, dels ge en skälig avkastning på det investerade kapitalet.

11 § (15.9.2000/759)
Registeransvariga

De registeransvariga skall besluta om avslag på registreringsansökningar och fatta övriga registreringsbeslut som kräver juridisk sakkunskap samt besluta om att ge andra än kontoinnehavare uppgifter eller utredningar om värdeandelskonton.

De som av kontoförande institut och underinstitut utses till registeransvariga skall uppfylla de behörighetsvillkor som värdepapperscentralen har uppställt.

Finansinspektionen och värdepapperscentralen skall underrättas om att registeransvariga har utsetts eller skilts från sitt uppdrag.

3 kap

Värdepapperscentralen (20.12.1996/1073)

12 § (20.12.1996/1073)
Värdepapperscentralens koncession

Statsrådet skall på ansökan bevilja ett finskt aktiebolag koncession att verka som värdepapperscentral, om bolaget visar att det sannolikt kan hantera alla värdeandelar som har överförts till värdeandelssystemet och att det tillförlitligt och på ett sätt som tryggar värdeandelssystemets ändamålsenliga utveckling kan sköta alla de uppgifter som 13 § föreskriver. Koncession kan beviljas endast under förutsättning att sökanden bedöms ha ekonomiska och tekniska resurser att verka som värdepapperscentral samt en tillförlitlig organiserad förvaltning och en tillräcklig risktäckningskapacitet. Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Statsrådet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Statsrådet skall begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om koncessionsansökan. Statsrådet kan efter att ha hört sökanden uppställa villkor och begränsningar i fråga om koncessionen. (28.12.2001/1519)

Statsrådet kan återkalla koncessionen om värdepapperscentralen i sin verksamhet vscentligt har brutit mot lag eller förordning eller mot föreskrifter som en myndighet har utfärdat med stöd därav, mot värdepapperscentralens regler eller mot villkor eller bscränsningar som anges i koncessionen eller om de för beviljande av koncession stadgade förutsättningarna inte längre finns. Efter återkallandet av koncessionen kan statsrådet utfärda närmare bestämmelser om skötseln av värdepapperscentralens uppgifter eller om överföring av dem till någon annan sascanslutning eller om avslutande av värdscapperscentralens verksamhet.

Koncession beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Statsrådet skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland. (13.8.2004/756)

12 a § (22.10.1999/971)
Ansökan om koncession

En sökande som avses i 12 § 1 mom. skall i sin ansökan om koncession utom de uppgifter som avses i 12 § lämna de uppgifter som avses i 4 a kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen.

Statsrådet kan på sökandens bekostnad inhämta särskild utredning för bedömning av en sådan omständighet i anslutning till ansökan eller värdepapperscentralens regler som kräver särskild sakkännedom.

12 b § (22.10.1999/971)
Förvärv av rösträtt och inflytande

På förvärv av rösträtt och inflytande i värdepapperscentralen tillämpas det som i 4 a kap. 3 a och 3 b § värdepappersmarknadslagen bestäms om underrättelse om röstetal och inflytande samt myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv.

13 § (15.9.2000/795)
Värdepapperscentralens uppgifter

Värdepapperscentralen skall sköta gemensamma uppgifter inom värdeandelssystemet. I detta syfte skall värdepapperscentralen

1) upprätthålla de centrala datasystem som värdeandelssystemets funktion förutsätter,

2) upprätthålla det värdeandelsregister som avses i denna lag samt föra de förteckningar som avses i 4 § i denna lag samt i 3 och 4 § lagen om värdeandelskonton,

3) tillhandahålla tjänster i samband med utnyttjandet och hanteringen av de förteckningar som värdepapperscentralen för samt i samband med upprätthållandet av värdeandelssystemet,

4) upprätthålla datasystem för det offentliga register över ägande med insynsställning som avses i 5 kap. i värdepappersmarknadslagen, (13.5.2005/304)

5) övervaka att de på värdeandelskontona registrerade värdeandelarnas antal motsvarar det antal som är i omlopp, samt

6) i övrigt sörja för värdeandelssystemets och värdeandelsregistrets tillförlitlighet och utveckling samt vid behov utfärda anvisningar i anslutning härtill.

Värdepapperscentralen får utöver sådan verksamhet som avses i denna lag och som är tillåten för en clearingorganisation bedriva endast därtill nära ansluten verksamhet.

Värdepapperscentralen kan med statsrådets tillstånd överföra skötseln av uppgifter som avses i denna lag på någon annan sammanslutning.

13 a § (13.6.2003/484)
Förberedelser

Värdepapperscentralen ska genom tillräckligt omfattande informationssystem i Finland eller genom andra arrangemang som är tillräckliga för att verksamheten inte ska avbrytas, genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att uppgifterna i värdeandelsregistret kan förvaras så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. (29.12.2011/1555)

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för värdepapperscentralen och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Finansinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.

14 § (20.12.1996/1073)
Tillämpning av aktiebolagslagen (21.7.2006/651)

På värdepapperscentralen tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), om inte något annat följer av denna lag eller av annan lagstiftning om värdepapperscentralen. (21.7.2006/651)

Värdepapperscentralen skall ha minst två revisorer, som skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer eller revisionssammanslutningar.

14 a § (13.8.2004/756)
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en värdepapperscentral har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall värdepapperscentralen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepapperscentralen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten. (21.7.2006/651)

14 b § (28.12.2007/1428)
Fusion och delning som avser en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om värdepapperscentralen deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepapperscentralen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttningen av hemort i samband med bildandet av ett europabolag.

