Beaktats t.o.m. FörfS 140/2020.

19.4.1991/740

Lag om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2007/1368.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utövande av statens delägarrätt i statsbolag som idkar ekonomisk verksamhet, dock inte i aktiebolag som förvaltas av statens affärsverk. Lagen tillämpas inte heller på utövande av delägarrätt i bostadsaktiebolag eller, om inte statsrådet i något enskilt fall annorlunda bestämmer, i bolag vars huvudsakliga ändamål är att äga eller besitta fast egendom.

Om det inte i en lag om ett bestämt statsbolag stadgas särskilt om utövande av statens delägarrätt, skall lagen iakttas till den del inte något annat stadgas i denna lag.

Äger staten en betydande minoritetsandel i ett aktiebolag, skall i fråga om förvaltningen av de aktier som denna andel består av iakttas 4, 5 och 7 §§ i tillämpliga delar.

2 §
Definitioner

Med statsbolag avses i denna lag ett aktiebolag där staten har bestämmanderätt som grundar sig på statens direkta aktieinnehav.

Med bestämmanderätt avses den andel av aktieinnehavet som medför mera än hälften av det sammanlagda röstetalet för bolagets alla aktier. Med den rätt som bygger på kvalificerad majoritet avses den andel av aktieinnehavet som enligt lagen om aktiebolag (734/78) krävs för ändring av bolagsordningen och som beräknas på bolagets alla aktier och totalantalet röster. Med rätt som bygger på kvalificerad minoritet avses den andel som räcker till för att förhindra en ändring av bolagsordningen. Till statens andelar räknas dock inte de aktier som ägs av folkpensionsanstalten eller Finlands Bank.

Med delägarrätt avses samtliga befogenheter enligt lagen om aktiebolag som ansluter sig till ett aktieinnehav.

3 §
Förvärv av aktier

Om inte något annat följer av 6 §, skall statsrådet besluta om aktieteckning för staten samt om annat förvärv av aktier mot vederlag i ett statsbolag eller i ett bolag som blir statsbolag till följd av en sådan åtgärd. Dessa åtgärder skall vidtas med de anslag som i statsbudgeten har anvisats för ändamålet samt i övrigt på de villkor och under de förutsättningar som nämns i budgeten.

Utan det samtycke av riksdagen som avses i 5 § får inte statens åtgärder vid en bolagsstämma medverka till en ökning av aktiekapitalet eller till ett beslut om fullmakt för bolagets styrelse att öka det, om ökningen kan medföra att statens bestämmanderätt eller den rätt som bygger på kvalificerad majoritet går förlorad.

4 §
Överlåtelse av aktier

Aktier som staten äger får inte överlåtas till ett lägre pris än det gängse värdet, om inte något annat följer av särskilda omständigheter i anslutning till överlåtelsen. Till ett väsentligt underskridande av det gängse priset skall riksdagens samtycke dock alltid inhämtas. Om överlåtelsen beslutar statsrådet med de begränsningar som nämns i 6 §.

Som jämförbar med överlåtelse av aktier anses statsbolagets fusion med ett annat bolag samt inledande av frivilligt likvidationsförfarande i ett statsbolag.

5 §
Riksdagens samtycke

Skulle en aktieöverlåtelse eller försummelse att teckna aktier eller en avvikelse från aktieägares förmånsrätt vid riktad emission eller något annat motsvarande aktiearrangemang medföra förlust av statens bestämmanderätt eller den rätt som bygger på kvalificerad majoritet eller, i något annat bolag än ett statsbolag, att innehav av kvalificerad minoritet går förlorad, krävs för de åtgärder som staten skall vidta i samband med arrangemanget att riksdagen ger sitt samtycke.

6 §
Statsrådets befogenheter

Statsrådet handlägger ärenden som gäller

1) aktiekapitalinvesteringar och andra investeringar i statsbolags eget kapital,

2) andra betydande förvärv och överlåtelser av aktier,

3) förordnande av representanter för staten vid statsbolagens bolagsstämmor och meddelande av instruktioner, samt

4) tryggande av statens intressen samt de förvaltningsprinciper som angår alla statsbolag gemensamt.

Har förvaltningen av statens aktier i ett statsbolag eller något annat aktiebolag anförtrotts ett bestämt verk eller en bestämd inrättning, skall verket eller inrättningen behandla alla de ärenden som angår ändringar av statens aktieinnehav i bolaget eller, i fråga om de aktier som verket eller inrättningen besitter, andra rättigheter som aktieägaren har. För den förvaltande myndigheten gäller samma begränsningar som för statsrådet.

7 §
Tillämpningen av vissa stadganden

På överlåtelse av aktier i de bolag som omfattas av denna lag tillämpas inte 24 § 1 mom. lagen om statsbudgeten (423/88).

Vad som stadgas om aktier i denna lag gäller i tillämpliga delar även konvertibla skuldebrev. Stadgandena om aktier iakttas i tillämpliga delar även i fråga om eventuella emissionsbevis som utfärdas för aktier samt emissionskuponger, dividendkuponger och andra motsvarande dokument i anslutning till aktier.

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 31 december 1931 om rätt för statsrådet att överlåta vissa staten tillhöriga industriella inrättningar till för ändamålet grundande aktiebolag (387/31) jämte senare ändringar,

2) lagen den 14 juni 1946 om rätt för statsrådet att överlåta ett i närheten av Nådendals stad under byggnad varande bränsleförråd till ett planerat aktiebolag (469/46) jämte senare ändringar,

3) lagen den 7 november 1950 angående ombildning av Statens Metallfabriker till aktiebolag (537/50) jämte senare ändringar,

4) 3 och 4 §§ lagen den 29 december 1952 om rätt för statsrådet att åt ett tillärnat, Kemijoki Oy benämnt aktiebolag överlåta staten tillhöriga vattenkraftsrättigheter i Kemi älv och dess tillflöden (458/52),

5) lagen den 22 december 1983 om rätt för statsrådet att överlåta egendom i statens bränslecentrals besittning till ett aktiebolag som skall bildas (1015/83), samt

6) lagen den 27 april 1990 om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Vammaskoski fabriks besittning till ett nytt aktiebolag samt att vidta vissa arrangemang när bolaget bildas (373/90).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 300/90, Statsutsk. bet. 100/90, Stora utsk. bet. 319/90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.