Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

19.4.1991/727

Förordning om inkvarterings- och förplägnadsrörelser (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 28.4.2006/308, som gäller fr.o.m. den 1.10.2006.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 3 § 6 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 december 1941 (858/41):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på

1) tillhandahållande i förvärvssyfte av möblerade rum för inkvartering av gäster (inkvarteringsrörelse) och

2) servering av mat eller förfriskningar till kunder i förvärvssyfte i en lokal eller på en plats som reserverats för ändamålet (förplägnadsrörelse) .

På en inkvarteringsrörelse kan användas en benämning som beskriver arten av verksamheten, så som hotell, resandehem, vandrarhem, pensionat eller semesterby eller någon annan motsvarande benämning.

På en förplägnadsrörelse kan användas en benämning som beskriver arten av verksamheten, så som restaurang eller kafé eller någon annan motsvarande benämning.

Om kiosker gäller särskilda stadganden.

2 §
Undantag i fråga om tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på

1) inkvarterings- och förplägnadsverksamhet som en enskild person säsongmässigt bedriver som binäring på glesbygden, om inte antalet personer som samtidigt inkvarteras överstiger 40,

2) förplägnadsverksamhet som bedrivs i samband med en inrättning, en sammanslutning, ett företag eller någon motsvarande verksamhet, om verksamheten endast är avsedd för egen personal eller för någon annan begränsad krets, eller

3) inkvartering av kunder eller servering av mat eller förfriskningar till dem i ett privathem.

På verksamhet som nämns i 1 mom. skall dock förordningens stadganden om öppettider och försäljning för avhämtning tillämpas.

Innan verksamhet som avses i denna paragraf inleds, skall en skriftlig anmälan om verksamheten göras till den behöriga polisen, hälsoskyddsmyndigheten samt myndigheten för brand- och räddningsväsendet. (31.3.1995/473)

3 § (21.1.1994/69)
Inledande av verksamhet

På den anmälan som skall göras innan en rörelses verksamhet inleds tillämpas vad som stadgas i lagen angående rättighet att idka näring och i handelsregisterlagen (129/79).

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall i fråga om en sådan inkvarterings- och förplägnadsrörelse som avses i 1 § 1 mom. polisen på den ort där rörelsen är förlagd tillställas en utredning i fyra exemplar innan verksamheten inleds. Utredningen skall innehålla följande uppgifter:

1) rörelseidkarens firma samt rörelsens adress och telefonnummer,

2) för en förplägnadsrörelse antalet kundplatser avdelningsvis samt för en inkvarteringsrörelse antalet rum och bäddplatser,

3) den tidpunkt då verksamheten inleds,

4) huruvida avsikten är att utskänkning av alkoholdrycker skall idkas, samt

5) huruvida det är fråga om en rörelse där endast sådana alkoholdrycker utskänks som framställts genom jäsning och innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol.

(31.3.1995/473)

Om avsikten är att den verksamhet som avses i denna paragraf skall bedrivas i flera lokaler eller på flera platser, skall utredningen ges för varje verksamhetsställe innan det tas i bruk.

Polisen lämnar utan dröjsmål utredningen till hälsoskyddsmyndigheten, myndigheten för brand- och räddningsväsendet samt den behöriga länsstyrelsen eller social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, om avsikten är att utskänkning skall idkas. (31.3.1995/473)

2 kap

Öppettider och bedrivande av rörelsen

4 §
Öppettider

En förplägnadsrörelse får öppnas tidigast klockan 5 och den får hållas öppen till klockan 2.

Nya kunder får tas emot senast 30 minuter före stängningstiden.

5 § (31.3.1995/473)
Undantag i fråga om öppettiderna

En förplägnadsrörelse får hållas öppen mellan klockan två och fem, om en förlängd öppettid är nödvändig med tanke på turisttrafiken, personer på arbetsresa eller i arbete eller av andra skäl, samt om det är motiverat med hänsyn till faktorer som inverkar på upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet. Den förlängda öppettiden gäller kaféer eller andra förplägnadsrörelser som tillhandahåller motsvarande tjänster utan att utskänka alkoholdrycker under nämnda tid.

En förplägnadsrörelse där alkohol utskänks får hållas öppen högst till klockan fyra enligt vad den myndighet som beviljar utskänkningstillståndet bestämmer om förlängning av öppettiden efter klockan halv två med stöd av de stadganden och bestämmelser som utfärdats särskilt om detta.

5 a § (31.3.1995/473)
Anmälan om förlängd öppettid

Till polisen på den ort där rörelsen är förlagd skall senast två veckor innan öppettiden förlängs enligt 5 § 1 mom. lämnas en skriftlig anmälan med följande uppgifter:

1) grunden för förlängning av öppettiden,

2) den förlängning av öppettiden som avses gälla för rörelsen,

3) huruvida avsikten är att den förlängda öppettiden skall iakttas tills vidare, en bestämd tid eller under en viss tillställning eller ett visst evenemang,

4) huruvida den förlängda öppettiden gäller hela rörelsen, en av dess avdelningar eller någon i övrigt specificerad del av rörelsen.