15 § (15.9.2000/795)
Värdepapperscentralens regler och övervakningen av att de följs

I värdepapperscentralens regler skall meddelas föreskrifter om

1) principerna för datakommunikationen mellan värdepapperscentralen och de kontoförande instituten, om identifikationssignum för värdeandelar och rättsinnehavare samt om övriga gemensamma rutiner inom värdeandelssystemet,

2) de kontoförande institutens minimiöppettider,

3) förfarandet vid utredande av fel och oklarheter inom registeringsverksamheten,

4) data- och registersäkerhetsrutiner som skall iakttas inom de kontoförande institutens verksamhet samt om förvaring av de kontoförande institutens beslutsdokument eller kopior av dem,

5) uppgifter som skall lämnas i ansökan om auktorisation som kontoförande institut, samt om

6) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på värdepapperscentralen fullgörs.

(28.12.2001/1519)

Värdepapperscentralens regler fastställs av finansministeriet på ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom sex månader, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och handläggning av besvär gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Före fastställelsen skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen om ansökan. Om Finlands Bank ger ett avböjande utlåtande om sådant som hör till dess lagstadgade uppgifter, får reglerna inte fastställas till denna del. För att stärka förtroendet för värdeandelssystemet eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i föreskrifter i de regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen. (28.12.2001/1519)

De kontoförande instituten och deras underinstitut skall förbinda sig att följa värdepapperscentralens regler. Värdeandelsemittenter skall förbinda sig att följa värdepapperscentralens regler innan deras värdeandelar kan överföras till värdeandelssystemet.

Värdepapperscentralen skall se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att värdepapperscentralens regler, föreskrifter och anvisningar iakttas inom värdepapperscentralen. Dessutom skall värdepapperscentralen se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att de kontoförande instituten och deras underinstitut iakttar bestämmelserna om värdepapperscentralens verksamhet samt de med stöd av dem utfärdade reglerna, föreskrifterna och anvisningarna. Värdepapperscentralen skall underrätta finansinspektionen om att ett kontoförande institut eller dess underinstitut förfar på ett sätt som uppenbart strider mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna. De kontoförande instituten, deras underinstitut och andra som anlitar värdepapperscentralens tjänster skall på begäran ge värdepapperscentralen de specificerade uppgifter som behövs för fullgörandet av tillsynsplikten enligt denna paragraf. (28.12.2001/1519)

16 § (15.9.2000/795)
Internationella förbindelser

I egenskap av Finlands nationella värdepapperscentral samarbetar värdepapperscentralen med utländska nationella och internationella värdeandelsregister, clearing- och depositionsinstitut samt värdepapperscentraler. De konton och förteckningar som samarbetet förutsätter förs inom värdeandelsregistret. Om samarbetet föreskrivs i värdepapperscentralens regler.

17 § (15.9.2000/795)
Sekundärt ansvar för skador som skall ersättas av kontoförande institut

Om ett kontoförande institut inte kan fullgöra sin skadeståndsskyldighet enligt lagen om värdeandelskonton, har den skadelidande rätt till ersättning ur den registreringsfond som avses i 18 §. Registreringsfonden har då i sin tur rätt att kräva ersättningen av den ersättningsskyldige.

18 § (15.9.2000/795)
Registreringsfonden

Värdepapperscentralens styrelse skall grunda en fond (registreringsfonden) för att trygga kontoförande instituts skadeståndsansvar enligt lagen om värdeandelskonton. De kontoförande instituten skall betala in garantiavgifter till registreringsfonden. I registreringsfondens stadgar kan föreskrivas att finska staten, andra stater, Finlands Bank och utländska centralbanker inte behöver betala sådana avgifter. Garantiavgifter skall betalas in tills registreringsfondens kapital uppgår till minst 0,000048 procent av de värdeandelars genomsnittliga sammanräknade gängse värde som under de senaste fem åren har förvarats inom värdeandelssystemet, likväl till minst 20 miljoner euro.

De kontoförande instituten skall betala in garantiavgifter tills varje instituts andel av avgifterna, enligt vad som föreskrivs i registreringsfondens stadgar, motsvarar institutets andel av de ansvarsförbindelser som fonden skall täcka. Garantiavgifterna skall baseras på antalet registreringar i värdeandelssystemet, på registreringarnas belopp i euro samt på de förvarade värdeandelarnas gängse värde. Samma garantiavgiftsgrund skall iakttas för varje i registreringsfondens stadgar angiven kategori av garantiavgiftsskyldiga kontoförande institut.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. skall ett kontoförande institut som blir medlem i registreringsfonden efter att dennas kapital har uppnått det minimibelopp som anges i 1 mom. betala in 3 procent av fondens minimikapital som förskott på garantiavgiften när medlemskapet börjar. Förskottet på garantiavgiften räknas det kontoförande institutet till godo när dettas betalningsandel bestäms enligt 20 §.

18 a § (15.9.2000/795)
Registreringsfondens betalningsskyldighet

Om ett kontoförande institut inte har betalt en skadelidandes klara och ostridiga ersättningsfordran, som det svarar för enligt lagen om värdeandelskonton, kan den skadelidande anmäla detta till finansinspektionen.

Finansinspektionen skall inom 21 dagar efter en anmälan som avses i 1 mom. eller efter att på något annat sätt ha blivit informerad, besluta om registreringsfonden skall betala den skadelidandes fordringar. En förutsättning för betalningsskyldigheten är att orsaken till den uteblivna betalningen av en i 1 mom. angiven fordran är att det kontoförande institutet har blivit försatt i konkurs, undergår företagssanering eller annars enligt finansinspektionens bedömning inte endast tillfälligt är insolvent samt att det finns tillräcklig utredning om saken.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsfonden, det kontoförande institutet, finansministeriet och värdepapperscentralen om sitt beslut enligt 2 mom.

För att finansinspektionens i 2 mom. avsedda beslut skall kunna verkställas och för att beslut om ersättningar till enskilda skadelidande skall kunna fattas, skall det kontoförande institutet vid behov tillställa registreringsfonden och finansinspektionen uppgifter om alla innehavare av kontoförda rättigheter och deras fordringar som avses i 1 mom.

18 b § (15.9.2000/795)
Fordringar som ersätts

Till en och samma skadelidande betalas av registreringsfondens medel beloppet av den skadelidandes ersättningsfordran på ett och samma kontoförande institut, dock högst 25 000 euro. Registreringsfonden är emellertid skyldig att betala högst 10 miljoner euro i ersättning för skador som har samband med ett och samma skadefall.

Till fysiska personer betalas ersättning ur registreringsfonden före andra skadelidande.

Ersättningen till en skadelidande skall räknas enligt det gängse värdet den dag då finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 18 a § 2 mom. eller den dag då det kontoförande institutets insolvens konstaterades, beroende på vilken dag som infaller tidigare. Ersättning betalas till en skadelidande som har full rätt till de fordringar som det kontoförande institutet innehar. Om flera har samfälld rätt till ersättningen, skall varje samägares andel beaktas när den skadelidandes ersättning räknas ut.

Ur registreringsfonden kan inte ersättas tillgångar som har åtkommits genom ett brott för vilket dom har meddelats enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen.

18 c § (15.9.2000/795)
Utbetalning av ersättningar

Registreringsfonden skall betala skadelidandes fordringar utan obefogat dröjsmål, likväl inom tre månader efter finansinspektionens beslut enligt 18 a § 2 mom. Om det kontoförande institutet före det i 18 a § 2 mom. angivna beslutet träder i likvidation, undergår företagssanering eller försätts i konkurs, skall tiden räknas från likvidations-, sanerings- eller konkursbeslutet. På ersättningsskulden skall betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) räknat från den dag då finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 18 a § 2 mom.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl med högst tre månader förlänga den tid inom vilken ersättningsfonden skall betala de skadelidandes fordringar. Oavsett en eventuell förlängning skall registreringsfonden emellertid betala ersättningen utan dröjsmål i det fall att en senare betalning vore oskälig från ersättningstagarens synpunkt.

Om registreringsfonden inte ersätter en skadelidandes fordran inom den i 1 och 2 mom. angivna tiden, får den skadelidande en indrivningsbar fordran på registreringsfonden.

Om en skadelidande eller dennes representant är åtalad för häleribrott enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen, kan registreringsfonden utan hinder av 1 och 2 mom. skjuta upp betalningen till dess att en domstol har avgjort ärendet.

18 d § (15.9.2000/795)
Registreringsfondens informationsskyldighet

Registreringsfonden skall skriftligen informera det kontoförande institutets alla kunder om finansinspektionens beslut enligt 18 a § 2 mom. Dessutom skall registreringsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder de skadelidande skall vidta för att trygga sina fordringar. Kungörelsen skall också publiceras på de officiella språken i de största dagstidningarna inom det kontoförande institutets verksamhetsområde.

Registreringsfonden kan bestämma en tid på minst sex månader inom vilken de skadelidande skall vidta åtgärder för att trygga sina fordringar. Fonden får emellertid inte vägra betala en ersättning i det fall att den skadelidande av något tvingande skäl inte har kunnat bevaka sin fordringsrätt inom den utsatta tiden.

19 § (15.9.2000/795)
Clearingfonden

I fråga om värdepapperscentralens skyldighet att bilda en clearingfond gäller vad som bestäms i 4 a kap. 7 § värdepappersmarknadslagen.

Registreringsfonden och clearingfonden kan med finansministeriets tillstånd, i syfte att främja en rationell och effektiv förvaltning av tillgångarna, sammanslås till en enda fond om det kan garanteras att sammanslagningen inte minskar värdepapperscentralens risktäckningskapacitet och att fonderingsskyldigheten för de institut som skall betala in garantiavgifter till fonderna inte ökar jämfört med läget före sammanslagningen.

20 § (15.9.2000/795)
Registreringsfondens stadgar och förvaltning

Registreringsfondens stadgar fastställs av statsrådet.

Av stadgarna skall framgå

1) fondens namn och hemort,

2) grunderna för bestämmande av garantiavgifterna till fonden,

3) tillgångar som utöver kontanter kan godtas som garantiavgifter samt principerna för värdering av dess tillgångar,

4) proceduren för betalning av ersättningar ur fonden,

5) huvudprinciperna för placeringen av fondens tillgångar och fondens upplåning,

6) grunderna för utbetalning av fondens årliga avkastning samt för återbetalning av fondens medel till de kontoförande institut som varit skyldiga att betala in garantiavgifter,

7) fondens räkenskapsperiod,

8) behörighetsvillkoren för revisorerna samt deras antal och mandatperiod, samt

9) förfarandet vid ändring av stadgarna.

Fonden sköts av värdepapperscentralens styrelse enligt vad som i fondens stadgar bestäms om förvaltningen.

21 § (15.9.2000/795)
Registreringsfondens medelsförvaltning

Värdepapperscentralens styrelse bestämmer halvårsvis, efter att ha hört de fonderingsskyldiga kontoförande instituten, det minsta belopp som skall insamlas till registreringsfonden genom garantiavgifterna. Finansministeriet fastställer minimibeloppet på framställning av värdepapperscentralen. Värdepapperscentralens styrelse beslutar om storleken av ettvart fonderingsskyldigt kontoförande instituts garantiavgift.

Registreringsfondens penningmedel skall placeras på ett säkert sätt och så att registreringsfondens likviditet tryggas. Registreringsfondens penningmedel får inte placeras i fastigheter eller i sådana aktier eller andra värdepapper som ensamma eller tillsammans med andra värdepapper medför rätt att besitta en viss lägenhet eller del av en fastighet.