Polisen kan på basis av anmälan om förlängd öppettid utfärda detaljerade bestämmelser om bedrivande av rörelse under nämnda tid och vid behov förbjuda förlängningen av öppettiden, om inte förutsättningar enligt 5 § 1 mom. finns för förlängningen.

6 §
Ansvarig föreståndare

Inkvarterings- och förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. skall bedrivas under uppsikt och ledning av en ansvarig föreståndare. Den ansvarige föreståndaren kan vara en enskild näringsidkare eller någon annan fysisk person.

2 mom. har upphävts genom F 31.3.1995/473. (31.3.1995/473)

7 §
Utskänkning och försäljning av alkoholdrycker

Vid utskänkning och försäljning av alkoholdrycker skall iakttas vad som stadgas eller bestäms särskilt.

8 §
Försäljning för avhämtning

Produkter som säljs i en inkvarterings- eller förplägnadsrörelse får överlåtas för avhämtning, och produkter som är tillåtna enligt förordningen om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel (436/69) får saluföras i rörelsen på de villkor som nämns förordningen.

9 §
Offentliga nöjestillställningar

Angående offentliga nöjestillställningar som ordnas i inkvarterings- eller förplägnadsrörelser skall iakttas vad som stadgas särskilt.

10 §
Upprätthållande av ordning

När det behövs för upprätthållande av ordningen eller med beaktande av rörelsens verksamhetsidé, har den som driver inkvarterings- och förplägnadsrörelsen samt personalen rätt att vägra tillträde, att servera mat och förfriskningar samt att vid behov avlägsna kunder.

För upprätthållande av ordningen kan rörelseidkaren utse, eller polisen bestämma att rörelseidkaren skall utse, en av polisen godkänd person till ordningsman för inkvarterings- eller förplägnadsrörelsen, och för denna ordningsman gäller i tillämpliga delar vad som särskilt stadgas om ordningsmän. (31.3.1995/473)

11 §
Anmälningar om resande

Om varje resande som ankommer till en inkvarteringsrörelse skall ifyllas ett resandekort enligt ett av inrikesministeriet fastställt formulär, och resanden skall underteckna kortet. Endast polisen har rätt att få resandekortet och att få uppgifter om dess innehåll. Den som driver inkvarteringsrörelsen skall spara resandekortet under minst ett år från det att kortet ifylldes. Resandekortet för en utlänning skall dock tillställas polisen dagen efter ankomstdagen, om inte polisen beviljar längre tid.

Om det finns skäl att betvivla riktigheten av de personuppgifter som en resande har lämnat, skall detta genast meddelas polisen.

Beträffande andra utlänningar än danska, isländska, norska och svenska medborgare skall en avfärdsanmälan lämnas till polisen dagen efter avfärden, om inte polisen beviljar längre tid. Inrikesministeriet kan meddela föreskrifter om när en avfärdsanmälan på motsvarande sätt skall göras om andra resande.

3 kap

Kompletterande stadganden

12 § (31.3.1995/473)
Affärslokaler

Beträffande konstruktionskrav och andra tekniska krav på affärslokaler skall i inkvarterings- och förplägnadsrörelserna iakttas vad som särskilt stadgas eller bestäms i lagstiftningen om brand- och räddningsväsendet, hälsoskyddet samt planläggnings- och byggnadsväsendet.

13 § (31.3.1995/473)
Övervakning

Länsstyrelsen och polisen skall övervaka att denna förordning iakttas. Brand- och räddningsmyndigheterna samt hälsoskyddsmyndigheterna övervakar att stadgandena och bestämmelserna inom deras egna områden iakttas i inkvarterings- och förplägnadsrörelser.

14 § (31.3.1995/473)
Administrativa påföljder

Om den som driver en inkvarterings- och förplägnadsrörelse har underlåtit att iaktta denna förordning eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, eller om missbruk har förekommit i verksamheten eller verksamheten har stört ordningen, kan polisen tilldela rörelseidkaren en varning eller förbjuda förlängning av öppettiden enligt 5 § 1 mom.

Om försummelserna eller förseelserna är allvarliga eller om de trots varning upprepas, kan länsstyrelsen på framställning av polisen begränsa öppettiden enligt 4 § och 5 § 1 mom. för rörelsen eller stänga rörelsen eller en del av den för en bestämd tid.

14 a § (31.3.1995/473)
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ett beslut som polisen eller länsstyrelsen har fattat med stöd av denna förordning stadgas särskilt. Beslutet skall iakttas trots besvär, om inte besvärsinstansen bestämmer annat.

I ett beslut genom vilket en varning har tilldelats får ändring inte sökas.

15 §
Straffstadgande

Den som bryter mot denna förordning eller mot de föreskrifter som har meddelats med stöd av den skall dömas till böter för brott mot bestämmelserna om inkvarterings- och förplägnadsrörelser, om inte strängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.

16 §
Närmare bestämmelser

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 juli 1969 om härbärgerings- och förplägnadsrörelser (502/69) jämte ändringar samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

Ikraftträdelsestadganden:

21.1.1994/69:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994.

31.3.1995/473:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.