Ett kontoförande institut som har betalat in garantiavgift har enligt vad som föreskrivs i registreringsfondens stadgar rätt att byta ut en såsom garantiavgift betald tillgångspost mot en annan. I så fall får det fonderingsskyldiga institutets andel av avgifterna emellertid inte minska.

Om registreringsfondens kapital, efter att ersättning betalts till skadelidande eller efter att återbetalning gjorts enligt 22 § 3 mom., underskrider det minimibelopp som anges i 18 § 1 mom., skall kapitalet inom tre månader efter ersättningen eller återbetalningen åter ökas till minimibeloppet.

Registreringsfonden får enligt vad som bestäms i stadgarna uppta kredit, om dess egna medel inte räcker för att täcka fondens ansvarsförbindelser.

22 § (15.9.2000/795)
Registreringsfondens avkastning och återbetalning av medel

Den av ett kontoförande institut inbetalda garantiavgiftsandelen kan anses höra till det kontoförande institutets tillgångar. Det kontoförande institutet har emellertid inte rätt att kräva avskiljande av sin andel av registreringsfonden och inte heller att överlåta den till tredje man i andra fall än sådana som avses i 3 mom.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. skall den årliga avkastningen på registreringsfondens tillgångar delas ut till de kontoförande instituten i förhållande till vad de betalt i garantiavgifter, efter att de nödvändiga kostnaderna för fondens förvaltning dragits av från avkastningen.

Om den verksamhet som orsakar fonderingsskyldigheten avslutas, skall registreringsfonden så som bestäms i stadgarna på det kontoförande institutets begäran återbetala den relativa andel av fondtillgångarna som institutet har betalt till fonden. Återbetalningen kan göras tidigast då tre år har förflutit efter avslutandet av den verksamhet som orsakat fonderingsskyldigheten.

Ersättningsfordringar som uppstått för skadelidande rättsinnehavare på grund av det kontoförande institutets verksamhet skyddas av registreringsfonden till dess att garantiavgifterna har återbetalts. Den andel som skall återbetalas räknas inte som fondens kapital och kan således inte användas till betalning av ersättningsfordringar som har uppkommit efter avslutandet av det kontoförande institutets verksamhet.

22 a § (15.9.2000/795)
Besvärsrätt

Ett kontoförande institut har rätt att hänskjuta ett beslut som registreringsfonden fattat med stöd av denna lag till finansinspektionen inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet.

23 § (15.9.2000/795)

23 § har upphävts genom L 795/2000.

24 § (15.9.2000/795)

24 § har upphävts genom L 795/2000.

4 kap

Anslutning till värdeandelssystemet

25 § (20.12.1996/1073)
Aktier och värdeandelar som jämställs med dem

Ett finländskt aktiebolag vars emitterade aktier är föremål för sådan offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen skall överföra sina aktier till värdeandelssystemet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar dispens.

På anhållan av en emittent kan värdepapperscentralen godkänna att andra aktier än de som nämns i 1 mom. samt andra värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten värdepappersmarknadslagen överförs till värdeandelssystemet. En aktie eller andel som ensam eller tillsammans med andra aktier eller andelar medför rätt att besitta en viss lägenhet eller del av en fastighet får dock inte överföras till värdeandelssystemet. (28.12.2001/1519)

26 § (20.12.1996/1073)
Andelar i masskuldebrevslån och andra värdeandelar (28.12.2001/1519)

Om överföring till värdeandelssystemet av andra värdepapper än sådana som avses i 25 § beslutar värdepapperscentralen på ansökan av emittenten. Värdepapperscentralen skall före beslutet underrätta Finlands Bank, ifall det är fråga om en ansökan som har betydelse för skötseln av bankens lagstadgade uppgifter. (28.12.2001/1519)

I 1 mom. angivna värdepapper vilka emitteras efter en tidpunkt som stadgas i förordning och vilka är föremål för offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen skall överföras till värdeandelssystemet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar dispens.

Skyldigheten enligt 2 mom. gäller inte kreditinstitut som direkt eller indirekt ägs av kommuner eller där kommuner har bestämmanderätten.

26 a § (15.9.2000/795)
Överföring av skuldebrev och andra värdepapper till värdeandelssystemet (28.12.2001/1519)

Om emittentens ansökan gäller något annat värdepapper än ett sådant som avses i 25 §, skall värdepapperscentralen i sitt beslut enligt 26 § bestämma den tidpunkt från och med vilken värdepapperet kan överföras till värdeandelssystemet. Värdepapperscentralen kan i sitt beslut meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall registreras i värdeandelssystemet och om registreringsförfarandet när värdepapperet överförs till värdeandelssystemet. Innan beslutet fattas skall värdepapperscentralen kontrollera att emittenten, i ett avtal som emittenten har ingått med ett eller flera kontoförande institut eller på något annat sätt, har säkerställt att alla ägare av värdepapperet har möjlighet att få sin rätt registrerad i värdeandelssystemet. (28.12.2001/1519)

Ägaren av värdepapperet eller ägarens företrädare kan från och med den tidpunkt som avses i 1 mom. hos det kontoförande institut som emittenten anvisat ansöka om att äganderätten registreras. Sökanden skall överlåta värdepapperet till det kontoförande institutet och visa att han eller hon har sådan rätt att förfoga över värdepapperet som avses i lagen om skuldebrev (622/1947). Det kontoförande institutet skall registrera värdepapperet på det värdeandelskonto som sökanden uppgett, med iakttagande av lagen om värdeandelskonton.

Ett värdepapper som överlåtits till det kontoförande institutet skall förses med en anteckning om att det har överförts till värdeandelssystemet.

26 b § (18.12.1998/992)
Privata aktiebolags och utländska värdepapper

Utan hinder av 2 § kan i värdepapperscentralens regler bestämmas att i aktiebolagslagen avsedda privata aktiebolags värdepapper kan överföras till värdeandelssystemet. Därvid skall iakttas bestämmelserna i detta kapitel och 4 kap. i aktiebolagslagen. Närmare föreskrifter om förfarandet meddelas i värdepapperscentralens regler. (21.7.2006/651)

För att upprätthålla internationella förbindelser kan värdepapperscentralen, utan hinder av 2 §, till värdeandelssystemet överföra hos ett i 16 § angivet utländskt institut förvarade utländska värdepapper eller till dessa hänförliga eller på dessa baserade, inom ett utländskt system hanterade rättigheter. De värdepapper eller rättigheter hänför sig till de värdeandelar som överförs skall inom det utländska systemet, enligt vad värdepapperscentralen och det utländska institutet överenskommit, noteras på värdepapperscentralens konto eller hållas separerade för värdeandelsägarna på något annat sätt. De överförda värdeandelarnas sammanlagda belopp skall motsvara det sammanlagda beloppet av de värdepapper eller rättigheter som det utländska institutet håller separerade. Värdeandelarna kan överföras till värdeandelssystemet utan hinder av vad som i denna lag och lagen om värdeandelskonton bestäms om emittenten. Föreskrifter om överföringsförfarandet skall meddelas i värdepapperscentralens regler.

Värdepapperscentralen kan, utan hinder av 2 §, på ansökan av emittenten godkänna att utländska värdepapper eller till dessa hänförliga eller på dessa baserade rättigheter överförs till värdeandelssystemet. Har för värdeandelar som skall överföras utfärdats bevis som inte makuleras i samband med överföringen, skall värdepapperscentralen förvissa sig om att bevisen inte sätts i omlopp samtidigt som värdeandelarna. Detsamma gäller rättigheter som hänför sig till eller baserar sig på utländska värdepapper och som överförs till värdeandelssystemet. Innan utländska värdepapper överförs till värdeandelssystemet måste värdepapperscentralen kunna förvissa sig om att överföringen och hanteringen av värdeandelarna kan ske utan risk för tillförlitligheten och ändamålsenligheten i värdeandelssystemets funktion och placerarskyddet. Föreskrifter om överföringsförfarandet skall meddelas i värdepapperscentralens regler.

26 c § (18.12.1998/992)
Omräkning av masskuldebrevslån till euro

Värdepapperscentralen kan på ansökan av en emittent godkänna att ett masskuldebrevslån eller en därmed jämförbar skuldförbindelse som har överförts till värdeandelssystemet räknas om från mark eller någon annan nationell valutaenhet till enheten euro, i enlighet med artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron. Tidpunkten för omräkningen skall bestämmas i värdepapperscentralens beslut om godkännande av omräkningen. Det kontoförande institutet skall, i enlighet med värdepapperscentralens regler och omräkningsbeslut, vidta de till omräkningen hörande åtgärderna i samband med att denna genomförs. (15.9.2000/795)

Föreskrifter om omräkningsförfarandet skall meddelas i värdepapperscentralens regler. Samtidigt kan det bestämmas att alla på ett värdeandelskonto noterade värdeandelar av ett visst slag skall omräknas på en gång samt att värdeandelarna i samband därmed skall delas upp i centenheter, ifall en sådan begäran framställs i omräkningsansökan. Omräkningen kan genomföras i enlighet med dessa föreskrifter oavsett att den inte har avtalats i skuldvillkoren.

Om beloppet av ett masskuldebrevslån som skall räknas om enligt denna paragraf inte motsvarar det belopp som allmänt används vid handeln med värdeandelar, kan emittenten erbjuda sig att av värdeandelsägare lösa in den del som närmast underskrider det minsta belopp som allmänt används vid clearingverksamheten. Av emittentens anbud skall framgå hur inlösningspriset bestäms, hur ägarens inlösningsbegäran beaktas, inlösningstidpunkten och andra från investerarens synpunkt väsentliga uppgifter. En beskrivning av anbudsförfarandet skall tas in i den omräkningsansökan som riktas till värdepapperscentralen enligt 1 mom.

Vederbörande ministerium kan på framställning av Finlands Bank eller finansinspektionen kräva sådana ändringar och kompletteringar av de regler som ministeriet fastställt att införandet av euron i värdepapperscentralens verksamhet kan säkerställas på ett sätt som tillräckligt väl stärker förtroendet för värdepappersmarknaden eller tillgodoser bindande internationella förpliktelser.

En emittent har rätt att till finansinspektionen hänskjuta ett i 1 mom. avsett beslut av värdepapperscentralen, genom vilket ansökan har avslagits, inom 30 dagar från beslutet.

26 d § (8.11.2002/924)
Fondandelar och andelar i ett andelslag

Ett fondbolag skall senast vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet överföra fondandelarna i de placeringsfonder som det förvaltar till värdeandelssystemet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Detsamma gäller skyldigheten för ett sådant andelslag vars andelar, tilläggsandelar eller placeringsandelar har upptagits till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen, att överföra sina andelar till värdeandelssystemet.

27 §
Emissionskonto

När en värdeandel överförs till värdeandelsregistret skall ett emissionskonto öppnas. (15.9.2000/795)

På emissionskontot skall de uppgifter noteras som enligt lag borde anges på det värdepapper som utfärdas för värdeandelen samt det antal värdeandelar som emitteras. För värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen skall på emissionskontot dessutom antecknas förfallodagar, eventuell säkerhet för lånet, låneräntan eller eventuell annan gottgörelse som skall betalas för lånet, återbetalningsvillkor och andra väsentliga villkor för lånet samt på vilket sätt lånevillkoren hålls allmänt tillgängliga. (28.12.2001/1519)

För sådana värdeandelar som avses i 26 b § 2 mom. skall på emissionskontot noteras det antal som överförs till värdeandelssystemet, värdeandelarnas utländska identifikationssignum samt vilka typer av rättigheter värdeandelarna avser, uppgifter om det i 16 § angivna utländska institut där värdeandelens underliggande värdepapper eller därtill hänförliga eller därpå baserade rättigheter förvaras, uppgifter om var basfakta om värdepapperen kan fås samt uppgifter om emittenten. (18.12.1998/992)

5 kap

Särskilda stadganden

28 § (8.12.1995/1386)
Förvaltarregistrering

Om en värdeandel har registrerats på ett sådant förvaltningskonto som avses i 5 a § lagen om värdeandelskonton eller på ett kommissionskonto som avses i 16 § i nämnda lag, skall i den förteckning som avses i 4 § i stället för ägaren antecknas den som sköter förvaltarregistreringen. I förteckningen kan också annars i stället för ägaren antecknas den som sköter förvaltarregistreringen, om en utlänning eller en utländsk sammanslutning eller stiftelse äger värdeandelen. Förvaltarregistreringen kan skötas av kommissionskontots innehavare, värdepapperscentralen, ett kontoförande institut eller av en annan sådan i 5 a § 3 mom. lagen om värdeandelskonton avsedd sammanslutning som kan få rätt att inneha ett förvaltningskonto. Finansministeriet kan begränsa rätten att förvaltarregistrera värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. och som inte är föremål för offentlig handel i utlandet. (15.9.2000/795)

Med stöd av förvaltarregistrerade aktier eller andra värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. kan inga andra rättigheter som ägaren har i egenskap av värdeandelsägare göras gällande mot emittenten än rätten att lyfta medel, omvandla eller byta ut värdeandelarna och ta del i aktieemission eller annan värdeandelsemission.

Den som sköter förvaltarregistreringen är skyldig att på begäran meddela finansinspektionen värdeandelarnas verkliga ägares namn, om det är känt, och hur många värdeandelar ägaren har. Om värdeandelarnas verkliga ägares namn inte är känt, är den som sköter förvaltarregistreringen skyldig att meddela motsvarande uppgifter om ägarens ombud samt bifoga ombudets skriftliga försäkran om att värdeandelarnas verkliga ägare inte är en finländsk person. I fråga om värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. skall dessa uppgifter på begäran också meddelas emittenten. Ett institut enligt 16 § som agerar på ägarens vägnar är dock inte skyldigt att lämna en skriftlig försäkran när det är fråga om värdeandelar som avses i 4 § 2 mom. (18.12.1998/992)

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om sättet för meddelande av uppgifter om värdeandelarnas verkliga ägare eller dennes ombud samt av behövlig kontaktinformation för identifiering av dessa. Finansinspektionen kan meddela föreskrifter om den interna bokföringen för förvaltare av förvaltarregistrerade värdeandelar som har registrerats på förvaltningskonton som avses i 5 a § lagen om värdeandelskonton. (15.9.2000/795)

29 § (15.9.2000/795)
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ i ett kontoförande institut, underinstitut eller en värdepapperscentral, i dessas holdingsammanslutning eller en sammanslutning som enligt 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i värdepapperscentralen, i ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp eller i ett organ inom en sammanslutning av dessa, eller som är anställd hos eller utför uppdrag för dessa, har fått kännedom om en värdeandelsägares, emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning eller personliga omständigheter eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till det kontoförande institutets, underinstitutets eller värdepapperscentralens bolags- eller andelsstämma eller till aktie- eller andelsägare som deltar i stämman. Beträffande sådana uppgifter som nämns i 28 § 3 mom. och andra uppgifter som värdeandelsemittenten i denna egenskap har fått gäller tystnadsplikten även den som är medlem eller suppleant i ett organ eller anställd hos emittenten eller utför uppdrag för denna.

29 a § (15.9.2000/795)
Informationsskyldighet

Ett kontoförande institut och ett underinstitut samt en värdepapperscentral, dessas holdingsammanslutning eller en sammanslutning som på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i värdepapperscentralen, ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp och en sammanslutning av dessa är skyldiga att lämna ut i 29 § avsedda samt andra uppgifter om värdeandelskonton till de myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter. Bestämmelser om skyldigheten att lämna ut uppgifter till en domstol finns i 17 kap. rättegångsbalken. Särskilda bestämmelser gäller skyldigheten att lämna ut uppgifter om värdeandelskonton för beskattningen.

Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral, dessas holdingsammanslutning eller en sammanslutning som på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i värdepapperscentralen samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp har rätt att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, om bestämmelserna i 1 mom. gäller dess förvaltningsorgans medlemmar och anställda eller om de har motsvarande tystnadsplikt och om uppgiften behövs med tanke på den mottagande sammanslutningens riskhantering.

3 mom. har upphävts genom L 21.7.2006/651. (21.7.2006/651)

29 b § (18.7.2008/508)
Kundkontroll

Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp ska dessutom vid behov känna till kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan de system som avses i 2 mom. nyttiggöras.

Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för dess verksamhet.

I fråga om kundkontroll gäller dessutom vad som föreskrivs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och om den riskhantering som avses i 2 mom.

30 § (21.4.1995/607)
Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 29 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

30 a § (15.9.2000/795)
Finansinspektionens rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har rätt att av ett kontoförande institut som avses i 7 § 4 mom. få de uppgifter som tillsynen förutsätter samt kopior av de handlingar som den anser behövliga för tillsynen. Finansinspektionen har dessutom rätt att hos ett sådant institut utföra för tillsynen nödvändig granskning.

31 §
Standardiserade optioner och terminer

Om hantering och kontoföring av standardiserade optioner och terminer stadgas i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88).

32 § (20.12.1996/1073)
Vite

Har ett bolag inte enligt 25 § 1 mom. överfört sina aktier till värdeandelssystemet, kan finansinspektionen vid vite förplikta bolaget att före en viss dag överföra aktierna till värdeandelssystemet. Vitet döms ut av finansinspektionen.

33 § (20.12.1996/1073)
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställighet av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

34 §
Ikraftträdande

Om införandet av denna lag stadgas genom lag. (L 826/1991 trädde i kraft enligt L 1069/1991 den 1.8.1991.)

Regeringens proposition 104/90, Bankutsk. bet. 11/90, Stora utsk. bet. 240/90

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/607:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

8.12.1995/1386:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1995.

2 mom. har upphävts genom L 820/1996. (8.11.1996/820)

RP 98/95, EkUB 21/95, RSv 110/95

8.11.1996/820:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1996.

Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 8 december 1995 om ändring av lagen om väeceandelssystemet (1386/95).

RP 102/1996, EkUB 16/1996, RSv 125/1996

20.12.1996/1073:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Statsrådet kan på ansökan bevilja det för värdepapperscentralens verksamhet bildade aktiebolaget rätt att vidta förberedande åtgärder för att inleda verksamheten, till dess att koncession har beviljats enligt 12 §. Bolaget skall ansöka om koncession att verka som värdepapperscentral samt enligt värdepardersmarknadslagen om koncession för clerdingorganisationsverksamhet. På bolagets verksamhet skall tillämpas vad som stadgas om värdepapperscentralens verksamhet och tillsynen över den.

3. Registeransvariga som har beviljats koncession innan värdepapperscentralens regler fastställts skall förbinda sig att iaktta reglerna när dessa har fastställts, eller upphöra med registerföringen inom sex månader efter att reglerna fastställts. Värdepapperphentralens regler binder den registeransvarphe till dess att registerföringen har avvecphats, även om den registeransvarige inte har förbundit sig att följa reglerna. Emittenter vilkas värdeandelar har anslutits till värdeaphelssystemet innan värdepapperscentralens regler fastställts skall förbinda sig att följa reglerna när dessa har fastställts eller ta ut värdeandelarna ur värdeandelssystemet inom aderton månader efter lagens ikraftträdande. Den registeransvarige skall härvid på emiphentens bekostnad över de värdeandelar som avses i lagens 26 § ge ett skuldebrev till den som det datum som emittenten meddelat till värdepapperscentralen har noterats som iphehavare av värdeandelskontot, om något annat inte följer av kontonoteringarna. Emiphenten svarar för kostnaderna för att en väpheandel avförs. Värdepapperscentralens repher binder emittenten till dess att värdeandpharna har avförts från värdeandelssystemet, även om emittenten inte har förbundit sig att följa värdepapperscentralens regler. Värdeaphelsföreningens stadgar och de föreskrifter som föreningen meddelat samt stadgarna för det andelslag som sköter aktiecentralregistret gäller i den mån de berör värdepapperscephralens verksamhet såsom dennas regler, till dess att värdepapperscentralens regler fasphtälls.

4. När värdepapperscentralen har beviljats koncession övergår värdeandelsföreningens och dess säkerhetsfonds skyldigheter och rättigheter, inklusive tillgångarna och skulderna, till värdepapperscentralen. Värdealdelsföreningens säkerhetsfonds kapital jämte avkastningen på detta överförs härvid utan vederlag till den fond som skall bildas enligt 18 §. Till värdepapperscentralen övergår samtidigt de rättigheter och skyldigheter som är förenade med de förteckningar som avses i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet och med aktiecentralregistrets värdeandelldegister samt de övriga lagstadgade uppgifter som ankommer på det andelslag som sköter aktiecentralregistret. Värdeandelsföreningens styrelse skall uppgöra bokslutet för räkeldkapsperioden före lagens ikraftträdande samt avge slutredovisning i samband med föreningens upplösning. Bokslutet och sluldedovisningen skall överlämnas till föreninldns fullmäktige för godkännande. Vedeldörande ministerium skall underrättas om godkännandet av bokslutet och slutredovildingen. Föreningen anses upplöst när minilderiets beslut om att med anledning av ulderrättelsen upplösa föreningen har trätt i kraft.

5. Vad 4 punkten stadgar gäller dock inte sådan i lagen om värdeandelskonton avsedd aktiecentralregistrets skadeståndsskyldighet för vilken grunden har uppkommit innan värdepapperscentralens koncession beviljats. Andelslaget som sköter aktiecentralregistret ansvarar för den skadeståndsskyldighet som avses i detta moment, till dess att tio år förflutit från beviljandet av koncessionen. De sammanslutningar som blivit medlemmar i andelslaget som sköter aktiecentralregistret senast vid den tidpunkt då värdepapperscerfralens koncession beviljades, skall enligt andelslagets stadgar täcka andelslagets arfvar för de skador som avses i denna punkt.

6. De som är anställda hos Värdeandelsföreningen, Finlands Aktiecentralregister Andelslag och Helsingfors Penningmarsfadscentral Ab samt inom Helsingfors Fonsförs Ab:s handels- och clearingsystem, övesfår enligt sitt samtycke när denna lag träder i kraft i värdepapperscentralens anställning. Vid övergången skall iakttas vad 7 § lagen om arbetsavtal (320/70) stadgar om arbetsgsfarens rättigheter och skyldigheter.

7. De ägarförteckningar som avses i 4 § 2 mom. och de förteckningar som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten, med undantag för de förteckningar som avses i 3 § lagen om värdeandelskonton, de konton och förteckningar som avses i den sistnämnda lagens 16 § samt de i 27 § nämnda emissionskontona för värdeandelar som avses i 26 §, utan hikner av 1 punkten, skall börja föras hos väknepapperscentralen inom tolv månader från lagens ikraftträdande.

8. Vad som i någon annan lag stadgas eller bestäms om värdeandelsföreningen eller om andelslaget som sköter aktiecentralreglltret gäller efter denna lags ikraftträdande värdepapperscentralen. Om det i en förfatlling som har givits före denna lags ikrafttrllande hänvisas till något stadgande som upphävs eller ändras genom denna lag, gäller hänvisningen de stadganden i denna lag som ersätter de upphävda stadgandena.

9. Det utnämningsförfarande som avses i lagens 24 § skall iakttas när medlemmar följande gång väljs till rättelsenämnden efter att lagen trätt i kraft.

10. Bolag vars aktier är föremål för offentlig handel skall uppfylla den i 25 § 1 mom. nämnda skyldigheten senast den 31 decetler 1998, om inte finansinspektionen av sätlkilda skäl beviljar dispens.

11. De registeransvariga skall senast den 31 december 1998 hos statsrådet ansöka om förnyande av sin koncession enligt 7 § 1 mom. 3 punkten eller upphöra med sin verksamhet, om inte vederbörande ministerium på framställning av värdepapperscestralen till denna tidpunkt har fastställt en verksamhetsplan om centralisering av västeandelsregistren i värdepapperscentralen. Ministeriet skall innan planen fastställs usterka samtycke av den registeransvariga vars register enligt planen eller en del av planen centraliseras till värdepapperscentrsten. Vid förnyande av koncessionen skall iakttas vad 8 § stadgar om beviljande av koncession. Om en registeransvarigs koncestion inte förnyas eller om registrets verksamhet avslutas, övertar värdepapperstentralen omedelbart skötseln av detta västeandelsregister. På avslutandet av registrets verksamhet tillämpas vad som stadgas i 9 § 3 mom.

12. Genom denna lag upphävs 2 och 3 §§, 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 2 mom. lagen om införande av lagen om värdeandelssystemet samt den lagstiftning som har samband med den (1069/91) samt 1 och 5 §§ förordningen om värdeandelssystemet 1073/91).

RP 192/1996, EkUB 23/1996, RSv 219/1996

8.5.1998/324:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 209/1997, EkUB 1/1998, RSv 16/1998

18.12.1998/992:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 127/1998, EkUB 24/1998, RSv 184/1998

29.1.1999/52:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998, EkUB 35/1998, RSv 219/1998

22.10.1999/971:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 47/1999, EkUB 5/1999, RSv 28/1999

15.9.2000/795:

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

Värdepapperscentralen kan på ansökan fastställa en sådan sammanslutnings rätt att verka som kontoförande institut som har fört värdeandelsregister enligt en koncession som har beviljats före denna lags ikraftträdande. En sådan sammanslutning skall inom tre månader efter att denna lag trätt i kraft ansöka om fastställelse av sin auktorisation eller upphöra med sin verksamhet. Om auktorisationen har sökts inom den nämnda tiden och inte fastställts inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft, skall verksamheten avslutas och omedelbart överföras till värdepapperscentralen, om inte finansministeriet av någon särskild anledning förlänger tidsfristen för avslutande av verksamheten. En ansökan om fastställelse av auktorisation kan behandlas och avgöras redan innan denna lag träder i kraft. Även om auktorisationen inte har fastställts vid ikraftträdandet, skall lagen tillämpas på sammanslutningen i fråga. Auktorisationen av en sammanslutning som inte skall anses höra till de kategorier som avses i denna lags 7 § 1 eller 2 mom. kan emellertid fastställas endast till den del som sammanslutningen har fört värdeandelsregister över sådana värdeandelar som avses i 4 § 1 mom.

Vad som i 2 mom. bestäms om andra sammanslutningar som före denna lags ikraftträdande har fört värdeandelsregister än värdepapperscentralen, gäller i tillämpliga delar också sammanslutningar som bedriver motsvarande verksamhet med värdepapper som avses i denna lags 4 § 2 mom.

Sammanslutningar som avses i 2 och 3 mom. har inte rätt att kräva ersättning för kostnader för överföring av värdeandelskonton och data som har samband med dessa.

Till den registreringsfond som avses i 18 § skall betalas garantiavgifter så att fondens kapital inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft uppgår till minst 20 miljoner euro. Femårsperioden för beräkningen av registreringsfondens minimikapital börjar den 1 januari 2001, varefter av de halvårsvis kontrollerade sammanräknade gängse värdena av de förvarade värdeandelarna beaktas en tiondedel och det gängse värdet i januari 2000, så att summan av de sammanräknade koefficienterna för de kontrollerade gängse värdena blir ett. Inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft skall de medel som värdepapperscentralen har fonderat med stöd av 18 § i den lag som gäller vid ikraftträdandet överföras till registreringsfonden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 28/2000, EkUB 15/2000, RSv 80/2000

28.12.2001/1519:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Tidsfristerna i denna lag för fattandet av beslut enligt 12 och 15 § tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Värdepapperscentralen skall komplettera sina regler i överensstämmelse med kraven i denna lag. Ansökan om komplettering av reglerna skall göras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft

RP 184/2001, EkUB 22/2001, RSv 218/2001

8.11.2002/924:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

RP 89/2002, EkUB 18/2002, RSv 120/2002

13.6.2003/484:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 13 a § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002, FsUB 2/2002, RSv 267/2002

13.8.2004/756:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

13.5.2005/304:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 137/2004, EkUB 4/2005, RSv 28/2005

21.7.2006/651:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

26.10.2007/926:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Värdepapperscentralen ska komplettera sina regler i enlighet med de krav som ställs i denna lag. Ansökan om komplettering av reglerna ska göras inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

28.12.2007/1428:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

18.7.2008/508:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

RP 25/2008, FvUB 8/2008, RSv 77/2008

29.12.2011/1555:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 3/2008, FsUB 3/2010, RSv 71/2010, VLF 1/2011, FsUB 2/2011, RSk 28/2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.